TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ TỰ TRỌNG THỜI KHÓA BIỂU LỚP 1 NĂM HỌC 2018- 2019                             Thứ 1A 1B 1C 1D 1E Tống Thị Huyền Đặng Thị Tuyết Mai Nguyễn Thị Vân Đinh Thanh Huyền Bùi Thị Quyên Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều 2 SHTT đầu tuần Tiếng Anh SHTT đầu tuần Tiếng Việt SHTT đầu tuần Tiếng Anh SHTT đầu tuần Tiếng Việt SHTT đầu tuần Tiếng Anh GDLS Tiếng Anh GDLS Tự học Toán Tiếng Anh Toán Tự học Toán Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tự học Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Việt Tự học Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Việt Tự học 3 Tiếng Việt Toán TH – TA Thể dục Tiếng Việt Toán Toán Toán Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Thể dục Toán Toán Tiếng Việt SHTT Âm nhạc SHTT Tiếng Việt Tự học Âm nhạc Tự học-TA Tiếng Việt SHTT Thể dục GDLS Tiếng Việt Tiếng Việt Mỹ thuật (GDLS) SHTT Toán SHTT Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Tự học Mỹ thuật (TH) Thể dục 4 TNXH   Toán   Âm nhạc   Mỹ thuật (GDLS)   Toán   Toán TNXH Toán Mỹ thuật (TH) Âm nhạc Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt KNS KNS KNS KNS KNS 5 Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Mỹ thuật(TH) TNXH Tiếng Việt Toán Thể dục Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Thủ công Mỹ thuật(TH) Toán Tự học-TA TNXH Thủ công Tiếng Việt Tự học-TA Thủ công Mỹ thuật(TH) Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Toán Toán Toán Toán Mỹ thuật(TH) Tiếng Việt Toán Tiếng Việt GDLS (TH) Tiếng Việt GDLS (TH) TNXH GDLS (TH) 6 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Thủ công Tiếng Việt Tự học-TA Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Âm nhạc Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Toán Toán Tự học Toán Tự học Mỹ thuật(GDLS) Tự học Toán Tiếng Việt Toán GDLS GDLS SHL GDLS SHL Mỹ thuật (TH) SHL GDLS SHL Thủ công SHL                       Thứ 1G 1H 1I 1K 1Q Trần Thị Ngà Trần Thị Vân Lê Thị Năm Nguyễn Thị Bích Hằng Phạm Thị Hương Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều 2 SHTT đầu tuần Tiếng Việt SHTT đầu tuần Tiếng Việt SHTT đầu tuần Tiếng Anh SHTT đầu tuần Tiếng Anh SHTT đầu tuần Tiếng Việt Toán Tự học Toán Tự học Toán Tiếng Anh Toán Tiếng Anh Toán Tự học Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Việt GDLS (TH) Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Việt Tiềng Anh Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Tự học Tiếng Việt Tự học Tiếng Việt Tiếng Anh 3 Thể dục Toán Toán Tiếng Anh Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Toán Mỹ thuật (GDLS) Toán Toán Tự học Tự học-TA Tiếng Anh Tiếng Việt GDLS (TH) Tiếng Việt Tự học-TA Mỹ thuật (TH) Tự học Tiếng Việt GDLS (TH) Tiếng Việt Thể dục TNXH Âm nhạc Toán GDLS (TH) Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Âm nhạc Tiếng Việt Tự học Toán Tự học-TA Âm nhạc SHTT Tiếng Việt SHTT 4 Tiếng Việt   Tiếng Việt   Tiếng Việt   Tiếng Việt   Tiếng Việt   Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt TNXH Âm nhạc Toán Mỹ thuật (GDLS) Toán Toán Toán GDLS Mỹ thuật (TH) Âm nhạc KNS KNS KNS KNS KNS 5 Mỹ thuật (GDLS) Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Thể dục Tiếng Việt Tiếng Việt TNXH Mỹ thuật (TH) SHTT Tiếng Việt GDLS Tiếng Việt Tự học Toán TNXH Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Thủ công TNXH Toán Mỹ thuật (GDLS) Toán Tiếng Việt Toán Toán GDLS (TH) Tiếng Việt Tiếng Việt Toán SHTT Mỹ thuật (TH) SHTT Tiếng Việt Tự học GDLS Thủ công 6 Tiếng Việt Tự học-TA Mỹ thuật (GDLS) Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Thể dục Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Mỹ thuật (TH) Thủ công Thể dục Toán Tiếng Việt Toán Toán Tự học-TA Toán Toán Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Thủ công (TH) Thủ công GDLS Tiếng Việt Toán GDLS SHL Tiếng Việt SHL Tiếng Việt SHL Toán SHL Tiếng Việt SHL                       TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ TỰ TRỌNG THỜI KHÓA BIỂU LỚP 2 NĂM HỌC 2018- 2019       Thứ 2A 2B 2C 2D 2E Nguyễn Thị Chung Trần Ngọc Hưng Hoàng Thị Hà Lê Thị Việt Thu Nguyễn Thị Hương Giang Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều 2 SHTT đầu tuần GDLS (TV) SHTT đầu tuần Âm nhạc SHTT đầu tuần GDLS SHTT đầu tuần Tự học SHTT đầu tuần Tự học-TA Toán Tự học Toán Tự học-TA Toán Âm nhạc Toán SHTT Toán GDLS Tập đọc Tiếng Anh Tập đọc Tiếng Việt Tập đọc Tự học-TA Tập đọc Mỹ thuật (T) Tập đọc Âm nhạc Tập đọc Tiếng Anh Tập đọc GDLS Tập đọc Tiếng Việt Tập đọc Mỹ thuật (TV) Tập đọc Thể dục 3 Tập đọc Tiếng Việt Tiếng Anh Toán Toán Toán TNXH Âm nhạc Tập đọc Thể dục Thể dục Âm nhạc Tiếng Anh Tự học Tập đọc Thể dục Tập đọc Tiếng Việt TNXH Tiếng Việt Toán Thủ công (T) Toán SHTT Tiếng Anh SHTT Toán Toán Toán Toán Chính tả Tự học Tập đọc Thể dục Tiếng Anh Tự học GDLS Tự học Chính tả Tự học 4 Toán   Toán   Toán   Toán   Tiếng Anh   LTVC Thể dục LTVC LTVC Tiếng Anh Tập viết LTVC Thể dục Tập viết Toán TNXH Chính tả Chính tả Thể dục Tập viết KNS KNS KNS KNS KNS 5 Toán Tự học-TA Toán Tiếng Việt Toán GDLS Toán Tiếng Việt Toán Mỹ thuật (TV) Chính tả Toán Tập viết Toán Tập viết Tự học Chính tả Thể dục LTVC Mỹ thuật (T) Mỹ thuật (GDLS) Thể dục GDLS Tự học Kể chuyện Mỹ thuật (T) Kể chuyện Toán Chính tả SHTT Mỹ thuật (TC) SHTT Kể chuyện TNXH Thủ công Mỹ thuật (TV) GDLS Tự học-TA Thủ công Tự học 6 TLV Toán TLV Mỹ thuật (TV) TNXH Tiếng Việt TLV Tiếng Anh TLV Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Toán Mỹ thuật (T) TLV Toán Toán Tiếng Anh Toán Toán GDLS Tự học Chính tả Tự học Toán Tự học Chính tả Tự học GDLS Tự học Kể chuyện SHL Thủ công SHL Chính tả SHL Thủ công SHL Kể chuyện SHL                       Thứ 2G 2H 2I 2K     Nguyễn Thị Phượng Mai Thị Thuyên Vũ Thị Thúy Lan Vũ Kiều Oanh     Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều     2 SHTT đầu tuần GDLS (TV) SHTT đầu tuần GDLS SHTT đầu tuần Thể dục SHTT đầu tuần GDLS (T)     Toán Tự học Toán Tự học-TA Toán GDLS Toán Thể dục     Tập đọc Thể dục Tập đọc Tiếng Việt Tập đọc Tự học-TA Tập đọc Tiếng Việt     Tập đọc Âm nhạc Tập đọc SHTT Tập đọc Tiếng Việt Tập đọc Tự học     3 Mỹ thuật (GDLS) Toán Thể dục Toán Toán Mỹ thuật (T) Toán Toán     Mỹ thuật (KC) Tự học Tập đọc Tự học Tập đọc Mỹ thuật (TV) Tập đọc Tự học     Toán Tiếng Việt Toán Mỹ thuật (T) Thể dục Toán Mỹ thuật (GDLS) Thể dục     Tập đọc SHTT Chính tả Mỹ thuật (TV) Chính tả Tự học Mỹ thuật (KC) Kể chuyện (TV)     4 Toán   Thể dục   Toán   Toán       LTVC Toán LTVC Chính tả     Tập viết LTVC Tập viết Tiếng Anh     Thủ công Thủ công Thủ công Tiếng Anh     KNS KNS KNS KNS     5 Tiếng Anh Thể dục Chính tả Tiếng Anh Âm nhạc Tiếng Việt Toán Tự học-TA     Tiếng Anh Kể chuyện (T) Âm nhạc Tiếng Anh Chính tả Tự học Tập viết Tiếng Việt     Toán TNXH Toán Tiếng Việt Toán Tiếng Anh LTVC GDLS     Chính tả Tự học-TA Tập Viết Tự học Kể chuyện Tiếng Anh Âm nhạc SHTT     6 TLV Tiếng Việt TLV Toán TLV Toán Toán Toán     Toán Toán Kể chuyện GDLS Toán SHTT TNXH Chính tả     Chính tả Tự học Toán Tự học TNXH Tự học TLV Tự học     GDLS SHL TNXH SHL GDLS SHL Thủ công SHL                           TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ TỰ TRỌNG THỜI KHÓA BIỂU LỚP 3 NĂM HỌC 2018- 2019                             Thứ 3A 3B 3C 3D 3E Lê Thị Liên Hải Nguyễn Thị Bích Thảo Ngô Thị Quế Lan Bùi Thị Ngọc Lan Ngô Thị Oanh Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều 2 SHTT đầu tuần Mỹ thuật (TV) SHTT đầu tuần Đạo đức SHTT đầu tuần Đạo đức SHTT đầu tuần Đạo đức SHTT đầu tuần Âm nhạc Toán Mỹ thuật (T) Toán Thể dục Toán Thủ công (T) Toán Thể dục (TV) Toán Đạo đức Tập đọc Đạo đức Tập đọc Mỹ thuật (TV) Tập đọc Thể dục (TV) Tập đọc TNXH Tập đọc Thể dục Kể chuyện Thể dục Kể chuyện Mỹ thuật (T) Kể chuyện Tự học Kể chuyện Toán Kể chuyện Tự học-TA 3 Tiếng Anh Tin học Toán Toán Toán Tiếng Anh Toán Tự học Toán Mỹ thuật (TV) Tiếng Anh Tin học Tập đọc Tự học Tập đọc Tiếng Anh Tập đọc Chính tả Tập đọc Mỹ thuật (T) Toán Toán Tin học Tiếng Anh TNXH Toán Tự học-TA Tiếng Anh Chính tả Thủ công Tập đọc Tự học Tin học Tiếng Anh Chính tả Tự học TNXH Tiếng Anh TNXH SHTT 4 Toán   Toán   Mỹ thuật (TD)   Toán   Tiếng Anh   Chính tả Âm nhạc Mỹ thuật (TC) LTVC Tiếng Anh TNXH Chính tả Toán Mỹ thuật (TD) Toán Thể dục Thể dục Chính tả Mỹ thuật (TC) Chính tả KNS KNS KNS KNS KNS 5 Toán Tiếng Anh Toán Chính tả Toán Tập viết Tiếng Anh Thể dục Toán Toán LTVC Tiếng Anh LTVC SHTT LTVC SHTT Tiếng Anh SHTT LTVC Thể dục Âm nhạc SHTT Tập viết TNXH TNXH Tiếng Anh Toán Tin học Tin học Tiếng Việt Tập viết Tự học TNXH Tự học Thể dục Tiếng Anh Chính tả Tin học Tin học Tự học 6 TLV Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Việt Tin học Tiếng Việt TLV Tiếng Việt TLV Tiếng Anh Toán Thủ công Tiếng Anh Thủ công Tin học Âm nhạc Toán Thủ công(T) Toán Tiếng Anh Chính tả Tự học-TA Toán Tự học-TA Toán Tự học-TA Âm nhạc Tự học Tập viết Tự học TNXH SHL TLV SHL TLV SHL Tập viết SHL TNXH SHL                       Thứ 3G                 Nguyễn Thu Hà                 Sáng Chiều                 2 SHTT đầu tuần Mỹ thuật (TV)                 Toán Mỹ thuật (T)                 Tập đọc Đạo đức                 Kể chuyện Tự học-TA                 3 Toán Chính tả                 Tập đọc TNXH                 Tiếng Anh Toán                 Tiếng Anh Tự học                 4 Âm nhạc                   Toán                 Chính tả                 Thể dục                 KNS                 5 Toán Tiếng Việt                 LTVC Thể dục                 Tập Viết Thủ công                 TNXH SHTT                 6 Tiếng Anh Tin học                 Tiếng Anh Tin học                 Toán Tự học                 TLV SHL                                       TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ TỰ TRỌNG THỜI KHÓA BIỂU LỚP 4 NĂM HỌC 2018- 2019                             Thứ 4A 4B 4C 4D 4E Phạm Vân Anh Quách Thị Nga Nguyễn Thị Thảo Trần Thị Thu Hương Nguyễn Thị Thanh Hiền Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều 2 SHTT đầu tuần Đạo đức SHTT đầu tuần Mỹ thuật (TV) SHTT đầu tuần Đạo đức SHTT đầu tuần Đạo đức SHTT đầu tuần Tin học Tập đọc Khoa học Tập đọc Mỹ thuật (T) Tập đọc Khoa học Tập đọc Khoa học Tập đọc Tin học Toán Tin học Toán Đạo đức Toán Tiếng Việt Toán Thể dục (TV) Toán Đạo đức Lịch sử Tin học Lịch sử Tự học Lịch sử Toán Lịch sử Âm nhạc Lịch sử Khoa học 3 Tiếng Anh Tiếng Việt Toán Tiếng Anh Toán Thể dục Toán Tự học-TA Âm nhạc Mỹ thuật (TV) Tiếng Anh Thể dục (T) Tập đọc Tiếng Anh Tập đọc Chính tả Tập đọc Toán Tập đọc Mỹ thuật (T) Toán Địa lý LTVC Toán Địa lý Tiếng Anh Tiếng Anh Tin học Toán Chính tả Tập đọc Tự học Tự học-TA Kể chuyện Tự học-TA Tiếng Anh Tiếng Anh Tin học LTVC Kỹ thuật 4 TLV   TLV   TLV   TLV   TLV   Toán Toán Toán Toán Toán LTVC Khoa học Âm nhạc LTVC Khoa học Thể dục Âm nhạc LTVC Thể dục Thể dục KNS KNS KNS KNS KNS 5 LTVC Toán Tiếng Anh Tiếng Việt LTVC Tiếng Anh LTVC Tiếng Anh Tiếng Anh Địa lý Toán Kể chuyện Tiếng Anh Kỹ thuật Toán Tiếng Anh Toán Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Việt Khoa học Tiếng Anh Toán Địa lý Mỹ thuật (TD) Khoa học Khoa học Tiếng Việt Toán Thể dục Chính tả Tiếng Anh LTVC Thể dục Mỹ thuật (KT) Thể dục (TV) Chính tả Địa lý LTVC Tự học 6 Mỹ thuật (KT) Âm nhạc TLV Tin học Tin học Kỹ thuật (T) TLV Kỹ thuật (T) TLV Toán Mỹ thuật (TD) Kỹ thuật (TV) Toán Tin học Tin học Kể chuyện Toán Kể chuyện Toán Kể chuyện Toán SHL Khoa học Chính tả Toán Tự học Mỹ thuật (TD) Tự học Tiếng Anh SHL TLV Tự hoc-TA Thể dục SHL TLV SHL Mỹ thuật (KT) SHL Tiếng Anh Tự hoc-TA                       Thứ 4G 4H 4I         Đoàn Thị Hương Đoàn Thị Thanh Xuân Phạm Ngọc Minh         Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều         2 SHTT đầu tuần Đạo đức SHTT đầu tuần Đạo đức SHTT đầu tuần Đạo đức         Tập đọc Khoa học Tập đọc Khoa học Tập đọc Âm nhạc         Toán Tiếng Việt Toán Mỹ thuật (TV) Toán Tiếng Việt         Lịch sử Tự học Lịch sử Mỹ thuật (T) Lịch sử Khoa học         3 Tin học Toán Tiếng Anh Tự học-TA Toán Tự học-TA         Tin học Địa Lý Tiếng Anh Kỹ thuật Tập đọc Kỹ thuật         Toán Âm nhạc Toán Chính tả LTVC Mỹ thuật (TV)         Tập đọc Thể dục Tập đọc Ấm nhạc Thể dục Mỹ thuật (T)         4 Tiếng Anh   TLV   TLV           Tiếng Anh Toán Toán         Toán Thể dục Tiếng Anh         LTVC LTVC Tiếng Anh         KNS KNS KNS         5 TLV Mỹ thuật (TV) Tin học Toán LTVC Tin học         Toán Mỹ thuật (T) Tin học Tiếng Việt Toán Tin học         Khoa học Kể chuyện Toán Tiếng Anh Khoa học Địa lý         Chính tả Kỹ thuật LTVC Tiếng Anh Chính tả Thể dục         6 TLV Tiếng Anh TLV Địa lý Tiếng Anh Toán         Toán Tiếng Anh Toán Kể chuyện Tiếng Anh Kể chuyện         LTVC SHL Khoa học Tự học Toán Tự học         Thể dục Tự hoc-TA Thể dục SHL TLV SHL                               TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ TỰ TRỌNG THỜI KHÓA BIỂU LỚP 5 NĂM HỌC 2018- 2019                             Thứ 5A 5B 5C 5D 5E Vũ Thị Hương Bùi Thị Hồng Hà Đoàn Thị Thu Nguyễn Thị Thanh Hằng Lê Thị Tám Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều 2 SHTT đầu tuần Tin học SHTT đầu tuần Đạo đức SHTT đầu tuần Đạo đức SHTT đầu tuần Đạo đức SHTT đầu tuần Đạo đức Tập đọc Tin học Tập đọc Khoa học Tập đọc Khoa học Tập đọc Khoa học Tập đọc Khoa học Toán Đạo đức Toán Tin học Toán Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Lịch sử Khoa học Lịch sử Tin học Lịch sử Tự học Lịch sử Thể dục (T) Lịch sử Tự học 3 Tập đọc Toán Tập đọc Tiếng Anh Tiếng Anh Kỹ thuật Tin học Âm nhạc Tập đọc Tin học Toán Âm nhạc Toán Tiếng Anh Tiếng Anh Thể dục Tin học Toán Âm nhạc Tin học LTVC Tiếng Việt LTVC Địa lý Toán Toán Toán Kỹ thuật Toán Toán Thể dục Tự học Thể dục Chính tả (T) Tập đọc Chính tả Tập đọc Chính tả (TV) Khoa học Chính tả (TV) 4 Tiếng Anh   Mỹ thuật (C tả)   Tin học   TLV   Tiếng Anh   Tiếng Anh Mỹ thuật (TD) Tin học Toán Tiếng Anh Toán Toán Toán Tiếng Anh Toán TLV TLV LTVC Tiếng Anh TLV KNS KNS KNS KNS KNS 5 LTVC Mỹ thuật (TV) Tiếng Anh Kỹ thuật TLV Mỹ thuật (TV) Mỹ thuật (C tả) Khoa học LTVC Địa lý Toán Mỹ thuật (T) Tiếng Anh Thể dục (TV) Toán Mỹ thuật (T) Mỹ thuật (TD) Kể chuyện Toán Thể dục (T) Khoa học Tự học-TA Toán Tự học-TA Khoa học Địa lý Toán Tự học-TA Mỹ thuật (C tả) Tiếng Anh Chính tả Địa lý LTVC Kể chuyện Thể dục Kể chuyện LTVC Địa lý Mỹ thuật (TD) Tiếng Anh 6 Tiếng Anh Kỹ thuật Âm nhạc Toán TLV Tiếng Anh TLV Tiếng Anh TLV Kỹ thuật Tiếng Anh Kể chuyện Toán Tiếng Việt Toán Tiếng Anh Toán Tiếng Anh Toán Kể chuyện Toán Thể dục TLV Tự học LTVC Tự học LTVC Tự học LTVC Tự học TLV SHL Khoa học SHL Âm nhạc SHL Thể dục SHL Thể dục SHL                       Thứ 5G 5H             Đỗ Thị Lý Lê Thị Hồng Thanh             Sáng Chiều Sáng Chiều             2 SHTT đầu tuần Đạo đức SHTT đầu tuần Đạo đức             Tập đọc Khoa học Tập đọc Khoa học             Toán Âm nhạc Toán Tiếng Việt             Lịch sử Thể dục Lịch sử Tự học             3 Tập đọc Địa lý Tập đọc Địa lý             Toán Chính tả Toán Chính tả (T)             Tiếng Anh Mỹ thuật (TV) Tin học Tiếng Anh             Tiếng Anh Mỹ thuật (T) Tin học Tiếng Anh             4 LTVC   LTVC               Toán Toán             Tin học Mỹ thuật (C tả)             Tin học Mỹ thuật (KT)             KNS KNS             5 LTVC Toán LTVC Tiếng Anh             Toán Khoa học Toán Tiếng Anh             TLV Tự học-TA TLV Tự học-TA             Thể dục Kể chuyện Thể dục Kể chuyện             6 Tiếng Anh Tiếng Việt TLV Toán             Tiếng Anh Kỹ thuật Âm nhạc Thể dục             Toán Tự học Toán Kỹ thuật (TV)             TLV SHL Khoa học SHL            

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *