phuong-trinh-hoa-hoc-baoh2-bahco32
Phản ứng hóa học Ba(HCO3)2 + Ba(OH)2 là một phản ứng hay trong hóa học được nhiều bạn học sinh quan tâm. Vậy thì phương trình ion rút gọn của Ba(HCO3)2 + Ba(OH)2 là gì? Điều kiện gì để xảy ra phản ứng? Cùng theo dõi bài viết của THCS Bế Văn Đàn để biết thêm thông tin chi tiết nhé.

nội dung

Phương trình hóa học BaOH2 + BaHCO32

phuong-trinh-hoa-hoc-baoh2-bahco32
Phương trình phản ứng hóa học của bahco32 + baoh2 là gì? 

PTHH: Ba(OH)2+Ba(HCO3)2BaCO3+2H2O

Trong phản ứng này:

  • : Đây là hidroxit bari, một hợp chất có thể xuất hiện trong dạng dung dịch. Nó chứa một nguyên tử bari (Ba), hai nguyên tử oxy (O), và hai nhóm hydroxit (-OH).
  • : Đây là bicarbonate bari, một hợp chất tan trong nước. Nó chứa một nguyên tử bari (Ba), hai nhóm carbonate (CO₃) và một nguyên tử hydroxit (-OH). Trong phản ứng này, nó tác động với hidroxit bari.
  • : Đây là carbonate bari, sản phẩm của phản ứng. Nó chứa một nguyên tử bari (Ba) và một nhóm carbonate (CO₃).
  • : Đây là nước. Trong phản ứng này, nước được tạo ra như một sản phẩm phụ khi các chất khác reagieren.

Phương trình ion của phản ứng hóa học Ba(OH)2 + Ba(HCO3)2

phuong-trinh-ion-baoh2-bahco32
Phương trình ion của phản ứng hóa học Ba(OH)2 + Ba(HCO3)2 là gì?

Phương trình icon của Ba(HCO3)2+Ba(OH)2 là:

Ba2+ + HCO3– + OH– → BaCO3 + H2O

Phương trình của phản ứng hóa học HCl +BaOH2

Như vậy bạn đã tìm hiểu về phản ứng hóa học BaHCO3 + BaOH2. Vậy HCl + BaOH2 ra gì?

HCl + BaOH2 là phản ứng trung hòa axit-bazơ, trong đó hai phân tử axit hydrocloric trung hòa với một phân tử bazơ hydroxit bari, tạo ra clorua bari và nước.

PTHH: Ba(OH)2 + HCl → BaCl2 + H2O.

Phương trình hóa học của phản ứng BaOH2 ra BaHCO32

phuong-trinh-hoa-hoc-cua-baoh2-ra-bahco32
Phương trình hóa học của phản ứng BaOH2 ra BaHCO32 là gì? 

PTHH: 2CO2 + Ba(OH)2 → Ba(HCO3)2

Điều kiện xảy ra phản ứng: Không có

Cách thực hiện: Tiến hành sục khí CO2 qua dung dịch Ba(OH)2.

Hiện tượng nhận biết xảy ra phản ứng:

Cho CO2 tác dụng với Ba(OH)2 sẽ thu được bari hidrocacbonat.

Và tương tự như Ba(OH)2, NaOH, KOH, Ca(OH)2 cũng có khả năng phản ứng với CO2

BaCO3 + H2SO4 phương trình ion là gì?

PTHH ở dạng phân tử:

BaCO3 + H2SO4 → H2O + CO2↑ + BaSO4

Phương trình BaCO3 + H2SO4 pt ion:

2H+ + CO32- + Ba2+ + SO42- → BaSO4 ↓ + H2O + CO2

Ba[HCO3]2 NaOH: NaOH tác dụng với Ba[HCO3]2

bahco32-naoh_-naoh-tac-dung-voi-bahco32
Ba[HCO3]2 NaOH: NaOH tác dụng với Ba[HCO3]2 có phương trình là gì?
  • Phương trình phân tử của phản ứng NaOH + Ba[HCO3]2

Ba[HCO3]2 + 2NaOH → BaCO3 + Na2CO3 + 2H2O

  • Điều kiện để phản ứng Ba[HCO3]2 tác dụng với NaOH xảy ra
  • Phương trình ion rút gọn của NaOH + Ba[HCO3]2

Ba2+ + HCO3− + OH− → BaCO3 + H2O

  • Hiện tượng phản ứng xảy ra khi cho Ba[HCO3]2 tác dụng với NaOH
  • Bài tập vận dụng liên quan

Ba [ HCO3 ] 2 + NaOH → BaCO3 + Na2CO3 + H2O được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc viết và cân đối phương trình phản ứng cho NaOH tính năng với Ba [ HCO3 ] 2, cũng như viết phương trình ion rút gọn của NaOH + Ba [ HCO3 ] 2 .

Phương trình phân tử của phản ứng NaOH + Ba [ HCO3 ]2

PTHH: Ba[HCO3]2 + 2NaOH → BaCO3↓ + Na2CO3 + 2H2O

Điều kiện để phản ứng Ba [ HCO3 ]2 tính năng với NaOH xảy ra

Điều kiện xảy ra phản ứng hóa học: Nhiệt độ thường

Phương trình ion rút gọn của NaOH + Ba [ HCO3 ]2

phuong-trinh-ion-baoh2-bahco32-2
Phương trình ion rút gọn của NaOH + Ba [ HCO3 ]2 là gì?
phuong-trinh-ion-rut-gon-cua-naoh-bahco32

Phương trình phân tử: NaOH + Ba [ HCO3 ] 2 → BaCO3 + NaHCO3 + H2O

Phương trình ion:Na + + OH − + Ba2 + + 2HCO3 − → BaCO3 + Na + + HCO3 − + H2O

Phương trình ion rút gọn: Ba2+ + HCO3− + OH− → BaCO3 + H2O

Hiện tượng phản ứng xảy ra khi cho Ba [ HCO3 ] 2 công dụng với NaOH

Cho dung dịch Ba [ HCO3 ] 2 công dụng với NaOH sau phản ứng Open kết tủa keo trắng.

Bài tập vận dụng tương quan

Câu 1.Dãy các hợp chất vừa tác dụng được với dung dịch HCl vừa tác dụng với dung dịch NaOH là:

A. AlCl3, Al2O3, Al [ OH ] 3B. Al2O3, Al [ OH ] 3, NaHCO3C. Zn [ OH ] 2, Al2O3, Na2CO3D. ZnO, Cu [ OH ] 2, NH4NO3

Xem đáp án

Đáp án B

Dãy những hợp chất vừa tính năng được với dung dịch HCl vừa công dụng với dung dịch NaOH là : Al2O3, Al [ OH ] 3, NaHCO3Phương trình phản ứng minh họaAl2O3 + 6HC l → 2A lCl3 + 3H2 OAl2O3 + 2N aOH → 2N aAlO2 + H2OAl [ OH ] 3 + 3HC l → AlCl3 + 3H2 OAl [ OH ] 3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2 ONaHCO3 + HCl → NaCl + CO2 + H2ONaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O

Câu 2. Axit H3PO4 và HNO3 cùng phản ứng được với tất cả các chất trong dãy nào dưới đây?

A. CuCl2, KOH, NH3, Na2CO3 .B. KOH, NaHCO3, NH3, ZnO .C. MgO, BaSO4, NH3, Ca [ OH ] 2 .D. NaOH, KCl, NaHCO3, H2S .

Xem đáp án

Đáp án D

Axit H3PO4 và HNO3 cùng phản ứng được với KOH, NaHCO3, NH3, ZnO

A sai vì CuCl2 không tính năng với HNO3C sai vì BaSO4 không công dụng với HNO3D sai vì KCl không tính năng với cả 2 axit

Câu 3. Dãy muối tác dụng với dung dịch axit sunfuric loãng là:

A. Na2CO3, Na2SO3, NaClB. CaCO3, Na2SO3, BaCl2C. BaCO3, BaCl2, CaCl2D. CaCl2, Na2CO3, Cu [ NO3 ] 2

Xem đáp án

Đáp án B

Dãy muối công dụng với dung dịch axit sunfuric loãng là : CaCO3, Na2SO3, BaCl2Phương trình phản ứng minh họaCaCO3 + H2SO4 → H2O + CO2 ↑ + CaSO4 ↓Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + SO2 ↑ + H2OBaCl2 + H2SO4 → 2HC l + BaSO4 ↓

Câu 4.Kim loại nào sau đây vừa tác dụng với dung dịch HCl vừa tác dụng với NaOH?

A. CuB. ZnC. AlD. Ag

Xem đáp án

Đáp án D

Kim loại vừa công dụng với dung dịch HCl vừa tính năng với NaOH :Phương trình phản ứng minh họa2A l + 6HC l → 2A lCl3 + 3H22A l + 2H2 O + 2N aOH → 2N aAlO2 + 3H2 ↑

Câu 5.Cặp chất nào sau đây cùng tồn tại trong một dung dịch?

A. NaCl và KOH .B. H2SO4 và KOH .C. H2SO4 và CaCl2 .D. KCl và AgNO3 .

Xem đáp án

Đáp án A

2 chất không tính năng được với nhau sẽ cùng sống sót được trong một dung dịchPhương trình phản ứng minh họaA. thỏa mãn nhu cầuB. H2SO4 + 2N aOH → Na2SO4 + 2H2 OC. CaCl2 + H2SO4 → CaSO4 ↓ + 2HC lD. NaCl + AgNO3 → AgCl ↓ + NaNO3

Câu 6. Để nhận biết 3 lọ mất nhãn đựng 3 dung dịch Cu[NO3]2, Fe[NO3]3, Mg[NO3]2 ta dùng:

A. Quỳ tím

B. Dung dịch Ba [ NO3 ] 2C. Dung dịch AgNO3D. Dung dịch KOH

Xem đáp án

Đáp án D

Để phân biệt 3 lọ mất nhãn đựng 3 dung dịch Cu [ NO3 ] 2, Fe [ NO3 ] 3, Mg [ NO3 ] 2 ta dùng dung dịch KOH vì tạo những kết tủa có màu khác nhau :Dung dịch Cu [ NO3 ] 2 tạo kết tủa xanh :Cu [ NO3 ] 2 + 2KOH → Cu [ OH ] 2 ↓ xanh + 2KNO3Dung dịch Fe [ NO3 ] 3 tạo kết tủa đỏ nâu :Fe [ NO3 ] 3 + 3KOH → Fe [ OH ] 3 ↓ đỏ nâu + 3KNO3Dung dịch Mg [ NO3 ] 2 tạo kết tủa trắngMg [ NO3 ] 2 + 2KOH → Mg [ OH ] 2 ↓ trắng + 3KNO3

Câu 7. Cho dung dịch Ba[HCO3]2 lần lượt tác dụng với các dung dịch sau: CaCl2, Ca[NO3]2, NaOH, NaHSO4, Ca[OH]2, H2SO4, HCl. Số phản ứng tạo ra kết tủa là

A. 3B. 4C. 5D. 6

Xem đáp án

Đáp án B

Ba [ HCO3 ] 2 phản ứng với những chất sinh ra kết tủa là : NaOH, NaHSO4, Ca [ OH ] 2, H2SO4Phương trình phản ứng minh họaBa [ HCO3 ] 2 + 2N aOH → BaCO3 ↓ + Na2CO3 + 2H2 OBa [ HCO3 ] 2 + 2N aHSO4 → BaSO4 ↓ + Na2SO ­ 4 + 2CO2 + 2H2 OBa [ HCO3 ] 2 + Ca [ OH ] 2 → BaCO3 ↓ + CaCO3 ↓ + 2H2 OBa [ HCO3 ] 2 + H2SO4 → BaSO4 ↓ + 2CO2 + 2H2 O

Câu 8. Chất nào sau đây không bị nhiệt phân?

A. Mg [ OH ] 2B. Ba [ OH ] 2C. BaCO3D. Ba [ HCO3 ] 2

Xem đáp án

Đáp án B

Phương trình phản ứng nhiệt phânMg [ OH ] 2 → MgO + H2OBaCO3 → BaO + CO2Ba [ HCO3 ] 2 → BaCO3 + CO2 + H2O=> Chất không bị nhiệt phân là Ba [ OH ] 2

Câu 9.Có 4 dung dịch mất nhãn riêng biệt sau: NaOH, H2SO4, HCl, Na2CO3. Chỉ dùng thêm hoá chất nào sau đây để phân biệt 4 dung dịch trên

A. Dung dich BaCl2 .

B. Dung dich phenolphtalein .C. Dung dich NaHCO3 .D. Quy tím .

Xem đáp án

Đáp án A

Chỉ dùng thêm hoá chất để phân biệt 4 dung dịch trên là dung dịch BaCl2 .Trích mẫu thử và đánh số thứ tựCho dung dịch BaCl2 vào 4 hóa chất trênTa hoàn toàn có thể chia được hai nhóm :Nhóm 1 : Không có hiện tượng kỳ lạ gì : NaOH và HClNhóm 2 : Xuất hiện kết tủa trắng : H2SO4 và Na2CO3BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 ↓ + 2HC lBaCl2 + Na2SO4 → BaSO4↓ + 2NaClBaCl2 + Na2SO4 → BaSO4 ↓ + 2N aClSử dụng nhóm 1 để nhận raNếu ống nghiệm nào có khí thoát ra thì ống nghiệm đó chính là Na2CO3 và hóa chất nhóm 1 chính là HClNa2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2+ H2ONa2CO3 + 2HC l → 2N aCl + CO2 + H2OVậy những chất còn lại ta nhận ra đượcHoặc hoàn toàn có thể sử dụng bảng như sau :

NaOH H2SO4 HCl Na2CO3
BaCl2 Không hiện tượng kỳ lạ Kết tủa trắng Không hiện tượng kỳ lạ Kết tủa trắng
NaOH x Không hiện tượng kỳ lạ x Không hiện tượng kỳ lạ
HCl x Không hiện tượng kỳ lạ x Xuất hiện khí

Kết lại

Trên đây là toàn bộ chia sẻ của THCS Bế Văn Đàn để giúp bạn hiểu hơn về phương trình hóa học Ba(HCO3)2 + Ba(OH)2 . Hi vọng thông tin trong bài viết này là bổ ích và có ý nghĩa với mọi người. Cám ơn vì đã dành thời gian theo dõi, ủng hộ bài viết nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *