Chia sẻ nếu thấy hay :

Sau đây là các bài tập TOÁN về TÌM x – SỐ TỰ NHIÊN CHƯA BIẾT dành cho học sinh lớp 6. Trước khi làm bài tập, nên xem lại lý thuyết trong các bài liên quan:

nội dung

Các dạng bài tập thường gặp:

Dạng 1: Tìm x là thành phần của các phép toán cộng, trừ, nhân, chia

✨ Quan hệ giữa phép cộng và phép trừ :

  • [Số hạng] = [Tổng] – [Số hạng kia];
  • [Số bị trừ] = [Hiệu] + [Số trừ];
  • [Số trừ] = [Số bị trừ] – [Hiệu].

✨ Quan hệ giữa phép nhân và phép chia hết:

  • [Thừa số] = [Tích] : [Thừa số kia];
  • [Số chia] = [Số bị chia] : [Thương];
  • [Số bị chia] = [Thương] × [Số chia] (=[Thương]. [Số chia])

Bài tập 1.1: Tìm số tự nhiên x, biết:

a) x + 2 021 = 2 022;

b) 3 000 – x = 1 726;

c) 198 + x = 203;

d) x – 452 = 713.

Bài tập 1.2: Tìm số tự nhiên x, biết:

a) 315 : x = 21;

b) x : 16 = 31;

c) x. 115 = 690;

d) 27x = 1 161.

Dạng 2: Chuyển dạng phức tạp thành dạng đơn giản

✨ Khi gặp những bài toán tìm x phức tạp, ta tìm cách đưa nó về Dạng 1 như ở trên .
✨ Trong rất nhiều trường hợp, cần vận dụng những quy tắc về THỨ TỰ THỰC HIỆN CÁC PHÉP TÍNH .

Ví dụ: Tìm x, biết:

a) 2x + 5 = 35;

b) 108 – (22 . 5 + 5) . x = 58;

c) 16x + 40 = 10 . 32 + 5 . (1 + 2 + 3)

Hướng dẫn

a) 2x + 5 = 35

Xem 2 x như là số cần tìm thì 2 x chính là một số hạng của tổng .
Vậy : 2 x = 35 – 5
Suy ra : 2 x = 30 .

b) 108 – (22 . 5 + 5) . x = 58

Tính giá trị biểu thức trong ngoặc trước :

22. 5 + 5 = 4 . 5 + 5 = 20 + 5 = 25

Vậy: 108  25 . x = 58

Xem 25 . x là số trừ thì 25 . x = 108  58 = 50

c) 16x + 40 = 10 . 32 + 5 . (1 + 2 + 3)

Tính giá trị biểu thức bên phải dấu ” = “ :

10 . 32 + 5 . (1 + 2 + 3)

= 10. 9 + 5. ( 3 + 3 )
= 90 + 5. 6
= 90 + 30
= 120

Vậy 16x + 40 = 120

Xem 16x là số hạng thì 16x = 120  40 = 80

Giải

a) Vì 2x + 5 = 35 nên 2x = 35  5 = 30.

Vì 2x = 30 nên x = 30 : 2 = 15.

Vậy x = 15 .

b) 108 – (22 . 5 + 5) . x = 58

Ta có: 22 . 5 + 5 = 4 . 5 + 5 = 20 + 5 = 25.

Vậy 108  25 . x = 58

Do đó: 25 . x = 108  58 = 50.

Vì 25. x = 50 nên x = 50 : 25 = 2.

Vậy x = 2 .

c) 16x + 40 = 10 . 32 + 5 . (1 + 2 + 3)

Ta có: 10 . 32 + 5 . (1 + 2 + 3) = 10 . 9 + 5 . (3 + 3) = 90 + 5 . 6 = 90 + 30 = 120.

Vậy 16x + 40 = 120

Do đó: 16x = 120  40 = 80

Vì 16x = 80 nên x = 80 : 16 = 5

Vậy x = 5 .

Bài tập 2.1: Tìm số tự nhiên x thỏa mãn:

a) 541 + (218 – x) = 735;

b) 5 . (x + 35) = 515;

c) 96 – 3(x + 1) = 42;

d) 12x – 33 = 32 . 33.

Bài tập 2.2: Tìm x:

a) 48 – 3(x + 5) = 24;

b) 4x + 18 : 2 = 13;

c) 2x – 20 = 35 : 33;

d) (15 + x) : 3 = 315 : 312;

e) 250 – 10(24  3x) : 15 = 244.

Bài tập 2.3: Tìm x:

a) [(8x  12) : 4] . 33 = 36;

b) 30 – [4(x  2) + 15] = 3

c) 740 : (x + 10) = 102  2 . 13;

d) 20 + 2 . (3x  17) = 214.

e) 102021 . (x + 5) = 102022

Dạng 3: Số cần tìm (x) nằm trên mũ

Bài tập 3.1: Tìm x:

a) 41 – 2x+1 = 9;

b) 52021 . 5x-3 = 52022

Bài tập 3.2: Tìm x:

a) 52x-3  2 . 52 = 52 . 3;

b) 2x+1 – 2x = 32;

c) 32x-4 – x0 = 8;

d) 65 – 4x+2 = 20210

Đáp án các bài tập:

Dạng 1:

Bài tập 1.1:

a) Vì x + 2 021 = 2 022 nên x = 2 022  2 021 = 1

Vậy x = 1 .

b) Vì 3 000  x = 1 726 nên x = 3 000  1 726 = 1 274.

c) Vì 198 + x = 203 nên x = 203  198 = 5.

d) Vì x  452 = 713 nên x = 713 + 452 = 1 165.

Bài tập 1.2:

a) Vì 315 : x = 21 nên x = 315 : 21 = 15.

b) Vì x : 16 = 31 nên x = 31 . 16 = 496.

c) Vì x . 115 = 690 nên x = 690 : 115 = 6.

d) Vì 27x = 1 161 nên x = 1 161 : 27 = 43.

Dạng 2:

Bài tập 2.1:

a) Vì 541 + (218  x) = 735 nên 218  x = 735  541 = 194.

Vì 218  x = 194 nên x = 218  194 = 24.

Vậy x = 24 .

b) Vì 5 . (x + 35) = 515 nên x + 35 = 515 : 5 = 103.

Vì x + 35 = 103 nên x = 103  35 = 68.

Vậy x = 68.

c) Vì 96  3(x + 1) = 42 nên 3(x + 1) = 96  42 = 54.

Vì 3(x + 1) = 54 nên x + 1 = 54 : 3 = 18.

Vì x + 1 = 18 nên x = 18  1 = 17

Vậy x = 17

d) 12x  33 = 32 . 33.

Ta có: 32 . 33 = 9 . 27 = 243

Vậy 12x  33 = 243.

Do đó: 12x = 243 + 33 = 276.

Vì 12x = 276 nên x = 276 : 12 = 23.

Vậy x = 23 .

Bài tập 2.2:

a) Vì 48  3(x + 5) = 24 nên 3(x + 5) = 48  24 = 24.

Vì 3(x + 5) = 24 nên x + 5 = 24 : 3 = 8.

Vì x + 5 = 8 nên x = 8  5 = 3.

Vậy x = 3 .

b) 4x + 18 : 2 = 13

Ta có: 18 : 2 = 9

Vậy 4x + 9 = 13.

Do đó: 4x = 13  9 = 4.

Vì 4x = 4 nên x = 4 : 4 = 1.

Vậy x = 1 .

c) 2x  20 = 35 : 33

Ta có: 20 = 1 và 35 : 33 = 35-3 = 32 = 9.

Vậy: 2x  1 = 9.

Do đó: 2x = 9 + 1 = 10.

Vì 2x = 10 nên x = 10 : 2 = 5.

Vậy x = 5 .

d) (15 + x) : 3 = 315 : 312

Ta có: 315 : 312 = 315-12 = 33 = 27

Vậy (15 + x) : 3 = 27

Do đó: 15 + x = 27 . 3 = 81

Vì 15 + x = 81 nên x = 81  15 = 66.

Vậy x = 66 .

e) Vì 250  10(24  3x) : 15 = 244 nên 10(24  3x) : 15 = 250  244 = 6.

Vì 10(24  3x) : 15 = 6 nên 10(24  3x) = 6 . 15 = 90.

Vì 10(24  3x) = 90 nên 24  3x = 90 : 10 = 9.

Vì 24  3x = 9 nên 3x = 24  9 = 15

Vì 3x = 15 nên x = 15 : 3 = 5.

Vậy x = 5 .

Bài tập 2.3:

a) Vì [(8x  12) : 4] . 33 = 36 nên (8x  12) : 4 = 36 : 33 = 36-3 = 33 = 27.

Vì (8x  12) : 4 = 27 nên 8x  12 = 27 . 4 = 108.

Vì 8x  12 = 108 nên 8x = 108 + 12 = 120.

Vì 8x = 120 nên x = 120 : 8 = 15.

Vậy x = 15 .

b) Vì 30  [4(x  2) + 15] = 3 nên 4(x  2) + 15 = 30  3 = 27.

Vì 4(x  2) + 15 = 27 nên 4(x  2) = 27  15 = 12.

Vì 4(x  2) = 12 nên x  2 = 12 : 4 = 3.

Vì x  2 = 3 nên x = 3 + 2 = 5.

Vậy x = 5 .

c) 740 : (x + 10) = 102  2 . 13

Ta có: 102  2 . 13 = 100  26 = 74.

Vậy 740 : (x + 10) = 74.

Do đó: x + 10 = 740 : 74 = 10.

Vì x + 10 = 10 nên x = 10  10 = 0.

Vậy x = 0 .

d) Vì 20 + 2 . (3x  17) = 214 nên 2 . (3x  17) = 214  20 = 194.

Vì 2 . (3x  17) = 194 nên 3x  17 = 194 : 2 = 97.

Vì 3x  17 = 97 nên 3x = 97 + 17 = 114.

Vì 3x = 114 nên x = 114 : 3 = 38.

e) Vì 102021 . (x + 5) = 102022 nên x + 5 = 102022 : 102021 = 102022 – 2021 = 101 = 10.

Vì x + 5 = 10 nên x = 10  5 = 5.

Vậy x = 5 .

Dạng 3:

Bài tập 3.1:

a) Vì 41  2x+1 = 9 nên 2x+1 = 41  9 = 32 = 25

Vì 2x+1 = 25 nên x + 1 = 5.

Do đó: x = 5  1 = 4.

Vậy x = 4 .

b) Vì 52021 . 5x-3 = 52022 nên 5x-3 = 52022 : 52021 = 52022-2021 = 51

Vì 5x-3 = 51 nên x  3 = 1.

Do đó: x = 1 + 3 = 4.

Vậy x = 4 .

Bài tập 3.2:

a) Vì 52x-3 – 2 . 52 = 52 . 3 nên 52x-3 = 52 . 3 + 2 . 52 = 52 . (3 + 2) = 52 . 5 = 53

Vì 52x-3 = 53 nên 2x  3 = 3.

Do đó 2x = 3 + 3 = 6.

Vì 2x = 6 nên x = 6 : 2 = 3.

Vậy x = 3 .

b) 2x+1  2x = 32

Ta có: 2x+1  2x = 2 . 2x  2x = 2x . (2  1) = 2x . 1 = 2x

Vậy 2 x = 32

Mà 32 = 25 nên 2x = 25

Do đó : x = 5 .

c) 32x-4  x0 = 8

Ta có x0 = 1.

Vậy 32x-4  1 = 8.

Do đó: 32x-4 = 8 + 1 = 9 = 32.

Vì 32x-4 = 32 nên 2x  4 = 2.

Do đó 2x = 2 + 4 = 6.

Vì 2x = 6 nên x = 6 : 2 = 3.

Vậy x = 3 .

d) 65  4x+2 = 20210

Ta có: 20210 = 1

Vậy 65  4x+2 = 1.

Do đó: 4x+2 = 65  1 = 64 = 43

Vì 4x+2 = 43 nên x + 2 = 3.

Do đó: x = 3  2 = 1.

Vậy x = 1 .

Chia sẻ nếu thấy hay :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *