giao-duc-cong-dan-10

Với câu hỏi trắc nghiệm GDCD 10 Bài 3 : Sự hoạt động và tăng trưởng của quốc tế vật chất có đáp án, tinh lọc sẽ giúp học viên ôn luyện trắc nghiệm, củng cố kỹ năng và kiến thức để đạt điểm cao trong bài thi trắc nghiệm môn Giáo dục đào tạo công dân lớp 10 .

Câu 1: Vận động là mọi sự biến đổi nói chung của các sự vật, hiện tượng trong

Quảng cáo

A. Giới tự nhiên và tư duy .
B. Giới tự nhiên và đời sống xã hội
C. Thế giới khách quan và xã hội .
D. Đời sống xã hội và tư duy .
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 2: Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, ý kiến nào dưới đây là đúng?

A. Mọi sự biến hóa của sự vật hiện tượng kỳ lạ là khách quan .
B. Mọi sự biến hóa đều là trong thời điểm tạm thời .
C. Mọi sự biến hóa của sự vật, hiện tượng kỳ lạ xuất phát từ ý thức của con người .
D. Mọi sự vật, hiện tượng kỳ lạ không đổi khác .
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Câu 3: Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, phát triển theo chiều hướng vận động nào dưới đây?

A. Ngắt quãng.         B. Thụt lùi .
C. Tuần hoàn.           D. Tiến lên .
Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Câu 4: Hình thức vận động nào dưới đây là cao nhất và phức tạp nhất?

A. Vận động cơ học .
B. Vận động vật lí
C. Vận động hóa học
D. Vận động xã hội .
Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Câu 5: Bằng vận động và thông qua vận động, sự vật hiện tượng đã thể hiện đặc tính nào dưới đây?

A. Phong phú và phong phú .
B. Khái quát và cơ bản .
C. Vận động và tăng trưởng không ngừng
D. Phổ biến và phong phú .
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Câu 6: Ý kiến nào dưới đây về vận động là không đúng?

A. Vận động là thuộc tính vốn có, là phương pháp sống sót của sự vật, hiện tượng kỳ lạ .
B. Vận động là mọi sự biến đổ nói chung của những sự vật hiện tượng kỳ lạ trong tự nhiên và đời sống xã hội .
C. Triết học Mác – Lênin khái quát có năm hình thức hoạt động cơ bản trong quốc tế vật chất .
D. Trong quốc tế vật chất có những sự vật, hiện tượng kỳ lạ không hoạt động và tăng trưởng .
Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Câu 7: Nội dung nào dưới đây thể hiện hình thức vận động cơ học?

A. Sự chuyển dời những vật thể trong khoảng trống .
B. Sự tân tiến của những học viên riêng biệt .
C. Quá trình bốc hơi của nước .
D. Sự biến đổi của nền kinh tế tài chính .
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Câu 8: Nội dung nào dưới đây thể hiện hình thức vận động vật lí?

A. Quá trình sinh trưởng và tăng trưởng của sinh vật .
B. Sư biến hóa thời tiết của những mùa trong năm .
C. Quá trình điện năng chuyển hóa thành quang năng .
D. Quá trình thay thế sửa chữa những chính sách xã hội trong lịch sử dân tộc .
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Câu 9: Sự biến đổi của công cụ lao động từ đồ đá đến kim loại thuộc hình thức vận động nào dưới đây?

A. Cơ học                B. Vật lí
C. Hóa học              D. Xã hội
Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Câu 10: Hiện tượng thủy triều là hình thức vận động nào dưới đây?

A. Cơ học                   B. Vật lí
C. Hóa học                 D. Sinh học
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 11. Vận động viên điền kinh chạy trên sân vận động thuộc hình thức vận động nào dưới đây?

A. Cơ học               B. Vật lí
C. Sinh học            D. Xã hội
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Câu 12: Các hình thức vận động cơ bản của thế giới vật chất có mối quan hệ với nhau như thế nào?

A. Độc lập tách rời nhau, không có mối quan hệ với nhau .
B. Có mối quan hệ hữu cơ với nhau và hoàn toàn có thể chuyển hóa lẫn nhau .
C. Tồn tại riêng vì chúng có đặc thù riêng không liên quan gì đến nhau .
D. Không có mối quan hệ với nhau và không hề chuyển hóa lẫn nhau .
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 13. Câu nào dưới đây thể hiện hình thức vận động vật lí?

A. Sự trao đổi chất giữa khung hình với môi trường tự nhiên .
B. Sự đổi khác những chính sách xã hội trong lịch sử dân tộc .
C. Sự biến đổi của công cụ lao động qua những thời kì .
D. Sự chuyển hóa từ điện năng thành nhiệt năng .
Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Câu 14. Để sự vật hiện tượng có thể tồn tại được thì cần phải có điều kiện nào dưới đây?

A. Luôn luôn hoạt động .
B. Luôn luôn đổi khác .
C. Sự sửa chữa thay thế nhau .
D. Sự bao hàm nhau .
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Câu 15. Ý kiến nào dưới đây là đúng khi bàn về mối quan hệ giữa các hình thức vận động?

A. Hình thức hoạt động thấp bao hàm những hình thức hoạt động cao .
B. Hình thức hoạt động cao bao hàm những hình thức hoạt động thấp .
C. Các hình thức hoạt động không bao hàm nhau .
D. Các hình thức hoạt động không có mối quan hệ với nhau .
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 16. Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, ý kiến nào dưới đây là đúng?

A. Sự vật và hiện tượng kỳ lạ không đổi khác .
B. Sự vật và hiện tượng kỳ lạ luôn không ngừng biến hóa .
C. Sự vật và hiện tượng kỳ lạ trong xã hội lặp đi lặp lại .
D. Sự vật và hiện tượng kỳ lạ đổi khác phụ thuộc vào vào con người .
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 17. Sự biến đổi nào dưới đây được coi là sự phát triển?

A. Sự biến đổi của sinh vật từ đơn bào đến đa bào .
B. Sự thoái hóa của một loài động vật hoang dã theo thời hạn .
C. Cây khô héo mục nát .
D. Nước đun nóng bốc thành hơi nước .
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Câu 18. Trong thế giới vật chất, quá trình phát triển của các sự vật và hiện tượng vận động theo xu hướng nào dưới đây?

A. Vận động theo khunh hướng đi lên từ thấp đến cao .
B. Vận động đi lên từ thấp đến cao và đơn thuần, thẳng tắp .
C. Vận động đi lên từ cái cũ đến cái mới .
D. Vận động đi theo một đường thẳng tắp .
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Câu 19. Sự vận động nào dưới đây không phải là sự phát triển?

A. Bé gái → thiếu nữ → người phụ nữ trưởng thành → bà già .
B. Nước bốc hơi → mây → mưa → nước .
C. Học lực yếu → học lực trung bình → học lực khá
D. Học cách học → biết cách học .
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 20. Câu nào dưới đây nói về sự phát triển?

A. Rút dây động rừng
B. Nước chảy đá mòn .
C. Tre già măng mọc
D. Có chí thì nên .
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Câu 21. Sự phát triển trong xã hội được biểu hiện ntn?

A. Sự sửa chữa thay thế chính sách xã hội này bằng một chính sách xã hội khác văn minh hơn .
B. Sự ảnh hưởng tác động qua lại giữa những cấu trúc vật chất ở mọi nơi trên quốc tế .
C. Sự Open những hạt cơ bản .
D. Sự Open những giống loài mới .
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Câu 22. Khi xem xét các sự vật, hiện tượng trong thế giới vật chất, chúng ta phải lưu ý những điều gì dưới đây?

A. Xem xét sự vật hiện tượng kỳ lạ trong trạng thái không bao giờ thay đổi .
B. Xem xét sự vật hiện tượng kỳ lạ trong trạng thái hoạt động, biến hóa không ngừng .
C. Xem xét sự vật hiện tượng kỳ lạ trong thực trạng đơn cử của nó để tránh nhầm lẫn .
D. Xem xét sự vật hiện tượng kỳ lạ trong hình thức hoạt động cao nhất của nó .
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 23. Theo quan điểm của Triết học duy vật biện chứng thì quan điểm nào dưới đây là đúng?

A. Mọi sự hoạt động đều là tăng trưởng .
B. Vận động và tăng trưởng không có mối quan hệ với nhau .
C. Không phải bất kỳ sự hoạt động nào cũng là tăng trưởng .
D. Không phải sự tăng trưởng nào cũng là hoạt động .
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Câu 24. Khẳng định giới tự nhiên đã phát triển từ chưa có sự sống đến có sự sống, là phát triển thuộc lĩnh vực nào dưới đây?

A. Tự nhiên                         B. Xã hội
C. Tư duy                            D. Đời sống .
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Câu 25. Trí tuệ của con người đã phát triển không ngừng, từ việc chế tạo ra công cụ lao động thô sơ đến những máy móc tinh vi là thể hiện sự phát triển trong lĩnh vực nào dưới đấy?

A. Tự nhiên                          B. Xã hội
C. Tư duy                             D. Lao động
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Câu 26. Em không đồng ý với quan điểm nào dưới đây khi bàn về phát triển?

A. Sự tăng trưởng diễn ra quanh co, phức tạp, không thuận tiện .
B. Cần xem xét và ủng hộ cái mới, cái văn minh
C. Cần giữ nguyên những đặc thù của cái cũ
D. Cần tránh bảo thủ, thái độ thành kiến về cái mới .
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Câu 27. Câu tục ngữ nào dưới đây không thể hiện sự phát triển?

A. Góp gió thành bão
B. Kiến tha lâu cũng đầy tổ
C. Tre già măng mọc
D. Đánh bùn sang ao .
Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *