Tài liệu ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng

THI SÁT HẠCH LĨNH VỰC ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

Câu 1 Tổng mức góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng đã phê duyệt của dự án Bất Động Sản sử dụng vốn góp vốn đầu tư công được kiểm soát và điều chỉnh trong trường hợp nào :a. Giá vật tư đổi khác

b. Giá nhân công thay đổi

c. Chỉ số giá thiết kế xây dựng do Bộ Xây dựng, Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh công bố trong thời hạn triển khai dự án Bất Động Sản lớn hơn chỉ số giá kiến thiết xây dựng được sử dụng để tính dự trữ trượt giá trong tổng mức góp vốn đầu tư được duyệtd. Cả a, b, c đều đúng .Câu 2 Sơ bộ tổng mức góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng là ước tính ngân sách góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng của dự án Bất Động Sản trong tài liệu nào sau đây ?a. Báo cáo điều tra và nghiên cứu tiền khả thi góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng .b. Báo cáo nghiên cứu và điều tra khả thic. Đáp án a và b đúngd. Báo cáo kinh tế tài chính kỹ thuật .Câu 3 Sơ bộ tổng mức góp vốn đầu tư, gồm có nội dung nào sau đây ?a. Chi tiêu bồi thường, tương hỗ và tái định cư ( nếu có ) ;b. Ngân sách chi tiêu thiết kế xây dựng ; ngân sách thiết bị ; ngân sách quản trị dự án Bất Động Sản ;c. Ngân sách chi tiêu tư vấn góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng ; ngân sách khác ; ngân sách dự trữ .d. Các đáp án trên đều đúngCâu 4 Sơ bộ tổng mức góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng được ước tính dựa trên nội dung nào sau đây ?a. Cơ sở quy mô, hiệu suất hoặc năng lượng ship hàng theo giải pháp phong cách thiết kếsơ bộ của dự án Bất Động Sản và suất vốn góp vốn đầu tư thiết kế xây dựngb. Dữ liệu ngân sách của những dự án Bất Động Sản tựa như về loại, cấp khu công trình, quy mô, hiệu suấtc. Dựa trên nội dung a hoặc bd. Không địa thế căn cứ vào những nội dung trênCâu 5 Định mức kinh tế tài chính – kỹ thuật trong kiến thiết xây dựng gồm những loại định mức nào ?a. Định mức dự trù thiết kế xây dựng khu công trìnhb. Định mức sử dụng vật tư, định mức lao động, định mức hiệu suất máyvà thiết bị xây đắp ;c. Định mức cơ sởd. a và cCâu 6 Việc thẩm định và đánh giá, phê duyệt sơ bộ tổng mức góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng được triển khai như thế nào là đúng sau đây ?a. Thực hiện trước khi đánh giá và thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu và điều tra tiền khả thi góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng theo lao lý của pháp lý có tương quan .b. Thực hiện đồng thời với việc thẩm định và đánh giá, phê duyệt Báo cáo điều tra và nghiên cứu tiền khả thi góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng theo pháp luật của pháp lý có tương quan .c. Thực hiện sau khi có tác dụng thẩm định và đánh giá, phê duyệt Báo cáo điều tra và nghiên cứu tiền khả thi góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng theo lao lý của pháp lý có tương quan .d. Các đáp án trên đều đúngCâu 7 Đơn giá nhân công trong dự trù kiến thiết xây dựng khu công trình do đơn vị chức năng nào sau đây công bố ?a. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh .b. Đơn vị tư vấn lập dự trù .c. Người quyết định hành động góp vốn đầu tư .d. Chủ góp vốn đầu tư .Câu 8 Dự toán gói thầu của khu công trình cấp I thuộc Dự án sử dụng vốn góp vốn đầu tư công do cơ quan nào dưới đây thẩm định và đánh giá ?a. Bộ Xây dựng, Bộ quản trị khu công trình kiến thiết xây dựng chuyên ngành đánh giá và thẩm định .b. Sở Xây dựng, Sở quản trị khu công trình kiến thiết xây dựng chuyên ngành thẩm định và đánh giác. Chủ góp vốn đầu tư .d. Người quyết định hành động góp vốn đầu tư .Câu 9 Dự toán thiết kế xây dựng khu công trình không gồm có ngân sách nào sau đây ?a. giá thành bồi thường, tương hỗ và tái định cưb. giá thành rà phá bom mìn, vật nổc. giá thành tư vấn thiết kế xây dựngd. Ngân sách chi tiêu lưu kho, lưu bãi, lưu Container tại cảng Nước Ta so với thiết bị nhập khẩuCâu 10 Đối với dự án Bất Động Sản sử dụng vốn góp vốn đầu tư công ( không phải là dự án Bất Động Sản quan trọng vương quốc, không phải dự án Bất Động Sản do Thủ tướng quyết định hành động góp vốn đầu tư ), cơ quan nào sau đây phê duyệt quyết toán vốn góp vốn đầu tư ?a. Người quyết định hành động góp vốn đầu tưb. Bộ Tài chínhc. Sở Tài chínhd. Chủ góp vốn đầu tưCâu 11 Đơn giá nhân công trong dự trù thiết kế xây dựng khu công trình do đơn vị chức năng nào sau đây quyết định hành động ?a. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh .b. Đơn vị tư vấn lập dự trù .c. Người quyết định hành động góp vốn đầu tư .d. Chủ góp vốn đầu tư .Câu 12 Theo lao lý về quản trị ngân sách góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng hiện hành, đơn giá ca máy và thiết bị kiến thiết trên địa phận địa phương do cơ quan nào sau đây phát hành ?a. Bộ Xây dựngb. Sở Xây dựngc. Liên sở Tài chính – Xây dựngd. Không đơn vị chức năng nào ở trênCâu 13 Suất vốn góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu công trình được sử dụng để xác lập chỉ tiêu nào dưới đây ?a. Sơ bộ tổng mức góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu công trình .b. Giá kiến thiết xây dựng tổng hợp khu công trình .c. Dự toán kiến thiết xây dựng khu công trình .d. Ngân sách chi tiêu thiết kế xây dựng trong tổng mức góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu công trìnhCâu 14 Chi tiêu quản trị dự án Bất Động Sản không gồm có những yếu tố nào sau đây ?a. Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp .b. giá thành tổ chức triển khai đánh giá và thẩm định dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư .c. giá thành nghiệm thu sát hoạch chuyển giao khu công trình .d. giá thành hội nghị, hội thảo chiến lược, tập huấn, giảng dạy .Câu 15 Chi tiêu phong cách thiết kế khu công trình không gồm có những ngân sách để thực thi những việc làm nào sau đây ?a. Khảo sát kiến thiết xây dựng ship hàng phong cách thiết kế .b. Làm quy mô khu công trình .c. Đánh giá tác động ảnh hưởng môi trường tự nhiên ; lập báo cáo giải trình nhìn nhận tài nguyên trong khu vực ảnh hưởng tác động của khu công trình .d. Cả 3 giải pháp trên .Câu 16 Dự toán ngân sách khảo sát gồm có những ngân sách nào sau đây ?a. giá thành lập giải pháp kỹ thuật khảo sát .b. Chi tiêu lập báo cáo giải trình tác dụng khảo sát .c. Ngân sách chi tiêu chỗ ở tạm .d. Cả 3 giải pháp trên .Câu 17 Chi tiêu giám sát thiết kế kiến thiết xây dựng theo lao lý được tính ra làm sao ?a. Bằng tỷ suất % theo pháp luật nhân với ngân sách thiết kế xây dựng ( chưa có thuế giá trị ngày càng tăng ) trong dự trù gói thầu kiến thiết xây dựng được duyệt .b. Bằng tỷ suất % theo lao lý nhân với ngân sách thiết kế xây dựng ( chưa có thuế giá trị ngày càng tăng ) trong dự trù khu công trình thiết kế xây dựng được duyệt .c. Bằng tỷ suất % theo pháp luật nhân với ngân sách thiết bị ( chưa có thuế giá trị ngày càng tăng ) trong dự trù gói thầu kiến thiết xây dựng được duyệt .d. Bằng tỷ suất % theo lao lý nhân với ngân sách thiết bị ( chưa có thuế giá trị ngày càng tăng ) trong dự trù khu công trình kiến thiết xây dựng được duyệt .Câu 18 Suất vốn góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu công trình gồm có những ngân sách nào sau đây :a. Chi tiêu thiết kế xây dựng, thiết bị ( đã gồm có thuế GTGT ) .b. giá thành kiến thiết xây dựng, thiết bị, quản trị dự án Bất Động Sản, tư vấn góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng và những khoản ngân sách khác ( chưa gồm có thuế GTGT cho những ngân sách nêu trên ) .c. Chi tiêu thiết kế xây dựng ; ngân sách thiết bị ; ngân sách quản trị dự án Bất Động Sản ; ngân sách tư vấn đầutư kiến thiết xây dựng ; một số ít khoản mục ngân sách khác và thuế giá trị ngày càng tăng cho những ngân sách nêu trên .d. giá thành kiến thiết xây dựng, thiết bị, quản trị dự án Bất Động Sản, tư vấn góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng, những khoản ngân sách khác và ngân sách dự trữ ( đã gồm có thuế GTGT cho những ngân sách nêu trên ) .Câu 19 Chủ góp vốn đầu tư được thuê những tổ chức triển khai, cá thể tư vấn quản trị ngân sách góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng trong trường hợp nào ?a. Thực hiện những việc làm hoặc phần việc làm tương quan tới việc xác lập giá thiết kế xây dựng khu công trìnhb. Thực hiện những việc làm hoặc phần việc làm tương quan tới việc thẩm tra giá kiến thiết xây dựng khu công trìnhc. Cả nội dung a và bd. Không nội dung nào ở trênCâu 20 Chỉ số giá thiết kế xây dựng gồm có những nội dung nào sau đây ?a. Gồm chỉ số giá kiến thiết xây dựng theo loại khu công trình ,b. Chỉ số giá nhân công thiết kế xây dựng, chỉ số giá máy và thiết bị thiết kếc. Chỉ số giá của 1 số ít vật tư đa phần .d. Bao gồm những nội dung trênCâu 21 Chỉ số giá kiến thiết xây dựng theo loại khu công trình, theo cơ cấu tổ chức ngân sách gồm những nội dung nào sau đây ?a. Chỉ số giá phần kiến thiết xây dựng, chỉ số giá phần thiết bị, chỉ số giá phần ngân sách khácb. Chỉ số giá nhân công kiến thiết xây dựng, chỉ số giá máy và thiết bị xây đắpc. Chỉ số giá của 1 số ít vật tư đa phần .d. Bao gồm những nội dung trênCâu 22 Câu nào là đáp án sai trong những câu sau :a. Khối lượng cốt thép phải được đo bóc, phân loại theo chủng loại thép ( thép thường và thép dự ứng lực, thép trơn, thép vằn )b. Khối lượng cốt thép phải được đo bóc, phân loại theo mác thép, nhóm thép, đường kính cốt thép, cụ thể bộ phận cấu trúc ( móng, cột, tường … )c. Khối lượng cốt thép phải được đo bóc, phân loại theo điều kiện kèm theo thiết kếd. Khối lượng cốt thép được đo bóc không gồm có khối lượng dây buộc, mối nối chồng, nối ren, nối ống, miếng đệm, con kê, bu lông link …Câu 23 Trên địa phận tỉnh, đơn vị chức năng nào tổ chức triển khai xác lập chỉ số giá thiết kế xây dựng ?a. Sở Xây dựngb. Bộ Xây dựngc. Ủy ban nhân dân cấp tỉnhd. Không đơn vị chức năng nào ở trênCâu 24 Chỉ số giá thiết kế xây dựng làm cơ sở xác lập nội dung nào sau đây ?a. Điều chỉnh sơ bộ tổng mức góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng, tổng mức góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng ,b. Điều chỉnh dự trù thiết kế xây dựng, giá gói thầu thiết kế xây dựng, giá hợp đồng thiết kế xây dựng ,c. Quy đổi vốn góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu công trình và quản trị ngân sách góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng .d. Tất cả những nội dung ở trênCâu 25 Đơn vị nào chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về tính đúng mực của giá trị đề xuất giao dịch thanh toán trong hồ sơ đề xuất giao dịch thanh toán vốn góp vốn đầu tư ?a. Chủ góp vốn đầu tư hoặc đại diện thay mặt hợp pháp của chủ góp vốn đầu tưb. Cơ quan giao dịch thanh toán vốn góp vốn đầu tưc. Cả 2 đơn vị chức năng trênd. Không phải những đơn vị chức năng ở trênCâu 26 Dự án góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng phải triển khai quyết toán vốn góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng khi nào ?a. Sau khi hoàn thành xong chuyển giao đưa vào sử dụngb. Khi cấp có thẩm quyền có văn bản dừng hoặc được cho phép chấm hết thực thi dự án Bất Động Sảnc. Đáp án a và b là đúngd. Đáp án a và b là saiCâu 27 Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh có thẩm quyền nào dưới đây ?a. Ban hành mạng lưới hệ thống định mức dự trù thiết kế xây dựng khu công trìnhb. Công bố giá vật tư kiến thiết xây dựng, đơn giá nhân công thiết kế xây dựng, giá ca máy và thiết bị xây đắp, chỉ số giá kiến thiết xây dựng và đơn giá thiết kế xây dựng khu công trình .c. Công bố suất vốn góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu công trìnhd. Cả a và cCâu 28 Thẩm quyền kiểm soát và điều chỉnh cơ cấu tổ chức những khoản mục ngân sách trong tổng mức góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng của dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng do cơ quan nào sau đây ?a. Người quyết định hành động góp vốn đầu tư quyết định hành động .b. Chủ góp vốn đầu tư tổ chức triển khai kiểm soát và điều chỉnh, báo cáo giải trình người quyết định hành động góp vốn đầu tư và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về việc kiểm soát và điều chỉnh của mình .c. Chủ góp vốn đầu tư tổ chức triển khai kiểm soát và điều chỉnh theo chuyển nhượng ủy quyền của Người quyết định hành động góp vốn đầu tư .d. Các đáp án trên đều sai .Câu 29 Việc đánh giá và thẩm định tổng mức góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng của dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng theo hình thức PPP, do cơ quan nào dưới đây đánh giá và thẩm định ?a. Cơ quan trình độ về thiết kế xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, Bộ quản trị khu công trình kiến thiết xây dựng chuyên ngành .b. Sở Xây dựng, Sở quản trị khu công trình kiến thiết xây dựng chuyên ngành .c. Đơn vị đầu mối quản trị về hoạt động giải trí PPP thuộc cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng dự án Bất Động Sản chủ trì .d. Nhà góp vốn đầu tư .Câu 30 Dự án kiến thiết xây dựng Trụ sở văn phòng Tổng cục Thuế có tổng mức góp vốn đầu tư 180 tỷ đồng. Theo pháp luật của Luật Xây dựng năm trước và những văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật, tổng mức góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng của dự án Bất Động Sản này do cơ quan nào dưới đây thẩm định và đánh giá ?a. Cơ quan trình độ về thiết kế xây dựng thuộc Bộ Xây dựng thẩm định và đánh giáb. Sở Xây dựng thẩm định và đánh giác. Cơ quan trình độ thường trực người quyết định hành động góp vốn đầu tư chủ trì tổ chức triển khai đánh giá và thẩm định .d. Các đáp án trên đều sai .Câu 31 Dự toán kiến thiết xây dựng khu công trình sử dụng vốn góp vốn đầu tư công ( quy trình tiến độ phong cách thiết kế bản vẽ kiến thiết – trường hợp phong cách thiết kế ba bước ), do cơ quan nào dưới đây phê duyệt ?a. Người quyết định hành động góp vốn đầu tư phê duyệt .b. Chủ góp vốn đầu tư phê duyệt .c. Người quyết định hành động góp vốn đầu tư chuyển nhượng ủy quyền cho Chủ góp vốn đầu tư phê duyệt .d. Các đáp án trên đều sai .Câu 32 Đáp án nào dưới đây liệt kê đúng và đủ những khoản mục ngân sách thuộc ngân sách thiết kế xây dựng trong dự trù kiến thiết xây dựng khu công trình ?a. giá thành vật tư, nhân công, máy và thiết bị thiết kế, ngân sách chung, doanh thu của doanh nghiệp thiết kế xây dựng .b. Ngân sách chi tiêu trực tiếp, ngân sách quản trị của doanh nghiệp, ngân sách quản lý sản xuất tại công trường thi công, ngân sách ship hàng công nhân, ngân sách Giao hàng xây đắp tại công trường thi công và 1 số ít ngân sách ship hàng cho quản trị khác của doanh nghiệp và doanh thu của doanh nghiệp kiến thiết xây dựng .c. Tất cả những ngân sách trực tiếp tạo nên loại sản phẩm thiết kế xây dựng, doanh thu của doanh nghiệp thiết kế xây dựng và thuế giá trị ngày càng tăng .d. Chi tiêu trực tiếp, ngân sách gián tiếp, thu nhập chịu thuế tính trước và thuế giá trị ngày càng tăngCâu 33 Chi tiêu trực tiếp trong ngân sách kiến thiết xây dựng gồm có nội dung nào sau đây ?a. Ngân sách chi tiêu vật tư, ngân sách nhân công, ngân sách máy và thiết bị thiết kếb. Chi tiêu chungc. Ngân sách chi tiêu nhà tạm để ở và quản lý và điều hành xây đắpd. Không nội dung nào ở trênCâu 34 Ngân sách chi tiêu gián tiếp trong ngân sách thiết kế xây dựng không gồm có ngân sách nào sau đây ?a. giá thành chung, ngân sách nhà tạm để ở và quản lý và điều hành thiết kếb. Ngân sách chi tiêu cho 1 số ít việc làm không xác lập được khối lượng từ phong cách thiết kếc. Chi tiêu gián tiếp được xác lập bằng định mức tỷ suất Phần Trămd. Thuế giá trị ngày càng tăngCâu 35 Hợp đồng tư vấn kiến thiết xây dựng được vận dụng những loại giá hợp đồng nào sau đây ?a. Hợp đồng trọn gói ;b. Hợp đồng theo đơn giá ( cố định và thắt chặt và kiểm soát và điều chỉnh ) ;c. Hợp đồng theo thời hạn ;d. Tất cả những loại giá hợp đồng nêu trên .Câu 36 Hợp đồng tư vấn kiến thiết xây dựng được ký kết giữa bên giao thầu và bên nhận thầu có giá trị hợp đồng là 25 tỷ. Vậy, giá trị tạm ứng tối thiểu cho hợp đồng kiến thiết xây dựng này là bao nhiêu ?a. 10 % giá hợp đồng ;b. 15 % giá hợp đồng ;c. 20 % giá hợp đồng ;d. 25 % giá hợp đồng .Câu 37 Nội dung nào sau đây là đúng lao lý về việc bảo vệ giao dịch thanh toán hợp đồng thiết kế xây dựng ?a. Trước khi ký kết hợp đồng thiết kế xây dựng, bên giao thầu phải có bảo vệ thanh toán giao dịch tương thích với quy trình tiến độ giao dịch thanh toán đã thỏa thuận hợp tác trong hợp đồngb. Nghiêm cấm bên giao thầu ký kết hợp đồng thiết kế xây dựng khi chưa có kế hoạch vốn để giao dịch thanh toán theo thỏa thuận hợp tác giao dịch thanh toán trong hợp đồng, trừ nhữngkhu công trình kiến thiết xây dựng theo lệnh khẩn cấpc. Bao gồm cả nội dung a và bd. Chỉ cần nội dung a hoặc bCâu 38 Mức tạm ứng hợp đồng thiết kế xây dựng tối đa được là bao nhiêu % giá hợp đồng ?a. 40 % giá hợp đồng ;b. 50 % giá hợp đồng ;c. 60 % giá hợp đồng ;d. 80 % giá hợp đồng .Câu 39 Trong trường hợp Tổng thầu ký hợp đồng với nhà thầu phụ, lao lý nào sau đây là đúng về nghĩa vụ và trách nhiệm của nhà thầu so với chủ góp vốn đầu tư về quy trình tiến độ và chất lượng những việc làm đã ký kết ?a. Các nhà thầu phụ trực tiếp có nghĩa vụ và trách nhiệm so với chủ góp vốn đầu tư về phần việc làm triển khai .b. Trách nhiệm thuộc về tổng thầu, kể cả những việc làm do nhà thầu phụ thực thi .c. Cả tổng thầu và nhà thầu phụ có nghĩa vụ và trách nhiệm trực tiếp so với chủ góp vốn đầu tư .d. Các trường hợp trên đều đúngCâu 40 Thời điểm có hiệu lực thực thi hiện hành của hợp đồng thiết kế xây dựng là thời gian nào trong những trường hợp sau đây ?a. Thời điểm ký kết hợp đồng ( đóng dấu nếu có )b. Thời điểm đơn cử do những bên thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng kiến thiết xây dựng và bên giao thầu đã nhận được bảo vệ triển khai hợp đồng của bên nhận thầu( so với hợp đồng có pháp luật về bảo vệ triển khai hợp đồng ) ;c. Thời điểm ký kết hợp đồng ( đóng dấu nếu có ) và bên giao thầu đã nhận được bảo vệ thực thi hợp đồng của bên nhận thầu ( so với hợp đồng cópháp luật về bảo vệ thực thi hợp đồng ) ;d. Thời điểm ký kết hợp đồng ( đóng dấu nếu có ) hoặc thời gian đơn cử do những bên thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng thiết kế xây dựng và bên giao thầu đã nhận được bảo vệ triển khai hợp đồng của bên nhận thầu ( so với hợp đồng có pháp luật về bảo vệ thực thi hợp đồng ) .Câu 41 Hợp đồng xây đắp thiết kế xây dựng khu công trình được thanh lý khi nào ?a. Khi nghiệm thu sát hoạch, hoàn thành xong khuôn khổ khu công trình, khu công trình đưa vào sử dụng ;b. Khi hết thời hạn Bảo hành ;c. Khi bên nhận thầu đã hoàn thành xong nghĩa vụ và trách nhiệm bh khuôn khổ khu công trình, khu công trình ;d. Khi bên giao thầu và bên nhận thầu đã hoàn thành xong tổng thể những nghĩa vụ và trách nhiệm theo hợp đồng kiến thiết xây dựng đã ký .Câu 42 Hợp đồng xây đắp kiến thiết xây dựng khu công trình có giá trọn gói, được kiểm soát và điều chỉnh theo những trường hợp nào dưới đây ?a. Khi khối lượng việc làm nằm ngoài khoanh vùng phạm vi việc làm phải thực thi củaphong cách thiết kế theo hợp đồng .b. Khi xảy ra bất khả kháng được Chủ góp vốn đầu tư đồng ý chấp thuậnc. Khi kiểm soát và điều chỉnh giải pháp kiến thiếtd. Khi khối lượng việc làm trong thực tiễn triển khai xong được nghiệm thu sát hoạch tăng hoặc giảm so với khối lượng việc làm tương ứng ghi trong hợp đồng .Câu 43 Đối với hợp đồng theo đơn giá kiểm soát và điều chỉnh, trường hợp nào dưới đây không phải thực thi ký kết phụ lục bổ trợ hợp đồng ?a. Khối lượng trong thực tiễn hoàn thành xong được nghiệm thu sát hoạch tăng hoặc giảm lớn hơn20 % khối lượng việc làm tương ứng ghi trong hợp đồng .b. Bổ sung khối lượng việc làm hài hòa và hợp lý chưa có đơn giá trong hợp đồng .c. Điều chỉnh đơn giá hàng loạt hoặc một số ít đơn giá cho những việc làm mà tại thời gian ký hợp đồng bên giao thầu và bên nhận thầu đã thỏa thuận hợp tác kiểm soát và điều chỉnh sau một khoảng chừng thời hạn nhất định kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực hiện hành .d. Các trường hợp bất khả kháng và bất khả kháng khác theo lao lý .Câu 44 Chi tiêu nào dưới đây không được coi là ngân sách tư vấn góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng ?a. Ngân sách chi tiêu lập báo cáo giải trình nhìn nhận ảnh hưởng tác động thiên nhiên và môi trường .b. giá thành quan trắc biến dạng khu công trình .c. giá thành kiểm định chất lượng khu công trình .d. giá thành quy đổi vốn góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu công trình .Câu 45 Ngân sách chi tiêu thuê tư vấn quốc tế triển khai việc làm lập trách nhiệm, lập đồ án quy hoạch được số lượng giới hạn trong khoảng chừng nào sau đây :a. Không vượt quá 2 lần mức ngân sách do tư vấn trong nước thực thi xác lập theo lao lý của pháp lý .b. Không vượt quá 3 lần mức ngân sách do tư vấn trong nước triển khai xác lập theo pháp luật của pháp lý .c. Không vượt quá 3,5 lần mức ngân sách do tư vấn trong nước thực thi xác lập theo lao lý của pháp lý .d. Không giải pháp nào đúng .Câu 46 Dự toán gói thầu tư vấn quốc tế được xác lập trên cơ sở nào dưới đây ?a. Chi tiêu tư vấn quốc tế dự trù trong tổng mức góp vốn đầu tưb. Lập dự trù tháng – người ( hoặc ngày – người )c. Định mức ngân sách thuê tư vấn quốc tếd. Dự toán ngân sách tư vấn quốc tếCâu 47 Dự toán gói thầu tư vấn góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng gồm có những ngân sách nào sau đây ?a. Ngân sách chi tiêu chuyên viên, ngân sách quản trị, ngân sách khác, thu nhập chịu thuế tính trướcb. Ngân sách chi tiêu chuyên viên, ngân sách khác, thu nhập chịu thuế tính trước, ngân sách dự trữc. Chi tiêu chuyên viên, ngân sách quản trị, ngân sách khác, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế và ngân sách dự trữ .d. Chi tiêu chuyên viên, ngân sách quản trị, ngân sách khác, thu nhập chịu thuế tính trước và thuế .Câu 48 Nhà thầu tư vấn quản trị ngân sách góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng có quyền nào sau đây ?a. Quyết định định mức thiết kế xây dựng, giá kiến thiết xây dựng và những ngân sách khác có tương quan khi xác lập giá dự thầu để tham gia đấu thầub. Kiểm soát những đổi khác trong quy trình thiết kế thiết kế xây dựng khu công trình có tương quan đến biến hóa ngân sách góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng khu công trình hoặc đẩy nhanh tiến trình thiết kế xây dựng khu công trìnhc. Xem xét, đồng ý chấp thuận những yêu cầu biến hóa về giá vật tư, vật tư kiến thiết xây dựng theo yêu cầu của tư vấn phong cách thiết kế hoặc nhà thầu xây đắp thiết kế xây dựngd. Yêu cầu chủ góp vốn đầu tư giao dịch thanh toán những khoản ngân sách theo hợp đồng đã ký kết ; được giao dịch thanh toán những khoản vay do chậm thanh toán giao dịch .Câu 49 Nhà thầu tư vấn quản trị ngân sách góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng có những nghĩa vụ và trách nhiệm nào sau đây ?a. Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý và chủ góp vốn đầu tư về hiệu quả triển khai việc làm tư vấn của mình và bồi thường thiệt hại gây ra cho chủ góp vốn đầu tư ( nếu có ) theo hợp đồng đã ký kết và pháp lý có tương quanb. Tổ chức xác lập những định mức dự trù kiến thiết xây dựng mới hoặc kiểm soát và điều chỉnh của khu công trình làm cơ sở quản trị ngân sách góp vốn đầu tư thiết kế xây dựngc. Tổ chức trấn áp ngân sách góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu công trình theo lao lýd. Cả 3 giải pháp trênCâu 50 Trong quản trị ngân sách góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng, chủ góp vốn đầu tư có những quyền gì sau đây ?a. Chấp thuận triển khai lựa chọn tổ chức triển khai tư vấn quản trị ngân sách góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng đủ điều kiện kèm theo năng lượng theo lao lý tại Nghị định về quản trị dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng để thực thi thẩm tra tổng mức góp vốn đầu tư, dự trù thiết kế xây dựng khu công trình làm cơ sở cho việc đánh giá và thẩm định, phê duyệt .b. Chấp thuận những yêu cầu về biến hóa vật tư, vật tư thiết kế xây dựng, giải pháp kiến thiết, nhu yếu kỹ thuật theo đề xuất kiến nghị của tư vấn phong cách thiết kế hoặc nhà thầu kiến thiết thiết kế xây dựngc. Thực hiện một số ít việc làm tư vấn góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng nếu có đủ điều kiện kèm theo năng lượng theo pháp luật .d. Phương án b, cCâu 51 Việc tạm ứng hợp đồng chỉ được thực thi trong trường hợp nào sau đây ?a. Sau khi hợp đồng kiến thiết xây dựng có hiệu lực thực thi hiện hành, riêng so với hợp đồng kiến thiết kiến thiết xây dựng thì phải có cả kế hoạch giải phóng mặt phẳng theo đúng thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng ,b. Bên giao thầu đã nhận được bảo lãnh tiền tạm ứng ( nếu có ) tương ứng với giá trị của từng loại tiền mà những bên đã thỏa thuận hợp tác .c. Đồng thời cả a và bd. Không cần trường hợp nào ở trênLĨNH VỰC ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG ( 62 câu )

TTNội dung câu hỏi 

Câu 1Vì sao chi phí dự phòng trong dự án đầu tư xây dựng lớn và phức tạp cần cao hơn các dự án khác?

a. Do nhiều cơ quan có tương quan nên có nhiều nhu yếu mới đặt ra khiến phải đổi khác phong cách thiết kế trong quy trình thực thi để cung ứng, từ đó ngân sách phát sinh tăng lênb. Do thời hạn thực thi dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng lớn và phức tạp nên rủi ro đáng tiếc nhiều hơnc. Do sử dụng nhiều chủng loại vật tư và máy móc thiết bị hơnd. Tất cả những ý trên đều đúng

Câu 2Lựa chọn chủ trình quản lý rủi ro phù hợp:

a. Lập kế hoạch đối phó rủi ro đáng tiếc – Xác định rủi ro đáng tiếc – Phân tích rủi ro đáng tiếc – Lập kế quản trị rủi ro đáng tiếc – Kiểm soát và kiểm soát và điều chỉnh rủi ro đáng tiếc .b. Lập kế hoạch đối phó rủi ro đáng tiếc – Xác định rủi ro đáng tiếc – Phân tích rủi ro đáng tiếc – Kiểm soát và kiểm soát và điều chỉnh rủi ro đáng tiếc .c. Lập kế hoạch quản trị rủi ro đáng tiếc – Phân tích rủi ro đáng tiếc – Xác định rủi ro đáng tiếc – Kiểm soát và kiểm soát và điều chỉnh rủi ro đáng tiếc .d. Lập kế hoạch quản trị rủi ro đáng tiếc – Xác định rủi ro đáng tiếc – Phân tích rủi ro đáng tiếc – Lập kế hoạch đối phó với rủi ro đáng tiếc – Kiểm soát và kiểm soát và điều chỉnh rủi ro đáng tiếc .

Câu 3Phân tích nào sau đây là phân tích độ nhạy.

a. Đánh giá sự đổi khác của NPV khi giá nguyên vật liệu nguồn vào của dự án Bất Động Sản có một số ít đổi khác ( tăng, giảm ) .b. Đánh giá sự biến hóa của IRR khi giá cả mẫu sản phẩm của dự án Bất Động Sản có 1 số ít đổi khác ( tăng, giảm ) .c. Đánh giá sự đổi khác của NPV khi giá nguyên vật liệu nguồn vào và giá cả mẫu sản phẩm dự án Bất Động Sản cùng đổi khác ( tăng, giảm ) .d. Tất cả những giải pháp trên

Câu 4Với 1 dự án sản xuất gạch lát nền, để trả lời câu hỏi “NPV của dự án thay đổi thế nào nếu giá nguyên vật liệu đầu vào tăng 10%, giá bán giảm 10% và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 2%” là dạng phân tích nào:

a. Phân tích độ nhạy 2 chiều .b. Phân tích trường hợpc. Phân tích mô phỏng .d. Phân tích định tính .

Câu 5Mua bảo hiểm trong hoạt động xây dựng là một hình thức kiểm soát phòng ngừa rủi ro theo cách thức:

a. Né tránh rủi ro đáng tiếcb. Chấp nhận rủi ro đáng tiếcc. Chuyển dịch rủi ro đáng tiếc .d. Chuyển dịch rủi ro đáng tiếc theo hợp đồng .

Câu 6Chỉ số giá xây dựng sử dụng tính dự phòng cho yếu tố trượt giá (IXDCTbq) để xác định chi phí dự phòng trong tổng mức đầu tư xây dựng được xác định bằng cách tính bình quân:

a. Các chỉ số giá thiết kế xây dựng của tối thiểu 3 năm gần nhất so với thời gian thống kê giám sátb. Các chỉ số giá kiến thiết xây dựng liên hoàn của tối thiểu 3 năm gần nhất so với thời gian thống kê giám sát ( không tính đến những thời gian có dịch chuyển không bình thường vềgiá nguyên vật liệu, nguyên vật liệu và vật tư thiết kế xây dựng )c. Các chỉ số giá thiết kế xây dựng liên hoàn của tối thiểu 3 năm gần nhất so với thời gian gốc ( không tính đến những thời gian có dịch chuyển không bình thường về giá nguyên vật liệu, nguyên vật liệu và vật tư thiết kế xây dựng )d. Các chỉ số giá thiết kế xây dựng của tối thiểu 3 năm gần nhất so với thời gian gốc

Câu 7Trong suất vốn đầu tư do Bộ Xây dựng công bố:

a. Chưa gồm có thuế giá trị ngày càng tăng .b. Đã gồm có thuế giá trị ngày càng tăngc. Chưa gồm có thuế giá trị ngày càng tăng và ngân sách dự trữ .d. Chưa gồm có thuế giá trị ngày càng tăng nhưng đã có ngân sách dự trữ .

Câu 8Vốn vay ngắn hạn ngân hàng của dự án để:

a. Bổ sung vốn lưu động cho dự án Bất Động Sảnb. Bổ sung vốn cố định và thắt chặt cho dự án Bất Động Sảnc. Mua CP của dự án Bất Động Sảnd. Mua máy móc thiết bị tăng cấp công nghệ tiên tiến cho dự án Bất Động Sản

Câu 9Khi xác định hiệu quả dự án, chi phí khấu hao tài sản cố định trong dự án đầu tư xây dựng là khoản chi phí mà doanh nghiệp:

a. Phải chi trả bằng tiền mặtb. Không phải chi bằng tiền mặtc. Có khi phải chi bằng tiền mặt có khi không .d. Dùng để thanh lý tài sản cố định và thắt chặt .

Câu 10Khi xác định hiệu quả dự án, chi phí cơ hội trong dự án được:

a. Cộng vào dòng ngân lưu vàob. Cộng vào dòng ngân lưu rac. Trừ khỏi dòng ngân lưu rad. Tính bằng không khi nhìn nhận hiệu suất cao dự án Bất Động Sản

Câu 11

Thời hạn kiểm soát thanh toán vốn của Kho bạc nhà nước theo quy định là?

a. Trong thời hạn 3 ngày thao tác kể từ khi nhận đủ hồ sơ giao dịch thanh toán theo lao lý so với những lần thanh toán giao dịch tiên phong .b. Trong thời hạn 3 ngày thao tác kể từ khi nhận đủ hồ sơ giao dịch thanh toán theo lao lý so với những lần thanh toán giao dịch tiên phong và 7 ngày thao tác so với lần thanh toán giao dịch sau cuối .c. Trong thời hạn 7 ngày thao tác kể từ khi nhận đủ hồ sơ thanh toán giao dịch theo lao lý .d. Trong thời hạn 14 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ thanh toán giao dịch theo pháp luật .

Câu 12Chi phí mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn thiết kế xây dựng của công trình từ cấp II trở lên thuộc khoản mục chi phí nào trong tổng mức đầu tư xây dựng:

a. giá thành tư vấnb. Ngân sách chi tiêu quản trị dự án Bất Động Sảnc. Chi tiêu khác .d. giá thành dự trữ .

Câu 13Khi sử dụng định mức dự toán số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2017 để tính dự toán thì cần đào bao nhiêu m3 đất nguyên thổ để đắp được 1 m3 đất đắp với hệ số đầm nén K98.

a. 1 m3b. 1.13 m3c. 1.07 m3d. 1.16 m3

Câu 14Chi phí quản lý dự án không bao gồm nội dung nào sau đây?

a. Tiền lương của cán bộ quản trị dự án Bất Động Sản ; tiền công trả cho người lao động theo hợp đồngb. Các khoản phụ cấp lương ; tiền thưởng ; phúc lợi tập thể ; những khoản góp phần ( bảo hiểm xã hội ; bảo hiểm y tế ; bảo hiểm thất nghiệp ; kinh phí đầu tư công đoàn, trích nộp khác theo lao lý của pháp lý so với cá thể được hưởng lương từ dự án Bất Động Sản )c. giá thành ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào công tác làm việc khảo sát phong cách thiết kế và lập báo cáo giải trình nghiên cứu và điều tra khả thid. Chi tiêu giao dịch thanh toán những dịch vụ công cộng ; vật tư văn phòng phẩm ; thông tin, tuyên truyền, liên lạc ; tổ chức triển khai hội nghị có tương quan đến dự án Bất Động Sản

Câu 15Khi điều chỉnh giá trị dự toán gói thầu thuộc dự án đã phê duyệt dẫn tới phải điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng (sử dụng hết chi phí dự phòng) nhưng không làm thay đổi mức đầu tư đã phê duyệt thì cách thức xử lý là:

a. Người quyết định hành động góp vốn đầu tư tổ chức triển khai kiểm soát và điều chỉnhb. Chủ góp vốn đầu tư tự tổ chức triển khai kiểm soát và điều chỉnh cơ cấu tổ chức những khoản mục ngân sách, báo cáo giải trình người quyết định hành động góp vốn đầu tư và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về việc kiểm soát và điều chỉnh của mình .c. Theo pháp luật không được phép kiểm soát và điều chỉnh .d. Chủ góp vốn đầu tư tự tổ chức triển khai kiểm soát và điều chỉnh và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về việc kiểm soát và điều chỉnh của mình .

Câu 16Lựa chọn phương án đúng về việc sử dụng suất vốn đầu tư:

a. Có thể dùng để xác lập tổng mức góp vốn đầu tư dự án Bất Động Sản ở tiến trình sẵn sàng chuẩn bị dự án Bất Động Sảnb. Có thể được sử dụng trong việc xác lập giá trị quyền sử dụng đấtc. Có thể được sử dụng để xác lập giá trị trong thực tiễn của gia tài là mẫu sản phẩm thiết kế xây dựng cơ bản khi xác lập giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa theo hướng dẫn của cơ quan quản trị có thẩm quyền .d. Tất cả những giải pháp trên đều đúng

Câu 17Chi phí quản lý dự án không được sử dụng để tổ chức quản lý việc thực hiện và thực hiện các công việc nào sau đây?

a. Thực hiện giám sát, nhìn nhận góp vốn đầu tưb. Thực hiện thẩm định và đánh giá phong cách thiết kế kiến thiết xây dựng tiến hành sau phong cách thiết kế cơ sở và thẩm định và đánh giá dự trù thiết kế xây dựngc. Lập trách nhiệm, lập giải pháp kỹ thuật khảo sát thiết kế xây dựng, lập trách nhiệm phong cách thiết kếd. Xác định dự trù gói thầu thiết kế xây dựng ( trong trường hợp đã có dự trù xâydựng khu công trình được phê duyệt ) và thực thi những việc làm thiết yếu khác thuộc nghĩa vụ và trách nhiệm của chủ góp vốn đầu tư

Câu 18Chi phí cơ hội của dự án là một khoản chi mà:

a. Phải chi bằng tiền mặtb. Không phải chi bằng tiền mặtc. Có khi phải chi có khi không phải chid. Được tính là một khoản thu .

Câu 19Chi phí xây dựng công trình phụ trợ phục vụ thi công thuộc chi phí nào trong tổng mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng công trình:

a. giá thành thiết kế xây dựng .b. giá thành khác .c. Ngân sách chi tiêu quản trị dự án Bất Động Sảnd. Tất cả những giải pháp trên đều đúng .

Câu 20Trường hợp nhà thầu thi công xây dựng công trình phải tự tổ chức khai thác và sản xuất các loại vật liệu đất, đá, cát sỏi để phục vụ thi công xây dựng công trình thì chi phí chung tính trong dự toán xác định giá vật liệu bằng:

a. 2,5 % trên ngân sách nhân công và ngân sách máy thiết kếb. 2,5 % trên ngân sách vật tư, nhân công và ngân sách máy kiến thiếtc. 3,5 % trên ngân sách nhân công và ngân sách máy thiết kếd. 3,5 % trên ngân sách vật tư, nhân công và ngân sách máy kiến thiết

Câu 21Trường hợp tổng thầu thực hiện hình thức hợp đồng EPC thực hiện một số công việc quản lý dự án thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư thì tổng thầu được hưởng chi phí quản lý dự án thế nào sau đây?

a. Được hưởng một phần ngân sách quản trị dự án Bất Động Sản tương thích với khoanh vùng phạm vi, khối lượng việc làm quản trị dự án Bất Động Sản do chủ góp vốn đầu tư giao và được thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng tổng thầu .b. Được hưởng hàng loạt ngân sách quản trị dự án Bất Động Sản như trường hợp thuê tư vấn quản trị dự án Bất Động Sảnc. Quản lý dự án Bất Động Sản là nghĩa vụ và trách nhiệm của tổng thầu, không có ngân sách cho khoản mục nàyd. Các đáp án trên đều sai

Câu 22Chi phí mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn thiết kế xây dựng của công trình từ cấp II trở lên thuộc khoản mục chi phí nào của dự toán gói thầu tư vấn đầu tư xây dựng:

a. Ngân sách chi tiêu chuyên viên .b. giá thành thiết bị .c. Ngân sách chi tiêu khác ;d. Chi tiêu dự trữ .

Câu 23Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình do Bộ Xây dựng công bố:

a. Bao gồm hàng loạt ngân sách thiết yếu để triển khai xong một đơn vị chức năng khối lượngnhóm, loại công tác làm việc thiết kế xây dựng, đơn vị chức năng cấu trúc hoặc bộ phận khu công trình kiến thiết xây dựng .b. Là một trong những cơ sở để lập tổng mức góp vốn đầu tư dự án Bất Động Sản .c. Chưa gồm có thuế giá trị ngày càng tăngd. Phương án a và b .

Câu 24Chi phí công việc tư vấn đầu tư xây dựng không bao gồm nội dung nào sau đây?

a. Ngân sách chi tiêu nhân công tư vấn ( tiền lương, những khoản phụ cấp lương, tiền thưởng, phúc lợi tập thể, những khoản góp phần bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí đầu tư công đoàn, trích nộp khác theo pháp luật của pháp lý so với những cá thể thực thi việc làm tư vấn tại dự án Bất Động Sản )b. Chi tiêu ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, quản trị mạng lưới hệ thống thông tin khu công trình ; ngân sách thanh toán giao dịch những dịch vụ công cộng, vật tư văn phòng phẩm, thông tin, liên lạcc. Chi tiêu thực thi những việc làm : giám sát, nhìn nhận góp vốn đầu tư ; thẩm định và đánh giá phong cách thiết kế kiến thiết xây dựng tiến hành sau phong cách thiết kế cơ sở và đánh giá và thẩm định dự trù kiến thiết xây dựngd. Chi tiêu cho thuê, thay thế sửa chữa, shopping gia tài ship hàng tư vấn cho dự án Bất Động Sản ( nếu có ) ; ngân sách quản trị của tổ chức triển khai tư vấn ; ngân sách khác ; thu nhập chịu thuế tính trước

Câu 25Khi sử dụng định mức dự toán số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 để tính dự toán công tác đóng cọc bằng máy, đối với đoạn cọc không ngập đất hao phí nhân công và máy thi công được tính như thế nào.

a. Bằng 50 % định mức của đoạn cọc ngập đất .b. Bằng 75 % định mức của đoạn cọc ngập đất .c. Bằng 25 % định mức của đoạn cọc ngập đất .d. Bằng 85 % định mức của đoạn cọc ngập đất

Câu 26Giá ca máy chờ đợi được xác định gồm các chi phí:

a. 50 % ngân sách khấu hao, 50 % ngân sách nhân công tinh chỉnh và điều khiển và ngân sách khác của máy .b. 50 % ngân sách khấu hao, 50 % ngân sách nhân công và 50 % ngân sách khác .c. Chi tiêu khấu hao và ngân sách nhân công .d. 50 % ngân sách khấu hao

Câu 27Giá ca máy được điều chỉnh theo những phương pháp nào dưới đây?

a. Bù trừ trực tiếp .b. Hệ số kiểm soát và điều chỉnh .c. Chỉ số giá thiết kế xây dựng .d. Tất cả những giải pháp trên .

Câu 28Quy định nào sau đây về thu hồi tiền tạm ứng là đúng?

a. Phải bảo vệ tịch thu hết khi giá trị giao dịch thanh toán khối lượng triển khai xong đạt 80 % giá trị hợp đồng .b. Phải bảo vệ tịch thu hết khi giá trị giao dịch thanh toán khối lượng triển khai xong đạt 90 % giá trị hợp đồng .c. Bắt buộc tịch thu tạm ứng từ lần thanh toán giao dịch tiên phong theo tỷ suất Tỷ Lệ tiền tạm ứng và bảo vệ tịch thu hết khi giá trị thanh toán giao dịch khối lượng hoàn thành xong đạt 80 % giá trị hợp đồng .d. Bắt buộc tịch thu tạm ứng từ lần thanh toán giao dịch tiên phong theo tỷ suất Phần Trămtiền tạm ứng và bảo vệ tịch thu hết khi giá trị thanh toán giao dịch khối lượng triển khai xong đạt 80 % giá trị hợp đồng .

Câu 29Chi phí thuê tư vấn nước ngoài được xác định như thế nào là đúng sau đây?

a. Phù hợp với loại việc làm tư vấn trên cơ sở số lượng chuyên viên, trìnhđộ chuyên viên tư vấn, thời hạn thao tác của chuyên viên, mức tiền lương của chuyên viên của vương quốc và khu vực dự kiến thuê và những ngân sách thiết yếu khác để triển khai xong việc làm tư vấnb. Phù hợp với bằng cấp trình độ của chuyên viên tư vấn và thời hạn thao tác của chuyên viênc. Được tính trên cơ sở định mức ngân sách tư vấn theo lao lý chungd. Được tính chung so với ngân sách chuyên viên mang tính đặc trưng

Câu 30Theo quy định hiện hành, đối với máy có giá trị từ 30 triệu đồng trở lên, giá trị thu hồi được tính bằng bao nhiêu % của nguyên giá máy và thiết bị thi công xây dựng?

a. 5 % .b. 10 % .c. 15 % .d. 20 % .

Câu 31Theo quy định hiện hành, có bao nhiêu khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư xây dựng?

a. 5 khoản mụcb. 6 khoản mụcc. 7 khoản mụcd. 8 khoản mục

Câu 32Theo quy định hiện hành, sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng là một nội dung của:

a. Báo cáo nghiên cứu và điều tra khả thi góp vốn đầu tư thiết kế xây dựngb. Báo cáo điều tra và nghiên cứu tiền khả thi góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựngc. Báo cáo kinh tế tài chính – kỹ thuật góp vốn đầu tư thiết kế xây dựngd. Báo cáo lập dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng

Câu 33Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng của người quyết định đầu tư không bao gồm nội dung nào sau đây ?

a. Loại, nhóm dự án Bất Động Sản ; loại, cấp khu công trình chính ; thời hạn sử dụng theo phong cách thiết kế của khu công trình chính ;b. Biện pháp xây đắp hầu hết, giải pháp bảo vệ bảo đảm an toàn và thiên nhiên và môi trường kiến thiết xây dựng ;c. Số bước phong cách thiết kế, danh mục tiêu chuẩn đa phần được lựa chọn ;d. Tổng mức góp vốn đầu tư ; giá trị những khoản mục ngân sách trong tổng mức góp vốn đầu tư ;

Câu 34Dự án đầu tư xây dựng phải thực hiện quyết toán vốn đầu tư xây dựng trong trường hợp nào sau đây?

a. Sau khi khu công trình của dự án Bất Động Sản được hoàn thành xong chuyển giao đưa vào sử dụngb. Dự án bị dừng thực thi vĩnh viễn khi cấp có thẩm quyền có văn bản dừng hoặc được cho phép chấm hết thực thi dự án Bất Động Sản .c. Trong trường hợp a hoặc bd. Khi người quyết định hành động góp vốn đầu tư nhu yếu

Câu 35Theo quy định hiện hành, phát biểu nào dưới đây về Suất vốn đầu tư do Bộ Xây dựng công bố là đúng:

a. Suất vốn góp vốn đầu tư gồm có những ngân sách : thiết kế xây dựng, thiết bị, quản trị dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng, tư vấn góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng, những khoản ngân sách khác và ngân sách dự trữ. Suất vốn góp vốn đầu tư đo lường và thống kê đã gồm có thuế giá trị ngày càng tăng cho những ngân sách nêu trên .b. Suất vốn góp vốn đầu tư gồm có những ngân sách : kiến thiết xây dựng, thiết bị, quản trị dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng, tư vấn góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng và những khoản ngân sách khác. Suất vốn góp vốn đầu tư đo lường và thống kê chưa gồm có thuế giá trị ngày càng tăng cho những ngân sách nêu trên .c. Suất vốn góp vốn đầu tư chưa gồm có ngân sách triển khai một số ít loại việc làm theo nhu yếu riêng của dự án Bất Động Sản / khu công trình kiến thiết xây dựng đơn cử như ngân sách bồi thường, tương hỗ và tái định cư, Lãi vay trong thời hạn triển khai góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng, vốn lưu động khởi đầu, giá thành dự trữ trong tổng mức góp vốn đầu tư, …d. Không phát biểu nào đúng .

Câu 36Trong các chỉ tiêu sau, chỉ tiêu nào là suất vốn đầu tư?

a. 300 triệu đồng / Dầm bê tông cốt thép dự ứng lực mác 40M pa, dầm I, dài 18 m .b. 290 nghìn đồng / mét vuông mặt đường cấp phối đá dăm láng nhựa tiêu chuẩn 3.0 kg / mét vuông, mô đun đàn hồi Eyc ≥ 80M pA .c. 6. 570.000 đồng / mét vuông sàn nhà căn hộ chung cư cao cấp ≤ 7 tầng .d. Tất cả những chỉ tiêu trên

Câu 37Trong các chỉ tiêu sau, chỉ tiêu nào là giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình?

a. 300 triệu đồng / Dầm bê tông cốt thép dự ứng lực mác 40M pa, dầm I, dài 18 m .b. 54 triệu đồng / cháu mẫu giáo khi quy mô góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng nhà trẻ 75 < số cháu ≤ 125 .c. Cả hai giải pháp a và b .d. Không có chỉ tiêu nào là giá kiến thiết xây dựng tổng hợp bộ phận cấu trúc khu công trình .

Câu 38Dòng tiền của dự án theo quan điểm của ngân hàng được xác định bằng:

a. Tổng khấu hao và doanh thub. Lợi nhuận sau thuếc. Tổng dòng thu bằng tiền trừ đi tổng dòng chi bằng tiền, gồm có chi trả lãi vayd. Tổng dòng thu bằng tiền trừ đi tổng dòng chi bằng tiền không gồm có tiền vay và trả nợ vay

Câu 39Khi sử dụng phương pháp đánh giá dự án bằng giá trị hiện tại thuần (Net Present Value), quyết định chấp nhận dự án nếu:

a. NPV bằng góp vốn đầu tư khởi đầub. NPV hoàn toàn có thể < 0 nhưng IRR ( Internal Rate of Return ) tối thiểu bằng lãi suất vay tiền gửi ngân hàng nhà nướcc. NPV > 0d. NPV hoàn toàn có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn 0 nhưng IRR của dự án Bất Động Sản lớn hơn lãi suất vay cho vay .

Câu 40Phân tích hiệu quả tài chính dự án luôn luôn được sử dụng bằng đơn vị:

a. Quy ướcb. Hiện vật và tiền tệc. Tiền tệ .d. Đơn vị nào là do chủ góp vốn đầu tư lựa chọn .

Câu 41Hệ thống chỉ số giá xây dựng được công bố theo quy định hiện hành bao gồm:

a. Chỉ số giá thiết kế xây dựng vương quốc, chỉ số giá thiết kế xây dựng theo loại khu công trìnhb. Chỉ số giá thiết kế xây dựng vương quốc, chỉ số giá kiến thiết xây dựng theo loại khu công trình, theo cơ cấu tổ chức ngân sách, theo yếu tố ngân sáchc. Chỉ số giá kiến thiết xây dựng vương quốc, chỉ số giá thiết kế xây dựng theo loại khu công trình, theo cơ cấu tổ chức ngân sách .d. Chỉ số giá kiến thiết xây dựng vương quốc, chỉ số giá kiến thiết xây dựng theo loại khu công trình, theo cơ cấu tổ chức ngân sách, theo yếu tố ngân sách, chỉ số giá kiến thiết xây dựng cấp cơ sở .

Câu 42Việc thanh toán hợp đồng xây dựng được thực hiện như thế nào là đúng sau đây?

a. Phải tương thích với loại hợp đồng, giá hợp đồng và những điều kiện kèm theo trong hợpđồng mà những bên đã ký kết .b. Khi thanh toán giao dịch theo những thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng những bên không phải kýphụ lục hợp đồng, trừ trường hợp bổ trợ việc làm chưa có trong hợp đồng .c. Đáp án a và b đúngd. Không đáp án nào là đúng

Câu 43Khi sử dụng định mức dự toán số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 để tính dự toán công tác đổ bê tông tường của công trình cao 52m thì theo phương án nào sau đây là đúng?

a. Áp dụng mã hiệu định mức công tác làm việc đổ bê tông cho khu công trình có chiều cao > 50 m cho hàng loạt khối bê tông .b. Phân tách khối lượng đổ bê tông theo chiều cao khu công trình đến 4 m, từ 4 m – 16 m, từ 16 m – 50 m và > 50 m .c. Tính trung bình định mức cho khối lượng đổ bê tông theo chiều cao khu công trình đến 4 m, từ 4 m – 16 m, từ 16 m – 50 m và > 50 m .d. Quy định cụ thể cách vận dụng sẽ do địa phương có văn bản hướng dẫn .

Câu 44Dự án đầu tư xây dựng công trình lập tháng 6/2015 gồm có 1 tòa nhà chung cư cao 20 tầng và 1 chung cư cao 15 tầng, ngoài ra còn đường nội bộ, cổng hàng rào và nhà bảo vệ. Hỏi chi phí tư vấn thiết kế xây dựng trong tổng mức đầu tư xây dựng của dự án tính thế nào là đúng?

a. Tính dự trù ngân sách thiết kế xây dựng những khu công trình trong tổng mức góp vốn đầu tư và tra định mức ngân sách phong cách thiết kế khu công trình gia dụng. Chi tiêu tư vấn phong cách thiết kế tính ranhư trên chưa có thuế giá trị ngày càng tăng .b. Tính dự trù ngân sách kiến thiết xây dựng những khu công trình trong tổng mức góp vốn đầu tư và tra định mức ngân sách phong cách thiết kế khu công trình gia dụng. Chi tiêu tư vấn phong cách thiết kế tính ra như trên đã có thuế giá trị ngày càng tăng .c. Tra định mức ngân sách tỷ suất cho từng loại khu công trình theo giá trị ngân sách kiến thiết xây dựng trước thuế. Cộng những ngân sách tư vấn phong cách thiết kế của toàn bộ những khu công trình tính được ngân sách tư vấn phong cách thiết kế của dự án Bất Động Sản. Ngân sách chi tiêu tư vấn phong cách thiết kế tính ra như trên chưa có thuế giá trị ngày càng tăng .d. Tra định mức ngân sách tỷ suất cho từng khu công trình theo giá trị ngân sách kiến thiết xây dựngtrước thuế của từng khuôn khổ. Cộng những ngân sách tư vấn phong cách thiết kế của toàn bộ những khuôn khổ tính được ngân sách tư vấn phong cách thiết kế của dự án Bất Động Sản. Ngân sách chi tiêu tư vấn phong cách thiết kế tính ra như trên đã có thuế giá trị ngày càng tăng .

Câu 45Định mức dự toán xây dựng công trình được xác định trên cơ sở:

a. Định mức ngân sáchb. Định mức cơ sởc. Định mức kinh tế tài chính – kỹ thuậtd. Tất cả những giải pháp trên

Câu 46Định mức kinh tế – kỹ thuật gồm:

a. Định mức cơ sở, định mức dự trù thiết kế xây dựng khu công trình và định mức ngân sáchb. Định mức sử dụng vật tư, định mức lao động, định mức hiệu suất máy và thiết bị xây đắpc. Định mức cơ sở và định mức dự trù thiết kế xây dựng khu công trình .d. Định mức dự trù thiết kế xây dựng khu công trình và định mức ngân sách

Câu 47Khi xác định định mức dự toán xây dựng công trình mới, việc tính toán hao phí nhân công được xác định theo phương pháp nào sau đây?

a. Theo dây chuyền sản xuất công nghệ tiên tiến tổ chức triển khai thiết kếb. Theo số liệu thống kê của khu công trình đã và đang triển khai có điều kiện kèm theo, giải pháp thiết kế tương tự nhưc. Theo số liệu khảo sát thực tiễnd. Tất cả những đáp án trên đều đúng

Câu 48Khi xác định định mức dự toán xây dựng công trình mới, việc tính toán hao phí máy thi công phải sử dụng hệ số chuyển đổi sang định mức dự toán xây dựng Kcđ. Hệ số này phụ thuộc vào nhóm công tác, công việc (đơn giản hay phức tạp theo dây chuyền công nghệ tổ chức thi công), yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công, chu kỳ làm việc liên tục hoặc gián đoạn, khối lượng thực hiện công việc liên tục của công tác.).

Kcđ được xác lập theo kinh nghiệm tay nghề chuyên viên pháp luật trong khoảng chừng nào sau đây ?a. Kcđ = 1,05 ÷ 1,3b. Kcđ = 1,15 ÷ 1,35c. Kcđ = 1,25 ÷ 1,45d. Kcđ = 1,25 ÷ 1,35

Câu 49Giá xây dựng tổng hợp là cơ sở để xác định?

a. Tổng mức góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng, dự trù thiết kế xây dựng khu công trình và dự trù gói thầu thiết kế xây dựng .b. Dự toán kiến thiết xây dựng khu công trình và dự trù gói thầu thiết kế xây dựngc. Tổng mức góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng và dự trù thiết kế xây dựng khu công trìnhd. Tổng mức góp vốn đầu tư và dự trù gói thầu .

Câu 50Suất vốn đầu tư xây dựng không bao gồm những nội dung nào sau đây?

a. giá thành thiết kế xây dựng ; ngân sách thiết bịb. Chi tiêu tư vấn góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng ; 1 số ít khoản mục ngân sách khác và thuế giá trị ngày càng tăng cho những ngân sách nêu trênc. giá thành dự trữ và ngân sách triển khai một số ít loại việc làm theo nhu yếu riêng của dự án Bất Động Sản, khu công trìnhd. giá thành quản trị dự án Bất Động Sản

Câu 51Phí thẩm định thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình thực hiện theo quy định của cơ quan nào?

a. UBND cấp tỉnh ;b. Bộ Tài chính ;c. Bộ Xây dựngd. Liên Bộ Tài chính – Xây dựng

Câu 52Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc khoản mục chi phí nào trong Tổng mức đầu tư dự án theo phương án trả lời dưới đây là đúng?

a. Ngân sách chi tiêu quản trị dự án Bất Động Sản ;b. giá thành tư vấn góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng khu công trình ;c. Ngân sách chi tiêu khácd. Ngân sách chi tiêu thiết kế xây dựng

Câu 53Với công trình sử dụng vốn đầu tư công, trường hợp nào được điều chỉnh dự toán xây dựng đã được phê duyệt:

a. Nhà thầu chào giá cao hơn .b. Khi phát sinh khối lượng của hợp đồng thực thi theo hình thức trọn gói .c. Xảy ra trường hợp bất khả kháng như thiên tai, hỏa hoạn, động đất, …d. Tất cả những giải pháp trên

Câu 54Chi phí chung của chi phí xây dựng gồm những chi phí nào sau đây:

a. Chi tiêu quản trị doanh nghiệp ;b. giá thành quản lý sản xuất tại công trường thi công, ngân sách ship hàng công nhân ;c. Ngân sách chi tiêu Giao hàng thiết kế tại công trường thi công và một số ít ngân sách Giao hàng choquản trị khác của doanh nghiệp ;d. Tất cả những mục trên

Câu 55Hố móng hình chữ nhật, đào mở mái taluy có kích thước như hình vẽ dưới, đáy dưới và đáy trên song song cách đều nhau, chọn một đáp án sau đây có công thức tính đúng khối lượng đào đất:

S1 : Diện tích đáy hố đào .S2 : Diện tích miệng hố đào ( S2 / / S1 ) .S3 : Diện tích tiết diện cách đều S1 và S2 .H : Khoảng cách giữa hai đáy .a. V = ( S1 + S2 + S3 ) * H / 6b. V = ( S1 + S2 + 4S3 ) * H / 6c. V = [ ( a1 * b1 + a2 * b2 + ( a1 + a2 ) * ( b1 + b2 ) ] * H / 6d. B và C đều đúng

Câu 56Khối lượng bê tông được đo bóc là:

a. Toàn bộ cấu trúc bê tông kể cả những phần nhô ra, không trừ những cấu trúc sắt kẽm kim loại dạng lập thể, cốt thép, những cụ thể tương tự như và phải trừ những khe co và giãn, lỗ rỗng trên mặt phẳng cấu trúc bê tông có thể tích > 0,1 m3 và chỗ giao nhau được tính một lầnb. Toàn bộ cấu trúc bê tông kể cả những phần nhô ra, không trừ những cấu trúc kimloại dạng lập thể, cốt thép, những cụ thể tương tự như và phải trừ những khe co và giãn, lỗ rỗng trên mặt phẳng cấu trúc bê tông có thể tích < 0,1 m3 và chỗ giao nhau được tính một lầnc. Toàn bộ cấu trúc bê tông kể cả những phần nhô ra, không trừ những cấu trúc sắt kẽm kim loại dạng lập thể, cốt thép, những chi tiết cụ thể tựa như và phải trừ những khe co và giãn, lỗ rỗng trên mặt phẳng cấu trúc bê tông có thể tích > 0,2 m3 và chỗ giao nhau được tính một lầnd. Toàn bộ cấu trúc bê tông kể cả những phần nhô ra, không trừ những cấu trúc sắt kẽm kim loại dạng lập thể, cốt thép, những cụ thể tựa như và phải trừ những khe co và giãn, lỗ rỗng trên mặt phẳng cấu trúc bê tông có thể tích < 0,2 m3 và chỗ giao nhau được tính một lần

Câu 57Đo bóc khối lượng xây dựng từ bản vẽ thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công để:

a. Xác định dự trù, lập bảng khối lượng trong hồ sơ mời thầub. Xác định giá gói thầu ( Chủ góp vốn đầu tư ), giá dự thầu ( Nhà thầu )c. Xác định giá hợp đồng trường hợp chỉ định thầu, xác lập giá thanh toán giao dịch trong trường hợp chỉ định thầu và phương pháp hợp đồng trọn góid. Tất cả những giải pháp trên đều đúng

Câu 58Nội dung chi phí đầu tư nào sau đây không được quyết toán?

a. Các ngân sách thiệt hại xảy ra trong quy trình góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng thuộc nghĩa vụ và trách nhiệm của bảo hiểm .b. Các ngân sách của những khối lượng phá đi làm lại do lỗi của nhà thầu .c. giá thành thiệt hại do nguyên do bất khả kháng theo pháp luật của pháp lý .d. Phương án a và b .

Câu 59Khối lượng công tác hoàn thiện được đo bóc, phân loại theo:

a. Công việc cần hoàn thành xong ( trát, láng, ốp, lát, sơn, làm cửa, làm trần, làm mái … )b. Chủng loại đặc tính kỹ thuật, vật tư sử dụng triển khai xong ( loại vữa, mác vữa, loại gỗ, loại đá, loại tấm trần, loại mái … )c. Chi tiết bộ phận cấu trúc ( dầm, cột, tường, trụ, trần, mái … )d. Cả A, B và C đều đúng

Câu 60Nội dung thẩm định dự toán xây dựng công trình gồm:

a. Kiểm tra sự tương thích khối lượng công tác làm việc kiến thiết xây dựng, chủng loại và số lượng thiết bị trong dự trù so với khối lượng, chủng loại và số lượng thiết bị giám sát từ phong cách thiết kế thiết kế xây dựng, công nghệ tiên tiến .b. Kiểm tra tính đúng đắn, hài hòa và hợp lý của việc vận dụng, vận dụng định mức dự trù, giá thiết kế xây dựng của khu công trình và pháp luật khác có tương quan trong việcxác lập những khoản mục ngân sách của dự trù kiến thiết xây dựng khu công trình .c. Xác định giá trị dự trù kiến thiết xây dựng khu công trình sau đánh giá và thẩm định và đề xuất kiến nghịgiá trị dự trù kiến thiết xây dựng để cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Đánh giá mức độ tăng, giảm của những khoản mục ngân sách, nghiên cứu và phân tích nguyên do tăng, giảm so với giá trị dự trù thiết kế xây dựng khu công trình ý kiến đề nghị đánh giá và thẩm định .d. Tất cả những mục trên .

Câu 61Khi sử dụng định mức dự toán số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 để tính dự toán cho 1 số công tác có quy định chiều cao thì chiều cao trong định mức được tính:

a. Từ cốt ± 0.00b. Từ cốt đất tự nhiênc. Từ cốt chân móng khu công trìnhd. Từ cốt sàn tầng 1 .

Câu 62Định mức khấu hao của máy và thiết bị thi công được xác định trên cơ sở nào.

a. Hướng dẫn của Bộ Tài chính về hướng dẫn chính sách quản trị, sử dụng và trích khấu hao gia tài cố định và thắt chặtb. Định mức khấu hao của loại máy tương tự do Bộ Xây dựng công bố

c. Mức độ hao mòn của máy trong quá trình sử dụng máy theo điều kiện cụ thể của công trình

d. Tất cả những địa thế căn cứ trên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *