nội dung

Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 1 Đại Số có đáp án (6 đề)

Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 1 Đại Số có đáp án (6 đề)

Để học tốt Toán lớp 9, phần dưới đây liệt kê Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 1 Đại Số có đáp án ( 6 đề ), cực sát đề thi chính thức. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện và đạt điểm trên cao trong những bài thi, bài thi Toán lớp 9 .

Đề kiểm tra 15 phút (Tự luận)

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 đại số Học kì 1

Môn: Toán lớp 9

Thời gian làm bài: 15 phút

(Đề 1)

Đề bài

Bài 1: (2 điểm) Đưa các thừa số ra ngoài dấu căn

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Bài 2: (2 điểm) Đưa thừa số vào trong dấu căn:

a ) x √ 5 với x ≥ 0
Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Bài 3: (6 điểm) Rút gọn biểu thức:

a ) √ ( 9 a ) + √ ( 25 a ) – √ ( 49 a ) với a ≥ 0
b ) √ 75 + √ 48 – √ 300
c ) ( 2 √ 3 + √ 5 ) √ 3 – √ 60

Hướng dẫn giải

Bài 1:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9
= 2 | a-3 |
= 2 ( 3 – a ) ( do a < 3 ) Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Bài 2:

a ) x √ 5 với x ≥ 0
= √ ( 5×2 )
Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Bài 3:

a ) √ ( 9 a ) + √ ( 25 a ) – √ ( 49 a ) với a ≥ 0
= 3 √ a + 5 √ a – 7 √ a
= √ a
b ) √ 75 + √ 48 – √ 300
= √ ( 25.3 ) + √ ( 16.3 ) – √ ( 100.3 )
= 5 √ 3 + 4 √ 3 – 10 √ 3
= – √ 3
c ) ( 2 √ 3 + √ 5 ) √ 3 – √ 60
= 6 + √ 15 – 2 √ 15
= 6 – √ 15

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 đại số Học kì 1

Môn: Toán lớp 9

Thời gian làm bài: 15 phút

(Đề 2)

Đề bài

Bài 1: (4 điểm) Với giá trị nào của x thì các biểu thức sau có nghĩa:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Bài 2: (6 điểm) Thực hiện các phép tính sau:

a ) √ ( 160 b ) + 2 √ ( 40 b ) – 3 √ ( 90 b ) với b ≥ 0
Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Hướng dẫn giải

Bài 1: Với giá trị nào của x thì các biểu thức sau có nghĩa:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9
Biểu thức có nghĩa khi và chỉ khi :
4 – 2 x ≥ 0 ⇔ 2 x ≤ 4 ⇔ x ≤ 2
Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9
Biểu thức có nghĩa khi và chỉ khi :
x2 – 16 ≥ 0 ⇔ x2 ≥ 42 ⇔ | x | ≥ 4
Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9
Biểu thức có nghĩa khi và chỉ khi :
Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9
Biểu thức có nghĩa khi và chỉ khi :
Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Bài 2: (6 điểm) Thực hiện các phép tính sau:

a ) √ ( 160 b ) + 2 √ ( 40 b ) – 3 √ ( 90 b ) với b ≥ 0
= √ ( 16.10 b ) + 2 √ ( 4.10 b ) – 3. √ ( 9.10 b )
= 4 √ ( 10 b ) + 4 √ ( 10 b ) – 9 √ ( 10 b )
= – √ ( 10 b )
Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9
= | 3 – 2 √ 2 | + | 3 + 2 √ 2 |
= 3 – 2 √ 2 + 3 + 2 √ 2
= 6
Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9
= | √ 5 – √ 2 | – | √ 5 + √ 2 |
= √ 5 – √ 2 – ( √ 5 + √ 2 )
= √ 5 – √ 2 – √ 5 – √ 2
= – 2 √ 2

Đề kiểm tra 15 phút (Trắc nghiệm – Tự luận)

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 đại số Học kì 1

Môn: Toán lớp 9

Thời gian làm bài: 15 phút

(Đề 3)

Đề bài

Phần trắc nghiệm (5 điểm)

Câu 1: Căn bậc hai số học của 16 là:

A. 4 B. – 4 C. ± 4 D. 256

Câu 2: Biểu thức Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9 xác định khi:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Câu 3: Biểu thức Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9 bằng:

A. x – 1 B. 1 – x C. | x – 1 | D. ( x-1 ) 2

Câu 4: Kết quả của phép tính √8:√2 là:

A. 4 B. 2 C. 2 √ 2 D. √ 2

Câu 5: Biểu thức Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9 có giá trị là:

A. √ 2 – 3 B. – 1 C. 7 D. 3 – √ 2

Phần tự luận (5 điểm)

Bài 1: Thực hiện các phép tính sau:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Hướng dẫn giải

Phần trắc nghiệm (5 điểm)

1. A 2.D 3.C 4.B 5.D

Phần tự luận (5 điểm)

Bài 1:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9
= 3 + | √ 5-1 | – 3 √ 5
= 3 + √ 5-1 – 3 √ 5
= 2 – 2 √ 5

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 đại số Học kì 1

Môn: Toán lớp 9

Thời gian làm bài: 15 phút

(Đề 4)

Phần trắc nghiệm (5 điểm)

Câu 1: Căn bậc hai số học của 9 là:

A. 3 B. – 3 C. ± 3 D. 81

Câu 2: Biểu thức Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9 xác định khi:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Câu 3: √(x2 ) = 5 thì x bằng:

A. 5 B. ± 25 C. – 5 D. ± 5

Câu 4: Phương trình √x = a vô nghiệm với:

A.a > 0 B.a = 0 C.a < 0 D. mọi a

Câu 5: Kết quả phép tính Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9 là:

A. 3 – 2 √ 5 B. √ 5 – 2 C. 2 – √ 5 D.Kết quả khác

Phần tự luận (5 điểm)

Bài 1:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Hướng dẫn giải

Phần trắc nghiệm (5 điểm)

1.A 2.C 3.D 4.C 5.B

Phần tự luận (5 điểm)

Bài 1:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9
= 3 | b – 2 |
= 3 ( 2 – b ) ( do b < 2 ) Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9
e ) ( √ 28 – 2 √ 14 + √ 7 ) √ 7 + 7 √ 8
= ( 2 √ 7 – 2 √ 14 + √ 7 ) √ 7 + 14 √ 2
= ( 3 √ 7 – 2 √ 7. √ 2 ) √ 7 + 14 √ 2
= 21 – 14 √ 2 + 14 √ 2
= 21

Đề kiểm tra 15 phút (Trắc nghiệm)

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 đại số Học kì 1

Môn: Toán lớp 9

Thời gian làm bài: 15 phút

(Đề 5)

Đề bài

Câu 1: Căn bậc hai số học của 25 là:

A. 5 B. – 5 C. ± 5 D. 225

Câu 2: So sánh 9 và √79, ta có kết luận sau:

A. 9 < √ 79 B. 9 = √ 79 C. 9 > √ 79 D. Không so sánh được

Câu 3: Biểu thức Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9 xác định khi:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Câu 4: Giá trị của x để Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9 là:

A. 13 B. 14 C. 1 D. 4

Câu 5: Biểu thức Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9 bằng :

A. 1 + x2 B. – ( 1 + x2 ) C. ± ( 1 + x2 ) D. Kết quả khác

Câu 6: Biết √(x2 ) = 13 thì x bằng:

A. 13 B. 169 C. ± 169 D. ± 13

Câu 7: Biểu thức Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9 bằng:

A. √ 8 B. – √ 2 C. – 2 √ 2 D. – 2

Câu 8: Giá trị của biểu thức Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9 bằng:

A. 12 √ 6 B. 6 C. √ 30 D. 3

Câu 9: Với a < 1 thì kết quả rút gọn biểu thức Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9 là:

A. – √ a B. √ a C.a D.a + 1

Câu 10: Nếu x thỏa mãn điều kiện Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9thì x nhận giá trị là:

A. 0 B. 6 C. 9 D. 36

Hướng dẫn giải

1. A 2.C 3.B 4.D 5.A
6.D 7.C 8. B 9.A 10.D

Câu 2: Ta có 9 = √81

81 < 79 ⇒ √ 81 < √ 79 hay 9 > √ 79
Chọn đáp án C

Câu 3: Biểu thức √(5 – 2x) xác định khi:

5 – 2 x ≥ 0 ⇔ 2 x ≤ 5 ⇔ x ≤ 5/2
Chọn đáp án B

Câu 4:Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9 ⇔ 2x + 1 = 9 ⇔ 2x = 8 ⇔ x = 4

Chọn đáp án D

Câu 5: Do 1 + x2 > 1 ∀x nên Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9 = 1 + x2

Chọn đáp án A

Câu 6: √(x2 ) = 13 ⇔ |x| = 13 ⇔ x = ±13

Chọn đáp án D

Câu 7: Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Chọn đáp án C

Câu 8:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9
= | 3 – √ 6 | + | 3 + √ 6 |
= 3 – √ 6 + 3 + √ 6
= 6
Chọn đáp án B

Câu 9: Với a > 1, ta có

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9
Chọn đáp án A

Câu 10:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9⇔ 3 + √x = 9 ⇔ √x = 6 ⇔ x = 36

Chọn đáp án D

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 đại số Học kì 1

Môn: Toán lớp 9

Thời gian làm bài: 15 phút

(Đề 6)

Đề bài

Câu 1:Biểu thức Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9 xác định khi và chỉ khi

A.x > 4 B.x < 4 C.x ≥ 4 D.x ≤ 4

Câu 2: So sánh 6 và √41, ta có kết luận sau:

A. 6 < √ 41 B. 6 = √ 41 C. 6 > √ 41 D. Không so sánh được

Câu 3: Biểu thức Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9 bằng:

A. √ 7-3 B. 3 – √ 7 C. 4 D. – 4

Câu 4:Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9 bằng∶

A. 3 xy2 B. – 3 xy2 C. 3 | x | y2 D. 3×2 y4

Câu 5: Kết quả phép tính Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9 là:

A. √ 6 – 1 B. 1 – √ 6 C. √ 6 – 2 D. 2

Câu 6:Giá trị của biểu thức Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9 bằng:

A. 4 √ 7 B. √ 7 C. 7 D. – √ 7

Câu 7: Nếu Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9 thì x bằng:

A. 0 B. 5 C. 100 D. 400

Câu 8: Nghiệm của phương trình x2 = 16 là:

A.x = 4 B.x = – 4 C.x = ± 4 D.x = 16

Câu 9: Với a > 0,b > 0 thì Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9 bằng:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Câu 10: Với giá trị nào của x thì biểu thức Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9 không có nghĩa:

A.x < 0 B.x > 0 C.x ≥ 0 D.x ≤ 0

Hướng dẫn giải

1. C 2.A 3.B 4.C 5.A
6.D 7.D 8.C 9.B 10.A

Câu 1:Biểu thức Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9 xác định khi và chỉ khi

x – 4 ≥ 0 ⇔ x ≥ 4
Chọn đáp án C

Câu 2: 6 = √36

Ta có : 36 < 41 ⇒ √ 36 < √ 41 hay 6 < √ 41 Chọn đáp án A

Câu 3: Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Chọn đáp án B

Câu 4: Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Chọn đáp án C

Câu 5: Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Chọn đáp án A

Câu 6:Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Chọn đáp án D

Câu 7:Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9 ⇔ 5 + √x = 25 ⇔ √x = 20 ⇔ x = 400

Chọn đáp án D

Câu 8: Chọn đáp án C

Câu 9: Với a > 0, b > 0 ta có:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9
Chọn đáp án B

Câu 10: Chọn đáp án A

Xem thêm những đề kiểm tra, đề thi Toán lớp 9 tinh lọc, có đáp án hay khác :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Loạt bài Đề thi Toán lớp 9 năm học 2021 – 2022 học kì 1 và học kì 2 được biên soạn bám sát cấu trúc ra đề thi mới Tự luận và Trắc nghiệm giúp bạn giành được điểm trên cao trong những bài thi Toán lớp 9 .

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *