nội dung

Cách viết phương trình đã cân bằng

Hãy click nút “Youtube” để theo dõi kênh của Ad

để nhận nhiều phần quà học bổng hấp dẫn

và nghe về hành trình định cứ Úc của giảng viên RMIT nhé

Xin hãy kéo xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Thông tin chi tiết về phương trình Cu(OH)2 + 2C12H22O11 → H2O + 2Cu2O + C6H12O7

Cu ( OH ) 2 + 2C12 H22O11 → H2O + 2C u2O + C6H12O7 là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, Cu ( OH ) 2 ( Đồng ( II ) hidroxit ) phản ứng với C12H22O11 ( saccarozo ) để tạo ra H2O ( nước ), Cu2O ( Đồng ( I ) oxit ), C6H12O7 ( Axit Gluconic ) dười điều kiện kèm theo phản ứng là Điều kiện khác : đun nóng

Điều kiện phản ứng để Cu(OH)2 (Đồng (II) hidroxit) tác dụng C12H22O11 (saccarozo) là gì ?

Điều kiện khác : đun nóng

Làm cách nào để Cu(OH)2 (Đồng (II) hidroxit) tác dụng C12H22O11 (saccarozo)?

Cho saccarozo tính năng với dung dich Cu ( OH ) 2 trong điều kiện kèm theo đun nóng
Nếu đang làm bài tập những bạn hoàn toàn có thể viết đơn thuần là Cu ( OH ) 2 ( Đồng ( II ) hidroxit ) công dụng C12H22O11 ( saccarozo ) và tạo ra chất H2O ( nước ), Cu2O ( Đồng ( I ) oxit ), C6H12O7 ( Axit Gluconic )

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra Cu(OH)2 + 2C12H22O11 → H2O + 2Cu2O + C6H12O7 là gì ?

Xuất hiện kết tủa xanh lam đậm

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng Cu(OH)2 + 2C12H22O11 → H2O + 2Cu2O + C6H12O7

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kể thông tin nào thêm về phương trình này. Bạn hoàn toàn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / góp phần để đưa thêm thông tin
Advertisement

Phương Trình Điều Chế Từ Cu(OH)2 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Cu(OH)2 (Đồng (II) hidroxit) ra
H2O (nước)

Xem tất cả phương trình điều chế từ Cu(OH)2 (Đồng (II) hidroxit) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ Cu(OH)2 Ra Cu2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Cu(OH)2 (Đồng (II) hidroxit) ra
Cu2O (Đồng(I) oxit)

Xem tất cả phương trình điều chế từ Cu(OH)2 (Đồng (II) hidroxit) ra Cu2O (Đồng(I) oxit)

Phương Trình Điều Chế Từ Cu(OH)2 Ra C6H12O7

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Cu(OH)2 (Đồng (II) hidroxit) ra
C6H12O7 (Axit Gluconic)

Xem tất cả phương trình điều chế từ Cu(OH)2 (Đồng (II) hidroxit) ra C6H12O7 (Axit Gluconic)

Phương Trình Điều Chế Từ C12H22O11 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
C12H22O11 (saccarozo) ra
H2O (nước)

Xem tất cả phương trình điều chế từ C12H22O11 (saccarozo) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ C12H22O11 Ra Cu2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
C12H22O11 (saccarozo) ra
Cu2O (Đồng(I) oxit)

Xem tất cả phương trình điều chế từ C12H22O11 (saccarozo) ra Cu2O (Đồng(I) oxit)

Phương Trình Điều Chế Từ C12H22O11 Ra C6H12O7

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
C12H22O11 (saccarozo) ra
C6H12O7 (Axit Gluconic)

Xem tất cả phương trình điều chế từ C12H22O11 (saccarozo) ra C6H12O7 (Axit Gluconic)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình Cu(OH)2 + 2C12H22O11 → H2O + 2Cu2O + C6H12O7

Phản ứng thủy phân là gì ?

Phản ứng của một muối ( trong thành phần có gốc axit yếu hay bazơ yếu ) với nước trong đó gốc axit yếu tích hợp với ion H + tạo thành axit yếu này và gốc bazơ yếu phối hợp với ion OH – tạo thành bazơ yếu này .
Xem tổng thể phương trình Phản ứng thủy phân

Advertisement

H2O + Cu2O + C6H12O7″>Câu hỏi bài tập trắc nghiệm và tư luận có sử dụng phương trình Cu(OH)2 + 2C12H22O11 → H2O + 2Cu2O + C6H12O7

Click để xem tất cả câu hỏi có liên quan tới phương trình Cu(OH)2 + 2C12H22O11 → H2O + 2Cu2O + C6H12O7

Câu 1. Phát biểu

Phát biểu nào sau đây không đúng ?

A. Enzin là những chất hầu chết có bản chất protein
B. Cho glyxin tác dụng với HNO2 có khí bay ra
C. Phức đồng – saccarozo có công thức là (C12H21O11)2Cu
D. Tetrapeptit thuộc loại polipeptit

Xem đáp án câu 1
A. Enzin là những chất hầu chết có thực chất proteinB. Cho glyxin công dụng với HNO2 có khí bay raC. Phức đồng – saccarozo có công thức là ( C12H21O11 ) 2C uD. Tetrapeptit thuộc loại polipeptit

Câu 2. Phản ứng hóa học

Trong các dung dịch sau: fructozơ, glixerol, saccarozo, ancol etylic và tinh bột. Số dung

dịch có thể hòa tan được Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường là:

A. 4
B. 5
C. 3
D. 1

Xem đáp án câu 2
A. 4B. 5C. 3D. 1

Câu 3. Phát biểu

Điều nào sau đây là sai khi nói về saccarozơ và Gly-Val-Val ?

A. Đều cho được phản ứng thủy phân.
B. Đều hòa tan được Cu(OH)2 ở điều kiện thường.
C. Trong phân tử đều chứa liên kết glicozit
D. Trong phân tử đều chứa 12 nguyên tử cacbon.

Xem đáp án câu 3
A. Đều cho được phản ứng thủy phân. B. Đều hòa tan được Cu ( OH ) 2 ở điều kiện kèm theo thường. C. Trong phân tử đều chứa link glicozitD. Trong phân tử đều chứa 12 nguyên tử cacbon .

Câu 4. Chất tác dụng Cu(OH)2

Dãy những chất nào dưới đây đều phản ứng được với Cu ( OH ) 2 ở điều kiện kèm theo thường

A. Etylen glicol, glixerol và ancol etylic
B. Glixerol, glucozơ và etyl axetat.
C. Glucozơ, glixerol và saccarozơ
D. Glucozơ, glixerol và metyl axetat.

Xem đáp án câu 4
A. Etylen glicol, glixerol và ancol etylicB. Glixerol, glucozơ và etyl axetat. C. Glucozơ, glixerol và saccarozơD. Glucozơ, glixerol và metyl axetat .

Câu 5. Carbohidrat

Cho các phát biểu sau về cacbohiđrat:

(a) Glucozơ và saccarozơ đều là chất rắn có vị ngọt, dễ tan trong nước.
(b) Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit.

(c) Trong dung dịch, glucozơ và saccarozơ đều hoà tan Cu(OH)2, tạo phức màu xanh lam.

(d) Khi thuỷ phân hoàn toàn hỗn hợp gồm tinh bột và saccarozơ trong môi trường axit, chỉ thu được một loại monosaccarit duy nhất.

(e) Khi đun nóng glucozơ (hoặc fructozơ) với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được Ag.
(g) Glucozơ và fructozơ đều tác dụng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) tạo sobitol.

Số phát biểu đúng là :

A. 5
B. 3
C. 6
D. 4

Xem đáp án câu 5

A. 5B. 3C. 6D. 4

Câu 6. Chất tác dụng Cu(OH)2 ở điều kiện thường

Dãy những chất nào dưới đây đều phản ứng được với Cu ( OH ) 2 ở điều kiện kèm theo thường

A. Etylen glicol, glixerol và ancol etylic.
B. Glixerol, glucozơ và etyl axetat.
C. Glucozơ, glixerol và saccarozơ.
D. Glucozơ, glixerol và metyl axetat.

Xem đáp án câu 6
A. Etylen glicol, glixerol và ancol etylic. B. Glixerol, glucozơ và etyl axetat. C. Glucozơ, glixerol và saccarozơ. D. Glucozơ, glixerol và metyl axetat .

Câu 7. Phát biểu không đúng

Phát biểu nào sau đây không đúng ?

A. Enzin là những chất hầu chết có bản chất protein
B. Cho glyxin tác dụng với HNO2 có khí bay ra
C. Phức đồng – saccarozo có công thức là (C12H21O11)2Cu
D. Tetrapeptit thuộc loại polipeptit

Xem đáp án câu 7
A. Enzin là những chất hầu chết có thực chất proteinB. Cho glyxin công dụng với HNO2 có khí bay raC. Phức đồng – saccarozo có công thức là ( C12H21O11 ) 2C uD. Tetrapeptit thuộc loại polipeptit

Câu 8. Chất phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường

Trong các chất sau: glucozơ; fructozơ; saccarozơ; mantozơ; tinh bột;

xenlulozơ. Số chất phản ứng được với AgNO3/NH3 và số chất phản ứng được

với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường lần lượt là:

A. 4 và 3
B. 3 và 4
C. 4 và 6
D. 1 và 4

Xem đáp án câu 8
A. 4 và 3B. 3 và 4C. 4 và 6D. 1 và 4

Câu 9. Saccarozơ và glucozơ

Saccarozơ và glucozơ đều có phản ứng

A. Thuỷ phân trong môi trường axit.
B. Với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường.
C. Với dung dịch NaCl.
D. AgNO3 trong dung dịch NH3.

Xem đáp án câu 9
A. Thuỷ phân trong môi trường tự nhiên axit. B. Với Cu ( OH ) 2 ở nhiệt độ thường. C. Với dung dịch NaCl. D. AgNO3 trong dung dịch NH3 .

Câu 10. Câu hỏi lý thuyết liên quan tới phản ứng hóa học của cacbohiđrat

Phát biểu không đúng là :

A. Dung dịch mantozơ tác dụng với Cu(OH)2 khi đun nóng cho kết tủa Cu2O
B. Thủy phân (xúc tác H+ ,to ) saccarozơ cũng như mantozơ đều cho cùng một monosaccarit
C. Dung dịch fructozơ hoà tan được Cu(OH)2
D. Sản phẩm thủy phân xenlulozơ (xúc tác H+ ,to ) có thể tham gia phản ứng tráng gương

Xem đáp án câu 10
A. Dung dịch mantozơ công dụng với Cu ( OH ) 2 khi đun nóng cho kết tủa Cu2OB. Thủy phân ( xúc tác H +, to ) saccarozơ cũng như mantozơ đều cho cùng một monosaccaritC. Dung dịch fructozơ hoà tan được Cu ( OH ) 2D. Sản phẩm thủy phân xenlulozơ ( xúc tác H +, to ) hoàn toàn có thể tham gia phản ứng tráng gương

Câu 11. Bài tập xác định chất dựa vào tính chất hóa học

Một dung dịch có đặc thù sau : – Tác dụng được với dung dịch AgNO3 / NH3 và Cu ( OH ) 2 khi đun nóng ; – Hòa tan được Cu ( OH ) 2 tạo ra dung dịch màu xanh lam ; – Bị thủy phân nhờ axit hoặc enzim ; Dung dịch đó là :

A. Glucozo
B. Xenlulozo
C. Mantozo
D. Saccarozo

Xem đáp án câu 11
A. GlucozoB. XenlulozoC. MantozoD. Saccarozo

Câu 12. Câu hỏi lý thuyết về tính chất hóa học của cacbohiđrat

Saccarozo không tham gia phản ứng :

A. Thủy phân với xúc tác enzym
B. Thủy phân nhờ xúc tác axit
C. với Cu(OH)2 tạo dung dịch xanh lam
D. Tráng bạc

Xem đáp án câu 12
A. Thủy phân với xúc tác enzymB. Thủy phân nhờ xúc tác axitC. với Cu ( OH ) 2 tạo dung dịch xanh lamD. Tráng bạc

Câu 13. Câu hỏi lý thuyết về tính chất hóa học của cacbohiđrat

Saccarozo và glucozo đều tham gia :

A. với Cu(OH)2 tạo dung dịch xanh lam
B. Thủy phân trong môi trường axit
C. với dung dịch NaCl
D. với AgNO3 trong NH3 đun nóng

Xem đáp án câu 13
A. với Cu ( OH ) 2 tạo dung dịch xanh lamB. Thủy phân trong thiên nhiên và môi trường axitC. với dung dịch NaClD. với AgNO3 trong NH3 đun nóng

Câu 14. Câu hỏi lý thuyết về tính chất hóa học của cacbohiđrat

Các dung dịch đều tính năng được với Cu ( OH ) 2 là :

A. glucozơ, xenlulozơ, glixerol
B. fructozơ, saccarozơ, tinh bột.
C. glucozơ, glixerol, tinh bột
D. fructozơ, saccarozơ, glixerol

Xem đáp án câu 14
A. glucozơ, xenlulozơ, glixerolB. fructozơ, saccarozơ, tinh bột. C. glucozơ, glixerol, tinh bộtD. fructozơ, saccarozơ, glixerol

Câu 15. Bài tập xác định chất dựa vào tính chất hóa học

Một dung dịch có những đặc thù : – Hòa tan Cu ( OH ) 2 cho phức đồng màu xanh lam – Bị thủy phân khi xuất hiện xúc tác axit hoặc enzim. – Không khử đươc dung dịch AgNO3 / NH3 và Cu ( OH ) 2 khi đun nóng. Dung dịch đó là :

A. Mantozo
B. Fructozo
C. Saccarozo
D. Glucozo

Xem đáp án câu 15
A. MantozoB. FructozoC. SaccarozoD. Glucozo

Câu 16. Bài tập đếm số phát biểu đúng về cacbohiđrat

Cho những phát biểu sau về cacbohiđrat : ( a ) Glucozơ và saccarozơ đều là chất rắn có vị ngọt, dễ tan trong nước. ( b ) Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit. ( c ) Trong dung dịch, glucozơ và saccarozơ đều hoà tan Cu ( OH ) 2, tạo phức màu xanh lam. ( d ) Khi thuỷ phân trọn vẹn hỗn hợp gồm tinh bột và saccarozơ trong thiên nhiên và môi trường axit, chỉ thu được một loại monosaccarit duy nhất. ( e ) Khi đun nóng glucozơ ( hoặc fructozơ ) với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được Ag. ( g ) Glucozơ và fructozơ đều tính năng với H2 ( xúc tác Ni, đun nóng ) tạo sobitol. Số phát biểu đúng là

A. 5
B. 3
C. 6
D. 4

Xem đáp án câu 16
A. 5B. 3C. 6D. 4

Câu 17. Câu hỏi lý thuyết về tính chất hóa học của saccarozo và glucozo

Dung dịch glucozơ và saccarozo đều có đặc thù hóa học chung là :

A. hòa tan Cu(OH)2 trong điều kiện thường
B. có vị ngọt, dễ tan trong nước
C. phản ứng với nước brom
D. phản ứng thủy ngân

Xem đáp án câu 17
A. hòa tan Cu ( OH ) 2 trong điều kiện kèm theo thườngB. có vị ngọt, dễ tan trong nướcC. phản ứng với nước bromD. phản ứng thủy ngân

Câu 18. Phân biệt glucozơ, saccarozơ, và tinh bột

Để phân biệt các dung dịch glucozơ, saccarozơ, và hồ tinh bột có thể dùng dãy chất nào sau đây làm thuốc thử ?

A. AgNO3/NH3 và NaOH
B. Cu(OH)2 và AgNO3/NH3.
C. HNO3 và AgNO3/NH3.
D. Nước brom và NaOH.

Xem đáp án câu 18
A. AgNO3 / NH3 và NaOHB. Cu ( OH ) 2 và AgNO3 / NH3. C. HNO3 và AgNO3 / NH3. D. Nước brom và NaOH .

Báo lỗi cân bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân đối đúng mực. Hãy click vào nút bên dưới để thông tin cho chúng mình biết nhé

Click vào đây để báo lỗi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *