Hạch toán chi phí khác tài khoản 811 theo thông tư 133

Thông tư 133 được bộ kinh tế tài chính phát hành năm năm nay khiến những doanh nghiệp. Đặc biệt là những doanh nghiệp vừa và nhỏ phải biến hóa một vài phương pháp kế toán. Trong đó gồm có cả hạch toán ngân sách khác tài khoản 811 .
Tham khảo :
Hạch toán ngân sách quản trị kinh doanh thương mại tài khoản 642 theo Thông tư 133

Cách hạch toán Phải thu khác Tài khoản 138 theo TT 133

Các khóa học thực hành thực tế kế toán nâng cao tại Kế toán Việt Hưng

1. Nội dung của nguyên tắc kế toán chi phí khác tài khoản 811

Trước tiên, cần làm rõ khái niệm về tài khoản 811. Đây là loại tài khoản phản ánh những ngân sách phát sinh hình thành nên bởi những nhiệm vụ hay sự kiện với những hoạt động giải trí thường thì của doanh nghiệp, hay còn gọi là ngân sách khác. Các doanh nghiệp thường có những loại ngân sách khác sau đây :
_ Ngân sách chi tiêu thanh lý, nhượng bán gia tài cố định và thắt chặt ( gồm cả ngân sách đấu thầu hoạt động giải trí thanh lý ). Số tiền thu từ bán hồ sơ thầu hoạt động giải trí thanh lý, nhượng bán gia tài cố định và thắt chặt được ghi giảm ngân sách thanh lý, nhượng bán gia tài cố định và thắt chặt .
_ Chênh lệch giữa giá trị hợp lý tài sản được chia từ BCC nhỏ hơn ngân sách góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng gia tài đồng trấn áp
_ Giá trị còn lại của gia tài cố định và thắt chặt sau khi bị phá dỡ
_ Giá trị còn lại của gia tài cố định và thắt chặt thanh lý, nhượng bán ( nếu có )
_ Chênh lệch lỗ sau khi nhìn nhận lại vật tư, hàng hoá, gia tài cố định và thắt chặt được sử dụng để góp vốn vào công ty con, công ty liên kết kinh doanh, góp vốn đầu tư vào công ty link hoặc những loại góp vốn đầu tư dài hạn khác
_ Tiền phạt phải trả do vi phạm những hợp đồng kinh tế tài chính, phạt hành chính mà doanh nghiệp phải chịu
_ Các khoản ngân sách khác .
Các khoản ngân sách không được coi là ngân sách tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo pháp luật của Luật thuế nhưng có khá đầy đủ hóa đơn chứng từ và đã hạch toán đúng theo chính sách kế toán thì không được ghi giảm ngân sách kế toán mà chỉ được kiểm soát và điều chỉnh trong quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp để làm tăng số thuế phải nộp .

2. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 811 – Chi phí khác

Cách kế toán tài khoản 811
Bên Nợ : Các khoản ngân sách khác phát sinh .
Bên Có : Cuối kỳ, chuyển hàng loạt những khoản ngân sách khác phát sinh trong kỳ vào tài khoản 911 “ Xác định hiệu quả kinh doanh thương mại ” .
Tài khoản 811 không có số dư cuối kỳ .

3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu

a) Hạch toán nghiệp vụ nhượng bán, thanh lý tài sản cố định

– Ghi nhận thu nhập khác do nhượng bán, thanh lý TSCĐ, ghi:

Nợ TK 111, 112, 131 …
Có TK 711 – Thu nhập khác
Có TK 3331 – Thuế giá trị ngày càng tăng phải nộp ( 33311 ) ( nếu có ) .

– Ghi giảm tài sản cố định dùng vào sản xuất kinh doanh đã nhượng bán, thanh lý, ghi:

Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ ( giá trị hao mòn )
Nợ TK 811 – giá thành khác ( giá trị còn lại )
Có TK 211 – TSCĐ hữu hình ( nguyên giá )
Có TK 213 – TSCĐ vô hình dung ( nguyên giá ) .

– Ghi nhận các chi phí phát sinh cho hoạt động nhượng bán, thanh lý tài sản cố định, ghi:

Nợ TK 811 – Chi tiêu khác
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ ( 1331 ) ( nếu có )

Có các TK 111, 112, 141…

– Ghi nhận khoản thu từ bán hồ sơ thầu liên quan đến hoạt động thanh lý, nhượng bán TSCĐ, ghi:

Nợ TK 111, 112, 138 …
Có TK 811 – giá thành khác .

b) Khi phá dỡ TSCĐ, ghi:

Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ ( giá trị hao mòn )
Nợ TK 811 – Ngân sách chi tiêu khác ( giá trị còn lại )
Có TK 211 – TSCĐ hữu hình ( nguyên giá )
Có TK 213 – TSCĐ vô hình dung ( nguyên giá ) .

c) Vật tư hàng hóa, tài sản cố định đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết

Khi nhìn nhận lại vật tư sản phẩm & hàng hóa, gia tài cố định và thắt chặt góp vốn đầu tư vào những công ty con, công ty link … Doanh nghiệp triển khai theo lao lý của những TK 221, 222, 228

d) Trường hợp chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp

Trừ trường hợp quy đổi doanh nghiệp 100 % vốn nhà nước thành công ty CP. Nếu được phép thực thi xác lập lại giá trị doanh nghiệp tại thời gian quy đổi, so với những gia tài được nhìn nhận giảm ghi :
Nợ TK 811 – Ngân sách chi tiêu khác
Có TK tương quan .

e) Đối với các khoản tiền bị phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế, hành chính, ghi

Nợ TK 811 – Chi tiêu khác
Có TK 111, 112
Có TK 333 – Thuế và những khoản phải nộp Nhà nước ( 3339 )
Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác .

f) Cuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn bộ chi phí khác phát sinh trong kỳ để xác định kết quả kinh doanh, ghi:

Nợ TK 911 – Xác định hiệu quả kinh doanh thương mại
Có TK 811 – Ngân sách chi tiêu khác .
Nếu có bất kể vướng mắc gì tương quan tới hạch toán Ngân sách chi tiêu khác Tài khoản 811 theo Thông tư 133, doanh nghiệp trọn vẹn hoàn toàn có thể liên hệ tới công ty kế toán Việt Hưng theo website https://thcsbevandan.edu.vn/ để được hưởng những dịch vụ kế toán đáng tin cậy, bảo vệ và đúng chuẩn nhất .

0
0
Bình chọn

Bình chọn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.