nội dung

Cách tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song cực hay

Cách tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song cực hay

A. Phương pháp giải

Quảng cáo

Cho hai mặt phẳng ( P ) và ( Q. ) song song với nhau. Để tính khoảng cách giữa ( P ) và ( Q. ) ta triển khai các bước :
+ Bước 1 : Chọn một điểm A trên ( P ) sao cho khoảng cách từ A đến ( Q. ) hoàn toàn có thể được xác lập dễ nhất .
+ Bước 2 : Kết luận : d ( ( P ) ; ( Q. ) ) = d ( A ; ( Q. ) ) .

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Cho hình lăng trụ tứ giác đều ABCD.A’B’C’D’ có cạnh đáy bằng a. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của AD, DC, A’D’. Tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng(MNP) và (ACC’).

Cách tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song cực hay - Toán lớp 11

Hướng dẫn giải

Cách tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song cực hay - Toán lớp 11
Chọn D
Ta có : M và N lần lượt là trung điểm của AD và CD nên MN là đường trung bình của tam giác ADC .
⇒ MN / / AC ( 1 )
+ Do M ; P lần lượt là trung điểm của AD và A’D ’ nên MP / / AA ’ / / DD ‘
Lại có : CC ’ / / AA ’ nên MP / / CC ’ ( 2 )
Từ ( 1 ) và ( 2 ) suy ra : ( MNP ) / / ( ACC ’ )
+ Gọi O là giao điểm của A’C ’ và B’D ’. Do ABCD.A ’ B’C ’ D ’ là hình lăng trụ tứ giác đều nên D’O ⊥ ( AA’C ‘ C ) và d ( D ’ ; ( ACC ’ ) ) = D’O .
Cách tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song cực hay - Toán lớp 11

Ví dụ 2: Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ có các cạnh bên hợp với đáy những góc bằng 60°, đáy ABC là tam giác đều và A’ cách đều A, B; C. Tính khoảng cách giữa hai đáy của hình lăng trụ.

Cách tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song cực hay - Toán lớp 11

Hướng dẫn giải

Cách tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song cực hay - Toán lớp 11
Chọn A
+ Vì tam giác ABC đều và AA ’ = BA ’ = CA ’ ( giả thiết ) nên A ’. ABC là hình chóp đều .
Gọi A’H là chiều cao của lăng trụ, suy ra H là trọng tâm tam giác ABC
Lăng trụ ABC.A ’ B’C ’ có các cạnh bên hợp với đáy góc 60 ° nên ∠ A’AH = 60 ° .
+ Xét tam giác AHA ’ có : A’H = AH.tan 60 ° = ( ( a √ 3 ) / 3 ). √ 3 = a
+ lại có ; ( ABC ) / / ( A’B ’ C ’ ) ( định nghĩa hình lăng trụ ) nên d ( ( ABC ), ( A’B ’ C ’ ) ) = d ( A ’, ( ABC ) ) = A’H = a

Quảng cáo

Ví dụ 3: Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ có cạnh bên bằng a. Các cạnh bên của lăng trụ tạo với mặt đáy góc 60°. Hình chiếu vuông góc của A’lên mặt phẳng (ABC) là trung điểm của BC. Khoảng cách giữa hai mặt đáy của lăng trụ bằng bao nhiêu?

Cách tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song cực hay - Toán lớp 11

Hướng dẫn giải

Cách tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song cực hay - Toán lớp 11
Gọi H là trung điểm của BC ⇒ A’H ⊥ ( ABC ). Các cạnh bên của lăng trụ tạo với mặt dưới là 60 ° nên ∠ A’AH = 60 °
+ Xét tam giác A’HA vuông tại H ta có : A’H = AA ’. sin60 ° = ( a √ 3 ) / 2 .
+ Do ( ABC ) / / ( A’B ’ C ’ ) ( định nghĩa hình lăng trụ ) nên d ( ( ABC ) ; ( A’B ’ C ’ ) ) = d ( A ’ ; ( ABC ) ) = A’H = ( a √ 3 ) / 2
Chọn đáp án A

Ví dụ 4: Cho hình lăng trụ ABC.AB’C’ có tất cả các cạnh đều bằng a. Góc tạo bởi cạnh bên và mặt phẳng đáy bằng 30°. Hình chiếu H của A trên mặt phẳng (A’B’C’) thuộc đường thẳng B’C’. Khoảng cách giữa hai mặt phẳng đáy là:

Cách tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song cực hay - Toán lớp 11

Hướng dẫn giải

Cách tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song cực hay - Toán lớp 11
+ Do hình lăng trụ ABC.A ’ B’C ’ có toàn bộ các cạnh đều bằng a nên AB ’ = AC ’ .
⇒ tam giác AB’C ’ là tam giác cân có AH là đường cao nên đồng thời là đường trung tuyến ( do AH ⊥ ( A’B ‘ C ‘ )
⇒ HB ’ = HC ’ và A’H = AC.sin 60 ° = ( a √ 3 ) / 2
+ Do góc tạo bởi cạnh bên và mặt phẳng đáy bằng 30 ° và có AH ⊥ ( A’B ’ C ’ ) nên ∠ AA’H = 30 °
Xét tam giác AA’H vuông tại H có :
AH = A’H. tan ( AA’H ) = ( a √ 3 ) / 2. tan30 ° = a / 2
Chọn đáp án C

Ví dụ 5: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D; cạnh a. Khoảng cách giữa (AB’C) và (A’DC’) bằng :

Cách tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song cực hay - Toán lớp 11

Hướng dẫn giải

Cách tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song cực hay - Toán lớp 11
+ Xét hai mp ( AB’C ) và ( A’DC ’ ) có :
Cách tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song cực hay - Toán lớp 11
+ Gọi O ’ là tâm của hình vuông vắn A’B ’ C’D ’. Gọi I là hình chiếu của D ’ trên O’D suy ra I là hình chiếu của D ’ trên ( A’DC ’ )
ta có : B’D ’ = a √ 2 và O’D ’ = ( 50% ) B’D ‘ = ( a √ 2 ) / 2
+ xét tam giác O’D ’ D vuông tại D ’ có :
Cách tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song cực hay - Toán lớp 11
Vậy d ( ( AB’C ) ; ( A’DC ’ ) ) = ( a √ 3 ) / 3
Chọn đáp án D

C. Bài tập vận dụng

Quảng cáo

Câu 1: Cho hình lăng trụ tứ giác đều ABCD.A’B’C’D’ có cạnh đáy bằng a. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của AD, DC và A’D’. Tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng (MNP) và (ACC’)

Cách tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song cực hay - Toán lớp 11
Hiển thị lời giải
Cách tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song cực hay - Toán lớp 11
Nhận xét ( ACC ‘ ) ≡ ( ACC’A ‘ )
Gọi O = AC ∩ BD, I = MN ∩ BD
+ Ta có M và N lần lượt là trung điểm của AD và DC nên MN là đường trung bình của tam giác ADC và MN / / AC ( 1 )
+ Tương tự : M, P lần lượt là trung điểm của AD và A’D ’ nên MP là đường trung bình của hình thang A’D ’ DA
⇒ MP / / AA ’ / / PP ’ ( 2 ) .
Từ ( 1 ) và ( 2 ) suy ra : ( MNP ) / / ( ACC ’ )
Mà O thuộc mp ( ACC ’ ) nên d ( ( MNP ) ; ( ACC ’ ) ) = d ( O ; ( ACC ’ ) )
+ Ta có : OI ⊥ AC và OI ⊥ AA ’ ( vì AA ’ ⊥ ( ABCD ) và OI ⊂ ( ABCD ) )
⇒ OI ⊥ ( ACC’A ’ ) nên d ( O ; ( ACC ’ ) ) = OI

Suy ra Cách tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song cực hay - Toán lớp 11

Chọn đáp án B

Câu 2: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ có cạnh bằng a. Khi đó, khoảng cách giữa hai mặt phẳng (CB’D’) và (BDA’) bằng

Cách tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song cực hay - Toán lớp 11
Hiển thị lời giải
Cách tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song cực hay - Toán lớp 11
+ Ta có : BD / / B’D ’ và A’D / / B’C
⇒ ( A’BD ) / / ( B’CD ‘ ) nên ta có :
d ( ( A’BD ) ; ( CB’D ’ ) ) = d ( B ’ ; ( A’BD ) ) = d ( A ; ( A’BD ) )
+ Vì AB = AD = AA ’ = a và A’B = A’D = BD = a √ 2
⇒ Hình chóp A.A ’ BD là hình chóp tam giác đều .
+ Gọi I là trung điểm A’B và G là trọng tâm tam giác A’BD .
⇒ AG ⊥ ( A’BD )
Khi đó ta có : d ( A ; ( A’BD ) ) = AG
+ Vì tam giác A’BD đều cạnh a √ 2 nên
Cách tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song cực hay - Toán lớp 11
Theo đặc thù trọng tâm ta có :
Cách tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song cực hay - Toán lớp 11
Trong tam giác vuông AGD có :
Cách tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song cực hay - Toán lớp 11
Chọn B

Câu 3: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ cạnh a. Khoảng cách giữa (ACB’) và (DA’C’) bằng

Cách tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song cực hay - Toán lớp 11
Hiển thị lời giải
Cách tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song cực hay - Toán lớp 11
+ Ta có : AC / / A’C ’ và B’C / / A’D
=> ( ACB ‘ ) / / ( DA’C ‘ )
Lại có : D ∈ mp ( DA’C ‘ ) nên d ( ( ACB ‘ ), ( DA’C ‘ ) ) = d ( D, ( ACB ‘ ) ) = d ( B, ( ACB ‘ ) )
+ Vì BA = BB ’ = BC = a và nên hình chóp B.ACB ’ là hình chóp tam giác đều
+ Gọi I là trung điểm AC và G là trọng tâm tam giác ACB ’ .
⇒ BG ⊥ ( ACB ’ )
Khi đó ta có : d ( B, ( ACB ‘ ) ) = BG

+ Vì tam giác ACB’ đều cạnh a√2 nên Cách tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song cực hay - Toán lớp 11

Theo tính chất trọng tâm ta có: Cách tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song cực hay - Toán lớp 11

Trong tam giác vuông BGB ’ có :
Cách tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song cực hay - Toán lớp 11
Chọn C

Câu 4: Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có AB = 4; AD = 3. Mặt phẳng (ACD’) tạo với mặt đáy một góc 60°. Tính khoảng cách giữa hai mặt đáy của hình hộp.

Cách tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song cực hay - Toán lớp 11
Hiển thị lời giải
Cách tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song cực hay - Toán lớp 11
+ Gọi O là hình chiếu của D lên AC .
Cách tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song cực hay - Toán lớp 11
+ Khoảng cách giữa hai mặt đáy là :
Cách tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song cực hay - Toán lớp 11
Chọn đáp án B

Câu 5: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a. Gọi M, N và P lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, AD và DC. Gọi J là trung điểm SA và H là giao điểm của CN và DM, biết SH vuông góc (ABCD), SH = a√3. Khoảng cách từ (MDJ) đến mặt phẳng (SBP) tính theo a bằng

Cách tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song cực hay - Toán lớp 11
Hiển thị lời giải
Cách tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song cực hay - Toán lớp 11
+ Ta có : MJ / / SB ( vì MJ là đường trung bình của tam giác SAB ). Và MD / / BP
⇒ ( DMJ ) / / ( SBP )
⇒ d ( ( DMJ ) ; ( SBP ) ) = d ( H, ( SBP ) ) .
+ Ta chứng tỏ : NC ⊥ MD
Cách tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song cực hay - Toán lớp 11
Chọn C

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại thông minh, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không tính tiền. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi không lấy phí trên mạng xã hội facebook và youtube :

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *