đã hỏi trongCâu 1 : Nội dung chính của sự điều hòa hoạt động giải trí gen là
A. điều hòa quy trình dịch mã. B. điều hòa lượng mẫu sản phẩm của gen .

C. điều hòa quá trình phiên mã.                                     D. điều hoà hoạt động nhân đôi ADN.

Câu 2 : Trong chính sách điều hòa hoạt động giải trí của opêron Lac ở E.coli, khi thiên nhiên và môi trường có lactôzơ thì
A. prôtêin ức chế không gắn vào vùng quản lý và vận hành. B. prôtêin ức chế không được tổng hợp .
C. loại sản phẩm của gen cấu trúc không được tạo ra. D. ARN-polimeraza không gắn vào vùng khởi động .
Câu 3 : Operon Lac của vi trùng E.coli gồm có những thành phần theo trật tự : A. vùng khởi động – vùng quản lý và vận hành – nhóm gen cấu trúc ( Z, Y, A )
B. gen điều hòa – vùng quản lý và vận hành – vùng khởi động – nhóm gen cấu trúc ( Z, Y, A )
C. gen điều hòa – vùng khởi động – vùng quản lý và vận hành – nhóm gen cấu trúc ( Z, Y, A )
D. vùng khởi động – gen điều hòa – vùng quản lý và vận hành – nhóm gen cấu trúc ( Z, Y, A )
Câu 4 : Enzim ARN polimeraza chỉ khởi động được quy trình phiên mã khi tương tác được với vùng
A. quản lý và vận hành. B. điều hòa. C. khởi động. D. mã hóa .
Câu 5 : Operon là
A. một đoạn trên phân tử ADN gồm có một số ít gen cấu trúc và một gen quản lý và vận hành chi phối .

B.  cụm gồm một số gen điều hòa nằm trên phân tử ADN.

C. một đoạn gồm nhiều gen cấu trúc trên phân tử ADN .
D. cụm gồm 1 số ít gen cấu trúc do một gen điều hòa nằm trước nó điều khiển và tinh chỉnh .
Câu 6 : Theo quy mô operon Lac, vì sao prôtêin ức chế bị mất tính năng ?
A. Vì lactôzơ làm mất thông số kỹ thuật khoảng trống của nó. B. Vì prôtêin ức chế bị phân hủy khi có lactôzơ .
C. Vì lactôzơ làm gen điều hòa không hoạt động giải trí. D. Vì gen cấu trúc làm gen điều hoà bị bất hoạt .
Câu 7 : Điều hòa hoạt động giải trí gen của sinh vật nhân sơ hầu hết xảy ra ở quá trình
A. phiên mã. B. dịch mã. C. sau dịch mã. D. sau phiên mã .
Câu 8 : Gen điều hòa opêron hoạt động giải trí khi môi trường tự nhiên
A. không có chất ức chế. B. có chất cảm ứng .
C. không có chất cảm ứng. D. có hoặc không có chất cảm ứng .
Câu 9 : Trong cấu trúc của một opêron Lac, nằm ngay trước vùng mã hóa những gen cấu trúc là

A. vùng điều hòa.               B. vùng vận hành.               C. vùng khởi động.             D. gen điều hòa.

Câu 10 : Trong chính sách điều hòa hoạt động giải trí của opêron Lac ở E.coli, khi thiên nhiên và môi trường không có lactôzơ thì prôtêin ức chế sẽ ức chế quy trình phiên mã bằng cách
A. link vào vùng khởi động. B. link vào gen điều hòa .
C. link vào vùng quản lý và vận hành. D. link vào vùng mã hóa .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.