Cho những thành phần sau Gen ; 2. mARN ; 3. Axitamin ; 4. tARN ; 5. Ribôxôm ; 6. enzim. Có bao nhiêu thành phần tham gia trực tiếp vào quá trình tổng hợp chuỗi pôlypeptit ?

A. 6

B. 5

C. 3

D.

Trong những thành phần sau : ( 1 ) Gen ; ( 2 ) mARN ; ( 3 ) axit amin ; ( 4 ) tARN ; ( 5 ) Riboxom ; ( 6 ) enzim ; ( 7 ) ADN ; ( 8 ) ARN mồi ; ( 9 ) đoạn okazaki, có bao nhiêu thành phần trực tiếp tham gia vào quá trình tổng hợp chuỗi poli peptit

A. 6.

B. 8.

C. 5.

D. 7

Có bao nhiêu thành phần dưới đây tham gia trực tiếp vào quá trình tổng hợp chuỗi polipeptit : 1. gen. 2. mARN. 3. Axit amin. 4. tARN. 5.riboxom. 6. Enzim

A. 4   

B. 6

C. 5

D. 3

( 1 ) gen. ( 2 ) mARN. ( 3 ) axit amin. ( 4 ) tARN. ( 5 ) riboxom. ( 6 ) enzim Các thành phần tham gia trực tiếp vào quá trình tổng hợp chuỗi polipeptit là

A. 2,3,4,6

B. 1,2,3,4,5

C. 3,4,5,6

D. 2,3,4,5,6

Gen ; 2. mARN ; 3. Axitamin ; 4. tARN ; 5. Ribôxôm ; 6. enzim. Cho những thành phần sau : l. ADN 2. mARN 3. Ribôxôm 4. tARN 5. ARN pôlimeraza 6. ADN pôlimeraza Có bao nhiêu thành phần tham gia trực tiếp vào quá trình dịch mã ?

A. 1. 

B. 2. 

C. 3.

D. 4

Cho những thành phần sau : l. ADN 2. mARN 3. Ribôxôm 4. tARN 5. ARN pôlimeraza 6. ADN pôlimeraza Có bao nhiêu thành phần tham gia trực tiếp vào quá trình dịch mã ?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

I. Gen. III. Axit amin. V. ribôxôm.

A. 5.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Có bao nhiêu thành phần sau đây tham gia trực tiếp vào quá trình tổng hợp chuỗi pôlipeptit ? ( 1 ) mARN. ( 3 ) 8 loại nucleotit. ( 5 ) Protein. ( 7 ) ARN polimeraza. Có nhiều yếu tố tham gia quá trình tổng hợp AND – ADN mẹ dùng làm khuôn. – Nguyên liệu : những nucleotide – Tri – photphat ( dATP, dGTP, cDTP và dTTP ). Các nucleotide – Tri P vừa có tính năng làm nguyên vật liệu vừa làm tính năng cung ứng nguồn năng lượng. Khi triển khai gắn nucleotide vào chuỗi, link cao năng được giải phóng để phân phối nguồn năng lượng cho phản ứng tạo link ester lê dài chuỗi : dATP → dAMP + H3PO4 ΔG ‘ = – 7,3 Kcalo / M – Enzyme tham gia quá trình tổng hợp ADN có nhiều loại : + AND – polymerase làm trách nhiệm xúc tác quá trình lê dài chuỗi poly nucleotide theo chiều 5 ‘ → 3 ‘. Có 3 loại AND – polymerase khác nhau. + Topoizomerase làm trách nhiệm mở xoắn của ADN làm cho phân tử ADN duỗi thẳng ra. + Helicase làm trách nhiệm phân huỷ những link hydro để tách 2 chuỗi polynucleotide rời nhau ra. + AND – ligase làm trách nhiệm nối những đoạn AND – okasaki lại. + ARN – polymerase ( primase ) xúc tác tổng hợp đoạn ARN mồi. – Các loại protein : tham gia tái sinh ADN có nhiều loại protein đặc hiệu như protein SSB, protein Dna .. Vậy những thành phần 1, 2, 4, 5, 6 đúng → chọn đáp án D

nội dung

Page 2

【 C63 】 Lưu lại

Trong quá trình nhân đôi ADN ở tế bào nhân sơ, nhờ các enzim tháo xoắn, hai mạch đơn của phân tử ADN tách nhau tạo nên chạc hình chữ Y. Khi nói về cơ chế của quá trình nhân đôi ở chạc hình Y, phát biểu nào sau đây sai?

A. Trên mạch khuôn 3 ` → 5 ` thì mạch mới được tổng hợp liên tục. B. Enzim AND pôlimeraza vận động và di chuyển trên mạch khuôn theo chiều 5 ` → 3 `. C. Enzim AND pôlimeraza tổng hợp mạch mới theo chiều 5 ` → 3 `. D. Trên mạch khuôn 5 ` → 3 ` thì mạch mới được tổng hợp ngắt quãng tạo nên những đoạn ngắn .

Page 3

( 1 ), ( 2 ) đúng. Enzyme ADN pol tổng hợp mạch mới theo chiều 5 ‘ → 3 ‘ nên mạch mã gốc ( 3 ‘ → 5 ‘ ) sẽ được tổng hợp liên tục và mạch đơn mới được tổng hợp theo chiều 5 ‘ → 3 ‘. Enzyme ADN pol cần tổng hợp khi có đầu OH tự do, do đó cần có đoạn mồi ( prima ) do ARN pol tổng hợp trước khi ADN pol mở màn tiến hành nhân đôi. ( 4 ) đúng. Mạch được tổng hợp liên tục có chiều 3 ‘ → 5 ‘ cùng chiều với quá trình tháo xoắn tạo chạc chữ Y. ( 5 ) đúng. Trong hai mạch có 1 mạch liên tục còn 1 mạch gián đoạn tạo thành những đoạn ngắn Okazaki, sau đó những đonạ này được nối lại với nhau nhờ enzyme ligase để tạo thành mạch đơn hoàn hảo→ Đáp án D .

Page 4

Xét những nội dung trên về hoạt động giải trí của enzim ADN polimeraza : Nội dung 1 : enzim ADN pôlimeraza chỉ chuyển dời trên mạch khuôn theo một chiều từ 3 ‘ đến 5 ‘ và tổng hợp từng mạch một, hết mạch này đến mạch khác. Nội dung này sai vì enzim ADN pôlimeraza chỉ vận động và di chuyển trên mạch khuôn theo một chiều từ 3 ‘ đến 5 ‘ nhưng tổng hợp cả 2 mạch cùng lúc, trong đó 1 mạch sẽ được tổng hợp liên tục, còn một mạch sẽ được tổng hợp gián đoạn thành những đoạn Okazaki. Nội dung 2 : enzim ADN pôlimeraza chỉ chuyển dời trên mạch khuôn theo một chiều từ 5 ‘ đến 3 ‘ và tổng hợp một mạch liên tục còn mạch kia tổng hợp gián đoạn thành những Okazaki. Nội dung này sai vì enzim ADN pôlimeraza chỉ chuyển dời trên mạch khuôn theo một chiều từ 3 ‘ đến 5 ‘ chứ không phải theo chiều từ 5 ‘ đến 3 ‘. Nội dung 3 : enzim ADN pôlimeraza chỉ vận động và di chuyển trên mạch khuôn theo một chiều từ 3 ‘ đến 5 ‘ và tổng hợp hai mạch cùng một lúc. Nội dung này đúng. Nội dung 4 : enzim ADN pôlimeraza chỉ vận động và di chuyển trên mạch khuôn theo một chiều từ 5 ‘ đến 3 ‘ và tổng hợp hai mạch cùng một lúc. Nội dung này cũng sai vì enzim ADN pôlimeraza chỉ chuyển dời trên mạch khuôn theo một chiều từ 3 ‘ đến 5 ‘ chứ không phải theo chiều từ 5 ‘ đến 3 ‘. Vậy chỉ có nội dung 3 đúng → Chọn đáp án D

Page 5

Xét những phát biểu về quá trình nhân đôi ADN của sinh vật : Phát biểu 1 : Quá trình nhân đôi của ADN gắn liền với quá trình nhân đôi NST ở kì trung gian của quá trình nguyên phân. Phát biểu này đúng vì nhân đôi ADN là cơ sở của quá trình nhân đôi NST.Phát biểu 2 : Trong quá trình nhân đôi ADN, tổng hợp hết mạch này rồi tổng hợp đến mạch khác. Phát biểu này sai vì trong quá trình tổng hợp ADN, 2 mạch được tổng hợp cùng 1 lúc chứ không phải tổng hợp hết mạch này mới đến mạch khác. Phát biểu 3 : Có nhiều ezim tham gia nhân đôi ADN nhưng enzim chính là ADN polimeraza. Phát biểu này đúng vì enzim ADN polimeraza có tính năng tổng hợp nên chuỗi polinucleotit mới. Phát biểu 4 : Enzim ADN polimeraza tổng hợp mới liên tục trên mạch khuôn có chiều 3 ‘ – 5 ‘, tổng hợp mạch mới gián đoạn trên mạch khuôn có chiều 5 ‘ – 3 ‘. Phát biểu này đúng Vì ADN polimeraza chỉ tổng hợp mạch mới theo chiều từ 5 ‘ → 3 ‘, nên trên mạch khuôn 3 ‘ → 5 ‘, mạch bổ trợ được tổng hợp liên tục, còn trên mạch khuôn 5 ‘ → 3 ‘, mạch bổ trợ được tổng hợp ngắt quãng tạo nên những đoạn ngắn ( đoạn okazaki ). Sau đó những đoạn okazaki được nối lại với nhau nhờ enzim nối. Phát biểu 5 : Ở sinh vật nhân thực, sự nhân đôi ADN xảy ra ở nhiều điểm tạo ra nhiều đơn vị chức năng tái bản do đó quá trình này diễn ra nhanh gọn. Vì DNA của sinh vật nhân thực rất dài nên để tiết kiệm ngân sách và chi phí tg nhân đôi thì quá trình nhân đôi sẽ xảy ra ở nhiều đơn vị chức năng tái bản. Phát biểu 6 : tin tức di truyền trong ADN của mỗi tế bào được truyền đạt từ nhân ra tế bào chất trải qua chính sách nhân đôi của ADN. Phát biểu này sai vì thông tin di truyền trong ADN của mỗi tế bào được truyền từ nhân ra tế bào chất trải qua chính sách phiên mã chứ không phải chính sách nhân đôi ADN.Vậy những phát biểu 1, 3, 4, 5 đúng → chọn đáp án C .

Page 6

Trong các đặc điểm trên: Đặc điểm 1, 2, 3 có cả ở sinh vật nhân sơ và sinh vật nhân thực. 4 sai vì sự nhân đôi của ADN ở sinh vật nhân sơ và sinh vật nhân thực chỉ có 1 loại ADN polomeraza, chứ không phải của nhiều loại AND polimeraza giống nhau. 5 sai vì chỉ ở sinh vật nhân thực quá trình nhân đôi có thể xảy ra ở nhiều vị trí trên ADN do có nhiều đơn vị tái bản, còn ở sinh vật nhân sơ chỉ có 1 đơn vị tái bản → quá trình nhân đôi chỉ diễn ra tại 1 điểm.

Page 7

Cho các thành phần sau có bao nhiêu thành phần trực tiếp tham gia vào quá trình tổng hợp ADNOnLuyen365 – Nền tảng học Online không lấy phí

E-Mail : [ email protected ]Trụ sở : Tòa nhà T6 Khu đô thị Times City, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *