Tài khoản 156 – Hàng hóa là thông tin tài khoản thông dụng, phản ánh trị giá hiện có và tình hình tăng giảm của những loại sản phẩm & hàng hóa. Vậy cụ thể thông tin tài khoản 156 là gì và cách hạch toán như thế nào ? Hãy cùng MISA AMIS khám phá bài viết dưới đây để nắm rõ hơn .

nội dung

1. Tài khoản 156 là gì ?

Căn cứ khoản 1 điều 29 thông tư 200/2014/TT-BTC quy định về khái niệm tài khoản 156 – Hàng hóa như sau:

Tài khoản 156 là tài khoản dùng để phản ánh trị giá hiện có và tình hình biến động tăng, giảm các loại hàng hóa của doanh nghiệp bao gồm hàng hóa tại các kho hàng, quầy hàng, hàng hoá bất động sản.

Trong đó, hàng hóa được hiểu là các loại vật tư, sản phẩm do doanh nghiệp mua về với mục đích để bán (bán buôn và bán lẻ). 

 • Trường hợp không phân biệt rõ mục tiêu giữa bán lại hay sử dụng để sản xuất, kinh doanh thương mại thì vẫn phản ánh vào thông tin tài khoản 156 “ Hàng hóa ” .

 • Trong thanh toán giao dịch xuất nhập – khẩu ủy thác, thông tin tài khoản này chỉ sử dụng tại bên giao ủy thác ,khôngsử dụng tại bên nhận ủy thác ( bên nhận giữ hộ ) .

2. Nguyên tắc kế toán thông tin tài khoản 156

Căn cứ khoản 1 điều 29 thông tư 200/2014/TT-BTC quy định về nguyên tắc kế toán tài khoản 156 – Hàng hóa như sau:

 • Những trường hợp sau đây khôngphản ánh vào thông tin tài khoản 156 “ Hàng hóa ” :

+ Hàng hóa nhận bán hộ, nhận giữ hộ cho những doanh nghiệp khác ;

+ Hàng hóa mua về dùng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh (ghi vào các tài khoản 152 “Nguyên liệu, vật liệu”, hoặc tài khoản 153 “Công cụ, dụng cụ”,…).

Kế toán nhập, xuất, tồn dư sản phẩm & hàng hóa trên thông tin tài khoản 156 được phản ánh theo nguyên tắc giá gốc lao lý trong Chuẩn mực kế toán “ Hàng tồn dư ” .
+ Giá gốc của sản phẩm & hàng hóa mua vào được tính theo từng nguồn nhập và phải theo dõi, phản ánh riêng không liên quan gì đến nhau trị giá mua và ngân sách thu mua sản phẩm & hàng hóa .

+ Để tính giá trị hàng hóa tồn kho, kế toán có thể áp dụng một trong các phương pháp sau: Phương pháp nhập trước – xuất trước; Phương pháp thực tế đích danh;  Phương pháp bình quân gia quyền;

 • Nếu mua sản phẩm & hàng hóa được nhận kèm theo loại sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa, phụ tùng thay thế sửa chữa ( đề phòng hỏng hóc ) => Kế toán phải xác lập và ghi nhận riêng mẫu sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa, phụ tùng sửa chữa thay thế theo giá trị hài hòa và hợp lý. Giá trị hàng hóa nhập kho là giá đã trừ giá trị loại sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa, thiết bị, phụ tùng sửa chữa thay thế .
 • Kế toán chi tiết cụ thể sản phẩm & hàng hóa phải triển khai theo từng kho, từng loại, từng nhóm sản phẩm & hàng hóa .

>> Đọc thêm: Mẫu file Excel quản lý toàn diện kho hàng hóa

3. Kết cấu và nội dung phản ánh của thông tin tài khoản 156 – Hàng hóa

Căn cứ khoản 2 điều 29 thông tư 200/2014/TT-BTC quy định về kết cấu tài khoản 156 – Hàng hóa như sau:

 • Bên Nợ:

+ Trị giá mua vào của sản phẩm & hàng hóa theo hóa đơn mua hàng ( gồm có những loại thuế không được hoàn trả ) ;
+ Chi tiêu thu mua sản phẩm & hàng hóa ;
+ Trị giá của sản phẩm & hàng hóa thuê ngoài gia công ( gồm giá mua vào và ngân sách gia công ) ;
+ Trị giá sản phẩm & hàng hóa đã bán bị người mua trả lại ;
+ Trị giá sản phẩm & hàng hóa phát hiện thừa khi kiểm kê ;
+ Kết chuyển giá trị sản phẩm & hàng hóa tồn dư cuối kỳ ( trường hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn dư theo chiêu thức kiểm kê định kỳ ) ;
+ Trị giá hàng hoá bất động sản mua vào hoặc chuyển từ bất động sản góp vốn đầu tư .

 • Bên Có:

+ Trị giá của sản phẩm & hàng hóa xuất kho để bán, giao đại lý, giao cho doanh nghiệp phụ thuộc vào ; thuê ngoài gia công, hoặc sử dụng cho sản xuất, kinh doanh thương mại ;
+ Ngân sách chi tiêu thu mua phân chia cho sản phẩm & hàng hóa đã bán trong kỳ ;
+ Chiết khấu thương mại hàng mua được hưởng ;
+ Các khoản giảm giá hàng mua được hưởng ;
+ Trị giá sản phẩm & hàng hóa trả lại cho người bán ;
+ Trị giá sản phẩm & hàng hóa phát hiện thiếu khi kiểm kê ;
+ Kết chuyển giá trị sản phẩm & hàng hóa tồn dư đầu kỳ ( trường hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn dư theo chiêu thức kiểm kê định kỳ ) ;
+ Trị giá hàng hoá bất động sản đã bán hoặc chuyển thành bất động sản góp vốn đầu tư, bất động sản chủ sở hữu sử dụng hoặc gia tài cố định và thắt chặt .

 • Số dư bên Nợ:

+ Trị giá mua vào của sản phẩm & hàng hóa tồn dư ;
+ Ngân sách chi tiêu thu mua của sản phẩm & hàng hóa tồn dư .

Tài khoản 156 – Hàng hóa, có 3 tài khoản cấp 2:

+ Tài khoản 1561 – Giá mua hàng hóa: Phản ánh trị giá hiện có và tình hình biến động của hàng hóa mua vào và đã nhập kho (tính theo trị giá mua vào);

+ Tài khoản 1562 – Chi phí thu mua hàng hóa: Phản ánh chi phí thu mua hàng hóa phát sinh liên quan đến số hàng hóa đã nhập kho trong kỳ và tình hình phân bổ chi phí thu mua hàng hóa hiện có trong kỳ cho khối lượng hàng hóa đã bán trong kỳ và tồn kho thực tế cuối kỳ 

+ Tài khoản 1567 – Hàng hóa bất động sản: Phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động của các loại hàng hoá bất động sản của doanh nghiệp. 

a) Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 1561 – Giá mua hàng hóa

Bên Nợ:

+ Trị giá sản phẩm & hàng hóa mua vào đã nhập kho theo hóa đơn mua hàng ;

+ Thuế nhập khẩu hoặc thuế tiêu thụ đặc biệt của hàng nhập khẩu hoặc thuế GTGT hàng nhập khẩu, thuế GTGT đầu vào – nếu không được khấu trừ, tính cho số hàng hóa mua ngoài đã nhập kho;

+ Trị giá của sản phẩm & hàng hóa giao gia công, chế biến xong nhập kho, gồm : Giá mua vào và ngân sách gia công chế biến ;
+ Trị giá sản phẩm & hàng hóa nhận vốn góp ;
+ Trị giá sản phẩm & hàng hóa đã bán bị trả lại nhập kho ;
+ Trị giá sản phẩm & hàng hóa phát hiện thừa khi kiểm kê ;
+ Kết chuyển trị giá sản phẩm & hàng hóa tồn dư cuối kỳ ( trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn dư theo giải pháp kiểm kê định kỳ ) .

 • Bên Có:

+ Trị giá trong thực tiễn của sản phẩm & hàng hóa xuất kho trong kỳ ( xuất bán, trao đổi, biếu khuyến mãi ngay, xuất giao đại lý, đơn vị chức năng hạch toán nhờ vào, xuất sử dụng nội bộ, xuất góp vốn liên kết kinh doanh, link ) ;
+ Chiết khấu thương mại hàng mua được hưởng ;
+ Các khoản giảm giá hàng mua được hưởng ;
+ Trị giá sản phẩm & hàng hóa trả lại cho người bán ;
+ Trị giá sản phẩm & hàng hóa hao hụt, mất mát ;
+ Kết chuyển trị giá sản phẩm & hàng hóa tồn dư đầu kỳ ( trường hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn dư theo giải pháp kiểm kê định kỳ ) .

 • Số dư bên Nợ: Trị giá sản phẩm & hàng hóa trong thực tiễn tồn dư cuối kỳ .

b) Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 1562 – Chi phí thu mua hàng hóa

 • Bên Nợ:giá thành thu mua sản phẩm & hàng hóa trong thực tiễn phát sinh tương quan tới khối lượng sản phẩm & hàng hóa mua vào, đã nhập kho trong kỳ .

 • Bên Có:giá thành thu mua sản phẩm & hàng hóa tính cho khối lượng sản phẩm & hàng hóa đã tiêu thụ trong kỳ .

Số dư bên Nợ: Chi phí thu mua hàng hóa còn lại cuối kỳ.

c) Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 1567 – Hàng hóa bất động sản

 • Bên Nợ:

+ Trị giá thực tiễn hàng hoá bất động sản mua về để bán ;
+ Giá trị còn lại của bất động sản góp vốn đầu tư chuyển thành hàng tồn dư ;
+ Ngân sách chi tiêu sửa chữa thay thế, tái tạo, tăng cấp tiến hành cho mục tiêu bán ghi tăng giá gốc hàng hoá bất động sản chờ bán .

 • Bên Có:

+ Trị giá trong thực tiễn hàng hoá bất động sản bán trong kỳ ;
+ Trị giá trong thực tiễn hàng hoá bất động sản chuyển thành bất động sản góp vốn đầu tư hoặc chuyển thành gia tài cố định và thắt chặt .

Số dư bên Nợ: Trị giá thực tế hàng hoá bất động sản còn lại cuối kỳ.

3. Sơ đồ chữ T thông tin tài khoản 156

Tài khoản 156 được minh họa bằng sơ đồ chữ T như sau :

so-do-chu-t-tai-khoan-156-4079466so-do-chu-t-tai-khoan-156-4079466

4. Hạch toán TK 156 – hàng hoá

4.1. Trường hợp doanh nghiệp hạch toán sản phẩm & hàng hóa tồn dư theo giải pháp kê khai liên tục .

4.1.1 Hàng hóa mua ngoài nhập kho doanh nghiệp, căn cứ hóa đơn, phiếu nhập kho và các chứng từ có liên quan

a) Khi mua hàng hóa, nếu thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, ghi:

Nợ TK 156 – Hàng hóa ( 1561 ) ( cụ thể sản phẩm & hàng hóa mua vào và sản phẩm & hàng hóa sử dụng như hàng sửa chữa thay thế đề phòng hư hỏng )
Nợ TK 1534 – Thiết bị, phụ tùng thay thế sửa chữa ( giá trị hài hòa và hợp lý )
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ ( 1331 ) ( thuế GTGT nguồn vào )
Có những TK 111, 112, 141, 331, … ( tổng giá giao dịch thanh toán ) .
Nếu thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ thì trị giá sản phẩm & hàng hóa mua vào gồm có cả thuế GTGT .

>> Đọc thêm: Hạch toán tài khoản 112 Tiền gửi ngân hàng theo thông tư 200

b) Khi nhập khẩu hàng hóa

 • Khi nhập khẩu sản phẩm & hàng hóa, ghi :

Nợ TK 156 – Hàng hóa
Có TK 331 – Phải trả cho người bán
Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp ( 33312 ) ( nếu thuế GTGT nguồn vào của hàng nhập khẩu không được khấu trừ )
Có TK 3332 – Thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng ( nếu có )
Có TK 3333 – Thuế xuất, nhập khẩu ( cụ thể thuế nhập khẩu )
Có TK 33381 – Thuế bảo vệ môi trường tự nhiên .

 • Nếu thuế GTGT nguồn vào của hàng nhập khẩu được khấu trừ, ghi :

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ
Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp ( 33312 ) .

 • Trường hợp mua sản phẩm & hàng hóa có trả trước cho người bán một phần bằng ngoại tệ

+ Phần giá trị hàng mua tương ứng với số tiền trả trước được ghi nhận theo tỷ giá thanh toán giao dịch thực tiễn tại thời gian ứng trước .
+ Phần giá trị hàng mua bằng ngoại tệ chưa trả được ghi nhận theo tỷ giá thanh toán giao dịch trong thực tiễn tại thời gian mua hàng .

 • Mua hàng dưới hình thức uỷ thác nhập khẩu thực thi theo pháp luật ở thông tin tài khoản 331 – Phải trả cho người bán .

4.1.2 Trường hợp đã nhận được hóa đơn của người bán nhưng đến cuối kỳ kế toán, hàng hóa chưa về nhập kho thì căn cứ vào hóa đơn, ghi:

Nợ TK 151 – Hàng mua đang đi đường
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ ( nếu có )
Có những TK 111, 112, 331, …

 • Sang kỳ kế toán sau, khi hàng mua đang đi đường về nhập kho, ghi :

Nợ TK 156 – Hàng hóa ( 1561 )
Có TK 151 – Hàng mua đang đi đường .

4.1.3 Trường hợp khoản chiết khấu thương mại hoặc giảm giá hàng bán nhận được (kể cả các khoản tiền phạt vi phạm hợp đồng kinh tế về bản chất làm giảm giá trị bên mua phải thanh toán) sau khi mua hàng thì kế toán phải căn cứ vào tình hình biến động của hàng hóa để phân bổ số chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán được hưởng dựa trên số hàng còn tồn kho, số đã xuất bán trong kỳ:

Nợ những TK 111, 112, 331, … .
Có TK 156 – Hàng hóa ( nếu hàng còn tồn dư )

TK 632 – Giá vốn hàng bán (nếu đã tiêu thụ trong kỳ)

Có TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ ( 1331 ) ( nếu có ) .

4.1.4 Giá trị của hàng hóa mua ngoài không đúng quy cách, phẩm chất theo hợp đồng kinh tế phải trả lại cho người bán, ghi:

Nợ những TK 111, 112, …
Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán
Có TK 156 – Hàng hóa ( 1561 )
Có TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ ( 1331 ) ( nếu có ) .

4.1.5. Phản ánh chi phí thu mua hàng hoá, ghi:

Nợ TK 156 – Hàng hóa ( 1562 )
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ ( nếu có )
Có những TK 111, 112, 141, 331, …

4.1.6. Khi mua hàng hóa theo phương thức trả chậm, trả góp, ghi:

Nợ TK 156 – Hàng hóa ( theo giá mua trả tiền ngay )
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ ( nếu có )
Nợ TK 242 – Chi tiêu trả trước { phần lãi trả chậm là số chênh lệch giữa tổng số tiền phải thanh toán giao dịch trừ ( – ) Giá mua trả tiền ngay trừ thuế GTGT ( nếu được khấu trừ ) }
Có TK 331 – Phải trả cho người bán ( tổng giá giao dịch thanh toán ) .
Định kỳ, tính vào ngân sách kinh tế tài chính số lãi mua hàng trả chậm, trả góp phải trả, ghi :

Nợ TK 635 – Chi phí tài chính

Có TK 242 – Ngân sách chi tiêu trả trước .

4.1.7. Khi mua hàng hoá bất động sản về để bán, kế toán phản ánh giá mua và các chi phí liên quan trực tiếp đến việc mua hàng hóa BĐS, ghi:

Nợ TK 1567 – Hàng hoá bất động sản ( giá mua chưa có thuế GTGT )
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ ( 1332 )
Có những TK 111, 112, 331, …

4.1.8. Trường hợp bất động sản đầu tư chuyển thành hàng tồn kho khi chủ sở hữu có quyết định sửa chữa, cải tạo, nâng cấp để bán:

 • Khi có quyết định hành động thay thế sửa chữa, tái tạo, tăng cấp bất động sản góp vốn đầu tư để bán, ghi :

Nợ TK 156 – Hàng hóa ( TK 1567 ) ( giá trị còn lại của Bất Động Sản Nhà Đất góp vốn đầu tư )
Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ ( ( 2147 ) – Số hao mòn lũy kế )
Có TK 217 – Bất động sản góp vốn đầu tư ( nguyên giá ) .

 • Khi phát sinh những ngân sách sửa chữa thay thế, tái tạo, tăng cấp tiến hành cho mục tiêu bán, ghi :

Nợ TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ
Có những TK 111, 112, 152, 334, 331, …

 • Khi kết thúc tiến trình thay thế sửa chữa, tái tạo, tăng cấp tiến hành cho mục tiêu bán, kết chuyển hàng loạt ngân sách ghi tăng giá trị sản phẩm & hàng hóa bất động sản, ghi :

Nợ TK 156 – Hàng hóa ( 1567 )
Có TK 154 – Ngân sách chi tiêu sản xuất, kinh doanh thương mại dở dang .

4.1.9. Trị giá hàng hóa xuất bán được xác định là tiêu thụ, ghi:

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán
Có TK 156 – Hàng hóa ( 1561 ) .
Đồng thời kế toán phản ánh lệch giá bán hàng :

 • Nếu tách ngay được những loại thuế gián thu tại thời gian ghi nhận lệch giá, ghi :

Nợ những TK 111, 112, 131, … ( tổng giá giao dịch thanh toán )
Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và phân phối dịch vụ
Có TK 333 – Thuế và những khoản phải nộp Nhà nước .

 • Nếu không tách ngay được thuế, kế toán ghi nhận lệch giá gồm có cả thuế. Định kỳ kế toán xác lập số thuế phải nộp và ghi giảm lệch giá, ghi :

Nợ TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ ( tổng giá giao dịch thanh toán )
Có TK 333 – Thuế và những khoản phải nộp Nhà nước .

4.1.10. Trường hợp thuê ngoài gia công, chế biến hàng hóa:

 • Khi xuất kho sản phẩm & hàng hóa đưa đi gia công, chế biến, ghi :

Nợ TK 154 – Chi tiêu sản xuất, kinh doanh thương mại dở dang
Có TK 156 – Hàng hóa ( 1561 ) .

 • Ngân sách chi tiêu gia công, chế biến sản phẩm & hàng hóa, ghi :

Nợ TK 154 – giá thành sản xuất, kinh doanh thương mại dở dang
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ ( nếu có )
Có những TK 111, 112, 331, …

 • Khi gia công xong nhập lại kho sản phẩm & hàng hóa, ghi :

Nợ TK 156 – Hàng hóa ( 1561 )
Có TK 154 – Ngân sách chi tiêu sản xuất, kinh doanh thương mại dở dang .

4.1.11. Khi xuất kho hàng hóa gửi cho khách hàng hoặc xuất kho cho các đại lý, doanh nghiệp nhận hàng ký gửi,…, ghi:

Nợ TK 157 – Hàng gửi đi bán
Có TK 156 – Hàng hóa ( 1561 ) .

4.1.12. Khi xuất kho hàng hóa cho các đơn vị hạch toán phụ thuộc trong nội bộ doanh nghiệp để bán:

 • Trường hợp đơn vị chức năng hạch toán nhờ vào được phân cấp ghi nhận lệch giá, giá vốn, kế toán ghi nhận giá vốn sản phẩm & hàng hóa xuất bán, ghi :

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán
Có TK 156 – Hàng hóa .
Đồng thời kế toán ghi nhận lệch giá bán hàng, phân phối dịch vụ, ghi :
Nợ những TK 111, 112, 131, … ( tổng giá thanh toán giao dịch )
Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và phân phối dịch vụ
Có TK 333 – Thuế và những khoản phải nộp Nhà nước .

 • Trường hợp đơn vị chức năng hạch toán nhờ vào không được phân cấp ghi nhận lệch giá, giá vốn, kế toán ghi nhận giá trị sản phẩm & hàng hóa luân chuyển giữa những khâu trong nội bộ doanh nghiệp là khoản phải thu nội bộ, ghi :

Nợ TK 136 – Phải thu nội bộ
Có TK 156 – Hàng hóa
Có TK 333 – Thuế và những khoản phải nộp Nhà nước .

4.1.13. Khi xuất hàng hóa tiêu dùng nội bộ, ghi:

Nợ những TK 641, 642, 241, 211
Có TK 156 – Hàng hóa .

4.1.14. Trường hợp doanh nghiệp sử dụng hàng hóa để biếu tặng, khuyến mại, quảng cáo (theo pháp luật về thương mại), khi xuất hàng hóa cho mục đích khuyến mại, quảng cáo.

Xem chi tiết Tại đây

4.1.15. Kế toán trả lương cho người lao động bằng hàng hóa

Xem chi tiết hướng dẫn hạch toán lương tại đây

 • Kế toán ghi nhận lệch giá, ghi :

Nợ TK 334 – Phải trả người lao động ( tổng giá giao dịch thanh toán )
Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và phân phối dịch vụ
Có TK 333 – Thuế và những khoản phải nộp Nhà nước
Có TK 3335 – Thuế thu nhập cá thể .

 • Ghi nhận giá vốn hàng bán so với giá trị hàng hoá dùng để trả lương cho công nhân viên và người lao động :

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán
Có TK 156 – Hàng hóa .

4.1.16. Hàng hoá đưa đi góp vốn vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết.

Xem chi tiết hướng dẫn hạch toán Tại đây

Nợ những TK 221, 222 ( theo giá nhìn nhận lại )
Nợ TK 811 – Ngân sách chi tiêu khác ( chênh lệch giữa giá nhìn nhận lại nhỏ hơn giá trị ghi sổ của hàng hoá )
Có TK 156 – Hàng hoá
Có TK 711 – Thu nhập khác ( chênh lệch giữa giá nhìn nhận lại lớn hơn giá trị ghi sổ của hàng hoá ) .

4.1.17. Cuối kỳ, khi phân bổ chi phí thu mua cho hàng hóa được xác định là bán trong kỳ, ghi:

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán
Có TK 156 – Hàng hóa ( 1562 ) .

4.1.18. Mọi trường hợp phát hiện thừa hàng hóa bất kỳ ở khâu nào trong kinh doanh phải lập biên bản và truy tìm nguyên nhân. Kế toán căn cứ vào nguyên nhân đã được xác định để xử lý và hạch toán:

 • Nếu do nhầm lẫn, cân, đo, đong, đếm, quên ghi sổ, … thì kiểm soát và điều chỉnh lại sổ kế toán .
 • Nếu hàng hoá thừa là thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp khác, thì giá trị hàng hoá thừa doanh nghiệp dữ thế chủ động theo dõi trong mạng lưới hệ thống quản trị và ghi chép thông tin trong phần thuyết minh Báo cáo kinh tế tài chính .
 • Nếu chưa xác lập được nguyên do phải chờ giải quyết và xử lý, ghi :

Nợ TK 156 – Hàng hóa
Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác ( 3381 ) .

 • Khi có quyết định hành động của cấp có thẩm quyền về giải quyết và xử lý hàng hoá thừa, ghi :

Nợ TK 338 – Phải trả, phải nộp khác ( 3381 )
Có những thông tin tài khoản tương quan .

4.1.19. Mọi trường hợp phát hiện thiếu hụt, mất mát hàng hoá ở bất kỳ khâu nào trong kinh doanh phải lập biên bản và truy tìm nguyên nhân. Kế toán căn cứ vào quyết định xử lý của cấp có thẩm quyền theo từng nguyên nhân gây ra để xử lý và ghi sổ kế toán:

– Phản ánh giá trị sản phẩm & hàng hóa thiếu chưa xác lập được nguyên do, chờ giải quyết và xử lý, ghi :
Nợ TK 138 – Phải thu khác ( TK 1381 – Tài sản thiếu chờ giải quyết và xử lý )
Có TK 156 – Hàng hoá .
– Khi có quyết định hành động giải quyết và xử lý của cấp có thẩm quyền, ghi :
Nợ những TK 111, 112, … ( nếu do cá thể gây ra phải bồi thường bằng tiền )
Nợ TK 334 – Phải trả người lao động ( do cá thể gây ra phải trừ vào lương )
Nợ TK 138 – Phải thu khác ( 1388 ) ( phải thu bồi thường của người phạm lỗi )
Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán ( phần giá trị hao hụt, mất mát còn lại )
Có TK 138 – Phải thu khác ( 1381 ) .

4.1.20. Trị giá hàng hóa bất động sản được xác định là bán trong kỳ, căn cứ Hóa đơn GTGT hoặc Hóa đơn bán hàng, biên bản bàn giao hàng hóa BĐS, ghi:

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán
Có TK 156 – Hàng hóa ( 1567 – Hàng hóa BĐS ) .
Đồng thời kế toán phản ánh lệch giá bán hàng hóa BĐS :
Nợ những TK 111, 112, 131, …
Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và phân phối dịch vụ ( 5117 )
Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp ( 33311 ) ( nếu có ) .

4.1.21. Phản ánh giá vốn hàng hóa ứ đọng không cần dùng khi nhượng bán, thanh lý, ghi:

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán
Có TK 156 – Hàng hóa .

4.2. Trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn dư theo chiêu thức kiểm kê định kỳ .

a ) Đầu kỳ, kế toán địa thế căn cứ giá trị hàng hoá đã kết chuyển cuối kỳ trước kết chuyển trị giá sản phẩm & hàng hóa tồn dư đầu kỳ, ghi :
Nợ TK 611 – Mua hàng
Có TK 156 – Hàng hóa .
b ) Cuối kỳ kế toán :
– Tiến hành kiểm kê xác lập số lượng và giá trị sản phẩm & hàng hóa tồn dư cuối kỳ. Căn cứ vào tổng trị giá sản phẩm & hàng hóa tồn dư cuối kỳ, ghi :
Nợ TK 156 – Hàng hóa
Có TK 611 – Mua hàng .
– Căn cứ vào hiệu quả xác lập tổng trị giá sản phẩm & hàng hóa đã xuất bán, ghi :
Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán
Có TK 611 – Mua hàng .

Ví dụ:

Công ty kinh doanh thương mại ABZ tổ chức triển khai kế toán hàng tồn dư theo giải pháp kê khai tiếp tục, xác lập giá trị hàng tồn dư theo chiêu thức bình quân gia quyền cuối kỳ. Nộp thuế GTGT theo chiêu thức khấu trừ. Trong tháng 3, có tài liệu như sau :

 1. Số dư đầu tháng :

TK 156 : 16.000.000 đ ( 6.800 đơn vị chức năng hàng X )

 1. Trích những nhiệm vụ phát sinh trong tháng :
 2. Xuất kho 500 đơn vị chức năng hàng X bán cho công ty B, giá cả chưa thuế 2.800 đ / đơn vị chức năng, thuế GTGT 10 %. Tiền hàng chưa thu, công ty B đã nhận được hàng .
 3. Nhập kho 8.000 đơn vị chức năng hàng X mua của công ty C với giá mua chưa thuế 2.500 đ / đơn vị chức năng, thuế GTGT 10 %, tiền hàng chưa thanh toán giao dịch .
 4. Xuất kho 2 nghìn đơn vị chức năng hàng X gởi bán cho công ty B .
 5. Nhập kho 5.000 đơn vị chức năng hàng X mua của công ty D với giá mua chưa thuế 2.600 đ / đơn vị chức năng, thuế GTGT 10 %, đã giao dịch thanh toán bằng tiền mặt .

Kế toán doanh nghiệp thực hiện hạch toán:

Giá vốn trung bình cuối kỳ của hàng X :
= 16.000.000 + 8.000 x 2.500 + 5.000 x 2.600 / ( 6.000 + 8.000 + 5.000 )
= 2.474,74

 1. Xuất kho 500 đơn vị chức năng hàng X bán cho công ty B, giá cả chưa thuế 2.800 đ / đơn vị chức năng, thuế GTGT 10 %. Tiền hàng chưa thu, công ty B đã nhận được hàng .

Nợ TK 632 : 1.237.370 = 2.474,74 x 500
Có TK 156 : 1.237.370
Nợ TK 131 : 1.540.000
Có TK 333 : 140.000
Có TK 511 : 1.400.000 = 500 x 2.800

 1. Nhập kho 8.000 đơn vị chức năng hàng X mua của công ty C với giá mua chưa thuế 2.500 đ / đơn vị chức năng, thuế GTGT 10 %, tiền hàng chưa giao dịch thanh toán .

Nợ TK 156 : 20.000.000 = 8.000 x 2.500
Nợ TK 133 : 2.000.000
Có TK 331 : 22.000.000

 1. Nợ TK 157 : 4.949.480

Có TK 156 : 4.949.480 = 2.474,74 x 2000
4. Nợ TK 156 : 13.000.000 = 5.000 x 2.600
Nợ TK 133 : 1.300.000
Có TK 111 : 14.300.000

Để quản lý hàng hóa hay kho hàng hiệu quả, các doanh nghiệp đã lựa chọn các phần mềm kế toán thông minh như phần mềm kế toán online MISA AMIS, MISA SME… để quản lý hàng hóa hiệu quả hơn theo mã vạch, lô hàng, hạn sử dụng…

Phần mềm kế toán trực tuyến MISA AMIS có nhiều tính năng tiêu biểu vượt trội tương hỗ doanh nghiệp quản trị sản phẩm & hàng hóa hiệu suất cao như :

 • Cho phép quản trị, theo dõi sản phẩm & hàng hóa cụ thể theo nhiều đặc tính như : sắc tố, size, số máy, số khung, mã vạch, hạn dùng ; Cho phép quản trị sản phẩm & hàng hóa thuận tiện theo nhiều đơn vị chức năng tính
 • Phần mềm có năng lực nhắc nhở mưu trí, đưa ra cảnh báo nhắc nhở tồn dư sản phẩm & hàng hóa để doanh nghiệp có kế hoạch nhập mới hay có giải phóng sản phẩm & hàng hóa sắp hết hạn sử dụng .
 • Hỗ trợ doanh nghiệp triển khai toàn bộ nhiệm vụ nhập, xuất kho và cung ứng toàn bộ những giải pháp tính giá xuất kho

>> Xem thêm: Phần mềm quản lý kho hiệu quả dành cho doanh nghiệp

Tham khảo ngay phần mềm kế toán online MISA AMIS để quản lý công tác tài chính – kế toán hiệu quả hơn.

cta_nhantuvan-300x92-1-9119150cta_nhantuvan-300x92-1-9119150

 258 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *