noi-dung-quy-luat-phan-li-doc-lap-2-1966211
VnHocTap. com ra mắt đến những em học viên lớp 12 bài viết Nội dung quy luật phân li độc lập, nhằm mục đích giúp những em học tốt chương trình Sinh học 12 .

noi-dung-quy-luat-phan-li-doc-lap-1-3727707

noi-dung-quy-luat-phan-li-doc-lap-2-6870230

Nội dung bài viết Nội dung quy luật phân li độc lập:
Trong thí nghiệm lai thuận và lai nghịch về hai cặp tính trạng trên đậu Hà Lan, Menđen đều thu được kết quả như sau : P (thuần chủng): Hạt màu vàng, vỏ trơn x Hạt màu xanh, vỏ nhăn F1 : 100% hạt vàng, trơn. Cây F, tự thụ phấn FB: 2 hạt vàng, trơn: hạt vàng, nhăn: hạt xanh, trơn: 2 hạt xanh, nhăn Xét riêng từng cặp tính trạng ở F, cho thấy: Tỉ lệ hạt vàng/ hạt xanh = 3: 1, như vậy hạt vàng là tính trạng trội chiếm, còn hạt xanh là tính trạng lặn chiếm Tỉ lệ hạt trơn/hạt nhăn =3:1, nghĩa là hạt trơn là tính trạng trội chiếm, còn hạt nhăn là tính trạng lặn chiếm – 4. Kết quả phân tích trên cho thấy xác suất xuất hiện mỗi kiểu hình ở FA bằng tích xác suất của các tính trạng hợp thành nó, cụ thể là : % hạt vàng, trơn = 3 hạt vàng xì hạt trơn; là hạt vàng, nhăn = 3 hạt vàng x 1 hạt nhăn; và hạt xanh, trơn = 1 hạt xanh xì hạt trơn; 2 hạt xanh, nhăn = 1 hạt xanh x1 hạt nhăn.
Tỉ lệ các kiểu hình ở F bằng tích các tỉ lệ của các cặp tính trạng hợp thành chúng, cụ thể là các tỉ lệ kiểu hình ở F của phép lại trên bằng (3 hạt vàng : 1 hạt xanh) x (3 hạt trơn : 1 hạt nhăn). Từ những phân tích trên, Menđen thấy rằng các cặp tính trạng màu sắc hạt và hình dạng vỏ hạt di truyền độc lập với nhau, nghĩa là chúng tuân theo định luật xác suất của các sự kiện độc lập. Như vậy, kết quả thí nghiệm của Menđen cho thấy: Khi lai cặp bố, mẹ thuần chủng khác nhau về hai (hoặc nhiều cặp tính trạng tương phản, di truyền độc lập với nhau, thì xác suất xuất hiện mỗi kiểu hình ở F2 bằng tích xác suất của các tính trạng hợp thành nó. Từ những phân tích và giải thích kết quả thí nghiệm Menđen đã rút ra quy luật phân li độc lập được hiểu theo thuật ngữ khoa học là “Các cặp alen phân li độc lập với nhau trong quá trình hình thành giao tử”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *