Trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng 12 Bài 3 có đáp án | Trắc nghiệm GDCD 12

Trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng 12 Bài 3 có đáp án

Với 30 câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục đào tạo quốc phòng 12 Bài 3 : Tổ chức Quân đội và Công an nhân dân Nước Ta có đáp án, tinh lọc sẽ giúp học viên ôn tập trắc nghiệm GDQP 12 đạt hiệu quả cao .

Câu 1. Quân đội nhân dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, thống nhất của

A. Đảng Cộng sản Việt Nam.

B. Mặt trận Tổ quốc Nước Ta .
C. Quốc hội nước Nước Ta .
D. nhà nước Nước Ta .

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Câu 2. Quân đội nhân dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đặt dưới sự chỉ huy và điều hành của

A. Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam .
B. quản trị Quốc hội .
C. Thủ tướng cơ quan chính phủ .
D. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng .

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Câu 3. Quân đội nhân dân Việt Nam không bao gồm lực lượng nào dưới đây?

A. Bộ đội nòng cốt .
B. Bộ đội địa phương .
C. Bộ đội biên phòng .
D. Dân quân tự vệ .

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Câu 4. Cơ quan nào dưới đây không thuộc hệ thống tổ chức của quân đội nhân dân Việt Nam?

A. Tổng cục chính trị .
B. Tòa án quân sự chiến lược TW .
C. Viện kiểm Nhân dân tối cao .
D. Tổng cục phục vụ hầu cần .

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Câu 5. Cơ quan nào dưới đây thuộc hệ thống tổ chức của quân đội nhân dân Việt Nam?

A. Viện kiểm sát nhân dân .
B. Tổng cục công nghiệp quốc phòng .
C. Tòa án nhân dân .
D. Tổng cục biển hòn đảo và hải đảo Nước Ta .

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 6. Trong hệ thống tổ chức của quân đội nhân dân Việt Nam, cơ quan nào có chức năng đảm bảo trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang và điều hành các hoạt động quân sự trong thời bình, thời chiến?

A. Tổng cục chính trị .
B. Bộ Tổng tham mưu .
C. Tổng cục Hậu cần .
D. Tổng cục Kĩ thuật .

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 7. Trong hệ thống tổ chức của quân đội nhân dân Việt Nam, cơ quan nào đảm nhiệm công tác Đảng, công tác chính trị trong toàn quân?

A. Tổng cục chính trị .
B. Bộ Tổng tham mưu .
C. Tổng cục Hậu cần .
D. Tổng cục Kĩ thuật .

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Câu 8. Trong hệ thống tổ chức của quân đội nhân dân Việt Nam, cơ quan nào có chức năng đảm bảo vật chất, quân y, vận tải cho toàn quân?

A. Tổng cục chính trị .
B. Bộ Tổng tham mưu .
C. Tổng cục Hậu cần .
D. Tổng cục Kĩ thuật .

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Câu 9. Trong hệ thống tổ chức của quân đội nhân dân Việt Nam, cơ quan nào có chức năng đảm bảo vũ khí, trang bị, kĩ thuật, phương tiện chiến tranh cho toàn quân?

A. Tổng cục chính trị .
B. Bộ Tổng tham mưu .
C. Tổng cục Hậu cần .
D. Tổng cục Kĩ thuật .

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Câu 10. Trong hệ thống tổ chức của quân đội nhân dân Việt Nam, quân khu được hiểu là

A. tổ chức triển khai quân sự chiến lược theo chủ quyền lãnh thổ, thường trực Bộ Quốc phòng .
B. đơn vị chức năng tác chiến chiến dịch hoặc chiến dịch – giải pháp .
C. bộ phận quân đội hoạt động giải trí ở môi trường tự nhiên địa lí nhất định .
D. những đơn vị chức năng bộ đội trình độ, ví dụ : pháp binh, công binh …

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Câu 11. Trong hệ thống tổ chức của quân đội nhân dân Việt Nam, quân đoàn được hiểu là

A. tổ chức triển khai quân sự chiến lược theo chủ quyền lãnh thổ, thường trực Bộ Quốc phòng .
B. đơn vị chức năng tác chiến chiến dịch hoặc chiến dịch – giải pháp .
C. bộ phận quân đội hoạt động giải trí ở môi trường tự nhiên địa lí nhất định .
D. những đơn vị chức năng bộ đội trình độ, ví dụ : pháp binh, công binh …

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Câu 12. Trong hệ thống tổ chức của quân đội nhân dân Việt Nam, quân chủng được hiểu là

A. tổ chức triển khai quân sự chiến lược theo chủ quyền lãnh thổ, thường trực Bộ Quốc phòng .
B. đơn vị chức năng tác chiến chiến dịch hoặc chiến dịch – giải pháp .
C. bộ phận quân đội hoạt động giải trí ở thiên nhiên và môi trường địa lí nhất định .
D. những đơn vị chức năng bộ đội trình độ, ví dụ : pháp binh, công binh …

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Câu 13. Hệ thống bậc hàm của sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam bao gồm bao nhiêu cấp, bậc?

A. 3 cấp, 12 bậc .
B. 2 cấp, 8 bậc .
C. 1 cấp, 4 bậc .
D. 4 cấp, 16 bậc .

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Câu 14. Binh chủng nào sau đây thuộc Quân chủng lục quân – quân đội nhân dân Việt Nam?

A. Binh chủng Pháo phòng không .
B. Binh chủng Tên lửa phòng không .
C. Binh chủng Bộ binh cơ giới .
D. Binh chủng tên lửa – pháo bờ biển .

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Câu 15. Hiện nay, trên toàn lãnh thổ Việt Nam có bao nhiêu quân khu?

A. 6 quân khu .
B. 7 quân khu .
C. 8 quân khu .
D. 9 quân khu .

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 16. Lực lượng công an nhân dân Việt Nam được đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của

A. Đảng Cộng sản Việt Nam .
B. Mặt trận Tổ quốc Nước Ta .
C. Quốc hội nước Nước Ta .
D. nhà nước Nước Ta .

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Câu 17. Lực lượng công an nhân dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được đặt dưới sự chỉ huy, quản lí trực tiếp của

A. Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam .
B. quản trị Quốc hội .
C. Thủ tướng cơ quan chính phủ .
D. Bộ trưởng Bộ Cộng an .

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Câu 18. Lực lượng quân đội nhân dân và công an nhân dân Việt Nam đều thuộc quyền thống lĩnh của

A. Tổng bí thư Đảng .
B. quản trị Quốc hội .
C. Thủ tướng chính phủ nước nhà .
D. quản trị nước .

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Câu 19. Công an nhân dân Việt Nam bao gồm các lực lượng nào?

A. Lực lượng An ninh và lực lượng Cảnh sát .
B. Bộ đội địa phương và bộ đội nòng cốt .
C. Bộ đội nòng cốt và bộ đội biên phòng .
D. Lực lượng An ninh và dân quân tự vệ .

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Câu 20. Trong hệ thống tổ chức của công an nhân dân Việt Nam, cơ quan chuyên trách đảm nhiệm công tác xây dựng hệ thống tổ chức, cán bộ, các lực lượng nghiệp vụ trong Bộ Công an là

A. Tổng cục kiến thiết xây dựng lực lượng .
B. Tổng cục công an phòng chống tội phạm .
C. Tổng cục tình báo .
D. Bộ tư lệnh cảnh vệ .

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Câu 21. Trong hệ thống tổ chức của công an nhân dân Việt Nam, cơ quan nào là lực lượng nòng cốt có nhiệm vụ: đấu tranh phòng và chống tội phạm, làm thất bại mọi âm mưu hành động gây mất trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ trật tự an toàn xã hội?

A. Tổng cục kiến thiết xây dựng lực lượng .
B. Tổng cục công an phòng chống tội phạm .
C. Tổng cục tình báo .
D. Bộ tư lệnh cảnh vệ .

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 22. Trong hệ thống tổ chức của công an nhân dân Việt Nam, cơ quan nào là lực lượng đặc biệt, hoạt động bí mật ở cả trong và ngoài nước, nhằm ngăn chặn và đập tan những âm mưu, hành động chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh quốc gia?

A. Tổng cục thiết kế xây dựng lực lượng .
B. Tổng cục công an phòng chống tội phạm .
C. Tổng cục tình báo .
D. Bộ tư lệnh cảnh vệ .

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Câu 23. Cơ quan nào dưới đây khồng thuộc hệ thống tổ chức của công an nhân dân Việt Nam?

A. Tổng cục tình báo .
B. Bộ tư lệnh cảnh vệ .
C. Tòa án quân sự chiến lược TW .
D. Bộ tư lệnh công an vũ trang .

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Câu 24. Cơ quan nào dưới đây thuộc hệ thống tổ chức của công an nhân dân Việt Nam?

A. Tổng cục Chính trị .
B. Bộ Tổng tham mưu .
C. Tổng cục An ninh I .
D. Tòa án quân sự chiến lược TW .

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Câu 25. Trong hệ thống cấp bậc hàm của lực lượng công an nhân dân Việt Nam, sĩ quan (nghiệp vụ) cấp tướng gồm có mấy bậc?

A. 1 bậc .
B. 2 bậc .
C. 3 bậc .
D. 4 bậc .

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Câu 26. Trong hệ thống cấp bậc hàm của lực lượng công an nhân dân Việt Nam, sĩ quan (nghiệp vụ) cấp tá gồm có mấy bậc?

A. 1 bậc .
B. 2 bậc .
C. 3 bậc .
D. 4 bậc .

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Câu 27. Trong hệ thống cấp bậc hàm của lực lượng công an nhân dân Việt Nam, hạ sĩ quan (nghiệp vụ) gồm có mấy bậc?

A. 1 bậc .
B. 2 bậc .
C. 3 bậc .
D. 4 bậc .

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Câu 28. Trong hệ thống cấp bậc hàm của lực lượng công an nhân dân Việt Nam, sĩ quan (chuyên môn kĩ thuật) cấp tá gồm có mấy bậc?

A. 1 bậc .
B. 2 bậc .
C. 3 bậc .
D. 4 bậc .

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Câu 29. Trong hệ thống cấp bậc hàm của lực lượng công an nhân dân Việt Nam, sĩ quan (chuyên môn kĩ thuật) cấp úy gồm có mấy bậc?

A. 1 bậc .
B. 2 bậc .
C. 3 bậc .
D. 4 bậc .

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Câu 30. Trong hệ thống cấp bậc hàm của lực lượng công an nhân dân Việt Nam, hạ sĩ quan (chuyên môn kĩ thuật) gồm có mấy bậc?

A. 1 bậc .
B. 2 bậc .
C. 3 bậc .
D. 4 bậc .

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục đào tạo quốc phòng lớp 12 có đáp án, tinh lọc hay khác :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.