Tài khoản 635 – Chi phí tài chính thuộc nhóm Tài khoản đầu 6 – nhóm tài khoản chi phí trong hệ thống tài khoản kế toán. Bài viết dưới đây chúng ta cùng tìm hiểu chi tiết hướng dẫn cách hạch toán tài khoản 635 theo thông tư 200/2014/TT-BTC chính xác nhất.

Khác với những ngân sách Giao hàng hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại của Doanh Nghiệp được ghi nhận vào giá vốn hàng bán, ngân sách quản trị doanh nghiệp hay ngân sách bán hàng … ; tài khoản 635 – ngân sách kinh tế tài chính sẽ ghi nhận những loại ngân sách phát sinh từ hoạt động giải trí góp vốn đầu tư kinh tế tài chính của doanh nghiệp .
Một số ngân sách kinh tế tài chính thường gặp tại doanh nghiệp như : lãi vay từ hoạt động giải trí vay vốn, lãi phát sinh từ hoạt động giải trí thuê kinh tế tài chính, lỗ từ góp vốn đầu tư kinh tế tài chính

1. Tài khoản 635 là gì

Tài khoản 635 là tài khoản phản ánh những khoản chi phí hoạt động tài chính bao gồm các khoản chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính, chi phí vay vốn, chi phí bán các khoản đầu tư;…

2.

Nguyên tắc hạch toán tài khoản 635

Căn cứ quy định khoản 1 điều 90 Thông tư 200/2014/TT-BTC, được sửa đổi tại khoản 1 Điều 30 Thông tư 177/2015/TT-BTC quy định về nguyên tắc kế toán tài khoản 635 như sau: Tài khoản 635 phải được hạch toán chi tiết cho từng nội dung chi phí. Không hạch toán vào tài khoản 635 những nội dung chi phí sau đây:

 • Chi hoạt động giải trí bảo hiểm tiền gửi ;
 • giá thành quản trị doanh nghiệp ;
 • giá thành góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng cơ bản ;
 • Các khoản ngân sách được giàn trải bằng nguồn kinh phí đầu tư khác ;
 • giá thành khác .

c ) Tài khoản 635 phải hạch toán cụ thể theo 2 loại : Ngân sách chi tiêu tương quan đến hoạt động giải trí góp vốn đầu tư nguồn vốn trong thời điểm tạm thời thảnh thơi và ngân sách kinh tế tài chính khác .

d) Toàn bộ chi phí liên quan đến hoạt động đầu tư nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi phát sinh trong kỳ được kết chuyển vào bên Nợ TK 5151 – Thu từ hoạt động đầu tư nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi để xác định thu nhập từ đầu tư nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi của BHTG Việt Nam. 

Các khoản chi phí tài chính khác phát sinh trong kỳ ngoài chi phí hoạt động đầu tư nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi được kết chuyển vào TK 911 – Xác định kết quả hoạt động để xác định kết quả hoạt động trong kỳ.

>> Có thể bạn quan tâm: Hướng dẫn cách đánh giá chi phí sản xuất kinh doanh dở dang cuối kỳ

tai-khoan-635-3-4377580tai-khoan-635-3-4377580

3. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 635 – Chi phí tài chính

Căn cứ quy định khoản 2 điều 90 Thông tư 200/2014/TT-BTC, được sửa đổi tại khoản 2 Điều 30 Thông tư 177/2015/TT-BTC quy định về kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 635 như sau:

Bên Nợ: 

giá thành phát sinh tương quan đến hoạt động giải trí góp vốn đầu tư từ nguồn vốn trong thời điểm tạm thời nhàn nhã và ngân sách của hoạt động giải trí góp vốn đầu tư kinh tế tài chính khác .

Bên Có:

 • Các khoản được ghi giảm ngân sách kinh tế tài chính
 • Cuối kỳ kế toán, kết chuyển hàng loạt ngân sách hoạt động giải trí góp vốn đầu tư nguồn vốn trong thời điểm tạm thời thư thả phát sinh trong kỳ để xác lập thu nhập hoạt động giải trí góp vốn đầu tư nguồn vốn trong thời điểm tạm thời thảnh thơi ;
 • Cuối kỳ kế toán ,kết chuyểnhàng loạt ngân sách kinh tế tài chính khác phát sinh trong kỳ để xác lập hiệu quả hoạt động giải trí .

Tài khoản 635 không có số dư cuối kỳ. 

Tài khoản 635 – Chi phí tài chính, có 2 tài khoản cấp 2:

 • Tài khoản 6351 – giá thành hoạt động giải trí góp vốn đầu tư nguồn vốn trong thời điểm tạm thời nhàn nhã : Phản ánh những ngân sách phát sinh trong kỳ của hoạt động giải trí góp vốn đầu tư nguồn vốn trong thời điểm tạm thời thư thả. Tài khoản này chỉ sử dụng tại Trụ sở chính .

Tài khoản 6351 có 2 tài khoản cấp 3 :
+ Tài khoản 63511 – Chi tiêu lưu ký sàn chứng khoán : Phản ánh những ngân sách lưu ký sàn chứng khoán phát sinh trong kỳ tương quan đến hoạt động giải trí góp vốn đầu tư nguồn vốn trong thời điểm tạm thời nhàn nhã .

+ Tài khoản 63518 – Chi phí hoạt động đầu tư khác: Phản ánh các khoản chi phí khác phát sinh trong kỳ liên quan đến hoạt động đầu tư nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi ngoài chi phí lưu ký chứng khoán.

 • Tài khoản 6358 – Chi tiêu kinh tế tài chính khác : Phản ánh ngân sách kinh tế tài chính khác phát sinh trong kỳ mà chưa được phản ánh ở TK 6351 .

Tài khoản 6358 có 2 tài khoản cấp 3 :

+ Tài khoản 63581 – Chi phí lãi vay: Phản ánh chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ.

+ Tài khoản 63588 – Chi phí tài chính khác: Phản ánh các chi phí tài chính khác phát sinh trong kỳ liên quan đến hoạt động tài chính khác ngoài chi phí lãi vay.

tai-khoan-635-1-5281633tai-khoan-635-1-5281633

4. Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ tài khoản 635

Căn cứ quy định khoản 3 điều 90 Thông tư 200/2014/TT-BTC, được sửa đổi tại khoản 3 Điều 30 Thông tư 177/2015/TT-BTC quy định về phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu:

a) Khi phát sinh các khoản chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động đầu tư từ nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi, ghi:

Nợ TK 6351 – Ngân sách chi tiêu hoạt động giải trí góp vốn đầu tư nguồn vốn trong thời điểm tạm thời thư thả
Có những TK 111, 112, 141, 331, …

b) Khi phát sinh các khoản chi phí liên quan đến hoạt động tài chính khác ngoài hoạt động đầu tư từ nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi, ghi:

Nợ TK 6358 – giá thành kinh tế tài chính khác
Có những TK 111, 112, 331, …

>> Đọc thêm: Chi tiết cách hạch toán Tài khoản 331 – Nợ phải trả theo thông tư 200

c ) Kế toán ngân sách đi vay :

c1) Trường hợp đơn vị phải thanh toán định kỳ tiền lãi vay cho bên cho vay, ghi:

Nợ TK 6358 – Chi phí tài chính khác

Có những TK 111, 112, …

c2) Trường hợp đơn vị trả trước lãi tiền vay cho bên cho vay, ghi:

Nợ TK 242 – Ngân sách chi tiêu trả trước
Có những TK 111, 112, …
Định kỳ, khi phân chia lãi tiền vay theo số phải trả từng kỳ vào ngân sách kinh tế tài chính, ghi :
Nợ TK 6358 – Ngân sách chi tiêu kinh tế tài chính khác
Có TK 242 – Ngân sách chi tiêu trả trước .

>> Có thể bạn cần biết: Chi tiết hạch toán tài khoản 242 – Chi phí trả trước theo thông tư 200

phan-mem-ke-toan-2908951phan-mem-ke-toan-2908951

c3 ) Trường hợp vay trả lãi sau :

 • Định kỳ, khi tính lãi tiền vay phải trả trong kỳ, nếu được tính vào ngân sách kinh tế tài chính khác, ghi :

Nợ TK 635 – Ngân sách chi tiêu kinh tế tài chính
Có TK 335 – giá thành phải trả .

 • Hết thời hạn vay, khi đơn vị chức năng trả gốc vay và lãi tiền vay, ghi :

Nợ TK 341 – Vay và nợ thuê kinh tế tài chính ( gốc vay còn phải trả )
Nợ TK 335 – Ngân sách chi tiêu phải trả ( lãi tiền vay của những kỳ trước )
Nợ TK 6358 – Ngân sách chi tiêu kinh tế tài chính khác ( lãi tiền vay của kỳ đáo hạn )
Có những TK 111, 112, …

d) Cuối kỳ, kết chuyển toàn bộ chi phí hoạt động đầu tư từ nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi phát sinh trong kỳ vào bên Nợ TK 5151 – Thu từ hoạt động đầu tư nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi để xác định thu nhập đầu tư từ nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi của BHTG Việt Nam, ghi:

Nợ TK 5151 – Thu từ hoạt động giải trí góp vốn đầu tư nguồn vốn trong thời điểm tạm thời rảnh rỗi
Có TK 6351 – Chi tiêu hoạt động giải trí góp vốn đầu tư nguồn vốn trong thời điểm tạm thời thảnh thơi .

đ) Cuối kỳ, kết chuyển toàn bộ chi phí tài chính khác phát sinh trong kỳ sang TK 911 – Xác định kết quả hoạt động, ghi:

Nợ TK 911 – Xác định hiệu quả hoạt động giải trí
Có TK 6358 – Chi tiêu kinh tế tài chính khác .

Ví dụ: Ngày 20/12 Công ty A bán 5.000 cổ phần công ty B mà mình sở hữu cho doanh nghiệp X đã thu Tiền gửi ngân hàng với giá 52.000.000 đồng. Chi phí trả cho người môi giới đã chi bằng tiền mặt 1.500.000 đồng. Biết rằng, 1 cổ phần công ty B trị giá 10.000 đồng

Công ty A vận dụng chính sách kế toán theo thông tư 200 .
Căn cứ vào hướng dẫn tại thông tư 200, kế toán công ty A thực thi hạch toán :

 • Ghi nhận bán CP cho doanh nghiệp X :

Nợ TK 112 : 52.000.000
Có TK 515 : 2.000.000
Có TK 228 : 50.000.000 = 5.000 x 10.000

 • Ghi nhận ngân sách kinh tế tài chính tiền môi giới :

Nợ TK 635 : 1.500.000
Có TK 111 : 1.500.000
Các ứng dụng như ứng dụng kế toán trực tuyến MISA AMIS giúp kế toán hạn chế tối đa những sai sót trong công tác làm việc hạch toán kế toán, đặc biệt quan trọng trong việc quản trị những ngân sách kinh tế tài chính, giúp kế toán doanh nghiệp tiết kiệm chi phí thời hạn và công sức của con người của kế toán viên một cách hiệu suất cao so với việc thực thi những thao tác thủ công bằng tay như trước kia .
Phần mềm kế toán trực tuyến MISA AMIS tương hỗ doanh nghiệp quản trị hiệu suất cao những ngân sách phát sinh, đơn cử :

 • Hỗ trợ kế toán, chỉ huy doanh nghiệp chớp lấy tình hình ngân sách phát sinh trong kỳ theo thời hạn, văn phòng / Trụ sở
 • Kiểm soát hiệu suất cao những ngân sách theo từng khoản mục ngân sách và so sánh những khoản ngân sách phát sinh so với cùng kỳ của một hay nhiều năm trước

Tham khảo ngay phần mềm kế toán MISA AMIS để công tác quản lý tài chính – kế toán hiệu quả hơn.

cta_nhantuvan-300x92-1-1970769cta_nhantuvan-300x92-1-1970769

Tác giả tổng hợp : Kiều Lục

 1,255 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.