PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG ANH
TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM HỒNG THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 1 NĂM HỌC 2019-2020
Áp dụng từ 01/06/2020  2buổi/ngày mới     Thứ GV Yên Hồng Phương Ngô Mai Hường Trâm H Anh Thủy Hạnh  Lớp Tiết A B C D E G H I K 2 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ 2 Tiếng Việt Tiếng Việt Mĩ thuật Tiếng Việt Âm nhạc Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt 3 Tiếng Việt Mĩ thuật Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Âm nhạc Tiếng Việt Tiếng Việt Mĩ thuật 4 Mĩ thuật Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Âm nhạc Toán Toán 5 Toán Toán Toán Đạo đức Toán Toán Toán Âm nhạc Tiếng Việt 1 Đạo đức Đạo đức Tiếng Anh HĐTT HĐTT Đạo đức Tiếng Anh Đạo đức Đạo đức 2 HDH Tiếng Anh Đạo đức HDH Mĩ thuật HĐTT Đạo đức HDH Tiếng Anh 3 Tiếng Anh HDH HDH HDH HDH HDH HDH Tiếng Anh HDH 3 1 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Âm nhạc Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt 2 Âm nhạc Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt 3 Tiếng Việt Âm nhạc Toán Tiếng Việt Toán Toán Mỹ thuật Toán Toán 4 Toán Toán Âm nhạc Toán Đọc sách Mĩ Thuật Toán Đọc sách HĐTT 1 Thể dục HĐTT HĐTT HĐTT Đạo đức HĐTT Đọc sách HĐTT TN&XH 2 HĐTT Thể dục HDH HDH HĐTT HDH HĐTT Mĩ thuật Đọc sách 3 HDH HDH Thể dục Mĩ thuật HDH Tiếng Anh HDH HDH HDH 4 1 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Mĩ thuật Thủ công 2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Mĩ thuật Thủ công Tiếng Việt 3 Toán Toán Toán Toán Toán Mĩ thuật Thủ công Tiếng Việt Tiếng Việt 4 Đọc sách Đọc sách Đọc sách Thủ công Mĩ thuật Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Toán 1 HĐTT HDH Thủ công Đọc sách HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT 2 HDH Thủ công HDH HĐTT HDH HDH HDH HDH HDH 3 Âm nhạc HDH HDH HDH HDH HDH HDH HDH Thể dục 5 1 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt 2 Tiếng Anh Mĩ thuật Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Việt 3 Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Tiếng Anh Thể dục Tiếng Việt Toán Toán 4 Toán Toán Tiếng Anh Mĩ thuật Thể dục Toán Toán Tiếng Anh Âm nhạc 5 Thủ công HĐTT HĐTT Toán Toán Đọc sách HĐTT HĐTT Tiếng Anh 1 Mĩ thuật HDH HDH HDH Âm nhạc HDH TN&XH TN&XH HDH 2 HDH Tiếng Anh Mĩ thuật Âm nhạc HDH Âm nhạc HDH HDH HDH 6 1 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Thể dục Tiếng Việt Thủ công Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt 2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Thủ công Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Âm nhạc 3 TN&XH TN&XH TN&XH Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Thể dục Mĩ thuật 4 HĐTT HĐTT HĐTT TN&XH TN&XH Tiếng Anh Thể dục Toán Tiếng Việt 1    HDH HDH Âm nhạc Tiếng Anh HDH TN&XH Âm nhạc HDH HĐTT 2 HDH Âm nhạc HDH HDH Tiếng Anh HDH HDH Âm nhạc HDH 3 SH lớp SH lớp SH lớp SH lớp SH lớp SH lớp SH lớp SH lớp SH lớp                        

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *