bg1-7612289

KHĐT

KT.QT.11.02 Lần ban hành: 1 Ngày hiệu lực: 11/12/2019 Trang 1/311

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

PHÒNG KẾ HOẠCH ĐT – KHẢO THÍ

Số: 363/ĐHKT-KHĐTKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2021

Kính gửi:

Các Khoa đào tạo, Ban chuyên môn và Bộ môn

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm 2022 của Hệ (ĐHCQ, VB2CQ, LTĐHCQ), Phòng

Kế hoạch đào tạo – Khảo thí trân trọng gửi đến các Khoa đào tạo, Ban chuyên môn và

Bộ môn

Thời khóa biểudự kiến Học kỳ Đầu năm 2022

của các khóa sau:

+ Khóa 45 – Hệ Đại học chính quy (

CT Chuẩn và CT Chất lượng cao

).

+ Khóa 46 – Hệ Đại học chính quy (CT

Chuẩn và CT Chất lượng cao

).

+ Khóa 47 – Hệ Đại học chính quy (CT

Chuẩn và CT Chất lượng cao

).

+ Khóa 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24.1 – Hệ Văn bằng 2 chính quy.

+ Khóa 25.1, 25.2, 26.1, 26.2 – Hệ Liên thông chính quy.

Nếu có yêu cầu điều chỉnh thời khóa biểu, xin vui lòng liên hệ Phòng Kế hoạch

đào tạo – Khảo thí

trước ngày 28/10/2021

để kịp tiến độ đăng ký học phần của sinh

viên.

Phòng Kế hoạch đào tạo – Khảo thí đề nghị các Khoa đào tạo, Ban chuyên môn và

Bộ môn gửi Danh sách phân c

ông giảng viên sơ bộ và thông tin đăng ký giảng dạy

LMS, Kế hoạch sử dụng phòng máy tính (email qlgd@ueh.edu.vn)

trước ngày

15/11/2021

để cập nhật dữ liệu phân công giảng viên và giảng dạy LMS trên hệ thống

UIS.

Phòng Kế hoạch đào tạo – Khảo thí kính đề nghị các Khoa, Ban, Bộ môn lưy ý nội

dung Thông báo số 1948/TB-ĐHKT-KHĐTKT ngày 08/09/2020 về một số nội dung

liên quan đến hình thức giảng dạy LMS.

Đối với các lớp học phần học tại Cơ sở Nguyễn Văn Linh vào buổi sáng, thời

gian bắt đầu học sẽ từ 07g10 hoặc từ 07g45. Phòng Kế hoạch đào tạo – Khảo thí

kính đề nghị giảng viên và sinh viên lưu ý để sắp xếp việc di chuyển cho phù hợp.

Nếu có vấn đề gì chưa rõ, xin vui lòng liên hệ về Phòng kế hoạch đào tạo – Khảo

thí .

Trân trọng,

Nơi nhận:

– Như trên;

KT. TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT – KT

– P. ĐT, P. TCKT;

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

– P. CSHTNH, P. TTPC ; P. CSVC ;

– Website P. KHĐTKT; (Đã ký)

– Lưu: VT, KHĐTKT.

ThS. Võ Thị Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *