1968 – Khóa học đầu tiên về Bảo tồn Tranh tường (MPC) được tổ chức.

1968 – The first course on the Conservation of Mural Paintings (MPC) is held.

WikiMatrix

Khóa học của chúng tôi gồm 120 học viên đến từ khắp thế giới.

Our class of 120 Gilead students came from every corner of the earth.

jw2019

Hiện nay, thật không may, không có trường nào dạy khóa học Thiết kế cho Nhân loại 101.

Now, unfortunately, there’s no school that offers the course Designing for Humanity 101.

ted2019

Tất cả các cơ sở có chọn những khóa học riêng từ cả Bundoora và Bendigo.

All campuses could choose to offer individual courses from both Bundoora and Bendigo.

WikiMatrix

Năm 1989, ông liên tiếp tham gia nhiều khóa học tại Học viện Quốc phòng Hoàng gia Cao cấp.

In 1989, he attended a series of special sessions at the Royal Higher Defence Institute .

WikiMatrix

Khóa học kiểu gì vậy?

What kind of French course is this?

OpenSubtitles2018.v3

Đầu năm 2006, hệ đào tạo hoàn chỉnh đại học bắt đầu khóa học đầu tiên.

In early 2006, the university-level completion program started the first course.

WikiMatrix

Khóa học 5 tháng trôi qua nhanh làm sao!

The five months of the course flew by.

jw2019

Một số họ đã là sinh viên trong một khóa học tôi về sinh học tiến hóa.

A couple of them were students in a course I was giving on evolutionary biology.

QED

Hãy xem khóa học của Học viện sáng tạo.

Check out our Creator Academy course.

support.google

Con đã đăng ký khóa học lái xe chưa?

Have you booked your driving lessons?

OpenSubtitles2018.v3

Sacred Heart College bắt đầu cung cấp khóa học văn bằng quản trị khách sạn vào năm 2010.

Sacred Heart College started to offer Diploma in Hotel Management courses in 2010.

WikiMatrix

Hãy bắt đầu với một tổng quan về khóa học.

Let’s begin with an overview of the course.

QED

Ắt hẳn, Khóa học Trực tuyến Mở Đồ sộ là như vậy.

In one sense, a Massive Open Online Course is just that: it’s of course.

QED

Bây giờ, chúng ta hãy nói một chút về tổ chức khóa học, nó sẽ như thế nào.

Now let’s talk a little bit about, the outline of the course, what it’s like.

QED

Bạn có thể hỏi chính mình, những gì tôi sẽ cần cho khóa học này?

You may be asking yourself, what am I going to need for this course?

QED

Rất nhiều học sinh tham dự học ngoài giờ, vào các khóa học buổi tối hoặc trong ngày.

The majority of students attend evening or weekend classes.

WikiMatrix

1965 – Khóa học đầu tiên về Bảo tồn Kiến trúc (ARC) được tổ chức.

1965 – The first course on Architectural Conservation (ARC) is held.

WikiMatrix

Số khóa học có sẵn: 15 khóa học cơ bản cộng thêm vài khóa học nhiệm ý khác nữa

Number of courses available: 15 basic courses, plus several other custom courses

LDS

Anh ấy nhận được một trong những số điểm cao nhất của khóa học luật thương mại đó.

He received one of the highest grades in that course on business law.

LDS

Chào mừng đến với khóa học Trình Biên Dịch.

Welcome to this course on compilers.

QED

Cô không thể về nhà cho đến khi khóa học chấm dứt.

She could not come home until the school term was over.

Literature

Trong suốt khóa học, mỗi cuối tuần các học viên đều tham gia thánh chức.

Every weekend during the course, the students shared in the field ministry.

jw2019

* Học thánh thư hằng ngày và đọc bài cho khóa học.

* Study the scriptures daily, and read the text for the course.

LDS

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *