nội dung

Toán lớp 4 trang 97 Dấu hiệu chia hết cho 9

Toán lớp 4 trang 97 Dấu hiệu chia hết cho 9

Với giải bài tập Toán lớp 4 trang 97 Dấu hiệu chia hết cho 9 hay, cụ thể sẽ giúp học viên lớp 4 biết cách làm bài tập Toán lớp 4 .

Quảng cáo

Giải Toán lớp 4 trang 97 Bài 1: Trong các số sau, số nào chia hết cho 9 ?

99 ; 1999 ; 108 ; 5643 ; 29 385 .

Phương pháp giải
Tính tổng những chữ số của mỗi số, xét xem tổng đó chia hết cho 9 hay không .
Các số có tổng những chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9 .

Lời giải:

+ ) Số 99 có tổng những chữ số là 9 + 9 = 18 .
Mà 18 chia hết cho 9 nên số 99 chia hết cho 9 ( chọn )
+ ) Số 1999 có tổng những chữ số là 1 + 9 + 9 + 9 = 28 .
Mà 28 không chia hết cho 9 nên số 1999 không chia hết cho 9 ( loại )
Làm tương tự như với những số còn lại .
Vậy trong những số đã cho, những số chia hết cho 9 là :
99 ; 108 ; 5643 ; 29385 .

Giải Toán lớp 4 trang 97 Bài 2: Trong các số sau, số nào không chia hết cho 9 ?

96 ; 108 ; 7853 ; 5554 ; 1097 .

Quảng cáo


Phương pháp giải
Tính tổng những chữ số của mỗi số, xét xem tổng đó chia hết cho 9 hay không .
Các số có tổng những chữ số không chia hết cho 9 thì không chia hết cho 9 .

Lời giải:

+ ) Số 96 có tổng những chữ số là 9 + 6 = 15 .
Mà 15 không chia hết cho 9 nên số 96 không chia hết cho 9 ( chọn )
+ ) Số 108 có tổng những chữ số là 1 + 0 + 8 = 9 .
Mà 9 chia hết cho 9 nên số 108 chia hết cho 9 ( loại )
Làm tựa như với những số còn lại .
Vậy trong những số đã cho, những số không chia hết cho 9 là :
96 ; 7853 ; 5554 ; 1097

Giải Toán lớp 4 trang 97 Bài 3: Viết hai số có ba chữ số và chia hết cho 9.


Phương pháp giải
Dựa vào dấu hiệu chia hết cho 9 : Các số có tổng những chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9 .

Lời giải:

Hướng dẫn : Chọn ba chữ số tổng là 9 ( hoặc 18, hoặc 27 ) rồi ghép lại thành 1 số ít .
Ví dụ : 2 + 3 + 4 = 9. Vậy ta có hai số : 234 ; 432 .
Nói thêm : Có rất nhiều cách viết khác .

Giải Toán lớp 4 trang 97 Bài 4: Tìm chữ số thích hợp vào ô trống để được số chia hết cho 9 : 31 …; …35; 2…5.


Phương pháp giải
Dựa vào dấu hiệu chia hết cho 9 : Các số có tổng những chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9 .

Lời giải:

Giả sử chữ số cần điền vào ô trống là x .
+ ) Để số 31 x ¯ chia hết cho 9 thì tổng những chữ số chia hết cho 9, hay 3 + 1 + x = 4 + x chia hết cho 9 .
Do đó x = 5 .
+ ) Để số x35 ¯ chia hết cho 9 thì tổng những chữ số chia hết cho 9, hay x + 3 + 5 = x + 8 chia hết cho 9 .
Do đó x = 1
+ ) Để số 2×5 ¯ chia hết cho 9 thì tổng những chữ số chia hết cho 9, hay 2 + x + 5 = 7 + x chia hết cho 9 .
Do đó x = 2
Ta có hiệu quả như sau : 315 ; 135 ; 225

Quảng cáo

Bài giảng: Dấu hiệu chia hết cho 9 – Cô Nguyễn Thị Điềm (Giáo viên VietJack)

Tham khảo giải Vở bài tập Toán lớp 4 :
Xem thêm giải thuật bài tập Toán lớp 4 hay, cụ thể khác :

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

Lý thuyết:  

Các số có tổng những chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9 .
Các số có tổng những chữ số không chia hết cho 9 thì không chia hết cho 9 .

Ví dụ: Số 906 có chia hết cho 9 hay không?

Lời giải :
Số 906 có tổng những số chữ số là : 9 + 0 + 6 = 15. Vì 15 không chia hết cho 9 nên số 906 không chia hết cho 9 .

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Kiểm tra một số đã cho có chia hết cho 9 hay không

Phương pháp: 

Bước 1 : Tính tổng những chữ số của số đã cho .
Bước 2 : Kết luận :
Các số có tổng những chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9 .
Các số có tổng những chữ số không chia hết cho 9 thì không chia hết cho 9 .

Ví dụ: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Trong những số sau đây, số nào chia hết cho 9 ?
A. 251
B. 642
C. 12 507
D. 3015
Lời giải :
Số 251 có tổng những chữ số là : 2 + 5 + 1 = 8. Vì 8 không chia hết cho 9 nên 251 không chia hết cho 9 .
Số 642 có tổng những chữ số là 6 + 4 + 2 = 12. Ví 12 không chia hết cho 9 nên 642 không chia hết cho 9 .
Số 12 507 có tổng những chữ số là : 1 + 2 + 5 + 0 + 7 = 15. Vì 15 không chia hết cho 9 nên 12 507 không chia hết cho 9 .
Số 3015 có tổng những chữ số là : 3 + 0 + 1 + 5 = 9. Vì 9 chia hết cho 9 nên 3015 chia hết cho 9 .
Vậy đáp án cần chọn là D .

Dạng 2: Tìm các số thỏa mãn yêu cầu cho trước

Phương pháp: 

Các số có tổng những chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9 .
Các số có tổng những chữ số không chia hết cho 9 thì không chia hết cho 9 .

Ví dụ 1: Với bốn chữ số 0; 5; 4; 6 hãy viết các số có ba chữ số chia hết cho 9 (mối số chỉ viết 1 lần).

Lời giải :
Các số chia hết cho 9 có ba chữ số được lập từ những số đã cho phải có tổng những chữ số chia hết cho 9 .
Ta thấy : 5 + 0 + 4 = 9 chia hết cho 9 .
Nên từ bốn số đã cho, ta viết được những số chia hết cho 9 là : 504 ; 540 ; 450 ; 405 .

Ví dụ 2: Có bao nhiêu chữ số thích hợp để viết vào ô trống sao cho: 

Lý thuyết Dấu hiệu chia hết cho 9

Lời giải :
Ta có : 7 + 5 = 12
Các số chia hết cho 9 thì có tổng những chữ số là 1 số ít chia hết cho 9 nên :
7 + số nằm trong ô vuông + 5 là một số ít chia hết cho 9 .
Vì 18 chia hết cho 9 nên số nằm trong ô vuông phải là 6 .
Vậy có 1 chữ số thích hợp để viết vào ô trống .

Câu 1: Số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 9 thì chia hết cho 9. Đúng hay sai?

A. Đúng
B. Sai

Hiển thị đáp án
Các số có tổng những chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9 .
Vậy khẳng định chắc chắn ” Số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 9 thì chia hết cho 9 ” là sai .

Câu 2: Lan nói: “các số có tổng các chữ số không chia hết cho 9 thì không chia hết cho 9”. Theo con, Lan nói đúng hay sai?

A. Đúng
B. Sai

Hiển thị đáp án
Các số có tổng những chữ số không chia hết cho 9 thì không chia hết cho 9 .
Vậy Lan nói đúng .

Câu 3: Trong các số sau số nào chia hết cho 9?

A. 333
B. 729
C. 3834
D. Tất cả những đáp án trên đều đúng

Hiển thị đáp án
Số 333 có tổng những chữ số là 3 + 3 + 3 = 9. Vì 9 chia hết cho 9 nên 333 chia hết cho 9 .
Số 729 có tổng những chữ số là 7 + 2 + 9 = 18. Vì 18 chia hết cho 9 nên 729 chia hết cho 9 .
Số 3834 có tổng những chữ số là 3 + 8 + 3 + 4 = 18. Vì 18 chia hết cho 9 nên 3834 chia hết cho 9 .
Vậy toàn bộ những đáp án A, B, C đều đúng .

Câu 4: Trong các số sau số nào không chia hết cho 9?

A. 5598
B. 1125
C. 854
D. 621

Hiển thị đáp án
Số 5598 có tổng những chữ số là 5 + 5 + 9 + 8 = 27. Vì 27 chia hết cho 9 nên 5598 chia hết cho 99 .
Số 1125 có tổng những chữ số là 1 + 1 + 2 + 5 = 9. Vì 9 chia hết cho 9 nên 1125 chia hết cho 9 .
Số 854 có tổng những chữ số là 8 + 5 + 4 = 17. Vì 17 không chia hết cho 9 nên 854 không chia hết cho 9 .
Số 621 có tổng những chữ số là 6 + 2 + 1 = 9. Vì 9 chia hết cho 9 nên 621 chia hết cho 9 .
Vậy trong những số đã cho, số không chia hết cho 9 là 854 .

Câu 5: Cho các số sau: 92; 108; 135; 206; 277; 423; 1058; 2401. Có bao nhiêu số chia hết cho 9?

A. 3 số
B. 4 số
C. 5 số
D. 6 số

Hiển thị đáp án
Số 92 có tổng những chữ số là 9 + 2 = 11. Vì 11 không chia hết cho 9 nên 92 không chia hết cho 9 .
Số 108 có tổng những chữ số là 1 + 0 + 8 = 9. Vì 9 chia hết cho 9 nên 108 chia hết cho 9 .
Số 135 có tổng những chữ số là 1 + 3 + 5 = 9. Vì 9 chia hết cho 9 nên 135 chia hết cho 9 .
Số 206 có tổng những chữ số là 2 + 0 + 6 = 8. Vì 8 không chia hết cho 9 nên 206 không chia hết cho 9 .
Số 277 có tổng những chữ số là 2 + 7 + 7 = 16. Vì 16 không chia hết cho 9 nên 277 không chia hết cho 9 .
Số 423 có tổng những chữ số là 4 + 2 + 3 = 9. Vì 9 chia hết cho 9 nên 423 chia hết cho 9 .
Số 1058 có tổng những chữ số là 1 + 0 + 5 + 8 = 14. Vì 14 không chia hết cho 9 nên 1058 không chia hết cho 9 .
Số 2401 có tổng những chữ số là 2 + 4 + 0 + 1 = 7. Vì 7 không chia hết cho 9 nên 2401 không chia hết cho 9 .
Vậy có 3 số chia hết cho 9 là 108 ; 135 ; 423 .

Câu 6: Viết hai số có ba chữ số và chia hết cho 9.

A. 234 ; 436
B. 504 ; 711
C. 375 ; 369
D. 670 ; 929

Hiển thị đáp án
Số 234 có tổng những chữ số là 9. Vì 9 chia hết cho 9 nên 234 chia hết cho 9 .
Số 436 có tổng những chữ số là 13. Vì 13 không chia hết cho 9 nên 436 không chia hết cho 9 .
Số 504 có tổng những chữ số là 9. Vì 9 chia hết cho 9 nên 504 chia hết cho 9 .
Số 711 có tổng những chữ số là 9. Vì 9 chia hết cho 9 nên 711 chia hết cho 9 .
Số 375 có tổng những chữ số là 15. Vì 15 không chia hết cho 9 nên 375 không chia hết cho 9 .
Số 369 có tổng những chữ số là 18. Vì 18 chia hết cho 9 nên 369 chia hết cho 99 .
Số 670 có tổng những chữ số là 13. Vì 13 không chia hết cho 9 nên 670 không chia hết cho 9 .
Số 929 có tổng những chữ số là 21. Vì 21 không chia hết cho 9 nên 929 không chia hết cho 9 .
Vậy cặp hai số có ba chữ số và chia hết cho 9 là 504 ; 711 .

Câu 7: Thay a bằng chữ số thích hợp để số Bài tập Dấu hiệu chia hết cho 9 Toán lớp 4 có lời giải chia hết cho 9.

A. a = 0
B. a = 2
C. a = 4
D. a = 9

Hiển thị đáp án
Nếu a = 0 thì số 5027 có tổng những chữ số là 14. Vì 14 không chia hết cho 9 nên 5027 không chia hết cho 9 .
Nếu a = 2 thì số 5227 có tổng những chữ số là 16. Vì 16 không chia hết cho 9 nên 5227 không chia hết cho 9 .
Nếu a = 4 thì số 5427 có tổng những chữ số là 18. Vì 18 chia hết cho 9 nên 5427 chia hết cho 9 .
Nếu a = 9 thì số 5927 có tổng những chữ số là 23. Vì 23 không chia hết cho 9 nên 5927 không chia hết cho 9 .
Vậy đáp án đúng là a = 4 .

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Toán lớp 4:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại thông minh, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không tính tiền. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .

Theo dõi chúng tôi không tính tiền trên mạng xã hội facebook và youtube :

Loạt bài Giải bài tập Toán 4 | Để học tốt Toán 4 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Giải Bài tập Toán 4Để học tốt Toán 4 và bám sát nội dung sgk Toán lớp 4.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *