CHÍNH SÁCH HỘI ĐỒNG SỐ 2255
CÁC KHÓA HỌC KINH NGHIỆM ĐẠI SỐ
Hội đồng được cho phép tạo ra những khóa học thưởng thức học tập thay thế ( ALE ). ALE có nghĩa là một khóa học hoặc, so với những lớp mẫu giáo đến lớp tám, khóa học ở cấp lớp, đó là một giải pháp giáo dục cơ bản và là :

1. Được cung cấp toàn bộ hoặc một phần độc lập với lịch trình hoặc bối cảnh lớp học thông thường, nhưng có thể bao gồm các thành phần của hướng dẫn trực tiếp;
2. Được giám sát, theo dõi, đánh giá, đánh giá và lập hồ sơ bởi một giáo viên có chứng chỉ được học khu tuyển dụng hoặc ký hợp đồng;
3. Được cung cấp theo kế hoạch học tập của học sinh bằng văn bản được thực hiện theo chính sách của học khu và Chương 392-121, WAC.

Học khu sẽ phân phối cho học viên ghi danh vào khóa học ALE những thời cơ giáo dục được phong cách thiết kế để phân phối nhu yếu cá thể của họ. Học khu sẽ tuân thủ toàn bộ những nhu yếu thiết yếu của chương trình để coi ALE là một khóa học và bảo vệ hỗ trợ vốn của tiểu bang cho học viên ALE .

Các chương trình ALE có thể bao gồm các loại khóa học sau như được định nghĩa trong RCW 28A.232.010:
A. Các khóa học trực tuyến (Xem Chính sách 2024, Học trực tuyến);
B. Các khóa học từ xa; và
C. Các khóa học dựa trên trang web.

Hội đồng sẽ trải qua và xem xét hàng năm những chủ trương bằng văn bản được cho phép những khóa học ALE, gồm có từng khóa học ALE và nhà cung ứng khóa học. Chính sách phải chỉ định, theo chức vụ, một hoặc nhiều quan chức học khu chịu nghĩa vụ và trách nhiệm giám sát những khóa học ALE của học khu .

Học khu thiết lập (các) chương trình thay thế sau đây được cung cấp tại chỗ hoặc qua internet hoặc bằng các phương tiện điện tử khác, như được định nghĩa trong WAC 392-121-182:
Chương trình cơ hội
Trường trung học Lincoln
Walla Walla trực tuyến

(Các) quan chức học khu chịu trách nhiệm về (các) khóa học này là / là:
Hiệu trưởng tòa nhà được giao nhiệm vụ hoặc quản trị viên / điều phối viên chương trình

Yêu cầu báo cáo
A. Báo cáo thường niên cho Hội đồng quản trị
Viên chức khu học chánh chịu trách nhiệm giám sát mỗi khóa học ALE sẽ báo cáo ít nhất hàng năm cho hội đồng. Báo cáo thường niên này sẽ bao gồm ít nhất những nội dung sau:
1. Tài liệu về số lượng học sinh ALE và số học sinh đăng ký toàn thời gian tương đương được yêu cầu tài trợ cho giáo dục cơ bản;
2. Xác định tỷ lệ tổng thể của nhân viên giảng dạy có chứng chỉ so với sinh viên toàn thời gian tương đương đăng ký trong mỗi khóa học ALE; số lượng nhân viên được cấp chứng chỉ trong mỗi khóa học ALE;

3. Mô tả cách khóa học hỗ trợ các mục tiêu và mục tiêu chung của học khu đối với thành tích học tập của học sinh; và
4. Kết quả của bất kỳ cuộc tự đánh giá nào.

B. Báo cáo hàng tháng cho Giám đốc Chỉ thị Công cộng
Học khu phải báo cáo hàng tháng cho Giám đốc Học khu Hướng dẫn Công cộng:
1. Số lượng người đứng đầu hàng tháng chính xác và số lượng đăng ký toàn thời gian tương đương cho những sinh viên đăng ký trải nghiệm học tập thay thế; và
2. Thông tin về nơi cư trú và các học khu phục vụ của học sinh đó.

C. Báo cáo Thường niên cho Giám đốc Chỉ thị Công cộng
Học khu phải nộp báo cáo hàng năm cho Giám đốc Học khu Công cộng nêu chi tiết chi phí và mục đích của bất kỳ khoản chi nào được thực hiện để mua hoặc ký hợp đồng cho các trải nghiệm và dịch vụ giảng dạy hoặc ngoại khóa được bao gồm trong kế hoạch học tập của học sinh bằng văn bản ALE, cùng với cơ bản những kinh nghiệm hoặc dịch vụ tương tự được cung cấp cho học sinh ghi danh vào chương trình giảng dạy thông thường của học khu.

D. Báo cáo Thường niên cho Giám đốc Chỉ thị Công cộng
Học khu phải báo cáo hàng năm cho Giám đốc Học khu Hướng dẫn Công cộng:
1. số lượng nhân viên giảng dạy toàn thời gian được cấp chứng chỉ tương đương được phân công cho mỗi chương trình trải nghiệm học tập thay thế; và
2. ghi danh học sinh (được xác định riêng) trong đó hướng dẫn ALE được cung cấp hoàn toàn theo hợp đồng theo RCW 28A.150.305 và WAC 392-121-188.

Yêu cầu đánh giá:
Tất cả học sinh đăng ký tham gia các khóa học trải nghiệm học tập thay thế hoặc bài tập trong khóa học phải được đánh giá ít nhất hàng năm, đối với học sinh toàn thời gian, đánh giá của tiểu bang đối với cấp lớp của học sinh và sử dụng bất kỳ đánh giá hàng năm nào khác do học khu yêu cầu.

Sinh viên bán thời hạn cũng phải được nhìn nhận tối thiểu hàng năm. Tuy nhiên, những sinh viên bán thời hạn đang được hướng dẫn tại nhà theo Chương 28A. 200, RCW hoặc đang theo học tại một trường tư thục được phê duyệt theo Chương 28A. 195, RCW không bắt buộc phải tham gia những bài nhìn nhận theo nhu yếu của Chương 28A. 655, RCW .
Bất kỳ học viên nào có ĐK thưởng thức học tập thay thế được công bố là lớn hơn 0.8 mức tương tự toàn thời hạn trong một tháng bất kể tính đến ngày tính tháng Giêng phải được học khu đưa vào bất kể báo cáo giải trình nghĩa vụ và trách nhiệm báo cáo giải trình liên bang hoặc tiểu bang bắt buộc nào cho năm học đó, tùy thuộc vào tiểu bang hiện có và những quy tắc và thủ tục báo cáo giải trình liên bang .

Học sinh đăng ký các khóa học trải nghiệm học tập thay thế của học khu không cư trú hoặc bài tập trong khóa học không thể tham gia các kỳ đánh giá cấp tiểu bang bắt buộc hàng năm tại học khu không cư trú phải có cơ hội tham gia các kỳ đánh giá cấp tiểu bang bắt buộc như vậy tại khu cư trú thực tế, tùy thuộc vào kế hoạch của học khu đó lịch trình thử nghiệm. Học khu ghi danh có trách nhiệm thiết lập một thỏa thuận bằng văn bản với học khu cư trú để tạo điều kiện thuận lợi cho mọi sự phối hợp cần thiết giữa các học khu và với học sinh và, nếu thích hợp, (các) phụ huynh của học sinh để đáp ứng yêu cầu này. Sự phối hợp như vậy có thể bao gồm:
• sắp xếp các tài liệu đánh giá thích hợp;
• thông báo cho học sinh về lịch trình quản lý đánh giá;
• sắp xếp việc chuyển tiếp các tài liệu đánh giá đã hoàn thành đến khu vực ghi danh để nộp cho điểm và báo cáo; và
• sắp xếp cho bất kỳ cơ sở thử nghiệm được phép nào, và các bước khác nếu cần.
Thỏa thuận có thể bao gồm các tỷ lệ và điều khoản thanh toán các khoản phí hợp lý của khu học chánh ghi danh cho khu cư trú thực tế để trang trải các chi phí liên quan đến việc lập kế hoạch và thực hiện các bài đánh giá cho học sinh không đăng ký tại khu cư trú thực tế. Kết quả đánh giá đối với học sinh được đánh giá theo các quy định này phải được đưa vào các phép đo trách nhiệm giải trình của học khu ghi danh, và không nằm trong các phép đo trách nhiệm giải trình của khu cư trú thực tế.

Sinh viên bỏ khóa học ALE
Một khu học chánh cung cấp hoặc ký hợp đồng cung cấp một khóa học trải nghiệm học tập thay thế cho học sinh không cư trú phải thông báo cho khu học chính cư trú nếu học sinh bỏ khóa học hoặc không còn ghi danh nữa.

Thủ tục
Tổng giám đốc được hướng dẫn để phát triển các thủ tục phù hợp với WAC 392-121-182 để chi phối việc quản lý các khóa học ALE của học khu.

Tham khảo chéo:
Chính sách của Hội đồng Quản trị 2020 – Thiết kế Khóa học, Lựa chọn và Thông qua Tài liệu Giảng dạy
Chính sách của Hội đồng Quản trị 2024 – Học trực tuyến

Tham khảo pháp lý:
RCW 28A.150.305 – Các nhà cung cấp dịch vụ giáo dục thay thế – Tính đủ điều kiện của học sinh.
RCW 28A.232.010 – Các khóa học trải nghiệm học tập thay thế – Nói chung – Quy tắc – Báo cáo.
RCW 28A.250.050 – Quyền truy cập của sinh viên vào các khóa học trực tuyến và chương trình học trực tuyến – Chính sách và thủ tục – Tín dụng khóa học – Phổ biến thông tin – Phát triển các chương trình học trực tuyến tại địa phương hoặc khu vực.
Luật năm 2018, ch. 56 – Khóa học Trải nghiệm Học tập Thay thế – Định nghĩa
WAC 392-121-107 – Định nghĩa-Quá trình nghiên cứu
WAC 392-121-182 – Yêu cầu về trải nghiệm học tập thay thế
WAC 392-121-188 – Hướng dẫn được cung cấp theo hợp đồng

Thông qua: ngày 16 tháng 2002 năm XNUMX
Sửa đổi: Ngày 18 tháng 2020 năm XNUMX

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *