nhung-quan-diem-cua-dang-ve-cong-tac-thanh-nien-6754026

Thế hệ thanh niên hiện nay có một vai trò nhất định, quan trong trong việc phát triển đất nước, hòa nhập với thế giới. Vì một đất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh thì một thế hệ thanh niên sống lành mạnh, có tri thức và năng động là rất quan trọng. Vậy những quan điểm của đảng về công tác thanh niên là như thế nào? Quý độc giả hãy cùng Luật Hoàng Phi tìm hiểu trong bài viết sau:

Công tác thanh niên là gì?

Công tác thanh niên là những hoạt động giải trí của Đảng, Nhà nước và xã hội nhằm mục đích giáo dục, tu dưỡng, tạo điều kiện kèm theo thuận tiện cho thanh niên phấn đấu và trưởng thành, đồng thời phát huy vai trò xung kích, sức phát minh sáng tạo và tiềm năng to lớn của thanh niên trong sự nghiệp thiết kế xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. ( Khoản 2 Điều 4 Nghị định 120 / 2007 / NĐ-CP hướng dẫn Luật Thanh niên )
Như khái niệm đã nêu về công tác thanh niên, việc tăng trưởng những hoạt động giải trí tu dưỡng, rèn luyện, giáo dục để tăng trưởng tiềm năng của thanh niên là rất thiết yếu, nhà nước sẽ quản trị về công tác thanh niên trải qua những nội dung như sau :

– Ban hành, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, các chính sách, chương trình phát triển thanh niên và công tác thanh niên;

– Xây dựng, huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng cán bộ làm công tác thanh niên ;
– Giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực thi công tác thanh tra, kiểm tra việc thực thi chủ trương về thanh niên và công tác thanh niên ;
– Quản lý hoạt động giải trí hợp tác quốc tế về công tác thanh niên ;
Bên cạnh đó, pháp lý còn lao lý về nghĩa vụ và trách nhiệm quản trị nhà nước về công tác thanh niên như sau :
– nhà nước là cơ quan thống nhất quản trị nhà nước về công tác thanh niên ;
– Bộ, cơ quan ngang bộ theo sự phân công của chính phủ nước nhà sẽ triển khai công dụng quản trị nhà nước về công tác thanh niên ;
– Ủy ban nhân dân những cấp thực thi quản trị nhà nước về công tác thanh niên tại địa phương .

Trên đây là một số quy định của pháp luật về công t/ác thanh niên, vậy những quan điểm của đảng về công tác thanh niên là gì? Nội dung tiếp theo, Luật Hoàng Phi sẽ đề cập đến vấn đề này.

nhung-quan-diem-cua-dang-ve-cong-tac-thanh-nien-8579316

Những quan điểm của đảng về công tác thanh niên

Thứ nhất: Đảng ta luôn đặt niềm tin vào thanh niên

Kể từ khi hình thành, đảng ta luôn tin yêu vào đội ngũ thanh niên, tìm mọi cách để phát huy vai trò làm chủ và tiềm năng của thanh niên để thanh niên hoàn toàn có thể triển khai thiên chức lịch sử vẻ vang, là thế hệ xung kích, đi đầu trong cuộc đấu tranh giành lại độc lập, đấu tranh thoát khỏi nghèo nàn, lỗi thời, kiến thiết xây dựng quốc gia giàu mạnh, văn minh, độc lập, niềm hạnh phúc .
Để phát huy được những tiềm lực của thanh niên, đảng ta luôn chú ý quan tâm huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng, rèn luyện thế hệ thanh niên, luôn tạo những điều kiện kèm theo thuận tiện nhất để thanh niên phấn đấu tăng trưởng bản thân để trở thành những con người có lý tưởng cao đẹp, có tri thức, có nghĩa vụ và trách nhiệm, có sức lao động và có lối sống văn minh, giàu lòng yêu nước. Chính vì vậy, công tác thanh niên luôn được ưu tiên triển khai trong công tác đảng và mạng lưới hệ thống chính trị .

Thứ hai: Đảng ta luôn ghi nhận và đề cao vai trò của thanh niên

Đảng ta luôn ghi nhận và tôn vinh vai trò, đặt trọn niềm tin vào thanh niên. Lịch sử pháp lý của quốc gia cũng đã khẳng định chắc chắn vai trò, vị trí của thanh niên. Ngay khi thay đổi ( năm 1986 ) đảng đã phát hành 3 Nghị quyết chuyên đề về công tác thanh niên. Tiếp đó những năm sau như năm 1991, 1993, 2008 Ban Chấp hành TW đảng vẫn liên tục phát hành những nghị quyết có tương quan đến công tác thanh niên, về sự chỉ huy của đảng so với công tác thanh niên. Và gần đây nhất, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam có ghi nhận “ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị đáng tin cậy của Đảng, liên tục bổ trợ lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và quản trị Hồ Chí Minh ; là lực lượng nòng cốt trong trào lưu thanh niên ; là trường học xã hội chủ nghĩa ; đại diện thay mặt quyền lợi và nghĩa vụ của thanh niên ; đảm nhiệm Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh ”

Thứ ba: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên

Trong thời kỳ hội nhập, phát triển đất nước, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đòi hỏi phải tăng cường sự lãnh đạo của đảng với công tác thanh niên. Trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng có những nội dung liên quan đến bồi dưỡng, phát triển đội ngũ thanh niên, khuyến khích thanh niên nuôi dưỡng ước mơ, sáng tạo, tiếp thu khoa học kỹ thuật… Phát huy vai trò của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thứ tư: Xây dựng thế hệ thanh niên thời kỳ mới ưu tú

Trong di chúc, Bác Hồ cũng có nói “ Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất thiết yếu ” Chính vì vậy, việc thiết kế xây dựng thanh niên xuất sắc ưu tú, có tri thức, nhạy bén trong thời kỳ mới, đặc biệt quan trọng là trong thời kỳ hội nhập, công nghiệp hóa văn minh hóa quốc gia là rất quan trọng .

Thứ năm: Đào tạo thanh niên cần có sự phối kết hợp giữa nhiều tổ chức

Việc giảng dạy thanh niên không phải là nhất thời mà là cả một quy trình, từ việc giáo dục, xu thế cho thanh niên. Chính cho nên vì thế, đây không phải trách nhiệm riêng của đảng mà còn là trách nhiệm của tổ chức triển khai khác mà quan trọng là mái ấm gia đình và chính bản thân của mỗi thanh niên .

Tăng cường và đổi mới công tác thanh niên trong thời kỳ mới

Trước nhu yếu của thời kỳ tăng nhanh công nghiệp hóa, tân tiến hóa quốc gia, của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và quy trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và sự đổi khác nhanh gọn của tình hình, nhiều yếu tố về công tác thanh niên đã và đang đặt ra cần phải được xem xét một cách khách quan, khoa học, tương thích với thực tiễn của quốc gia .
Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Ðảng ( khóa X ) đã ra nghị quyết số 25 – NQ / TW về “ Tăng cường sự chỉ huy của Ðảng so với công tác thanh niên thời kỳ tăng nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ”, trong đó đã đặt ra những tiềm năng, trách nhiệm và giải pháp :

Về mục tiêu:

– Mục tiêu chung : Tiếp tục kiến thiết xây dựng thế hệ thanh niên Nước Ta giàu lòng yêu nước, tự cường dân tộc bản địa ; kiên định lý tưởng độc lập dân tộc bản địa và chủ nghĩa xã hội ; có đạo đức cách mạng, ý thức chấp hành pháp lý, sống có văn hoá, vì hội đồng ; có năng lượng, bản lĩnh trong hội nhập quốc tế ; có sức khỏe thể chất, tri thức, kiến thức và kỹ năng và tác phong công nghiệp trong lao động tập thể, trở thành những công dân tốt của quốc gia. Cổ vũ thanh niên nuôi dưỡng tham vọng, tham vọng lớn, xung kích, phát minh sáng tạo, làm chủ khoa học – công nghệ tiên tiến tiên tiến và phát triển, vươn lên ngang tầm thời đại. Hình thành một lớp thanh niên xuất sắc ưu tú trên mọi nghành nghề dịch vụ, kế tục trung thành với chủ và xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc bản địa ; phấn đấu cho tiềm năng “ dân giàu, nước mạnh, xã hội công minh, dân chủ, văn minh ” ; góp thêm phần to lớn vào sự nghiệp tăng nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá quốc gia, thiết kế xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, sánh vai cùng những nước tiên tiến và phát triển trên quốc tế. Đảng, Nhà nước và toàn xã hội chăm sóc, tạo điều kiện kèm theo, thiên nhiên và môi trường thuận tiện để thanh niên rèn luyện, góp sức và trưởng thành ; được học tập, có việc làm, nâng cao thu nhập, có đời sống văn hoá, niềm tin lành mạnh .
– Mục tiêu đơn cử trong những năm trước mắt, trọng tâm từ nay đến năm 2010 là : “ Nâng cao nhận thức chính trị, tu dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh niên, nhất là học viên, sinh viên. Tập trung giáo dục, xu thế, cổ vũ thanh niên thực thi có hiệu suất cao Cuộc hoạt động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ” tạo chuyển biến thực sự trong đạo đức, lối sống và hành vi của thanh niên .

Về nhiệm vụ:

1 – Tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa truyền thống, ý thức công dân để hình thành thế hệ thanh niên có phẩm chất tốt đẹp, có khí phách và quyết tâm hành vi triển khai thành công xuất sắc sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá .
2 – Đổi mới tổng lực giáo dục và huấn luyện và đào tạo, tạo thời cơ cho mọi thanh niên được học tập, không ngừng nâng cao trình anh, có tri thức và kiến thức và kỹ năng, vươn lên ngang tầm với thanh niên những nước tiên tiến và phát triển trên quốc tế .
3 – Nâng cao chất lượng lao động trẻ, xử lý việc làm, tăng thu nhập và cải tổ đời sống cho thanh niên .
4 – Xây dựng môi trường tự nhiên xã hội lành mạnh, tạo điều kiện kèm theo cho thanh niên nâng cao đời sổng văn hoá niềm tin, tăng trưởng tổng lực
5 – Coi trọng hơn nữa việc trọng dụng năng lực trẻ, tạo bước chuyển có tính cải tiến vượt bậc trong sắp xếp và sử dụng cán bộ trẻ trên toàn bộ những nghành
6 – Xây dựng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vững mạnh thực sự là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đội dự bị đáng tin cậy của Đảng

7- Tăng cường vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tổ chức kinh tế- xã hội và gia đình, phối hợp giáo dục, bồi dưỡng, phát huy thanh niên

8 – Phát huy sự nỗ lực phấn đấu của mỗi thanh niên trong học tập, lao động và đời sống ; không ngừng rèn luyện đạo đức, lối sống, triển khai xong nhân cách trở thành công dân có ích, thành viên tốt trong mái ấm gia đình, tích cực góp phần cho sự tăng trưởng của quốc gia
9 – Nâng cao hiệu lực hiện hành, hiệu suất cao quản trị nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên .

Trên đây là một số nội dung những quan điểm của đảng về công tác thanh niên cảm ơn Quý độc giả đã theo dõi bài viết này của Luật Hoàng Phi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.