Lớp

111

         

Có công dụng từ ngày

07/02/2022

 

Buổi sáng

           

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Sinh hoat

Toan

Van hoc

Vat ly

GDCD

Hoa hoc

2

Toan

Toan

Van hoc

Vat ly

KTCN

Sinh hoc

3

Hoa hoc

Lich su

Tin hoc

Ngoai ngu

Dia ly

Van hoc

4

Hoa hoc

Ngoai ngu

KTCN

Ngoai ngu

Toan

Tin hoc

5

Van hoc

Ngoai ngu

Buổi chiều

           

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

2

3

4

5

                   

Lớp

112

         

Có công dụng từ ngày

07/02/2022

 

Buổi sáng

           

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Sinh hoat

Van hoc

Tin hoc

Hoa hoc

Van hoc

GDCD

2

Vat ly

Van hoc

Hoa hoc

Lich su

Van hoc

Tin hoc

3

Toan

Vat ly

Toan

Hoa hoc

Ngoai ngu

Ngoai ngu

4

Toan

KTCN

Sinh hoc

Dia ly

Ngoai ngu

Ngoai ngu

5

KTCN

Toan

Buổi chiều

           

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

2

3

4

5

                   

Lớp

113

         

Có công dụng từ ngày

07/02/2022

 

Buổi sáng

           

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Sinh hoat

Van hoc

Ngoai ngu

Hoa hoc

Hoa hoc

Ngoai ngu

2

Van hoc

Lich su

Ngoai ngu

Hoa hoc

Dia ly

Ngoai ngu

3

Van hoc

Sinh hoc

Van hoc

Toan

Toan

Tin hoc

4

GDCD

Vat ly

Tin hoc

Toan

Toan

KTCN

5

Vat ly

KTCN

Buổi chiều

           

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

2

3

4

5

                   

Lớp

114

         

Có công dụng từ ngày

07/02/2022

 

Buổi sáng

           

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Sinh hoat

Van hoc

Hoa hoc

Toan

Toan

Tin hoc

2

Van hoc

Van hoc

Tin hoc

Toan

Toan

GDCD

3

Van hoc

Vat ly

Sinh hoc

Vat ly

KTCN

Ngoai ngu

4

Hoa hoc

Lich su

Ngoai ngu

KTCN

Dia ly

Ngoai ngu

5

Hoa hoc

Ngoai ngu

Buổi chiều

           

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

2

3

4

5

                   

Lớp

115

         

Có công dụng từ ngày

07/02/2022

 

Buổi sáng

           

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Sinh hoat

Hoa hoc

Toan

Ngoai ngu

Dia ly

Toan

2

Sinh hoc

Hoa hoc

Toan

Tin hoc

Hoa hoc

Toan

3

GDCD

KTCN

Lich su

Van hoc

Vat ly

Ngoai ngu

4

Vat ly

Van hoc

Tin hoc

Van hoc

Ngoai ngu

Ngoai ngu

5

Van hoc

KTCN

Buổi chiều

           

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

2

3

4

5

                   

Lớp

116

         

Có công dụng từ ngày

07/02/2022

 

Buổi sáng

           

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Sinh hoat

Van hoc

Tin hoc

Lich su

KTCN

Ngoai ngu

2

GDCD

Van hoc

Vat ly

Ngoai ngu

Toan

Ngoai ngu

3

Hoa hoc

Dia ly

Toan

Van hoc

Toan

KTCN

4

Hoa hoc

Hoa hoc

Toan

Van hoc

Vat ly

Sinh hoc

5

Tin hoc

Ngoai ngu

Buổi chiều

           

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

2

3

4

5

                   

Lớp

117

         

Có tính năng từ ngày

07/02/2022

 

Buổi sáng

           

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Sinh hoat

Ngoai ngu

KTCN

Toan

Ngoai ngu

Toan

2

Sinh hoc

KTCN

Tin hoc

Hoa hoc

GDCD

Lich su

3

Vat ly

Hoa hoc

Vat ly

Tin hoc

Van hoc

Ngoai ngu

4

Dia ly

Hoa hoc

Toan

Van hoc

Van hoc

Ngoai ngu

5

Toan

Van hoc

Buổi chiều

           

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

2

3

4

5

                   

Lớp

118

         

Có công dụng từ ngày

07/02/2022

 

Buổi sáng

           

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Sinh hoat

KTCN

Hoa hoc

KTCN

GDCD

Lich su

2

Toan

Ngoai ngu

Hoa hoc

Van hoc

Vat ly

Ngoai ngu

3

Toan

Van hoc

Toan

Van hoc

Ngoai ngu

Hoa hoc

4

Van hoc

Dia ly

Toan

Tin hoc

Ngoai ngu

5

Vat ly

Tin hoc

Sinh hoc

Buổi chiều

           

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

2

3

4

5

                   

Lớp

119

         

Có công dụng từ ngày

07/02/2022

 

Buổi sáng

           

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Sinh hoat

Van hoc

Ngoai ngu

Tin hoc

Van hoc

Ngoai ngu

2

Van hoc

GDCD

Ngoai ngu

Hoa hoc

Van hoc

Ngoai ngu

3

Hoa hoc

Sinh hoc

Tin hoc

Toan

Dia ly

Hoa hoc

4

Toan

KTCN

Lich su

Toan

Vat ly

5

Toan

KTCN

Vat ly

Buổi chiều

           

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

2

3

4

5

                   

Lớp

1110

         

Có tính năng từ ngày

07/02/2022

 

Buổi sáng

           

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Sinh hoat

Sinh hoc

Tin hoc

Toan

Vat ly

Toan

2

Hoa hoc

Van hoc

Lich su

Toan

Hoa hoc

Toan

3

Vat ly

Van hoc

Ngoai ngu

Hoa hoc

Van hoc

Ngoai ngu

4

KTCN

Tin hoc

Ngoai ngu

Van hoc

Dia ly

Ngoai ngu

5

KTCN

GDCD

Buổi chiều

           

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

2

3

4

5

                   

Lớp

1111

         

Có tính năng từ ngày

07/02/2022

 

Buổi sáng

           

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Sinh hoat

Toan

Vat ly

Hoa hoc

Tin hoc

Sinh hoc

2

KTCN

Toan

Toan

Hoa hoc

Lich su

Van hoc

3

Hoa hoc

Tin hoc

Toan

GDCD

Ngoai ngu

Van hoc

4

Van hoc

Vat ly

KTCN

Ngoai ngu

Ngoai ngu

5

Van hoc

Ngoai ngu

Dia ly

Buổi chiều

           

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

2

3

4

5

                   

Lớp

1112

         

Có tính năng từ ngày

07/02/2022

 

Buổi sáng

           

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Sinh hoat

Ngoai ngu

Ngoai ngu

GDCD

Toan

Van hoc

2

Dia ly

Ngoai ngu

Ngoai ngu

KTCN

Toan

Van hoc

3

Lich su

Vat ly

Sinh hoc

Van hoc

Hoa hoc

Vat ly

4

Hoa hoc

Van hoc

Toan

Hoa hoc

Tin hoc

Tin hoc

5

KTCN

Toan

Buổi chiều

           

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

2

3

4

5

                   

Lớp

1113

         

Có công dụng từ ngày

07/02/2022

 

Buổi sáng

           

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Sinh hoat

Van hoc

Vat ly

KTCN

Toan

Toan

2

Van hoc

Van hoc

GDCD

Dia ly

Toan

Hoa hoc

3

Van hoc

Hoa hoc

Tin hoc

Hoa hoc

Sinh hoc

Ngoai ngu

4

Vat ly

Ngoai ngu

Toan

Lich su

KTCN

Ngoai ngu

5

Ngoai ngu

Tin hoc

Buổi chiều

           

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

2

3

4

5

                   

Lớp

1114

         

Có công dụng từ ngày

07/02/2022

 

Buổi sáng

           

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Sinh hoat

Vat ly

GDCD

Hoa hoc

Van hoc

Tin hoc

2

Hoa hoc

Hoa hoc

Toan

Lich su

Tin hoc

Toan

3

Van hoc

Van hoc

Vat ly

KTCN

Toan

Toan

4

Van hoc

Ngoai ngu

Ngoai ngu

Dia ly

Sinh hoc

5

Ngoai ngu

Ngoai ngu

KTCN

Buổi chiều

           

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

2

3

4

5

                   

Lớp

1115

         

Có công dụng từ ngày

07/02/2022

 

Buổi sáng

           

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Sinh hoat

GDCD

Vat ly

Dia ly

Ngoai ngu

Hoa hoc

2

Hoa hoc

Vat ly

KTCN

Hoa hoc

Ngoai ngu

Tin hoc

3

KTCN

Ngoai ngu

Toan

Lich su

Van hoc

Toan

4

Sinh hoc

Van hoc

Toan

Ngoai ngu

Van hoc

Toan

5

Van hoc

Tin hoc

Buổi chiều

           

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

2

3

4

5

Xem thêm: REVIT – VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *