anh-thuy-linh-5043-8290943
GDVN – Theo pháp luật, chỉ có 2 trường hợp học sinh sẽ ở lại lớp hẳn khi nghỉ quá 45 ngày, và cả tác dụng học tập và hiệu quả rèn luyện đều xếp loại chưa đạt .Ngày 20/7/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành Thông tư Số : 22/2021 / TT-BGDĐT lao lý về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông vận dụng từ năm học 2021 – 2022 so với lớp 6 ; năm học 2022 – 2023 so với lớp 6, 7, 10 ; năm học 2023 – 2024 so với 6, 7, 8, 11 ; năm học 2024 – 2025 so với hàng loạt học sinh .
Thông tư mới này có rất nhiều điểm mới văn minh, tương thích với việc nhận xét, đánh giá học sinh lúc bấy giờ theo khuynh hướng tân tiến của quốc tế .

anh-thuy-linh-5043-9181543

Gần cuối năm học có nhiều giáo viên, phụ huynh, học sinh thắc mắc về việc lên lớp, kiểm tra lại,….

Trong khoanh vùng phạm vi bài viết xin được nêu đơn cử về số lượng môn học, lao lý đánh giá và pháp luật việc học sinh lưu ban ( ở lại ), thi lại, … theo Thông tư mới .

Các môn học ở trung học cơ sở và trung học phổ thông theo chương trình mới

Chương trình giáo dục phổ thông mới gồm có những môn học, hoạt động giải trí như sau :
Nội dung giáo dục cấp trung học cơ sở gồm có 12 môn học và hoạt động giải trí giáo dục bắt buộc ( Ngữ văn ; Toán ; Ngoại ngữ 1 ; Giáo dục đào tạo công dân ; Lịch sử và Địa lí ; Khoa học tự nhiên ; Công nghệ ; Tin học ; Giáo dục đào tạo sức khỏe thể chất ; Nghệ thuật ( Âm nhạc, Mĩ thuật ) ; Hoạt động thưởng thức, hướng nghiệp ; Nội dung giáo dục của địa phương ) và 2 môn học tự chọn ( Tiếng dân tộc thiểu số, Ngoại ngữ 2 ) .
Thời lượng giáo dục 1 buổi / ngày, mỗi buổi không sắp xếp quá 5 tiết học ; mỗi tiết học 45 phút ( có hướng dẫn những trường đủ điều kiện kèm theo triển khai dạy học 2 buổi / ngày ) .
Nội dung giáo dục cấp trung học phổ thông gồm 7 môn học và hoạt động giải trí giáo dục bắt buộc ( Ngữ văn ; Toán ; Ngoại ngữ 1 ; Giáo dục đào tạo sức khỏe thể chất ; Giáo dục đào tạo quốc phòng và bảo mật an ninh ; Hoạt động thưởng thức, hướng nghiệp ; Nội dung giáo dục của địa phương ) ; 2 môn học tự chọn ( Tiếng dân tộc thiểu số, Ngoại ngữ 2 ) ; 5 môn học lựa chọn từ 3 nhóm môn học ( mỗi nhóm chọn tối thiểu 1 môn học ) : Nhóm môn khoa học xã hội ( Lịch sử, Địa lí, Giáo dục đào tạo kinh tế tài chính và pháp lý ) ; Nhóm môn khoa học tự nhiên ( Vật lí, Hoá học, Sinh học ) ; Nhóm môn công nghệ tiên tiến và nghệ thuật và thẩm mỹ ( Công nghệ, Tin học, Nghệ thuật ) .
Thời lượng giáo dục 1 buổi / ngày, mỗi buổi không sắp xếp quá 5 tiết học ; mỗi tiết học 45 phút ( có hướng dẫn những trường đủ điều kiện kèm theo thực thi dạy học 2 buổi / ngày ) .

Về đánh giá kết quả học tập của học sinh theo môn

Tại khoản 1 – Điều 9. Đánh giá hiệu quả học tập của học sinh
“ 1. Kết quả học tập của học sinh theo môn học
a ) Đối với môn học đánh giá bằng nhận xét trong một học kì, hiệu quả học tập mỗi môn học của học sinh được đánh giá theo 01 ( một ) trong 02 ( hai ) mức : Đạt, Chưa đạt .
Mức Đạt : Có đủ số lần kiểm tra, đánh giá theo pháp luật tại Thông tư này và toàn bộ những lần được đánh giá mức Đạt .
Mức Chưa đạt : Các trường hợp còn lại .
Đối với việc đánh giá cả năm học, hiệu quả học tập mỗi môn học của học sinh được đánh giá theo 01 ( một ) trong 02 ( hai ) mức : Đạt, Chưa đạt .
Mức Đạt : Kết quả học tập học kì II được đánh giá mức Đạt .
Mức Chưa đạt : Kết quả học tập học kì II được đánh giá mức Chưa đạt .
b ) Đối với môn học đánh giá bằng nhận xét phối hợp đánh giá bằng điểm số
– Điểm trung bình môn học kì ( sau đây viết tắt là ĐTBmhk ) so với mỗi môn học được tính như sau :

ĐTBmhk = TĐĐGtx + 2 x ĐĐGgk + 3 x ĐĐGck
Số ĐĐGtx + 5

TĐĐGtx : Tổng điểm đánh giá liên tục .
– Điểm trung bình môn cả năm ( viết tắt là ĐTBmcn ) được tính như sau :

ĐTBmcn = ĐTBmhkI + 2 x ĐTBmhkII
3

ĐTBmhkI Điểm trung bình môn học kì I .
ĐTBmhkII : Điểm trung bình môn học kì II. ”
Tại điểm này Thông tư mới quy định tính điểm trung bình môn học kỳ, cả năm giống pháp luật hiện hành .

Về đánh giá kết quả học tập của học sinh theo học kỳ, năm học

Khoản 2 – Điều 9. Đánh giá hiệu quả học tập của học sinh nêu rõ :

“ 2. Kết quả học tập trong từng học kì, cả năm học Đối với môn học đánh giá bằng nhận xét phối hợp đánh giá bằng điểm số, ĐTBmhk được sử dụng để đánh giá hiệu quả học tập của học sinh trong từng học kì, ĐTBmcn được sử dụng để đánh giá hiệu quả học tập của học sinh trong cả năm học. Kết quả học tập của học sinh trong từng học kì và cả năm học được đánh giá theo 01 ( một ) trong 04 ( bốn ) mức : Tốt, Khá, Đạt, Chưa đạt .
a ) Mức Tốt : – Tất cả những môn học đánh giá bằng nhận xét được đánh giá mức Đạt. – Tất cả những môn học đánh giá bằng nhận xét phối hợp đánh giá bằng điểm số có ĐTBmhk, ĐTBmcn từ 6,5 điểm trở lên, trong đó có tối thiểu 06 môn học có ĐTBmhk, ĐTBmcn đạt từ 8,0 điểm trở lên .
b ) Mức Khá : – Tất cả những môn học đánh giá bằng nhận xét được đánh giá mức Đạt. – Tất cả những môn học đánh giá bằng nhận xét phối hợp đánh giá bằng điểm số có ĐTBmhk, ĐTBmcn từ 5,0 điểm trở lên, trong đó có tối thiểu 06 môn học có ĐTBmhk, ĐTBmcn đạt từ 6,5 điểm trở lên .
c ) Mức Đạt : – Có nhiều nhất 01 ( một ) môn học đánh giá bằng nhận xét được đánh giá mức Chưa đạt. – Có tối thiểu 06 ( sáu ) môn học đánh giá bằng nhận xét phối hợp đánh giá bằng điểm số có ĐTBmhk, ĐTBmcn từ 5,0 điểm trở lên ; không có môn học nào có ĐTBmhk, ĐTBmcn dưới 3,5 điểm .
d ) Mức Chưa đạt : Các trường hợp còn lại .
3. Điều chỉnh mức đánh giá hiệu quả học tập Nếu mức đánh giá hiệu quả học tập của học kì, cả năm học bị thấp xuống từ 02 ( hai ) mức trở lên so với mức đánh giá pháp luật tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều này chỉ do tác dụng đánh giá của duy nhất 01 ( một ) môn học thì mức đánh giá tác dụng học tập của học kì đó, cả năm học đó được kiểm soát và điều chỉnh lên mức liền kề. ”
Theo đó, điểm mới của Thông tư trên với những môn học đánh giá bằng nhận xét tích hợp đánh giá bằng điểm số, chỉ tính điểm trung bình theo từng môn học mà không nhu yếu cộng điểm trung bình của toàn bộ những môn như trước đây ( theo Thông tư 58/2011 / TT-BGDĐT, học sinh sẽ được xếp loại học lực học kỳ, cả năm địa thế căn cứ theo điểm trung bình những môn học, trong đó điểm trung bình những môn học kỳ, cả năm là trung bình cộng của điểm trung bình môn học kỳ, cả năm của những môn học đánh giá bằng điểm số ) .
Quy định này hay, tân tiến ở việc không cần tính điểm trung bình chung tổng thể những môn, không phân biệt môn chính, môn phụ, đánh giá không còn loại kém, yếu, không so sánh học sinh này với học sinh khác …
Bỏ phân biệt môn chính, môn phụ theo tôi là một văn minh lớn nhất của Thông tư trên, sẽ hạn chế được việc coi trọng môn, cũng như hoàn toàn có thể hạn chế dạy thêm, học thêm tràn ngập như lúc bấy giờ .
Bỏ môn chính, môn phụ sẽ tiến tới không còn phân biệt môn chính, môn phụ, hạn chế học lệch .

Chỉ có hai trường hợp học sinh ở lại lớp hẳn

Điều 12. Được lên lớp, đánh giá lại trong kì nghỉ hè, không được lên lớp pháp luật :
“ 1. Học sinh có đủ những điều kiện kèm theo dưới đây thì được lên lớp hoặc được công nhận hoàn thành xong chương trình trung học cơ sở, chương trình trung học phổ thông :
a ) Kết quả rèn luyện cả năm học ( gồm có tác dụng đánh giá lại sau khi rèn luyện trong kì nghỉ hè theo lao lý tại Điều 13 Thông tư này ) được đánh giá mức Đạt trở lên .
b ) Kết quả học tập cả năm học ( gồm có hiệu quả đánh giá lại những môn học theo pháp luật tại Điều 14 Thông tư này ) được đánh giá mức Đạt trở lên .
c ) Nghỉ học không quá 45 buổi trong một năm học ( tính theo kế hoạch giáo dục 01 buổi / ngày được pháp luật trong Chương trình giáo dục phổ thông, gồm có nghỉ học có phép và không phép, nghỉ học liên tục hoặc không liên tục ) .
Như vậy chỉ có 2 trường hợp học sinh sẽ ở lại lớp hẳn khi nghỉ quá 45 ngày, và cả tác dụng học tập và tác dụng rèn luyện đều xếp loại chưa đạt .
Quy định mới đã bỏ việc học sinh có điểm trung bình dưới 2,0 phải ở lại hẳn ( loại kém ) .
Dựa trên lao lý Thông tư trên, người viết thống kê những trường hợp đơn cử hiệu quả tập xếp loại chưa đạt sau :
Có từ 2 môn nhận xét ( trong những môn Giáo dục đào tạo sức khỏe thể chất ; Nghệ thuật ( Âm nhạc, Mĩ thuật ) ; Hoạt động thưởng thức, hướng nghiệp ; Nội dung giáo dục của địa phương ) xếp loại chưa đạt ;
Có từ 07 ( bảy ) môn có ĐTBmhk, ĐTBmcn dưới 5,0 ;
Có bất kể môn học đánh giá bằng nhận xét tích hợp đánh giá bằng điểm số có điểm trung bình dưới 3,5. Ngoại trừ những trường hợp ở lại hẳn thì học sinh nếu chưa đạt sẽ được thi lại, nếu đạt sẽ được lên lớp .

Quy định về kiểm tra lại

Điều 14. Kiểm tra, đánh giá lại những môn học trong kì nghỉ hè nêu rõ :
“ Đối với những học sinh chưa đủ điều kiện kèm theo được lên lớp nhưng có tác dụng rèn luyện cả năm học được đánh giá từ mức Đạt trở lên, hiệu quả học tập cả năm học được đánh giá mức Chưa đạt thì được đánh giá lại hiệu quả học tập những môn học được đánh giá mức Chưa đạt ( so với môn học đánh giá bằng nhận xét ) và những môn học có ĐTBmcn dưới 5,0 điểm ( so với môn học đánh giá bằng nhận xét phối hợp đánh giá bằng điểm số ) .
Kết quả đánh giá lại của môn học nào được sử dụng thay thế sửa chữa cho hiệu quả học tập cả năm học của môn học đó để xét lên lớp theo pháp luật tại Điều 12 Thông tư này. ”

Quy định mới này sẽ hạn chế trường hợp ở lại, kiểm tra lại nhưng nếu thuộc trường hợp kiểm tra lại thì các môn đánh giá bằng điểm số kết hợp nhận xét có điểm trung bình dưới 5,0 phải kiểm tra lại, sau kiểm tra lại đánh giá kết quả học tập xếp loại Đạt thì được lên lớp.

Trên đây là những pháp luật về đánh giá hiệu quả học tập, rèn luyện, lên lớp, thi lại, … của Thông tư mới đánh giá, xếp loại học sinh mới nhất mà giáo viên nên biết để vận dụng cho học sinh chương trình giáo dục phổ thông mới .

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

Bùi Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.