1 kết quả được tìm thấy – Hiển thị kết quả từ 1 đến 1
Trang 1 – Bạn hãy kéo đến cuối để chuyển trang

1 kết quả được tìm thấy – Hiển thị kết quả từ 1 đến 1 Trang 1

Cập Nhật 2022 – 09-04 01:02:36 am

Ba[HCO3]2 NaOH: NaOH tác dụng với Ba[HCO3]2

 • 1. Phương trình phân tử của phản ứng NaOH + Ba[HCO3]2
  • Ba[HCO3]2 + 2NaOH → BaCO3 + Na2CO3 + 2H2O
 • 2. Điều kiện để phản ứng Ba[HCO3]2 tác dụng với NaOH xảy ra
 • 3. Phương trình ion rút gọn của NaOH + Ba[HCO3]2
  • Ba2+ + HCO3− + OH− → BaCO3 + H2O
 • 4. Hiện tượng phản ứng xảy ra khi cho Ba[HCO3]2 tác dụng với NaOH
 • 5. Bài tập vận dụng liên quan

Ba [ HCO3 ] 2 + NaOH → BaCO3 + Na2CO3 + H2O được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc viết và cân đối phương trình phản ứng cho NaOH tính năng với Ba [ HCO3 ] 2, cũng như viết phương trình ion rút gọn của NaOH + Ba [ HCO3 ] 2 .

1. Phương trình phân tử của phản ứng NaOH + Ba [ HCO3 ] 2

Ba[HCO3]2 + 2NaOH → BaCO3↓ + Na2CO3 + 2H2O

2. Điều kiện để phản ứng Ba [ HCO3 ] 2 tính năng với NaOH xảy ra

Nhiệt độ thường

3. Phương trình ion rút gọn của NaOH + Ba [ HCO3 ] 2

Phương trình phân tửNaOH + Ba [ HCO3 ] 2 → BaCO3 + NaHCO3 + H2OPhương trình ionNa + + OH − + Ba2 + + 2HCO3 − → BaCO3 + Na + + HCO3 − + H2OPhương trình ion rút gọn

Ba2+ + HCO3− + OH− → BaCO3 + H2O

4. Hiện tượng phản ứng xảy ra khi cho Ba [ HCO3 ] 2 công dụng với NaOH

Cho dung dịch Ba [ HCO3 ] 2 công dụng với NaOH sau phản ứng Open kết tủa keo trắng

5. Bài tập vận dụng tương quan

Câu 1.Dãy các hợp chất vừa tác dụng được với dung dịch HCl vừa tác dụng với dung dịch NaOH là:

A. AlCl3, Al2O3, Al [ OH ] 3B. Al2O3, Al [ OH ] 3, NaHCO3C. Zn [ OH ] 2, Al2O3, Na2CO3D. ZnO, Cu [ OH ] 2, NH4NO3

Xem đáp án

Đáp án B

Dãy những hợp chất vừa tính năng được với dung dịch HCl vừa công dụng với dung dịch NaOH là : Al2O3, Al [ OH ] 3, NaHCO3Phương trình phản ứng minh họaAl2O3 + 6HC l → 2A lCl3 + 3H2 OAl2O3 + 2N aOH → 2N aAlO2 + H2OAl [ OH ] 3 + 3HC l → AlCl3 + 3H2 OAl [ OH ] 3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2 ONaHCO3 + HCl → NaCl + CO2 + H2ONaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O

Câu 2. Axit H3PO4 và HNO3 cùng phản ứng được với tất cả các chất trong dãy nào dưới đây?

A. CuCl2, KOH, NH3, Na2CO3 .B. KOH, NaHCO3, NH3, ZnO .C. MgO, BaSO4, NH3, Ca [ OH ] 2 .D. NaOH, KCl, NaHCO3, H2S .

Xem đáp án

Đáp án D

Axit H3PO4 và HNO3 cùng phản ứng được với KOH, NaHCO3, NH3, ZnO

A sai vì CuCl2 không tính năng với HNO3C sai vì BaSO4 không công dụng với HNO3D sai vì KCl không tính năng với cả 2 axit

Câu 3. Dãy muối tác dụng với dung dịch axit sunfuric loãng là:

A. Na2CO3, Na2SO3, NaClB. CaCO3, Na2SO3, BaCl2C. BaCO3, BaCl2, CaCl2D. CaCl2, Na2CO3, Cu [ NO3 ] 2

Xem đáp án

Đáp án B

Dãy muối công dụng với dung dịch axit sunfuric loãng là : CaCO3, Na2SO3, BaCl2Phương trình phản ứng minh họaCaCO3 + H2SO4 → H2O + CO2 ↑ + CaSO4 ↓Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + SO2 ↑ + H2OBaCl2 + H2SO4 → 2HC l + BaSO4 ↓

Câu 4.Kim loại nào sau đây vừa tác dụng với dung dịch HCl vừa tác dụng với NaOH?

A. CuB. ZnC. AlD. Ag

Xem đáp án

Đáp án D

Kim loại vừa công dụng với dung dịch HCl vừa tính năng với NaOH :Phương trình phản ứng minh họa2A l + 6HC l → 2A lCl3 + 3H22A l + 2H2 O + 2N aOH → 2N aAlO2 + 3H2 ↑

Câu 5.Cặp chất nào sau đây cùng tồn tại trong một dung dịch?

A. NaCl và KOH .B. H2SO4 và KOH .C. H2SO4 và CaCl2 .D. KCl và AgNO3 .

Xem đáp án

Đáp án A

2 chất không tính năng được với nhau sẽ cùng sống sót được trong một dung dịchPhương trình phản ứng minh họaA. thỏa mãn nhu cầuB. H2SO4 + 2N aOH → Na2SO4 + 2H2 OC. CaCl2 + H2SO4 → CaSO4 ↓ + 2HC lD. NaCl + AgNO3 → AgCl ↓ + NaNO3

Câu 6. Để nhận biết 3 lọ mất nhãn đựng 3 dung dịch Cu[NO3]2, Fe[NO3]3, Mg[NO3]2 ta dùng:

A. Quỳ tím

B. Dung dịch Ba [ NO3 ] 2C. Dung dịch AgNO3D. Dung dịch KOH

Xem đáp án

Đáp án D

Để phân biệt 3 lọ mất nhãn đựng 3 dung dịch Cu [ NO3 ] 2, Fe [ NO3 ] 3, Mg [ NO3 ] 2 ta dùng dung dịch KOH vì tạo những kết tủa có màu khác nhau :Dung dịch Cu [ NO3 ] 2 tạo kết tủa xanh :Cu [ NO3 ] 2 + 2KOH → Cu [ OH ] 2 ↓ xanh + 2KNO3Dung dịch Fe [ NO3 ] 3 tạo kết tủa đỏ nâu :Fe [ NO3 ] 3 + 3KOH → Fe [ OH ] 3 ↓ đỏ nâu + 3KNO3Dung dịch Mg [ NO3 ] 2 tạo kết tủa trắngMg [ NO3 ] 2 + 2KOH → Mg [ OH ] 2 ↓ trắng + 3KNO3

Câu 7. Cho dung dịch Ba[HCO3]2 lần lượt tác dụng với các dung dịch sau: CaCl2, Ca[NO3]2, NaOH, NaHSO4, Ca[OH]2, H2SO4, HCl. Số phản ứng tạo ra kết tủa là

A. 3B. 4C. 5D. 6

Xem đáp án

Đáp án B

Ba [ HCO3 ] 2 phản ứng với những chất sinh ra kết tủa là : NaOH, NaHSO4, Ca [ OH ] 2, H2SO4Phương trình phản ứng minh họaBa [ HCO3 ] 2 + 2N aOH → BaCO3 ↓ + Na2CO3 + 2H2 OBa [ HCO3 ] 2 + 2N aHSO4 → BaSO4 ↓ + Na2SO ­ 4 + 2CO2 + 2H2 OBa [ HCO3 ] 2 + Ca [ OH ] 2 → BaCO3 ↓ + CaCO3 ↓ + 2H2 OBa [ HCO3 ] 2 + H2SO4 → BaSO4 ↓ + 2CO2 + 2H2 O

Câu 8. Chất nào sau đây không bị nhiệt phân?

A. Mg [ OH ] 2B. Ba [ OH ] 2C. BaCO3D. Ba [ HCO3 ] 2

Xem đáp án

Đáp án B

Phương trình phản ứng nhiệt phânMg [ OH ] 2 → MgO + H2OBaCO3 → BaO + CO2Ba [ HCO3 ] 2 → BaCO3 + CO2 + H2O=> Chất không bị nhiệt phân là Ba [ OH ] 2

Câu 9.Có 4 dung dịch mất nhãn riêng biệt sau: NaOH, H2SO4, HCl, Na2CO3. Chỉ dùng thêm hoá chất nào sau đây để phân biệt 4 dung dịch trên

A. Dung dich BaCl2 .

B. Dung dich phenolphtalein .C. Dung dich NaHCO3 .D. Quy tím .

Xem đáp án

Đáp án A

Chỉ dùng thêm hoá chất để phân biệt 4 dung dịch trên là dung dịch BaCl2 .Trích mẫu thử và đánh số thứ tựCho dung dịch BaCl2 vào 4 hóa chất trênTa hoàn toàn có thể chia được hai nhóm :Nhóm 1 : Không có hiện tượng kỳ lạ gì : NaOH và HClNhóm 2 : Xuất hiện kết tủa trắng : H2SO4 và Na2CO3BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 ↓ + 2HC lBaCl2 + Na2SO4 → BaSO4↓ + 2NaClBaCl2 + Na2SO4 → BaSO4 ↓ + 2N aClSử dụng nhóm 1 để nhận raNếu ống nghiệm nào có khí thoát ra thì ống nghiệm đó chính là Na2CO3 và hóa chất nhóm 1 chính là HClNa2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2+ H2ONa2CO3 + 2HC l → 2N aCl + CO2 + H2OVậy những chất còn lại ta nhận ra đượcHoặc hoàn toàn có thể sử dụng bảng như sau :

NaOH H2SO4 HCl Na2CO3
BaCl2 Không hiện tượng kỳ lạ Kết tủa trắng Không hiện tượng kỳ lạ Kết tủa trắng
NaOH x Không hiện tượng kỳ lạ x Không hiện tượng kỳ lạ
HCl x Không hiện tượng kỳ lạ x Xuất hiện khí

…………………………Hy vọng trải qua nội dung phương trình phản ứng giúp bạn đọc vận dụng tốt vào giải những dạng câu hỏi bài tập tương quan. Mời những bạn tìm hiểu thêm .

>> Mời các bạn tham khảo thêm một số phương trình phản ứng

 • KClO3 → KCl + O2
 • BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 + HCl
 • Ba[OH]2 + H2SO4 → BaSO4 + H2O
 • BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4 + NaCl
 • BaCl2 + NaHSO4 → BaSO4 + Na2SO4 + HCl
 • Ba + H2O → Ba[OH]2 + H2

Trên đây VnDoc. com vừa ra mắt tới những bạn bài viết Ba [ HCO3 ] 2 + NaOH → BaCO3 + Na2CO3 + H2O, mong rằng qua bài viết này những bạn hoàn toàn có thể học tập tốt hơn môn Hóa học lớp 11. Mời những bạn cùng tìm hiểu thêm thêm kỹ năng và kiến thức những môn Toán 11, Ngữ văn 11, Tiếng Anh 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 …Để tiện trao đổi, san sẻ kinh nghiệm tay nghề giảng dạy và học tập môn học trung học phổ thông, VnDoc mời những bạn truy vấn nhóm riêng dành cho lớp 11 sau : Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để hoàn toàn có thể update được những tài liệu mới nhất .

Video liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.