1A

 

1

Chào cờ Mĩ Thuật( Hợi ) Thể dục( Vịnh ) T.ANN( Hồng ) Toán( Thu ) TNXH( D.Hương ) Toán( Thu ) KNS( Thu ) Tiếng Việt( Thu )

Thu: 19

3

22

2

Âm nhạc( Huyên ) TV ôn( Thu ) Toán( Thu ) T.ANN( Hồng ) Tiếng Việt( Thu ) Thủ công( D.Hương ) Tiếng Việt( Thu ) Tiếng Việt( Thu )

D.Hương: 05

3

Toán( D.Hương ) TV ôn( Thu ) Tiếng Việt( Thu ) TĐTV( Xuyến ) Tiếng Việt( Thu ) Toán ôn( D.Hương ) Tiếng Việt( Thu ) Toán ôn( Thu )

Xuyến: 01

4

Đạo đức( D.Hương ) Tiếng Việt( Thu ) TV ôn( Thu ) Tiếng Việt( Thu ) SHL

5

1B

1

Chào cờ Mĩ Thuật( Hợi ) Toán( Bẩy ) TĐTV( D.Hương ) Toán( Bẩy ) TNXH( Bẩy ) Toản( Bẩy ) KNS( D.Hương ) T.ANN( Hồng )

Bẩy: 20

3

23

2

Toán( Bẩy ) TV ôn( Bẩy ) Tiếng Việt( Bẩy ) Thể dục( Vịnh ) Tiếng Việt( Bẩy ) Thủ công( Bẩy ) Tiếng Việt( Bẩy ) T.ANN( Hồng )

D. Hương: 5

3

Âm nhạc( Huyên ) TV ôn( Bẩy ) Tiếng Việt( Bẩy ) Đạo đức( D.Hương ) Tiếng Việt( Bẩy ) Toán ôn( Bẩy ) Tiếng Việt( Bẩy ) Tiếng Việt( Bẩy )

4

Tiếng Việt( Bẩy ) Tiếng Việt( Bẩy ) Toán ( ôn ) ( Bẩy ) Tiếng Việt( Bẩy ) SHL

5

1C

1

Chào cờ Đạo đức( D.Hương ) Toán( Hương ) Tiếng Việt( Hương ) T.ANN( Mỵ ) Mĩ thuật( Hợi ) Toán( Hương ) KNS( Hương ) Toán( Hương )

Hương: 20

3

23

2

Tiếng Việt( Hương ) TNXH( D.Hương ) Thể dục( Vịnh ) TĐTV( Hương ) T.ANN( Mỵ ) TV ôn( Hương ) Tiếng Việt( Hương ) Tiếng Việt( Hương )

D. Hương: 5

3

Tiếng Việt( Hương ) Thủ công( D.Hương ) Tiếng Việt( Hương ) Toán ôn( Hương ) Toán( D.Hương ) TV ôn( Hương ) Tiếng Việt( Hương ) Tiếng Việt( Hương )

4

Âm nhạc( Huyên ) Tiếng Việt( Hương ) Toán ôn( D.Hương ) Tiếng Việt( Hương ) SHL

5

1D

1

Chào cờ Đạo đức ( Xuyến ) TANN( Mỵ ) Tiếng Việt( Xuyến ) Toán( Xuyến ) Mĩ Thuật( Hợi ) Tiếng Việt( D.Hương ) KNS( Xuyến ) Toán ( Xuyến )

Xuyến: 19

+ 1(1A) = 20

3

23

2

Toán( Xuyến ) Âm nhạc( Huyên ) TANN( Mỵ ) TĐTV( Xuyến ) Tiếng Việt( Xuyến ) TV ôn( Xuyến ) Tiếng Việt( D.Hương ) Tiếng Việt( Xuyến )

D.Hương: 6

3

Tiếng Việt( Xuyến ) Toán ôn( Xuyến ) Toán( D.Hương ) Thể dục( Vịnh ) Tiếng Việt( Xuyến ) TV ôn( Xuyến ) TNXH ( D.Hương ) Tiếng Việt( Xuyến )

4

Tiếng Việt( Xuyến ) Tiếng Việt ( D.Hương ) Toán ôn( Xuyến ) Thủ công( D.Hương ) SHL

2A

1

Chào cờ TĐTV( Huệ ) Toán( Huệ ) Âm nhạc( Huyên ) Toán( Huệ ) Tập đọc( Huệ ) Toán( Huệ ) KNS( Huệ ) Toán( Huệ )

Huệ: 20

3

23

2

Thể dục( Vịnh ) Tập đọc( Huệ ) Mĩ Thuật( Hợi ) Kể chuyện( Linh A ) Chính tả( Huệ ) LTVC( Huệ ) Chính tả( Huệ ) SHL

Linh A: 04

3

Toán( Linh A ) Tập đọc( Huệ ) Toán ôn( Huệ ) Đạo đức( Linh A ) Tập viết( Huệ ) Toán ôn( Huệ ) TLV( Huệ ) T.ANN( Hồng )

4

Thủ công( Linh A ) TV ôn( Huệ ) Thể dục( Vịnh ) TNXH( Huệ ) T.ANN( Hồng )

2B

1

Chào cờ Toán( Linh A ) Toán( Thư ) Kể chuyện( Thư ) Toán( Thư ) Chính tả( Thư ) Thể dục( Vịnh ) KNS( Thư ) T.ANN( Mỵ )

Thư: 18

5

23

2

Tập đọc( Thư ) TĐTV( Linh A ) Mĩ Thuật( Hợi ) Âm nhạc( Huyên ) Tập đọc( Thư ) Tập viết( Thư ) Toán( Linh A ) T.ANN( Mỵ )

Linh (A): 6

3

Thể dục( Vịnh ) Thủ công( Linh A ) Toán ôn( Thư ) Chính tả( Thư ) LTVC( Thư ) Toán ôn( Thư ) Đạo đức( Linh A ) Toán( Thư )

4

Tập đọc( Thư ) TV ôn( Thư ) TNXH( Thư ) TLV( Linh A ) SHL

2C

1

Chào cờ Toán( Nhung ) Toán( D.Hương ) Mĩ Thuật( Hợi ) Toán( Linh A ) Tập đọc( Linh A ) Toán( Nhung ) KNS( Nhung ) SHL

Nhung:

15+ 1 (2D) = 16

7

23

2

Tập đọc( Nhung ) Chính tả( Nhung ) Kể chuyện( D.Hương ) Toán ôn( Nhung ) Tập viết( Linh A ) Thủ công( Linh A ) LTVC( Nhung ) Toán( Nhung )

Linh A: 07

3

Tập đọc( Nhung ) TĐTV( Nhung ) Thể dục( Vịnh ) TV ôn( Nhung ) Âm nhạc( Huyên ) TV ôn( Linh A ) Chính tả( Nhung ) T.ANN( Mỵ )

D.Hương: 02

4

Thể dục( Vịnh ) Đạo đức( Linh A ) TNXH( Linh A ) TLV( Nhung ) T.ANN( Mỵ )

2D

1

Chào cờ TĐTV( Ngọc ) Kể chuyện( Linh A ) Mĩ Thuật( Hợi ) Thể dục( Vịnh ) Tập đọc( Ngọc ) Toán( Ngọc ) KNS( Ngọc ) Toán( Ngọc )

Ngọc : 19

3

22

2

T.ANN( Mỵ ) Tập đọc( Ngọc ) Đạo đức( Linh A ) Toán ôn( Ngọc ) Toán( N. Hằng ) LTVC( Ngọc ) Thể dục( Vịnh ) TLV( Ngọc )

Nhung: 01

3

T.ANN( Mỵ ) Tập đọc( Ngọc ) Toán( Ngọc ) TV ôn( Ngọc ) Thủ công( Linh A ) Toán ôn( Ngọc ) Chính tả( Ngọc ) TNXH( Ngọc )

Linh A: 03

4

Toán( Nhung ) Chính tả( Ngọc ) Âm nhạc( Huyên ) Tập viết( Ngọc ) SHL

N.Hằng: 01

3A

1 Chào cờ Âm nhạc( Huyên ) Tin học( Bình ) Tiếng Anh( Mỵ ) Mĩ Thuật( Hợi ) Tiếng Anh( Mỵ ) Toán( My ) KNS( My ) Toán( B. Yến )

My : 20

3

23

2

Tập đọc( My ) Thể dục( Vịnh ) Tin học( Bình ) Tiếng Anh( Mỵ ) Đạo đức( My ) TĐTV( My ) Tập viết( My ) TLV( B. Yến )

B.Yến: 02

3

Kể chuyện( My ) Tiếng Anh( Mỵ ) Toán( My ) Tập đọc( Thủy ) TNXH( My ) LTVC( My ) Thể dục( Vịnh ) TNXH( My )

Thủy: 01

4

T.ANN( My ) Chính tả( My ) Toán( My ) Chính tả( My ) Thủ công( My )

5

Toán( My ) SHL

3B

1

Chào cờ Tiếng Anh( Mỵ ) Toán( My ) Tập đọc( Thủy ) Mĩ Thuật( Hợi ) TĐTV( Thủy ) Toán( Thủy ) KNS( Thủy ) Toán( Thủy )

Thủy: 21

3

24

2

Toán( Thủy ) Tiếng Anh( Mỵ ) Chính tả( My ) LTVC( Thủy ) Đạo đức( Thủy ) Thể dục( Vịnh ) Tiếng Anh( Mỵ ) TLV( Thủy )

My: 2

3

Tập đọc( Thủy ) Thể dục( Vịnh ) Tin học( Bình ) Tiếng Anh( Mỵ ) TNXH( Thủy ) Tập viết( Thủy ) Chính tả( Thủy ) TNXH( Thủy )

4

Kể chuyện( Thủy ) Tin học( Bình ) Toán( Thủy ) Thủ công( Thủy ) Âm nhạc( Huyên )

5

T.ANN( Linh A )

 

SHL

3C

1

Chào cờ Đạo đức( B. Yến ) Tập đọc( Mai ) TĐTV( Mai ) Toán( Mai ) Âm nhạc( Huyên ) Toán( Mai ) KNS( Linh A ) Toán( Mai )

Mai: 17

6

23

2

Toán( Mai ) Tin học( Bình ) Kể chuyện( Mai ) Toán( Mai ) Thể dục( Vịnh ) Tiếng Anh( Mỵ ) Tập đọc( Mai ) Tập viết( Mai )

Linh A: 03

3

Mĩ Thuật( Hợi ) Tin học( Bình ) Tiếng Anh( Mỵ ) T.ANN( Hồng ) Chính tả( Mai ) Tiếng Anh( Mỵ ) LTVC( Mai ) Chính tả( Mai )

4

TNXH( Mai ) Tiếng Anh( Mỵ ) TNXH( Mai ) Thể dục( Vịnh ) TLV( Mai )

5

Thủ công( Mai ) SHL

4A

1

Chào cờ LTVC( Vân ) Toán( Vân ) Tin học( Bình ) Toán( Linh B ) Kể chuyện( Vân ) Toán( Vân ) KNS( Vân ) Thể dục( Vịnh )

Vân: 20

3

23

2

Tiếng Anh( Hồng ) TĐTV( Vân ) Tiếng Anh( Hồng ) Tin học( Bình ) Tiếng Anh( Hồng ) Tập đọc( Vân ) Mĩ Thuật( Hợi ) Toán( Vân )

Linh B: 03

3

Toán( Vân ) Lịch sử( Vân ) Tiếng Anh( Hồng ) Âm nhạc( Huyên ) Thể dục( Vịnh ) Địa lí( Vân ) Kĩ Thuật( Vân ) TLV( Vân )

4

Tập đọc( Vân ) T.ANN( Vân ) Khoa học( Linh B ) Đạo đức( Vân ) LTVC( Vân )

5

Chính tả( Vân ) Khoa học( Linh B ) TLV( Vân )

4B

1

Chào cờ LTVC( N.Yến ) Khoa học( Linh B ) Toán( N.Yến ) Tin học( Bình ) Tiếng Anh( Hồng ) Toán( N.Yến ) KNS( N.Yến ) Toán( N.Yến )

Yến: 21

3

24

2

Toán( N.Yến ) TĐTV( N.Yến ) Khoa học( Linh B ) Kể chuyện( N.Yến ) Toán( N.Yến ) Âm nhạc( Huyên ) Mĩ Thuật( Hợi ) Thể dục( Vịnh )

Linh B: 02

3

Tiếng Anh( Hồng ) Lịch sử( N.Yến ) T.ANN( Vân ) Tin học( Bình ) Tập đọc( N.Yến ) Thể dục( Vịnh ) Kĩ Thuật( N.Yến ) Địa lí( N.Yến )

4

Tập đọc( N.Yến ) Tiếng Anh( Hồng ) TLV( N.Yến ) Đạo đức( N.Yến ) LTVC( N.Yến )

5

Chính tả( N.Yến ) Tiếng Anh( Hồng ) TLV( N.Yến )

4C

1

Chào cờ Tiếng Anh( Hồng ) Toán( Tuệ ) Khoa học( Linh B ) Toán( Tuệ ) Tập đọc( Linh B ) T.ANN( Mỵ ) KNS( Tuệ ) Toán( Tuệ )

Tuệ:

17+ 1 (5C) = 18

6

24

2

Toán( Tuệ ) Tiếng Anh( Hồng ) Tập đọc( Tuệ ) Khoa học( Linh B ) Tin học( Bình ) Địa lí( Linh B ) Toán( Tuệ ) TLV( Tuệ )

Thúy: 01

3

Mĩ Thuật( Hợi ) Âm nhạc( Huyên ) Chính tả( Tuệ ) LTVC( Linh B ) Tin học( Bình ) TĐTV( Tuệ ) Tiếng Anh( Hồng ) Thể dục( Vịnh )

Linh B: 05

4

Kĩ Thuật( Tuệ ) Thể dục( Vịnh ) Kể chuyện( Thúy ) Tiếng Anh( Hồng ) LTVC( Tuệ )

5

Đạo đức( Tuệ ) Lịch sử( Tuệ ) TLV( Tuệ )

5A

1

Chào cờ Tin học( Bình ) Toán( Thúy ) LTVC( Thúy ) Toán( Thúy ) Tin học( Bình ) Toán( Linh B ) KNS( Linh B ) Thể dục( Thúy )

Thúy:

16 + 1(5B) + 1(4C) = 18

5

23

2

Toán( Linh B ) LTVC( Thúy ) Thể dục( Thúy ) Khoa học( Thúy ) Tập đọc( Thúy ) TĐTV( Thúy ) Tiếng Anh( Hồng ) Mĩ Thuật( Hợi )

Linh B: 09

3

Tập đọc( Linh B ) Tiếng Anh( Hồng ) TLV( Thúy ) Khoa học( Thúy ) Tiếng Anh( Hồng ) TLV( Thúy ) Địa lí( Linh B ) Toán( Thúy )

4

Tiếng Anh( Hồng ) Kể chuyện( Thúy ) T.ANN( Hồng ) Lịch sử( Linh B ) Đạo đức( Thúy )

5

Chính tả( Linh B ) Âm nhạc( Huyên ) Kĩ Thuật( Thúy )

5B

1

Chào cờ Địa lí( Linh B ) Thể dục( Thảo ) LTVC( Thảo ) Toán( B.Yến ) TĐTV( Thúy ) Tiếng Anh( Hồng ) KNS( Thảo ) Toán( Thảo )

Thảo: 17+3=20

3

23

2

Toán( Thảo ) Lịch sử( Linh B ) Toán( Thảo ) Khoa học( Thảo ) Âm nhạc( Huyên ) Tiếng Anh( Hồng ) Toán( Thảo ) Mĩ Thuật( Hợi )

Thúy: 01

3

Tập đọc( Thảo ) Kể chuyện( Linh B ) Chính tả( Thảo ) Khoa học( Thảo ) T.ANN( Mỵ ) Tiếng Anh( Hồng ) Tập đọc( Thảo ) Thể dục( Thảo )

Linh B: 03

4

LTVC( Thảo ) TLV( Thảo ) Tin học( Bình ) TLV( Thảo ) Đạo đức( Thảo )

B.Yến: 01

5

Tiếng Anh( Hồng ) Tin học( Bình ) Kĩ Thuật( Thảo )

5C

1

Chào cờ Đạo đức( L.Yến ) Toán( L.Yến ) Khoa học( L.Yến ) Toán( L. Yến ) Tập đọc( Tuệ ) Toán( N. Hằng ) KNS( Lục Yến ) Toán( L. Yến )

Lục Yến  21

3

24

2

Toán( L.Yến ) LTVC( L.Yến ) Chính tả( L.Yến ) Khoa học( L.Yến ) Lịch sử( Linh B ) Tin học( Bình ) T. ANN( Linh B ) LTVC( L. Yến )

Linh B: 03

3

Tập đọc( L.Yến ) Kể chuyện( L.Yến ) Thể dục( L.Yến ) TĐTV( L.Yến ) Địa lí( Linh B ) Tin học( Bình ) Tiếng Anh( Mỵ ) Âm nhạc( Huyên )

N.Hằng: 01

4

Tiếng Anh( Mỵ ) TLV( L.Yến ) Mĩ Thuật( Hợi ) Tiếng Anh( Mỵ ) Thể dục( L. Yến )

5

Tiếng Anh( Mỵ ) Kĩ Thuật( L. Yến ) TLV( L. Yến )

MT

T.lẻ

3C

1A

2A

2C

3A

1C

4A

5A

T.chẵn

4C

1B

2B

2D

3B, 5C

1D

4B

5B

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *