CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

nội dung

PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC LẠI, HỌC BỔ SUNG

HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC

Kính gửi : Phòng Đào tạo, Khoa Tại chức.
Họ và tên:……………………………………………….., Mã sinh viên:…………………………………………
Lớp: ………………………………………………………., Điện thoại:……………………………………………..
Học kỳ thứ:…………………………………………….ủa khóa học.
Các học phần đăng ký học:
STT Mã môn học Tên môn học Nhóm Lớp Thời gian học
1
2
3
4
5

Tổng số môn học đăng ký :
Người nhận đơn
(ký và ghi rõ họ tên) Hà Nội, ngày tháng năm 20
Sinh viên đăng ký
(ký và ghi rõ họ tên)

Chú ý: Để đăng ký học lại, học bổ sung sinh viên cần:

 • Nghiên cứu kỹ thời khóa biểu trên trang website của Học viện NH hvnh.edu
  trên cổng thông tin sinh viên của Học viện Ngân hàng congthongtin.hvnh.edu trước
  khi học kỳ học bắt đầu để chọn các lớp học phần sao cho không trùng thời khóa biểu trong
  học kỳ.
 • Điền đầy đủ thông tin vào phiếu đăng kí nộp cho khoa Tại chức hoặc các phân viện, cơ sở
  đào tạo, đơn vị đào tạo liên kết trong khoảng thời gian quy định. Nộp học phí học lại tại
  các địa điểm theo quy định
  . Không cần nhận lại phiếu đăng ký.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ HỌC TẠM THỜI VÀ BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP
Kính gửi : Phòng Đào tạo, Phòng Quản lý người học.

Em tên là:………………………………………………., Ngày sinh:……………………………….
Tên lớp:…………………………………………………., Mã sinh viên:…………………………..
Khoá:…………………………………………………….., Khoa: …………………………………….
Ngành học:…………………………………………….., Hệ đào tạo: ……………………………..
Hộ khẩu thường trú:…………………………………, Điện thoại :……………………………..
Nay em làm đơn này kính gửi đến Ban Giám đốc Học viện cho phép em được
nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập tại Học viện Ngân hàng.
Thời gian nghỉ học tạm thời:
Từ học kỳ………………., năm:……………… đến học kỳ:………………, năm:…………….
Lý do xin tạm nghỉ:……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Em xin hứa thực hiện đầy đủ các quy định của Học viện về việc nghỉ học thời và
bảo lưu kết quả học tập. Kính mong Ban Giám đốc Học viện tạo điều kiện giúp đỡ.
Người nhận đơn
(ký và ghi rõ họ tên) Hà Nội, ngày tháng năm 201
Người làm đơn
(ký tên, ghi rõ họ tên)

( * ) Nếu nghỉ học trong thời điểm tạm thời vì nguyên do cá thể sinh viên phải học tối thiểu 1 học kỳ và có điểm tích góp đạt 2,0 trở lên, nếu tạm nghỉ vì nguyên do sức khỏe thể chất thì kèm theo giấy xác nhận của bệnh viện cấp huyện trở lên .

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÚC KHẢO ĐIỂM BÀI THI TUYỂN SINH
Kỳ thi …………………………………… năm 20…..
Kính gửi: Hội đồng thi Học viện Ngân hàng

Họ và tên thí sinh: ………………………………………………………….. Giới tính: …………………..

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………….. Dân tộc: ……………………
Nơi sinh: ……………………………………………………………………………………………………………
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: …………………………………. Số điện thoại:……………………………
Đã dự Kỳ thi …………………………………………………………….. năm 20…….:
Tại Hội đồng thi……………………………………………………………………………..
Điểm thi:……………………………………………………………….. Số báo danh:……………………..
Đề nghị phúc khảo điểm bài thi các môn sau:
STT Môn thi Phòng thi Điểm bàithi Ghi chú
1
2
3
Chú ý: Thí sinh chỉ ghi phòng thi và điểm bài thi vào dòng của các môn thi đề nghị phúc
khảo.
Tôi xin cam đoan các thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước
pháp luật.

Người nhận đơn
(ký và ghi rõ họ tên) ………………., ngày ….. tháng …… năm 20…..
Thí sinh đề nghị phúc khảo
(Ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN XÁC NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP

(Dùng cho sinh viên bị mất bằng gốc tốt nghiệp trình báo với cơ quan công an)
Kính gửi : Phòng Đào tạo, Phòng Quản lý người học.
Em tên là:……………………………………………….., Ngày sinh:……………………………….
Tên lớp:………………………………………………….., Mã sinh viên:…………………………..
Khoá:………………………………………………………, Khoa: …………………………………….
Ngành học:………………………………………………, Hệ đào tạo: ……………………………..
Hộ khẩu thường trú:…………………………………., Điện thoại :……………………………..
Lý do mất bằng tốt nghiệp :………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
Em xin cam đoan lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật và chịu mọi trách nhiệm
trước pháp luật.

Xác nhận của Công an
(Quận, xã, phường…)

Hà Nội, ngày tháng năm 201
Người làm đơn
(ký tên, ghi rõ họ tên)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN XÉT TỐT NGHIỆP

Kính gửi : Phòng Đào tạo, Phòng Quản lý người học.

Họ và tên: ………………………………………………., Mã SV: ………………………………………….

Điện thoại :……………………………………………… , E-mail: …………………………………………

Ngành đào tạo : ……………………………………………………………………………………………….

Lớp :………………………………………………………: ………………………………………………

Số tín chỉ đã tích lũy :………………………………, Điểm TBCTL :………………………………..

Chứng chỉ tin học : * Loại / Bậc : ……………………………………….. ố chứng từ : ……………………………… Ngày cấp : ………………………………………. Nơi cấp : ………………………………… ác …………………………….

Chứng chỉ ngoại ngữ* : Loại/Bậc:……………………………………….ố chứng chỉ:…………………………….
Ngày cấp:………………………………………. Nơi cấp:…………………………………ác…………………………….

Xin xét tốt nghiệp:

Ngành 1 hoặc ngành 2 song song : ……………………………………………………………………….Đợt xét tốt nghiệp : ………………………. ọc kỳ ………………….. Năm học ……………………….

Ghi chú : * là điều kiện bắt buộc đối với sinh viên đại học chính quy K18 trở đi. Sinh
viên cần nộp kèm theo bảng photo công chứng các chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.
Người nhận đơn …., ngày ……. tháng ……. năm ……
( Ký và ghi rõ họ tên ) Người làm đơn
( Ký và ghi rõ họ tên )

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN CHUYỂN ĐIỂM

DO ĐÃ CÓ CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ NGOẠI NGỮ, TIN HỌC

Kính gửi : Phòng Đào tạo, Phòng Quản lý người học.

Họ và tên: ………………………………………………., Mã SV: ………………………………………….

Điện thoại :……………………………………………… , E-mail: …………………………………………

Lớp :………………………………………………………. Khoa: ……………………………………………..

Tôi xin được chuyển điểm do đã có chứng chỉ quốc tế ngoại ngữ – tin học:

1. Chứng chỉ tin học : * Loại / Bậc : …………………………………….. ố chứng từ : ……………………………… Ngày cấp : …………………………………… Nơi cấp : ……………………………… ác ……………………………………

Xin được chuyển điểm học phần:

2. Chứng chỉ ngoại ngữ* : Loại/Bậc:…………………………………..ố chứng chỉ:…………………………….
Ngày cấp:………………………………………. Nơi cấp:…………………………………ác…………………………….

Xin được chuyển điểm các học phần:

Ghi chú : Sinh viên cần nộp kèm theo bảng photo công chứng các chứng chỉ ngoại ngữ,
tin học.
Người nhận đơn …., ngày ……. tháng ……. năm ……
( Ký và ghi rõ họ tên ) Người làm đơn
( Ký và ghi rõ họ tên )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *