nội dung

Tiếng Anh 7 Unit 1 Skills 1 trang 14 – Global Success 7 Kết nối tri thức

Lời giải bài tập Unit 1 lớp 7 Skills 1 trang 14 trong Unit 1 : My hobbies Tiếng Anh 7 Global Success Kết nối tri thức hay, chi tiết cụ thể giúp học viên thuận tiện làm bài tập Tiếng Anh 7 Unit 1 .

Tiếng Anh 7 Unit 1 Skills 1 trang 14 – Global Success 7 Kết nối tri thức

Reading

:1 (trang 14 sgk Tiếng Anh 7 Global Success) Work in pairs. Look at the picture and discuss the questions below (Luyện tập theo cặp. Nhìn vào bức tranh và thảo luận các câu hỏi dưới đây)

Quảng cáo

Tiếng Anh 7 Unit 1 Skills 1 trang 14 | Hay nhất Giải Tiếng Anh lớp 7

Hướng dẫn trả lời

1. The family are gardening together
2. It teaches people how to be patient and responsible .

Hướng dẫn dịch:

1. Gia định đang làm vườn cùng nhau
2. Nó tốt cho sức khỏe thể chất của tất cả chúng ta

:2 (trang 14 sgk Tiếng Anh 7 Global Success) Read the text about gardening. Match each word in column A with its definition in column B (Đọc đoạn văn về việc làm vườn. Nối các từ ở cột A với định nghĩa ở cột B)

People divide hobbies into four big groups : doing things, making things, collecting things, and learning things. Gardening belongs to the most popular group – doing things. Gardening is one of the oldest outdoor activities. It has something for everyone, even for children. Gardening teaches children about flowers, fruits, and vegetables. They can also learn about insects and bugs. When gardening, children learn to be patient and take on responsibility. They learn to wait for the plants to grow to maturity. And if they don’t water their plants, their plants will die. This teaches them valuable lessons about responsibility. Gardening is also good because everyone in the family can join in and do something together. My mum and I love gardening. We usually spend an hour a day in our garden. It really makes us happy, and we love spending time together .

Hướng dẫn dịch:

Mọi người chia sở trường thích nghi thành 4 nhóm : làm, tạo, sưu tầm và học những gì đó. Làm vườn thuộc về nhóm phổ cập nhất – làm cái gì .
Làm vườn là một trong là những hoạt động giải trí ngoài trời truyền kiếp nhất. Nó tương thích với tổng thể mọi người thậm chí còn là cho trẻ con. Làm vườn dạy trẻ nhỏ về hoa, trái cây và rau. Họ hoàn toàn có thể học về những loài côn trùng nhỏ và bọ. Khi làm vườn, trẻ con học cách kiễn nhẫn và có nghĩa vụ và trách nhiệm, Họ học cách đợi cây tăng trưởng. Và nếu chúng không tưới cây, cây sẽ chết. Điều này dạy chúng những bài học kinh nghiệm giá trí về niềm tin nghĩa vụ và trách nhiệm .
Làm vườn cũng tốt chính do toàn bộ mọi người trong gia định hoàn toàn có thể tham gia và làm cùng nhau. Mẹ tớ và tớ thích làm vườn. Chúng tớ tiếp tục dành một ngày một giờ ở vườn. Điều anfy khiến tớ thật sự vui, và tớ thích dành thời hạn cùng với nhau .

Tiếng Anh 7 Unit 1 Skills 1 trang 14 | Hay nhất Giải Tiếng Anh lớp 7

Quảng cáo

Lời giải:

1-b

2-e

3-c

4-a

5-d

Hướng dẫn dịch:

1. outdoor – diễn ra bên ngoài
2 – patient : hoàn toàn có thể đợi trong một thời hạn dài
3. responsibility : trách nhiệm chăm nom một cái gì
4. maturity : trưởng thành
5. valuable : có giá trị, hữu dụng

:3 (trang 14 sgk Tiếng Anh 7 Global Success) Read the text again. Complete each sentence with no more than three words (Đọc lại đoạn văn. Hoàn thành các câu sau. Hoàn thành câu với không quá ba từ)

1. Gardening belongs to the group of_______
2. Gardening teaches children about flowers, fruits, vegetables, ________
3. Gardening makes children become_____ and responsible
4. It is an activity that everyone in the family can _________
5. The author and her mother usually garden for__________ a day .

Lời giải:

1-oldest outdoor activities

2 – insects and bugs 3 – patient
4 – spend time together 5 – an hour

Hướng dẫn dịch:

1 – Làm vườn thuộc một trong những nhóm hoạt động giải trí ngoài trời truyền kiếp nhất
2. Làm vườn dạy trẻ nhỏ về hoa, hoa quả, rau, côn trùng nhỏ và những loại bọ .
3. Làm vườn giúp trẻ nhỏ trở lên kiên trì và có nghĩa vụ và trách nhiệm
4. Nó là một hoạt động giải trí mà tổng thể mọi người trong gia định hoàn toàn có thể tận thưởng cùng nhau
5. Tác giả và em thường làm vườn một tiếng một ngày

:4 (trang 14 sgk Tiếng Anh 7 Global Success) Work in pairs. Match each hobby with its benefit(s). One hobby may have more than one benefit (Làm việc theo nhóm. Nối mỗi sở thích với những lợi ích của nó. Một sở thích có thể có nhiều hơn một lợi ích)

Tiếng Anh 7 Unit 1 Skills 1 trang 14 | Hay nhất Giải Tiếng Anh lớp 7

Quảng cáo

Lời giải:

1 – d, c 2 – b, c 3 – a, c, e

Hướng dẫn dịch:

1. Sưu tầm tem d. giúp bạn kiên trì hơn
c. giảm áp lực đè nén
2. cưỡi ngựa b. khiến bạn khỏe hơn
c. giảm áp lực đè nén hơn
3. làm quy mô a. tăng trưởng năng lực phát minh sáng tạo của bạn
c. giảm áp lực đè nén
e. giúp mắt và tay bạn hoạt động giải trí tốt hơn cùng nhau

5 (trang 14 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Work in group. Ask one another the following questions. Then present your partners’ answers to the class (Làm việc theo nhóm. Hỏi các câu hỏi dưới đây. Sau đó trình bày câu hỏi cảu bạn mình với lớp)

1. What is your favourite hobby ?
2. What are its benefits ?

Hướng dẫn làm bài

My friend Mai Anh’s favorite hobby is collecting teddy bears. It helps her be more patient
( Sở thích của bạn tớ Mai Anh là sưu tầm gấu bóng. Nó giúp cô ấy trở nên kiên trì hơn

Bài giảng: Unit 1 Skills 1 – Kết nối tri thức – Cô Trương Thị Thùy (Giáo viên VietJack)

Xem thêm giải thuật bài tập Tiếng Anh lớp 7 Global Success Kết nối tri thức hay khác :
Đã có giải thuật bài tập lớp 7 sách mới :

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại thông minh, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không lấy phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi không lấy phí trên mạng xã hội facebook và youtube :

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 7 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 7 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 7 thí điểmGiải bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 7 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-1-my-hobbies.jsp
Giải bài tập lớp 7 sách mới những môn học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *