1625296523_576_phien-ma-la-gi-6678080

Phiên mã là quá trình tổng hợp nên các phân tử ARN để tham gia trực tiếp vào quá trình tổng hợp protein

I.PHIÊN MÃ LÀ GÌ ?

Phiên mã là quy trình tổng hợp phân tử ARN từ mạch mạch mã gôc của gen. Bản chất của quy trình phiên mã là truyền đạt thông tin trên mạch mã gốc sang phân tử ARN .
Bạn đang xem : Phiên mã là gì

Quá trình này diễn ra trong nhân, ở kì trung gian của tế bào đề chuẩn bị nguyên liệu cho quá trình phân bào

Bạn đang đọc: Phiên mã là gì

II. CƠ CHẾ PHIÊN Mà

1. Các thành phần tham gia vào quá trình phiên mã

Mạch mã gốc của gen mang thông tin tổng hợp phân tử ARNNguyên liệu để tổng hợp mạch là những ribonucleotit tự do trong môi trường tự nhiên ( U, A, G, X ) ARN polimeaza nhận biết điểm khởi đầu phiên mã trên mạch mã gốc, bám vào và link với mạch mã gốc, tháo xoắn phân tử ADN => lộ ra mạch mã gốc, tổng hợp nên mạch ARN mới .

2. Diễn biến 

Quá trình phiên mã diễn ra theo các bước :

Bước 1. Khởi đầu:

Enzym ARN pôlimeraza bám vào vùng điều hoà làm gen tháo xoắn để lộ ra mạch gốc có chiều 3 ’ → 5 ’ và mở màn tổng hợp mARN tại vị trí đặc hiệu .

Bước 2. Kéo dài chuỗi ARN:

Enzym ARN pôlimeraza trượt dọc theo mạch gốc trên gen có chiều 3 ’ → 5 ’ và gắn những nuclêôtit trong môi trường tự nhiên nội bào link với những nucluotit trên mạch gốc theo nguyên tắc bổ trợ : Agốc – Umôi trường, Tgốc – Amôi trường, Ggốc – Xmôi trường, Xgốc – Gmôi trường
Vùng nào trên gen vừa phiên mã xong thì 2 mạch đơn của gen đóng xoắn ngay lại .

Bước 3. Kết thúc:

Khi enzym chuyển dời đến cuối gen, gặp tín hiệu kết thúc thì quy trình phiên mã dừng lại, phân tử ARN được giải phóng .

phien-ma-la-gi-7718019

Do gen ở sinh vật nhân sơ có vùng mã hóa liên túc nên mARN sau phiên mã được dùng trực tiếp làm khuôn tổng hợp prôtêin.

sinh vật nhân thực, do vùng mã hóa của gen không liên tục nên mARN sau phiên mã phải cắt bỏ các đoạn intron, nối các đoạn êxôn tạo mARN trưởng thành rồi đi qua màng nhân ra tế bào chất làm khuôn tổng

Kết quả :1 lần phiên mã 1 gen tổng hợp nên 1 phân tử ARN, có trình tự giống với mARN bổ sung nhưng thay T bằng U 

Ý nghĩa : hình thành các loại ARN tham gia trực tiếp vào quá trình sinh tổng hợp prôtêin quy định tính trạng

1625296523_576_phien-ma-la-gi-6889797Hình 2 : Sơ đồ tư duy quy trình phiên mã ở

II. BÀI TẬP TRẮC NGIỆM CÓ ĐÁP ÁN 

Câu 1 :  Mục đích của quá trình tổng hợp ARN trong tế bào là:

A. Chuẩn bị cho sự phân chia tế bào

B. Chuẩn bị cho sự nhân đôi ADN

C. Chuẩn bị tổng hợp prôtêin cho tế bào

D. Tham gia cấu tạo nhiễm sắc thể

Câu 2 : Trong quá trình tổng hợp ARN không xảy ra hiện tượng nào sau đây?

A. G trên mạch gốc liên kết với X của môi trường nội bào

B. X trên mạch gốc liên kết với G của môi trường

C. A trên mạch gốc liên kết với T của môi trường

D. T trên mạch gốc liên kết với A của môi trường

Câu 3: Enzim tham gia vào quá trình phiên mã là:

A. ADN polimeraza B. ADN ligaza

C. ARN polimeraza D. enzim tháo xoắn

Câu 4: Cho các sự kiện diễn ra trong quá trình phiên mã:

A. Phiên mã ở sinh vật nhân sơ và sinh vật nhân thực tạo ra mARN sơ khai sau đó cắt bỏ các intron mới tạo thành mARN trưởng thành.

B. Phiên mã và tái bản ADN ở sinh vật nhân sơ và nhân thực đều thực hiện ở nhân tế bào hoặc vùng nhân.

C. Chiều mạch được tổng hợp trong quá trình phiên mã là chiều 5(rightarrow)3’

D. ADN polimeraza không tham gia vào quá trình phiên mã.

Xem thêm : Third Wheel Là Gì – Third Wheel Nghĩa Là Gì

Câu 8 : Trên thực tế, người ta có thể chèn trực tiếp một gen của tế bào nhân chuẩn vào bộ gen của vi khuẩn và cho gen đó dịch mã thành prôtêin. Dự đoán nào sau đây không chính xác?

A. Prôtêin đó có cấu trúc và chức năng tương tự như prôtêin bình thường được tổng hợp trong tế bào nhân chuẩn.

B. Prôtêin đó có thể chứa nhiều axit amin như bình thường.

C. Prôtêin đó có thể chứa ít axit amin như bình thường.

D. Prôtêin đó có thể có trình tự các axit amin sai khác một phần so với prôtêin bình thường.

Câu 9 :  Một gen có 20% ađênin và trên mạch gốc có 35% xitôzin. Gen tiến hành phiên mã 4 lần và đã sử dụng mội trường tổng số 4800 ribônuclêôtit tự do. Mỗi phân tử mARN được tạo ra có chứa 320 uraxin. Số lượng từng loại ribônuclêôtit môi trường cung cấp cho phiên mã là:

A. rA = 640, rU = 1280, rG = 1680, rX = 1200

B. rA = 480, rU = 960, rG = 1260, rX = 900.

C. rA = 480, rU = 1260, rG = 960, rX = 900.

D. rA = 640, rU = 1680, rG = 1280, rX = 1200 .

Câu 10 : Một gen dài 2448 Ao có A= 15% tổng số nucleotit, phân tử mARN do gen trên tổng hợp có U= 36 ribonucliotit và X = 30 % số ribonucleotit của mạch.

Xem thêm : Ngày 5 Tháng 5 Là Ngày Gì, Ngày Mùng 5 Tháng 5 Là Ngày Gì
Tỉ lệ Tỷ Lệ từng loại nucleotit A, T, G, X trong mạch khuôn của gen lân lượt là :

A. 25 %, 5%, 30%, 40% B. 5%, 25 %, 30%, 40%

C. 5%, 25%, 40%, 30% D. 25%, 5%, 40%, 30%

Câu 11 : Một gen dài 2448 Ao có A= 15% tổng số nucleotit, phân tử mARN do gen trên tổng hợp có U= 36 ribonucliotit và X = 30 % số ribonucleotit của mạch.

Số lượng những loại ribonucleotit A, U, G, X trên mARN lần lượt là :

A. 216, 288, 36, 180 B. 180, 36, 288, 216

C. 216, 36, 288, 180 D. 180, 288, 36 và 216

Câu 12:  Một gen dài 0.51 µm, khi gen này thực hiện sao mã 3 lần, môi trường nội bào đã cung cấp số ribonucleotit tự do là

Xem thêm: este – Wiktionary

A. 4500 B. 3000 C. 1500 D. 6000

Câu 13: Một phân tử mARN có chiều dài 2040A0 có tỷ lệ các loại A,G,U,X lần lượt là 20%, 15% ,40%, 25%. Người ta dùng phân tử mARN này làm khuôn để tổng hợp nhân tạo một phân tử AND có chiều dài bằng phân tử mARN. Tính theo lí thuyết số loại Nu mỗi loại môi trường cần cung cấp cho quá trình tổng hợp phân tử ADN trên là 

Chuyên mục : Hỏi Đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *