1. Bài tập tính tổng S ( n ) = 1 + 2 + 3 + … + n

Bài tập cơ bản này ta hoàn toàn có thể có nhiều hướng xử lý khác nhau, như sử dụng vòng lặp for, sử dụng vòng lặp while, …
Đầu vào sẽ là một biến nguyên n và nhu yếu của bài toán là tính tổng những thành phần từ 1 đến n .

2. Lời giải

Để giải được bài tập tính S ( n ) = 1 + 2 + 3 + … + n bạn phải có kiến thức và kỹ năng về toán học cơ bản, có kỹ năng và kiến thức về lập trình C cơ bản và cách sử dụng vòng lặp .

Các bước triển khai bài toán như sau :
Bước 1 : Phân tính bài toán S ( n ) = 1 + 2 + 3 + … + n ta thấy nó có dạng s ( n ) = i + ( i + 1 ) + ( i + 2 ) + … + ( i + n ) trong đó i khởi đầu từ 1 .
Bước 2 : Tạo một biến int sum = 0 để bộc lộ giá trị tổng .Bước 3 : Ta sẽ sử dụng vòng for với một biến int i = 1, điều kiện kèm theo dừng khi nó bằng n và mỗi lần i tăng lên 1 .
Bước 4 : Trong vòng lặp ta cho biến sum mỗi lần lặp sẽ tăng lên i .

Chương trình giải bài tập S(n) = 1 + 2 + 3 +…+ n như sau :

#include 
int main(){
  // khai bao so nguyen n
  int n; 
  // khai bao sum
  int sum = 0; 
  // nhap du lieu gan vao bien n 
  printf("nhap n = ");
  scanf("%d", &n);
  //vong lap for bat dau tu i = 1 và ket thuc khi i <= n, moi lan lap i tang len 1
  for(int i = 1; i <= n; i++){
    // moi lan thuc hien vong lap bien sum se tan lên i 
    sum += i;
  }
  // in ket qua ra man hinh	
  printf("S(%d) = %d", n,sum);
}

Ví dụ tôi nhập n = 10
Kết quả :

nhap n = 10
S(10) = 55

3. Tổng kết

Để thực thi giải bài tập tính tổng S ( n ) = 1 + 2 + 3 + … + n bạn đọc cần phải có kiến thức và kỹ năng cơ bản về ngôn từ lập trình C, bạn cần nắm vững cách nhập xuất cơ bản và những cách sử dụng vòng lặp trong C .
Bài tập trên hoàn toàn có thể giải bằng những khác là sử dụng vòng lặp while .

Chương trình như sau:

#include 
int main(){
  // khai bao so nguyen n
  int n; 
  // khai bao sum
  int sum = 0; 
  // nhap du lieu gan vao bien n 
  printf("nhap n = ");
  scanf("%d", &n);
  
  int i = 1;//bat dau tu i = 1
  while(i <= n){//dieu kien ket thuc vong lap i <= n
    
    sum += i;//moi lan lap sum tang len i
    
    i++;//moi lan lap i tang len 1
  }
  // in ket qua ra man hinh	
  printf("S(%d) = %d", n,sum);
}

Ví dụ tôi nhập n = 5
Kết quả :

nhap n = 5
S(5) = 15

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.