Đề bài:

Nội dung chính

  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
  • Video liên quan


  A

19/06/2021 1,874

A. Bazơ.

Đáp án chính xác

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Nitơ đóng vai trò là chất oxi hóa trong phản ứng với Xem đáp án » 19/06/2021 2,793

Cho 9,6 gam Cu tính năng hết với dd HNO3 loãng. Thể tích khí NO là loại sản phẩm khử duy nhất ở đktc thu được là Xem đáp án » 19/06/2021 1,079

Cho dung dịch KOH dư vào 150 ml dd NH4Cl 1M. Đun nhẹ thu được thể tích khí thoát ra ở ( đktc ) là Xem đáp án » 19/06/2021 641

Sấm sét trong khí quyển hoàn toàn có thể tạo ra chất khí nào trong những khí sau ? Xem đáp án » 19/06/2021 372

Phân bón nào sau đây có hàm lượng đạm cao nhất là Xem đáp án » 19/06/2021 312

Cho 0,3 mol axit H3PO4 tác dụng với dd chứa 0,4 mol NaOH thì sau phản ứng thu được các muối nào?

Xem đáp án » 19/06/2021 267

Sản phẩm khi cho photpho tính năng với oxi dư là Xem đáp án » 19/06/2021 256

Cho 39 gam sắt kẽm kim loại M phản ứng trọn vẹn với dung dịch HNO3 thu được 8,96 lit khí NO ( là loại sản phẩm khử duy nhất ở đktc ). Kim loại M là Xem đáp án » 19/06/2021 245

Muối amoni là chất điện li thuộc loại nào ? Xem đáp án » 19/06/2021 239

Trung hòa 100 ml dung dịch H3PO4 1,5 M cần Vml dung dịch KOH 2M. Giá trị của V là Xem đáp án » 19/06/2021 230

Nhiệt phân CuNO32 thu được những chất nào sau đây ? Xem đáp án » 19/06/2021 201

Đưa hai đầu đũa thủy tinh chứa NH3 đặc và HCl đặc lại gần nhau. Hiện tượng xảy ra là Xem đáp án » 19/06/2021 134

Khi dung dịch axit HNO3 đặc tính năng với sắt kẽm kim loại thì thường thì sẽ sinh khí nào sau đây ? Xem đáp án » 19/06/2021 113

HNO3 đặc, nguội không tính năng với Xem đáp án » 19/06/2021 66

Để điều chế 4 lít NH3 từ N2 và H2 với hiệu suất 25% thì thể tích N2 cần dùng ở cùng điều kiện là:

Xem đáp án » 19/06/2021 64

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.