Nội dung chính

  • Trên giá sách có 4 quyển sách toán, 3 quyển sách lý, 2 quyển sách hóa. Lấy ngẫu nhiên 3 quyển sách. Tính xác suất để 3 quyển được lấy ra đều là môn toán.
  • Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác
  • Video liên quan

Trên giá sách có 4 quyển sách toán, 3 quyển sách lý, 2 quyển sách hóa. Lấy ngẫu nhiên 3 quyển sách. Tính Xác Suất để được 3 quyển được lấy ra có tối thiểu một quyển là toán. Trên giá sách có 4 quyển sách toán, 3 quyển sách lý, 2 quyển sách hóa. Lấy ngẫu nhiên 3 quyển sách. Tính Tỷ Lệ để 3 quyển được lấy ra có tối thiểu một quyển là toán

A.  2 7

B.  10 21

C.  37 42

D.  3 4

Trên giá sách có 4 quyển sách toán, 3 quyển sách lý, 2 quyển sách hóa. Lấy ngẫu nhiên 3 quyển sách. Xác suất để 3 quyển được lấy ra có tối thiểu một quyển là toán bằng :

A.  37 42

B.  2 7

C.  5 42

D.  1 21

Trên giá sách có 4 quyển sách toán, 5 quyển sách lý, 6 quyển sách hóa. Lấy ngẫu nhiên 3 quyển sách. Tính Phần Trăm để 3 quyển sách được lấy ra có tối thiểu một quyển sách là toán.

A.  33 91

B.  24 455

C.  58 91

D.  24 91

Trên giá sách có 4 quyển sách toán, 5 quyển sách lý. Lấy ngẫu nhiên ra 3 quyển sách. Tính Xác Suất để 3 quyển được lấy ra có tối thiểu một quyển toán. A. 2 7 B. 5 42 C. 1 21 D. 37 42 Trên giá sách có 4 quyển sách toán, 3 quyển sách lý, 2 quyển sách hoa. Lấy ngẫu nhiên 3 quyển sách. Tính Phần Trăm để 3 quyển được lấy ra thuộc 3 môn khác nhau. A. 5 42 B. 37 42 C. 2 7 D. 1 21 Có 3 quyển sách toán, 4 quyển sách lý và 5 quyển sách hóa khác nhau được sắp xếp ngẫu nhiên lên một giá sách có 3 ngăn, những quyển sách được sắp dựng đứng thành một hàng dọc vào một trong 3 ngăn ( mỗi ngăn đủ rộng để chứa toàn bộ những quyển sách ). Tính Phần Trăm để không có bất kể hai quyển sách toán nào đứng cạnh nhau. A. 36 91 B. 37 91 C. 54 91 D. 55 91 Trên giá sách có 4 quyển sách toán, 3 quyển sách lý, 2 quyển sách hóa. Lấy ngẫu nhiên 3 quyển sách. Tính Xác Suất để 3 quyển được lấy ra thuộc 3 môn khác nhau

A. 5 42.

B. 37 42.

C. 2 7.

D. 1 21.

Trên giá sách có 4 quyển sách toán, 3 quyển sách lý, 2 quyển sách hoa. Lấy ngẫu nhiên 3 quyển sách. Tính Xác Suất để 3 quyển được lấy ra thuộc 3 môn khác nhau. A. 5 42 B. 37 42 C. 2 7 D. 1 21 Trên giá sách có 4 quyển sách toán, 3 quyển sách lý, 2 quyển sách hóa. Lấy ngẫu nhiên 3 quyển sách. Tính Xác Suất để 3 quyển lấy ra có tối thiểu 1 quyển là môn toán.

A.  5 42

B.  2 7

C. 1 21 .

D. 37 42 .

Trên giá sách có 4 quyển sách toán, 3 quyển sách lý, 2 quyển sách hóa. Lấy ngẫu nhiên 3 quyển sách. Tính Xác Suất để 3 quyển được lấy ra có tối thiểu một quyển là toán A. 2 7 B. 10 21 C. 37 42 D. 3 4 Trên giá sách có 4 quyển sách toán, 3 quyển sách lý, 2 quyển sách hóa. Lấy ngẫu nhiên 3 quyển sách. Tính Xác Suất để 3 quyển được lấy ra có tối thiểu một quyển là toán

A.  2 7

B.  10 21

C.  37 42

D.  3 4

Trên giá sách có 4 quyển sách toán, 3 quyển sách lý, 2 quyển sách hóa. Lấy ngẫu nhiên 3 quyển sách. Tính Xác Suất để trong ba quyển sách lấy ra có tối thiểu một quyển là toán.

A.  2 7

B.  3 4

C.  37 42

D.  10 21

Trên giá sách có 4 quyển sách toán, 3 quyển sách lý, 2 quyển sách hóa. Lấy ngẫu nhiên 3 quyển sách. Tính Tỷ Lệ để được 3 quyển được lấy ra có tối thiểu một quyển là toán. Trên giá sách có 4 quyển sách toán, 3 quyển sách lý, 2 quyển sách hóa. Lấy ngẫu nhiên 3 quyển sách. Tính Xác Suất để được 3 quyển được lấy ra có tối thiểu một quyển là toán

A.  2 / 7  

B.  3 / 4

C.  37 / 42

D.  10 / 21

Trên giá sách có 4 quyển sách toán, 3 quyển sách lý, 2 quyển sách hóa. Lấy ngẫu nhiên 3 quyển sách. Tính xác suất để 3 quyển được lấy ra đều là môn toán.

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án : B
Lời giải :Số cách lấy 3 quyển sách bất kể là :Số cách lấy được 3 quyển thuộc môn toán là :Suy ra Xác Suất cần tìm là :Vậy đáp án đúng là B
Bạn có muốn ?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Xem thêm

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

  • Ngăn chặn và bài trừ các tệ nạn xã hội được pháp luật quy định trong luật nào dưới đây:

  • Đâu không phải là nội dung của pháp luật về phát triển bền vững của xã hội?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.