Tại Điều 15 Quyết định 43/2007/QĐ-BGDĐT, có quy định:

1. Các trường tổ chức đào tạo theo khóa học, năm học và học kỳ.

a ) Khóa học là thời gian phong cách thiết kế để sinh viên hoàn thành một chương trình đơn cử. Tùy thuộc chương trình, khóa học được lao lý như sau :
– Đào tạo trình độ cao đẳng được thực thi từ hai đến ba năm học tùy theo ngành nghề đào tạo và giảng dạy so với người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc bằng tốt nghiệp tầm trung ; từ một năm rưỡi đến hai năm học so với người có bằng tốt nghiệp tầm trung cùng ngành giảng dạy ;

– Đào tạo trình độ đại học được thực hiện từ bốn đến sáu năm học tùy theo ngành nghề đào tạo đối với người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp; từ hai năm rưỡi đến bốn năm học đối với người có bằng tốt nghiệp trung cấp cùng ngành đào tạo; từ một năm rưỡi đến hai năm học đối với người có bằng tốt nghiệp cao đẳng cùng ngành đào tạo.

b) Một năm học có hai học kỳ chính, mỗi học kỳ chính có ít nhất 15 tuần thực học và 3 tuần thi. Ngoài hai học kỳ chính, Hiệu trưởng xem xét quyết định tổ chức thêm một kỳ học phụ để sinh viên có điều kiện được học lại; học bù hoặc học vượt. Mỗi học kỳ phụ có ít nhất 5 tuần thực học và 1 tuần thi.

2. Căn cứ vào khối lượng và nội dung kiến thức tối thiểu quy định cho các chương trình, Hiệu trưởng dự kiến phân bổ số học phần cho từng năm học, từng học kỳ.

3. Thời gian tối đa hoàn thành chương trình gồm có : thời gian phong cách thiết kế cho chương trình lao lý tại khoản 1 của Điều này, cộng với 2 học kỳ so với những khóa học dưới 3 năm ; 4 học kỳ so với những khóa học từ 3 đến dưới 5 năm ; 6 học kỳ so với những khóa học từ 5 đến 6 năm .
Tùy theo điều kiện kèm theo huấn luyện và đào tạo của nhà trường, Hiệu trưởng lao lý thời gian tối đa cho mỗi chương trình, nhưng không được vượt quá hai lần so với thời gian phong cách thiết kế cho chương trình đó .

Các đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy không bị hạn chế về thời gian tối đa để hoàn thành chương trình.

=> Như vậy, theo quy định trên thì thời gian đế hoàn thành khóa học đối với sinh viên là không thêm quá với 2 học kỳ đối với các khóa học dưới 3 năm; 4 học kỳ đối với các khóa học từ 3 đến dưới 5 năm; 6 học kỳ đối với các khóa học từ 5 đến 6 năm. Bên cạnh đó, luật cũng quy định những đối tượng được ưu tiên khi tuyển sinh đại học, cao đẳng không bị hạn chế về thời gian tối đa để hoàn thành chương trình đào tạo.

Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *