nội dung

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ: 01 – Năm học: 2018-

Tên lớp và sĩ số Tên khoa

Tuần bắt đầu học kỳ : Tuần bắt đầu học là tuần 1, ngày bắt đầu 13/8/

Lưu ý : Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567 … ( trong cột tuần học ) diễn đạt cho một tuần lễ .Ký tự 1 tiên phong diễn đạt tuần thứ nhất của học kỳ. Các ký tự 1 tiếp nối ( nếu có ) miêu tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ .

TT Mã LHP NL Tên HP Số TC Loại HP Thứ
Tiết
1234567890123456
Phòng
Tuần học
1234567890123456789012345
1 LHC30403 Luật tố tụng hành chính 2 Lý thuyết Thứ Sáu 12————– C 1_3456___________________
2 LHC30407 1 Luật tố tụng hành chính 2 Thảo luận Thứ Hai ——78——– B 8_0________
3 LHC30407 1 Luật tố tụng hành chính 2 Thảo luận Thứ Ba ——78——– B 9________
4 LHC30407 1 Luật tố tụng hành chính 2 Thảo luận Thứ Tư ——78——– B 8_0________
5 LHC30407 1 Luật tố tụng hành chính 2 Thảo luận Thứ Năm ——78——– B 7____________
6 LHC30409 2 Luật tố tụng hành chính 2 Thảo luận Thứ Hai ——–90—— B 8_0________
7 LHC30409 2 Luật tố tụng hành chính 2 Thảo luận Thứ Ba ——–90—— B 9________
8 LHC30409 2 Luật tố tụng hành chính 2 Thảo luận Thứ Tư ——–90—— B 8_0________
9 LHC30409 2 Luật tố tụng hành chính 2 Thảo luận Thứ Năm ——–90—— B 7____________
10 LSD30103 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 Lý thuyết Thứ Hai –3————- C 3
11 LSD30103 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 Lý thuyết Thứ Hai –34———— C 12_4_6789012_____________
12 LSD30103 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 Lý thuyết Thứ Tư 12————– C 123456789012_____________
13 LTH30103 Luật Thuế 2 Lý thuyết Thứ Ba 12————– C 123456__9________________
14 LTH30103 Luật Thuế 2 Lý thuyết Thứ Năm –34———— C 1_34__78_________________
15 LTH30112 1 Luật Thuế 2 Thảo luận Thứ Ba ——78——– B 78_0_________
16 LTH30112 1 Luật Thuế 2 Thảo luận Thứ Năm ——78——– B 56__9____________
17 LTH30121 2 Luật Thuế 2 Thảo luận Thứ Ba ——–90—— B 78_0_________

18 LTH30121 2 Luật Thuế 2 Thảo luận Thứ Năm ——–90—— B 56__⑨____________

Tiết bắt đầu học là tiết 9,10 Tuần học là tuần 9

Mã lớp học phần Tên học phần Số tín chỉ: 2 tín chỉ Ngày học: vào ngày thứ 5 Phòng học là phòng: B

Nhóm lớp: thuộc nhóm 2 Loại học phần: thảo luận

Thể hiện 16 tiết học trong ngày, số
0: tiết 10, số 1 đầu tiên tiết 1, số 1
thứ 2: tiết 11, tương tự cho số 2, 3,

4, 5, 6

Thể hiện 25 tuần học trong 1
học kỳ, số 0 đầu tiên: thể hiện
tuần 10, số 0 thứ 2: thể hiện
tuần 20; số 1 đầu tiên: thể hiện
tuần 1, số 1 thứ 2: thể hiện
tuần 11, số 1 thứ 3: thể hiện
tuần 21, tương tự cho số 2, 3, 4,
5, 6

Lớp: 41 -HC 43 A (Sĩ số: 120 ) – Khoa: Khoa Luật Hành

tuần 1 (13/8/ 2018

Anh/Chị chưa rõ cách xem lịch học, liên lạc địa chỉ hộp thư:ltkcuc@hcmulaw.edu, gặp cô Cúc – Phòng quản lý hệ VLVH để được hướng dẫn.

Các tuần học như sau:

Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4 Tuần 5 Tuần 6 Tuần 7 Tuần 8 Tuần 9 Tuần 10
13/08/2018 20/08/2018 27/08/2018 03/09/2018 10/09/2018 17/09/2018 24/09/2018 01/10/2018 08/10/2018 15/10/
Tuần 11 Tuần 12 Tuần 13 Tuần 14 Tuần 15 Tuần 16 Tuần 17 Tuần 18 Tuần 19 Tuần 20
22/10/2018 29/10/2018 05/11/2018 12/11/2018 19/11/2018 26/11/2018 03/12/2018 10/12/2018 17/12/2018 24/12/
Tuần 21
31/12/2018 (Các ngày bắt đầu trong tuần: Thứ 2)

Ví dụ: cách xem lịch học môn Luật Thuế (môn học có thảo luận)
-Lý thuyết :

-Thảo luận:

 • Lớp 1:
  . Thứ 3 (tiết 7,8): tuần 7 (ngày 25/9/18), tuần 8 (ngày 02/10/18), tuần 10 (ngày 16/10/18);
  . Thứ 5 (tiết 7,8): tuần 5 (ngày 13/9/18), tuần 6 (ngày 20/9/18), tuần 9 (ngày 11/10/18).

 • Lớp 2:
  . Thứ 3 (tiết 9,10): tuần 7 (ngày 25/9/18), tuần 8 (ngày 02/10/18), tuần 10 (ngày 16/10/18);
  . Thứ 5 (tiết 9,10): tuần 5 (ngày 13/9/18), tuần 6 (ngày 20/9/18), tuần 9 (ngày 11/10/18).

 • Thứ 3 (tiết 1,2): tuần 1 (ngày 14/8/18), tuần 2 (ngày 21/8/18), tuần 3 (ngày 28/8/18), tuần 4 (ngày 04/9/18), tuần 5 (ngày 11/9/18), tuần 6 (ngày 18/9/18),
  tuần 9 (ngày 09/10/18);

 • Thứ 5 (tiết 3,4): tuần 1 (ngày 16/8/18), tuần 3 (ngày 30/8/18), tuần 4 (ngày 06/9/18), tuần 7 (ngày 27/9/18), tuần 8 (ngày 04/10/18).

Anh / Chị chưa rõ cách xem lịch học, liên lạc địa chỉ hộp thư : ltkcuc@hcmulaw.edu, gặp cô Cúc – Phòng quản trị hệ VLVH để được hướng dẫn .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *