Nội dung chính

  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
  • Video liên quan

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Ba ống nghiệm không nhãn, chứa riêng ba dung dịch : glucozơ, hồ tinh bột, glixerol. Để phân biệt 3 dung dịch, người ta dùng thuốc thử Xem đáp án » 18/06/2021 3,124

Trong những nhận xét dưới đây nhận xét nào đúng ? Xem đáp án » 18/06/2021 1,463

Xenlulozơ tính năng với HNO3 cho ra loại sản phẩm trong đó có 1 mẫu sản phẩm X có % N = 14,14 %. Xác định CTCT của X, tính khối lượng HNO3 cần dùng để biến hàng loạt xenlulozơ ( khối lượng 324 gam ) thành loại sản phẩm Y ( với hiệu suất H = 100 % ) Xem đáp án » 18/06/2021 989

Phát biểu không đúng là :

Xem đáp án » 18/06/2021 845

Lên men m tấn tinh bột chứa 25 % tạp chất để điều chế được 1 m3 ancol etylic 92 o. Biết hiệu suất cả quy trình là 75 % và khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất là 0,8 g / ml. Giá trị của m là : Xem đáp án » 18/06/2021 688

Có 4 lọ mất nhãn ( 1 ), ( 2 ), ( 3 ), ( 4 ) chứa những dung dịch : etanal, glucozơ, etanol, saccarozơ. Biết rằng dung dịch ( 1 ), ( 2 ) công dụng CuOH2 ở điều kiện kèm theo thường tạo dung dịch xanh lam ; dung dịch ( 2 ), ( 4 ) tính năng với CuOH2 / OH – đun nóng tạo kết tủa đỏ gạch. Vậy 4 dung dịch lần lượt theo thứ tự là : Xem đáp án » 18/06/2021 643

Cho m gam glucozơ tham gia phản ứng tráng bạc trọn vẹn thu được 86,4 gam Ag. Nếu lên men trọn vẹn m gam glucozơ trên rồi cho khí CO2 hấp thụ vào nước vôi trong dư thì lượng kết tủa thu được là : Xem đáp án » 18/06/2021 585

Từ 100 kg gạo chứa 81 % tinh bột hoàn toàn có thể điều chế được bao nhiêu lít rượu etylic nguyên chất ( d = 0,8 g / ml ) và từ rượu nguyên chất đó sản xuất được bao nhiêu lít rượu 46 o ( Biết hiệu suất điều chế là 75 % ) ? Xem đáp án » 18/06/2021 530

Chất nào sau đây không có khả năng tham gia phản ứng thủy phân trong dung dịch H2SO4 loãng, đun nóng?

Xem đáp án » 18/06/2021 520

Trong công nghiệp, saccarozơ được thủy phân thành glucozơ và fructozơ dùng để thực thi phản ứng tráng gương, tráng ruột phích. Cần tối thiểu bao nhiêu gam saccarozơ để tạo được 4,32 gam Ag, đủ để tráng một chiếc ruột phích ? Xem đáp án » 18/06/2021 511

Saccarozơ và mantozơ là Xem đáp án » 18/06/2021 499

Dữ kiện thực nghiệm nào sau đây không đúng ? Xem đáp án » 18/06/2021 421

Giữa glucozơ và saccarozơ có đặc thù giống nhau Xem đáp án » 18/06/2021 390

Nhận định nào sau đây không đúng ?

Xem đáp án » 18/06/2021 363

Người ta hoàn toàn có thể điều chế cao su đặc Buna từ Xenlulozơ theo sơ đồ sau :Xenlulozơ → 30 % glucozơ → 80 % C2H5OH → 60 % Buta-1, 3 – đien → TH ( 100 % ) Cao su BunaKhối lượng xenlulozơ cần để sản xuất 1 tấn cao su đặc Buna là Xem đáp án » 18/06/2021 363

Từ 1 tấn tinh bột chứa 20 % tạp chất trơ hoàn toàn có thể sản xuất được bao nhiêu kg glucozơ nếu hiệu suất của quy trình sản xuất là 80 % ?

A. 1777 kg

B. 711 kg

C. 666 kg

D. 71 kg

Từ một tấn bột sắn chứa 20 % tạp chất trơ, hoàn toàn có thể sản xuất được bao nhiêu gam glucozo, nếu hiệu suất của quy trình sản xuất là 75 % Khi thủy phân 486 kg bột gạo có 80 % tinh bột ( còn lại là tạp chất trơ ). Nếu hiệu suất của quy trình sản xuất là 75 %, khối lượng glucozơ tạo thành là Tại một nhà máy sản xuất rượu, cứ 10 tấn tinh bột ( chứa 6,85 % tạp chất trơ ) sẽ sản xuất được 7,21 m 3 rượu etylic 40 o ( cho khối lượng riêng của rượu etylic nguyên chất là 0,789 g / c m 3 ). Hiệu suất của quy trình sản xuất là bao nhiêu ?

A. 40,07%.

B. 43,01%.

C. 80,14%.

D. 86,03%

Để sản xuất đường glucozơ, người ta đi từ tinh bột dựa trên phương trình hoá học của phản ứng sauC 6 H 10 O 5 n + n H 2 O → axit n C 6 H 12 O 6Biết hiệu suất của quy trình là 80 % .Tính lượng glucozơ thu được từ 1 tấn tinh bộtĐể thu được 1 tấn glucozơ cần bao nhiêu tấn tinh bột ? Từ 800 tấn quặng pirit sắt chứa 25 % tạp chất trơ hoàn toàn có thể sản xuất được a m 3 dung dịch H 2 S O 4 93 % D = 1, 83 g / c m 3, hiệu suất quy trình là 95 %. Giá trị của a là A. 547 B. 800 C. 1200 D. 547000

Để sản xuất được 16,9 tấn oleum H2SO4. 3SO3 phải dùng m tấn quặng pirit sắt chứa 10 % tạp chất trơ, hiệu suất của quy trình sản xuất là 80 %. Giá trị của m là :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.