Câu hỏi : Khái niệm và diễn biến quy trình Dịch mã Sinh họcNội dung chính

  • 1.Khái niệm về quá trình Dịch mã:
  • 2. Nơi xảy raquá trình dịch mã
  • 3. Các thành phần tham gia và quá trình dịch mã .
  • 4. Diễn biến quá trình Dịch mã:
  • Video liên quan

Lời giải :

nội dung

1.Khái niệm về quá trình Dịch mã:

– Dịch mã là quá trình thông tin di truyền chứa trong ARN được chuyển thành trình tự sắp xếp các axit amin trong chuỗi pôlipeptit của prôtêin.

– Dịch mã là quy trình tổng hợp chuỗi polipeptit dựa trên trình tự những nuclotit trên phân tử mARN. Nhờ có quy trình dịch mã mà những thông tin di truyền trong những phân tử axit nucleotit được bộc lộ thành những tính trạng bộc lộ ở bên ngoài kiểu hình .

2. Nơi xảy raquá trình dịch mã

Quá trình dịch mã là quy trình tổng hợp chuỗi polipeptit diễn ra trong tế bào chất

3. Các thành phần tham gia và quá trình dịch mã .

– Mạch khuôn mARN mang thông tin mã hóa aa- Nguyên liệu gồm 20 loại aa tham gia vào quy trình trổng hợp chuỗi polipeptit- t ARN và riboxom hoàn hảo ( tiểu phần bé, tiểu phấn lớn link với nhau )- Các loại enzyme hình thành link gắn aa với nhau và aa với tARN

Giải thích:Poliriboxom là:

– Trên mỗi phân tử mARN thường có nhiều ribôxôm cùng hoạt động giải trí được gọi là pôliribôxôm .- Mỗi phân tử mARN hoàn toàn có thể được sử dụng để tổng hợp từ một đến nhiều chuỗi pôlipeptit rồi tự huỷ .- Các ribôxôm được sử dụng qua vài thế hệ tế bào và hoàn toàn có thể tham gia vào tổng hợp bất kể loại prôtêin nào .

4. Diễn biến quá trình Dịch mã:

Quá trình dịch mã gồm có 2 quy trình tiến độ :

a.Giai đoạn hoạt hóaaxit amin

– Dưới tác động ảnh hưởng của 1 số enzim, những a. a tự do trong môi trường tự nhiên nội bào được hoạt hoá nhờ gắn với hợp chất ATPaa + ATP → aa hoạt hoá- Nhờ tính năng của enzim đặc hiệu, a. a được hoạt hoá link với tARN tương ứng → phức tạp a. a – tARN .aa hoạt hoá + tARN → Phức hợp aa – tARN

b.Giai đoạn tổng hợp chuỗi polipeptit

* Mở đầu:

– Tiểu đơn vị chức năng bé của ribôxôm tiếp xúc với mARN ở vị trí phân biệt đặc hiệu .- tARN mang axit amin khởi đầu ( metionin ở sinh vật nhân thực hoặc foocmin metionin ở sinh vật nhân sơ ) tiến vào côđon khởi đầu ( mã khởi đầu AUG ). tARN có bộ ba đối mã ( anticôđôn ) khớp được với mã mở màn ( cođon khởi đầu AUG ) theo nguyên tắc bổ trợ .- Tiểu đơn vị chức năng lớn của ribôxôm tích hợp vào tạo thành ribôxôm hoàn hảo .

* Kéo dài:

– Phức hợpaa1 – tARNvào ribôxôm khớp bổ trợ đối mã với côđon tiếp sau mã mở màn trên mARN, 1 link peptitđược hình thành giữaaa mở màn và aa1 .- Ribôxôm di dời qua côđon tiếp theo, tARN mở đầurời khỏi ribôxôm, phức hợpaa2 – tARNvào ribôxôm khớp bổ trợ đối mã với côđon đó, 1 link peptit nữa được hình thành giữaaa1và aa2 .

-Quá trình cứ tiếp diễn như vậy cho đến khi ribôxôm tiếp xúc với mã kết thúc (UGA, UAG hay UAA).

Hình 2 : Các polixom cùng tổng hợp trên một phân tử mARN

* Kết thúc:

– Khi ribôxôm tiếp xúc với mã kết thúc ( một trong 3 bộ kết thúc UAA, UAG, UGA ) thì quy trình dịch mã hoàn tất .- Hai tiểu phần của riboxom tách nhau ra .- Chuỗi polipeptit được giải phóng, axit amin mở màn được cắt ngay khỏi chuỗi polipeptit vừa được tổng hợp nhờ enzim đặc hiệu .Kết quảquá trình Dịch mã- Từ một phân tử mARN trưởng thành có 1 riboxom trượt qua sẽ tạo thành một chuỗi polipeptit cấu trúc bậc 1 hoàn hảo .- Chuỗi polipeptit sau khi được tổng hợp thì liên tục biến hóa để hình thành những cấu trúc bậc 2, 3, 4 để triển khai những công dụng sinh học .Chú ý : Trong dịch mã, mARN thường không gắn với từng riboxom riêng rẽ mà đồng thời gắn với một nhóm ribôxôm ( pôliribôxôm hay pôlixôm ) giúp tăng hiệu suất tổng hợp .

DỊCH MÃ

1. Khái niệm

– Dịch mã là quy trình chuyển thông tin là mã di truyền thành trình tự axit amin trên chuỗi polipeptit .
– Thực chất là quy trình tổng hợp prôtêin .

2. Vị trí diễn ra

– Diễn ra trong tế bào chất .

3. Thành phần tham gia

– Mạch khuôn : mARN
– tARN
– Riboxom
– Axit amin tự do
– Enzim tham gia : enzim hoạt hoá, enzim đặc hiệu

4. Nguyên tắc

– Nguyên tắc khuôn mẫu
– Nguyên tắc bổ trợ

5. Diễn biến

Quá trình này chia làm 2 quá trình :

5.1. Hoạt hóa a.a

Trong tế bào chất nhờ những enzim đặc hiệu và nguồn năng lượng ATP, những aa đựơc hoạt hoá và gắn với tARN tạo nên phức tạp aa – tARN .

5.2. Tổng hợp chuỗi polipeptit

– Riboxom trượt trên mARN theo chiều 5 ’ → 3 ’. Bắt đầu tại mã mở màn ( AUG ) → Kết thúc ở mã KT ( UAA, UAG, UGA ). Mỗi lần di dời 1 codon .
– Axit amin được lắp vào đúng vị trí là nhờ NTBS giữa codon ( mARN ) với anticodon ( tARN ) .
– Quá trình ( 3 quy trình tiến độ )
+ Mở đầu

            Tiểu đơn vị bé của ribôxôm gắn với mARN ở vị trí nhận biết đặc hiệu (gần bộ ba mở đầu) và di chuyển đến bộ ba mở đầu (AUG), aa mở đầu – tARN tiến vào bộ ba mở đầu (đối mã của nó khớp với mã mở đầu trên mARN theo nguyên tắc bổ sung), sau đó tiểu phần lớn gắn vào tạo ribôxôm hoàn chỉnh.

+ Kéo dài
aa1 – tARN tiến vào ribôxôm ( đối mã của nó khớp với mã thứ nhất trên mARN theo nguyên tắc bổ trợ ), một link peptit được hình thành giữa axit amin mở màn với axit amin thứ nhất .
Ribôxôm vận động và di chuyển sang bộ ba thứ 2, tARN luân chuyển axit amin khởi đầu được giải phóng. Tiếp theo, aa2 – tARN tiến vào ribôxôm ( đối mã của nó khớp với bộ ba thứ hai trên mARN theo nguyên tắc bổ trợ ), hình thành link peptit giữa axit amin thứ hai và axit amin thứ nhất .
Ribôxôm vận động và di chuyển đến bộ ba thứ ba, tARN luân chuyển axit amin mở màn được giải phóng. Quá trình cứ liên tục như vậy đến bộ ba tiếp giáp với bộ ba kết thúc của phân tử mARN .
+ Kết thúc

            Khi ribôxôm chuyển dịch sang bộ ba kết thúc thì quá trình dịch mã ngừng lại, 2 tiểu phần của ribôxôm tách nhau ra. Một enzim đặc hiệu loại bỏ axit amin mở đầu và giải phóng chuỗi pôlipeptit.

• Polixôm (poliriboxom)

Plixôm là hiện tượng kỳ lạ nhiều ribôxôm cùng tham gia giải thuật trên một mARN giúp tăng hiệu suất tổng hợp prôtêin .
Xem video quy trình dịch mã tại đây :

( 1 ) Nhân đôi ADN( 3 ) Phiên mã tổng hợp tARN( 5 ) Dịch mã tổng hợp protein Histôn

A. 2

B. 3

C. 1

D. 4

Ở tế bào nhân thực, quy trình nhân đôi AND diễn ra ở vị trí nào sau đây ?

A. Nhân tế bào, ti thể, lục lạp.

B. Màng tế bào.

C. Màng nhân.

D. Trung thể.

Ở tế bào nhân thực, quy trình nhân đôi ADN diễn ra ở vị trí nào sau đây ?

A. Màng tế bào

B. Nhân tế bào, ti thể, lục lạp. 

C. Trung thể

D. Màng nhân

A. Nhân tế bào, ti thể, lục lạp.

Ở sinh vật nhân thực, quy trình nào sau đây chỉ diễn ra ở tế bào chất ?

B. Tổng hợp phân tử ARN

C. Nhân đôi ADN

D. Nhân đôi nhiễm sắc thể

Ở sinh vật nhân thực, quy trình nào sau đây chỉ diễn ra ở tế bào chất ?

A. Tổng hợp chuỗi pôlipeptit

B. Tổng hợp phân từ ARN

C. Nhân đôi ADN

D. Nhân đôi nhiễm sắc thể

Ở sinh vật nhân thực, quy trình nào sau đây chỉ diễn ra ở tế bào chất ? A. Tổng hợp chuỗi pôlipeptit. B. Tổng hợp phân tử mARN. C. Nhân đôi ADN. D. Nhân đôi nhiễm sắc thể. Ở sinh vật nhân thực, quy trình nào sau đây chỉ diễn ra ở tế bào chất.

A. Tổng hợp chuỗi pôlipeptit.

B. Tổng hợp phân tử ARN.

C. Nhân đôi ADN.

D. Nhân đôi nhiễm sắc thể.

Khi nói về chính sách di truyền ở sinh vật nhân thực, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng ? I. Các gen trong một tế bào luôn có số lần phiên mã bằng nhau. II. Quá trình phiên mã luôn diễn ra đồng thời với quy trình nhân đôi ADN. III. tin tức di truyền trong ADN được truyền từ tế bào này sang tế bào khác nhờ chính sách nhân đôi ADN.

IV. Quá trình dịch mã có sự tham gia của mARN, tARN và ribôxôm.

B. 3.

D. 2.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *