Có công dụng tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác làm việc kiến thiết xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo và giảng dạy, tổ chức triển khai quản trị, tiến hành công tác làm việc huấn luyện và đào tạo bậc đại học hệ chính quy và hệ phi chính quy. Phòng có những trách nhiệm sau :
1. Công tác kế hoạch
a. Nghiên cứu, yêu cầu tiềm năng, hướng tăng trưởng ngành nghề và quy mô đào tạo và giảng dạy bậc đại học hệ chính quy, hệ phi chính quy. Lập kế hoạch tuyển sinh bậc đại học hệ chính quy và hệ phi chính quy hàng năm .

b. Phối hợp với các Khoa, Viện, Bộ môn trong việc xây dựng chương trình đào tạo các ngành, chuyên ngành ở bậc đại học hệ chính quy và phi chính quy phù hợp với yêu cầu phát triển của Trường. Tổ chức thẩm định chương trình đào tạo và báo cáo Hội đồng Khoa học – Đào tạo trường xét duyệt.

Bạn đang đọc: PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

c. Xây dựng những lao lý về tổ chức triển khai đào tạo và giảng dạy, công nhận tốt nghiệp ở bậc đại học hệ chính quy và hệ phi chính quy theo Quy chế của Bộ GD&ĐT .
d. Xây dựng, hướng dẫn triển khai kế hoạch đào tạo và giảng dạy theo học kỳ và năm học ở bậc đại học hệ chính quy, hệ phi chính quy ; lập thời khóa biểu giảng dạy, lịch thi cho sinh viên bậc đại học hệ chính quy và hệ phi chính quy .
e. Phối hợp với những đơn vị chức năng có tương quan, chủ trì lập kế hoạch biên soạn, xuất bản giáo trình, bài giảng ship hàng giảng dạy đại học .
2. Công tác tổ chức triển khai và quản trị huấn luyện và đào tạo

a. Tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo hàng năm, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đào tạo bậc đại học hệ chính quy và hệ phi chính quy của các Bộ môn.

b. Thẩm định, quản trị khối lượng hoạt động giải trí huấn luyện và đào tạo hệ chính quy, hệ phi chính quy và phối hợp với những đơn vị chức năng tương quan quản trị, lập bảng thanh toán giao dịch khối lượng hoạt động giải trí đào tạo và giảng dạy những hệ, những bậc giảng dạy .
c. Phối hợp với phòng KT&ĐBCLĐT chủ trì xây dựng, tổ chức triển khai những lớp học sau tuyển sinh bậc đại học hệ chính quy, hệ phi chính quy ( Tiếp nhận hiệu quả tuyển sinh, thông tin trúng tuyển, tổ chức triển khai nhập học, phân ngành học và xử lý những yếu tố có tương quan đến thí sinh ) .
d. Thẩm tra và quản trị điểm của sinh viên bậc đại học hệ chính quy, hệ phi chính quy ; phối hợp với những đơn vị chức năng quản trị sinh viên, chủ trì việc nhìn nhận hiệu quả học tập của sinh viên theo quy định .

e. Phối hợp với các đơn vị có liên quan, chủ trì xét học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên.

f. Thẩm định việc xây dựng những Hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp bậc đại học hệ chính quy, hệ phi chính quy do những bộ môn yêu cầu ; thẩm định và đánh giá hiệu quả xét tốt nghiệp cho sinh viên .
g. Quản lý và tổ chức triển khai phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên bậc đại học trong toàn trường .
h. Quản lý những hợp đồng giảng dạy hệ cử tuyển .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *