Uyn – uyt ( Học vần – Tuần 24 )

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (141.18 KB, 3 trang )

(1)

TUẦN 24

Học vần
UYN – UYT
I. MỤC TIÊU

1.Phẩm chất :

-Học sinh yêu thích học Tiếng Việt, biết yêu thương và đoàn kết với bạn bè.

-Học sinh chăm chỉ, tích cực hăng say, tự giác thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ
được giao.

2.Năng lực :

– Năng lực chung: Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, thảo luận, nhận xét,
phát biểu về các nội dung của bài học với GV và bạn học. Có khả năng cộng tác, chia
sẻ với bạn. Khơi gợi óc tìm tịi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.

– Năng lực đặc thù: HS phát triển về năng lực ngôn ngữ thông qua việc học sinh nghe
hiểu và trình bày được yêu cầu nhiệm vụ học tâp; Rèn luyện các kĩ năng đọc, viết, nói và
nghe; Phát biểu rõ ràng; nghe hiểu ý kiến người nói. Viết đúng chính tả.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG:

TIẾT 1

Các em hãy mở SGK Tiếng Việt tập 2 trang 58
1. Hoạt động 1: Đọc vần

Mục tiêu: Học sinh biết đọc và học sinh phân tích đúng.

a. Nhận diện vần uyn :

a. Nhận diện vần uyn :

– Vần uyn gồm những âm gì ghép lại? (u,y, n).
– Em hãy đánh vần vần uyn (u – y – nờ- uyn).

– Em hãy phân tích vần uyn? ( có âm u đứng trước, âm y đứng giữa, âm n đứng sau).
* Em hãy nhìn tranh trong SGK và nói màn tuyn.

– Em hãy phân tích tiếng tuyn? ( có âm t đứng trước, vần uyn đứng sau).

– Em hãy đánh vần tiếng tuyn nào? (u – y – nờ- uyn/ tờ – uyn –tuyn/ màn tuyn)
– Rất tốt ! Vậy em hãy đọc trơn luôn nào ? (tuyn)

– Em hãy đánh vần và đọc trơn vần và từ ngữ.
u – y – nờ- uyn

tờ – uyn –tuyn
màn tuyn

b. Nhận diện vần uyt :

– Vần uyt gồm những âm gì ghép lại? (u, y, t).
– Em hãy đánh vần vần uyt (u – y – tờ- uyt )

(2)

( 2 )

– Em nhận biết được tiếng buýt có vần uyt (buýt).

– Em hãy phân tích tiếng buýt? ( có âm b đứng trước, vần uyt đứng sau).

– Em hãy đánh vần tiếng buýt nào? (u – y – tờ- uyt / bờ – uyt – buyt- sắc – buýt/ xe buýt)
– Em hãy đánh vần và đọc trơn vần và từ ngữ.

u – y – tờ- uyt

bờ – uyt – buyt- sắc – buýt
xe buýt

2. Hoạt động 2 :
1. Đọc từ ứng dụng.

Mục tiêu : học sinh đọc trơn được các từ ứng dụng.

Em hãy nhìn vào sách giáo khoa và tập đọc trơn các từ sau, nếu chưa đọc trơn được thì
đánh vần nhẩm rồi đọc to tiếng đó lên nhé.

tt cịi huýt sáo
dầu luyn xoắn xuýt

Em hãy đọc thầm và gạch một gạch dưới tiếng có vần uyên, hai gạch dưới tiếng có vần uyêt.
(tuýt, huýt, luyn, xuýt)

– Bây giờ, em hãy đọc trơn lại các từ trên nhé.
2. Hoạt động 3 : Tập viết

Các em hãy viết vào bảng con bằng cỡ chữ nhỏ nhé

 Viết vần : uyn, uyt
Viết tiếng: màn tuyn, xe buýt

TIÊT 2
1. Hoạt động 1: Luyện đọc.

Mục tiêu: Rèn kĩ năng đọc trơn cho HS.

Bây giờ các em hãy mở SGK TV tập 2 trang 59.
-Em thử quan sát và nhận xét tranh vẽ những gì?

-Em hãy đọc thầm bài tập đọc Đôi bạn và tìm tiếng có vần mới học nào ?( tuyn, xuýt, huýt,
suýt)

– Nghĩa từ:

+ xoắn xuýt (quấn lấy, bám chặt lấy như không rời ra)
+ kêu váng (kêu to lên)

– Em hãy đọc từ ngữ: tuyn, kít, xoắn xt, đơi khi, huýt sáo, nghịch, suýt ngã, kêu váng.
– Bài đọc có mấy câu? (8 câu)

(3)

( 3 )

– Bài đọc có mấy đoạn? (có 3 đoạn: đoạn 1 có 2 câu đầu, đoạn 2 có 2 câu tiếp, đoạn 3 có 4 câu
cuối)

– Em hãy đọc lại từng đoạn.

– Em hãy đọc cả bài chú ý ngắt hơi ở cuối câu.

( Nếu đọc trơn chưa trôi chảy, em hãy đánh vần nhẩm từng tiếng một rồi đọc to tiếng đó lên.
Đọc nhiều lần em sẽ đọc trơn nhanh và giỏi thơi .)

2. Hoạt động 2: Tìm hiểu bài:
Ghép đúng:

a) Tuyn 1) xoắn xuýt bên nhau
b) Kít 2) là một con chó nhỏ
c) Tuyn và Kít 3) là một con mèo nhỏ
(Đáp án là: a ghép với 2, b ghép với 3, c ghép với 1)

* Dặn dị:

1. Đọc lại tồn bài uyn uyt cho trơi chảy.
2. Tìm các tiếng có vần uyn, uyt ngồi SGK.
3. Em hãy làm SGK / 59 hoặc vở bài tập/ 23.
4. Viết vào vở:

màn tuyn
xe buýt

– Mỗi từ viết 2 dòng cỡ chữ nhỏ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *