be-mac-tu8-2-4824088


B.T.S   –  
Thứ tư, 24/10/2018 15 : 58 ( GMT + 7 )

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Nghị quyết (Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22.10.2018) Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

be-mac-tu8-2-7747301
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 8 khóa XII (Ảnh: N.Bắc)

Báo Lao Động trân trọng ra mắt toàn văn Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược tăng trưởng bền vững và kiên cố kinh tế tài chính biển Nước Ta đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 .

I- TÌNH HÌNH VÀ NGUYÊN NHÂN

Sau 10 năm triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khoá X về Chiến lược biển Nước Ta đến năm 2020, nhận thức của toàn mạng lưới hệ thống chính trị, nhân dân và đồng bào ta ở quốc tế về vị trí, vai trò của biển, hòn đảo so với tăng trưởng kinh tế tài chính, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ vương quốc được nâng lên rõ ràng. Chủ quyền, bảo mật an ninh vương quốc trên biển được giữ vững ; công tác làm việc tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm an toàn hàng hải cơ bản được bảo vệ ; công tác làm việc đối ngoại, hợp tác quốc tế về biển được tiến hành dữ thế chủ động, tổng lực .
Kinh tế biển, những vùng biển, ven biển đang trở thành động lực tăng trưởng quốc gia ; mạng lưới hệ thống kiến trúc được chăm sóc góp vốn đầu tư ; đời sống vật chất và ý thức của người dân vùng biển được cải tổ. Nghiên cứu khoa học, tìm hiểu cơ bản, tăng trưởng nguồn nhân lực về biển đạt được nhiều tác dụng tích cực. Công tác quản trị, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường biển, ứng phó với biến hóa khí hậu, nước biển dâng được chú trọng. Hệ thống chủ trương, pháp lý, cỗ máy quản trị nhà nước về biển, hòn đảo từng bước được triển khai xong và phát huy hiệu lực thực thi hiện hành, hiệu suất cao .
Tuy nhiên, việc thực thi Nghị quyết vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém và khó khăn vất vả, thử thách trong tăng trưởng bền vững và kiên cố kinh tế tài chính biển. Phát triển kinh tế tài chính biển chưa kết nối hài hoà với tăng trưởng xã hội và bảo vệ môi trường tự nhiên. Công tác bảo vệ bảo mật an ninh, bảo đảm an toàn, phối hợp tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, cứu nạn, ứng phó với sự cố thiên nhiên và môi trường trên biển còn nhiều chưa ổn. Một số chỉ tiêu, trách nhiệm đề ra chưa đạt được ; lợi thế, tiềm năng là cửa ngõ vươn ra quốc tế chưa được phát huy khá đầy đủ ; việc triển khai chủ trương tăng trưởng 1 số ít ngành kinh tế tài chính biển mũi nhọn chưa cung ứng được nhu yếu đề ra. Sự link giữa những vùng biển, ven biển ; vùng ven biển với vùng trong nước ; địa phương có biển với địa phương không có biển và giữa những ngành, nghành còn thiếu ngặt nghèo, kém hiệu suất cao .
Ô nhiễm thiên nhiên và môi trường biển ở nhiều nơi còn diễn ra nghiêm trọng, ô nhiễm rác thải nhựa đã trở thành yếu tố cấp bách ; những hệ sinh thái biển, đa dạng sinh học biển bị suy giảm ; một số ít tài nguyên biển bị khai thác quá mức ; công tác làm việc ứng phó với biến hóa khí hậu, nước biển dâng, biển xâm thực còn nhiều hạn chế, chưa ổn. Khoa học và công nghệ tiên tiến, tìm hiểu cơ bản, tăng trưởng nguồn nhân lực biển chưa trở thành tác nhân then chốt trong tăng trưởng vững chắc kinh tế tài chính biển. Hợp tác quốc tế về biển chưa hiệu suất cao. Khoảng cách giàu – nghèo của dân cư ven biển có xu thế ngày càng tăng. Việc giữ gìn giá trị, phát huy truyền thống văn hoá biển chưa được chăm sóc đúng mức .
Những hạn chế, yếu kém nêu trên có nguyên do khách quan, tuy nhiên nguyên do chủ quan là hầu hết. Nhận thức của những cấp, những ngành, địa phương và người dân, doanh nghiệp về vai trò, vị trí của biển, tăng trưởng bền vững và kiên cố kinh tế tài chính biển chưa vừa đủ ; phương pháp quản trị tổng hợp, thống nhất về biển dựa trên hệ sinh thái chưa theo kịp với nhu yếu tăng trưởng và xu thế thời đại. Công tác chỉ huy, chỉ huy việc thực thi Nghị quyết của 1 số ít cấp uỷ, chính quyền sở tại còn thiếu liên tục, kinh khủng. Chính sách, pháp lý về biển chưa không thiếu, thiếu đồng điệu, một số ít chủ trương lớn của Đảng chưa được thể chế hoá kịp thời. Công tác quản trị nhà nước về biển, hòn đảo còn nhiều chưa ổn .
Công tác quy hoạch, kế hoạch, góp vốn đầu tư tăng trưởng những ngành, nghành nghề dịch vụ, vùng, địa phương tương quan đến biển còn thiếu tính tổng thể và toàn diện, link. Mô hình tổ chức triển khai và công tác làm việc quản trị so với một số ít tập đoàn lớn kinh tế tài chính biển còn nhiều yếu kém, chậm được khắc phục. Đầu tư cho điều tra và nghiên cứu khoa học, tìm hiểu cơ bản, tăng trưởng nguồn nhân lực biển còn hạn chế ; công tác làm việc huấn luyện và đào tạo, dạy nghề, tương hỗ quy đổi việc làm cho người dân ven biển chưa cung ứng được nhu yếu .

II- QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU

1. Bối cảnh, tình hình

Dự báo trong thời hạn tới, tình hình quốc tế liên tục có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt quan trọng là sự cạnh tranh đối đầu kế hoạch giữa những nước lớn, tranh chấp chủ quyền lãnh thổ ranh giới biển và sự sự không tương đồng giữa những nước tại Biển Đông. Ô nhiễm môi trường tự nhiên xuyên biên giới, biến hóa khí hậu, nước biển dâng đã trở thành yếu tố cấp bách toàn thế giới. Phát triển vững chắc, hài hoà giữa tăng trưởng với bảo tồn biển trở thành xu thế chủ yếu. Toàn cầu hoá và cách mạng khoa học – công nghệ tạo ra nhiều thời cơ và thử thách. Ở trong nước, không thay đổi kinh tế tài chính vĩ mô, tăng trưởng vững chắc ; thích ứng với đổi khác khí hậu, nước biển dâng ; bảo mật an ninh, trật tự, bảo đảm an toàn xã hội vẫn là những khó khăn vất vả, thử thách lớn .

2. Quan điểm

( 1 ) Thống nhất tư tưởng, nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng đặc biệt quan trọng của biển so với sự nghiệp thiết kế xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Biển là bộ phận cấu thành chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, là khoảng trống sống sót, cửa ngõ giao lưu quốc tế, gắn bó mật thiết với sự nghiệp thiết kế xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nước Ta phải trở thành vương quốc mạnh về biển, giàu từ biển, tăng trưởng bền vững và kiên cố, thịnh vượng, bảo mật an ninh và bảo đảm an toàn ; tăng trưởng bền vững và kiên cố kinh tế tài chính biển gắn liền với bảo vệ quốc phòng, bảo mật an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền lãnh thổ và toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, tăng cường đối ngoại, hợp tác quốc tế về biển, góp thêm phần duy trì môi trường hoà bình, không thay đổi cho tăng trưởng. Phát triển vững chắc kinh tế tài chính biển Nước Ta là nghĩa vụ và trách nhiệm của cả mạng lưới hệ thống chính trị, là quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của mọi tổ chức triển khai, doanh nghiệp và dân cư Nước Ta .
( 2 ) Phát triển vững chắc kinh tế tài chính biển trên nền tảng tăng trưởng xanh, bảo tồn đa dạng sinh học, những hệ sinh thái biển ; bảo vệ hài hoà giữa những hệ sinh thái kinh tế tài chính và tự nhiên, giữa bảo tồn và tăng trưởng, giữa quyền lợi của địa phương có biển và địa phương không có biển ; tăng cường link, cơ cấu tổ chức lại những ngành, nghành theo hướng nâng cao hiệu suất, chất lượng, hiệu suất cao và sức cạnh tranh đối đầu ; phát huy tiềm năng, lợi thế của biển, tạo động lực tăng trưởng kinh tế tài chính quốc gia .
( 3 ) Giữ gìn giá trị, phát huy truyền thống cuội nguồn lịch sử vẻ vang, truyền thống văn hoá biển song song với thiết kế xây dựng xã hội kết nối, thân thiện với biển ; bảo vệ quyền tham gia, hưởng lợi và nghĩa vụ và trách nhiệm của người dân so với tăng trưởng bền vững và kiên cố kinh tế tài chính biển trên cơ sở công minh, bình đẳng, tuân thủ Hiến pháp và pháp lý .
( 4 ) Tăng cường quản trị tổng hợp, thống nhất tài nguyên và bảo vệ thiên nhiên và môi trường biển, bảo tồn đa dạng sinh học, những hệ sinh thái biển tự nhiên ; dữ thế chủ động ứng phó với biến hóa khí hậu, nước biển dâng. Đẩy mạnh góp vốn đầu tư vào bảo tồn và tăng trưởng giá trị đa dạng sinh học, phục sinh những hệ sinh thái biển ; bảo vệ tính toàn vẹn của hệ sinh thái từ đất liền ra biển. Gắn bảo vệ thiên nhiên và môi trường biển với phòng ngừa, ngăn ngừa ô nhiễm, sự cố thiên nhiên và môi trường, tăng cường hợp tác khu vực và toàn thế giới .
( 5 ) Lấy khoa học, công nghệ tiên tiến tiên tiến và phát triển, tân tiến và nguồn nhân lực chất lượng cao làm tác nhân nâng tầm. Ưu tiên góp vốn đầu tư ngân sách nhà nước cho công tác làm việc nghiên cứu và điều tra, tìm hiểu cơ bản, giảng dạy nguồn nhân lực về biển ; phối hợp kêu gọi những nguồn lực trong và ngoài nước. Chủ động, nâng cao hiệu suất cao hội nhập, hợp tác quốc tế, ưu tiên lôi cuốn những nhà đầu tư kế hoạch số 1 quốc tế có công nghệ tiên tiến nguồn, trình độ quản trị tiên tiến và phát triển trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng độc lập, chủ quyền lãnh thổ và toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ của Nước Ta .

3. Mục tiêu đến năm 2030

a) Mục tiêu tổng quát

Đưa Nước Ta trở thành vương quốc biển mạnh ; đạt cơ bản những tiêu chuẩn về tăng trưởng bền vững và kiên cố kinh tế tài chính biển ; hình thành văn hoá sinh thái biển ; dữ thế chủ động thích ứng với biến hóa khí hậu, nước biển dâng ; ngăn ngừa xu thế ô nhiễm, suy thoái và khủng hoảng thiên nhiên và môi trường biển, thực trạng sụt lún bờ biển và biển xâm thực ; hồi sinh và bảo tồn những hệ sinh thái biển quan trọng. Những thành tựu khoa học mới, tiên tiến và phát triển, văn minh trở thành tác nhân trực tiếp thôi thúc tăng trưởng vững chắc kinh tế tài chính biển .

b) Mục tiêu cụ thể

– Các chỉ tiêu tổng hợp : Các chỉ tiêu về quản trị biển và đại dương, quản trị vùng bờ theo chuẩn mực quốc tế đạt mức thuộc nhóm nước trung bình cao trở lên trên quốc tế. Hầu hết những hoạt động giải trí tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội tương quan đến biển, hòn đảo được triển khai theo nguyên tắc quản trị tổng hợp tương thích với hệ sinh thái biển .
– Về kinh tế tài chính biển : Các ngành kinh tế tài chính thuần biển góp phần khoảng chừng 10 % GDP cả nước ; kinh tế tài chính của 28 tỉnh, thành phố ven biển ước đạt 65 – 70 % GDP cả nước. Các ngành kinh tế tài chính biển tăng trưởng bền vững và kiên cố theo những chuẩn mực quốc tế ; trấn áp khai thác tài nguyên biển trong năng lực hồi sinh của hệ sinh thái biển .
– Về xã hội : Chỉ số tăng trưởng con người ( HDI ) của những tỉnh, thành phố ven biển cao hơn mức trung bình của cả nước ; thu nhập trung bình đầu người của những tỉnh, thành phố ven biển gấp từ 1,2 lần trở lên so với thu nhập trung bình của cả nước. Các hòn đảo có người dân sinh sống có hạ tầng kinh tế tài chính – xã hội cơ bản khá đầy đủ, đặc biệt quan trọng là điện, nước ngọt, thông tin liên lạc, y tế, giáo dục …
– Về khoa học, công nghệ tiên tiến, tăng trưởng nguồn nhân lực biển : Tiếp cận, tận dụng tối đa thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến tiên tiến và phát triển và thuộc nhóm nước đứng vị trí số 1 trong ASEAN, có một số ít nghành khoa học và công nghệ tiên tiến biển đạt trình độ tiên tiến và phát triển, tân tiến trên quốc tế. Đào tạo và tăng trưởng nguồn nhân lực biển, hình thành đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ tiên tiến biển có năng lượng, trình độ cao .
– Về thiên nhiên và môi trường, ứng phó với biến hóa khí hậu, nước biển dâng :
Đánh giá được tiềm năng, giá trị những tài nguyên biển quan trọng. Tối thiểu 50 % diện tích quy hoạnh vùng biển Nước Ta được tìm hiểu cơ bản tài nguyên, thiên nhiên và môi trường biển ở tỉ lệ map 1 : 500.000 và tìm hiểu tỉ lệ lớn ở một số ít vùng trọng điểm. Thiết lập bộ cơ sở tài liệu số hoá về biển, hòn đảo, bảo vệ tính tích hợp, san sẻ và update .
Ngăn ngừa, trấn áp và giảm đáng kể ô nhiễm thiên nhiên và môi trường biển ; tiên phong trong khu vực về giảm thiểu chất thải nhựa đại dương. Ở những tỉnh, thành phố ven biển, 100 % chất thải nguy cơ tiềm ẩn, chất thải rắn hoạt động và sinh hoạt được thu gom và giải quyết và xử lý đạt quy chuẩn thiên nhiên và môi trường ; 100 % khu kinh tế tài chính, khu công nghiệp và khu đô thị ven biển được quy hoạch, kiến thiết xây dựng theo hướng vững chắc, sinh thái xanh, mưu trí, thích ứng với biến hóa khí hậu, nước biển dâng, có mạng lưới hệ thống giải quyết và xử lý nước thải tập trung chuyên sâu, phân phối những quy chuẩn, tiêu chuẩn về thiên nhiên và môi trường .
Quản lý và bảo vệ tốt những hệ sinh thái biển, ven biển và hải đảo ; tăng diện tích quy hoạnh những khu bảo tồn biển, ven biển đạt tối thiểu 6 % diện tích quy hoạnh tự nhiên vùng biển vương quốc ; phục sinh diện tích quy hoạnh rừng ngập mặn ven biển tối thiểu bằng mức năm 2000 .
Năng lực dự báo, cảnh báo nhắc nhở thiên tai, động đất, sóng thần, quan trắc, giám sát thiên nhiên và môi trường biển, biến hóa khí hậu, nước biển dâng, gồm có cả trải qua việc ứng dụng công nghệ tiên tiến ngoài hành tinh và trí tuệ tự tạo, đạt trình độ ngang tầm với những nước tiên tiến và phát triển trong khu vực. Có giải pháp phòng, tránh, ngăn ngừa, hạn chế tác động của triều cường, xâm nhập mặn, xói lở bờ biển .

4. Tầm nhìn đến năm 2045

Nước Ta trở thành vương quốc biển mạnh, tăng trưởng vững chắc, thịnh vượng, bảo mật an ninh, bảo đảm an toàn ; kinh tế tài chính biển góp phần quan trọng vào nền kinh tế tài chính quốc gia, góp thêm phần thiết kế xây dựng nước ta thành nước công nghiệp tân tiến theo xu thế xã hội chủ nghĩa ; tham gia dữ thế chủ động và có nghĩa vụ và trách nhiệm vào xử lý những yếu tố quốc tế và khu vực về biển và đại dương .

III- MỘT SỐ CHỦ TRƯƠNG LỚN VÀ KHÂU ĐỘT PHÁ

1. Một số chủ trương lớn

(1) Phát triển kinh tế biển và ven biển

a ) Phát triển những ngành kinh tế tài chính biển
Đến năm 2030, tăng trưởng thành công xuất sắc, nâng tầm về những ngành kinh tế tài chính biển theo thứ tự ưu tiên : ( 1 ) Du lịch và dịch vụ biển ; ( 2 ) Kinh tế hàng hải ; ( 3 ) Khai thác dầu khí và những tài nguyên tài nguyên biển khác ; ( 4 ) Nuôi trồng và khai thác món ăn hải sản ; ( 5 ) Công nghiệp ven biển ; ( 6 ) Năng lượng tái tạo và những ngành kinh tế tài chính biển mới. Cụ thể :
– Du lịch và dịch vụ biển : Chú trọng góp vốn đầu tư hạ tầng du lịch ; khuyến khích, tạo điều kiện kèm theo để những thành phần kinh tế tài chính tham gia tăng trưởng du lịch sinh thái xanh, thám hiểm khoa học, du lịch hội đồng, những khu du lịch nghỉ ngơi biển chất lượng cao tại những vùng ven biển ; kiến thiết xây dựng, tăng trưởng, đa dạng hoá những loại sản phẩm, chuỗi loại sản phẩm, tên thương hiệu du lịch biển quý phái quốc tế trên cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học, phát huy giá trị di sản vạn vật thiên nhiên, văn hoá, lịch sử vẻ vang rực rỡ của những vùng, miền, liên kết với những tuyến du lịch quốc tế để Nước Ta trở thành điểm đến mê hoặc của quốc tế. Nghiên cứu thử nghiệm tăng trưởng du lịch ra những hòn đảo, vùng biển xa bờ. Tăng cường năng lượng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, cứu nạn ; tăng nhanh những hoạt động giải trí thám hiểm khoa học ; chú trọng công tác làm việc giáo dục, y tế biển … Hỗ trợ, tạo điều kiện kèm theo để người dân ven biển quy đổi nghề từ những hoạt động giải trí có rủi ro tiềm ẩn xâm hại, ảnh hưởng tác động xấu đi đến biển sang bảo vệ, bảo tồn, tạo sinh kế bền vững và kiên cố, việc làm mới không thay đổi, nâng cao thu nhập cho người dân .
– Kinh tế hàng hải : Trọng tâm là khai thác có hiệu suất cao những cảng biển và dịch vụ vận tải biển. Quy hoạch, kiến thiết xây dựng, tổ chức triển khai khai thác đồng điệu, có hiệu suất cao những cảng biển tổng hợp, cảng trung chuyển quốc tế, cảng chuyên dùng gắn với những dịch vụ tương hỗ ; thiết kế xây dựng hoàn thành xong hạ tầng logistics và những tuyến đường giao thông vận tải, liên kết liên thông những cảng biển với những vùng, miền, địa phương trong nước và quốc tế. Đẩy mạnh tăng trưởng đội tàu vận tải biển với cơ cấu tổ chức hài hòa và hợp lý, ứng dụng công nghệ tiên tiến tân tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ, phân phối nhu yếu thị trường vận tải đường bộ trong nước, tham gia sâu vào những chuỗi đáp ứng vận tải đường bộ, từng bước ngày càng tăng, sở hữu thị trường quốc tế .
– Khai thác dầu khí và những tài nguyên, tài nguyên biển khác : Nâng cao năng lượng của ngành Dầu khí và những ngành tài nguyên, tài nguyên biển khác ; từng bước làm chủ công tác làm việc tìm kiếm, thăm dò, khai thác, phân phối trách nhiệm tăng trưởng kinh tế tài chính biển trong thời kỳ mới. Đẩy mạnh công tác làm việc tìm kiếm, thăm dò, ngày càng tăng trữ lượng dầu khí ; điều tra và nghiên cứu, thăm dò những bể trầm tích mới, những dạng hydrocarbon phi truyền thống cuội nguồn ; gắn việc tìm kiếm, thăm dò dầu khí với tìm hiểu, khảo sát, nhìn nhận tiềm năng những tài nguyên, tài nguyên biển khác, tài nguyên biển sâu, đặc biệt quan trọng là những tài nguyên có trữ lượng lớn, giá trị cao, có ý nghĩa kế hoạch. Nâng cao hiệu suất cao khai thác những tài nguyên tài nguyên biển gắn với chế biến sâu ; tích hợp hài hoà giữa khai thác, chế biến với bảo vệ môi trường tự nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học biển .
– Nuôi trồng và khai thác món ăn hải sản : Chuyển từ nuôi trồng, khai thác món ăn hải sản theo phương pháp truyền thống lịch sử sang công nghiệp, ứng dụng công nghệ cao. Tổ chức lại hoạt động giải trí khai thác món ăn hải sản theo hướng giảm khai thác gần bờ, tăng nhanh khai thác tại những vùng biển xa bờ và viễn dương tương thích với từng vùng biển và năng lực hồi sinh của hệ sinh thái biển song song với thực thi đồng nhất, có hiệu suất cao công tác làm việc đào tạo và giảng dạy, quy đổi nghề cho ngư dân. Thúc đẩy những hoạt động giải trí nuôi trồng, khai thác món ăn hải sản vững chắc, tăng cường bảo vệ, tái sinh nguồn lợi món ăn hải sản, nghiêm cấm những hoạt động giải trí khai thác mang tính tận diệt .
Hiện đại hoá công tác làm việc quản trị nghề cá trên biển ; tăng cường link sản xuất theo hình thức tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã ; kiến thiết xây dựng 1 số ít doanh nghiệp mạnh tham gia khai thác món ăn hải sản xa bờ và hợp tác khai thác viễn dương. Đầu tư tăng cấp những cảng cá, bến cá, khu neo đậu tàu thuyền, tổ chức triển khai tốt dịch vụ phục vụ hầu cần nghề cá. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến tiên tiến và phát triển trong nuôi trồng, khai thác, dữ gìn và bảo vệ, chế biến món ăn hải sản, tạo ra những mẫu sản phẩm nòng cốt, có chất lượng, giá trị kinh tế tài chính cao, phân phối nhu yếu của thị trường .
– Công nghiệp ven biển : Phải dựa trên cơ sở quy hoạch, xem xét lợi thế về điều kiện kèm theo tự nhiên của từng vùng, ưu tiên tăng trưởng những ngành công nghiệp công nghệ cao thân thiện với môi trường tự nhiên, công nghiệp nền tảng, công nghệ tiên tiến nguồn. Phát triển hài hòa và hợp lý những ngành thay thế sửa chữa và đóng tàu, lọc hoá dầu, nguồn năng lượng, cơ khí sản xuất, công nghiệp chế biến, công nghiệp phụ trợ .
– Năng lượng tái tạo và những ngành kinh tế tài chính biển mới : Thúc đẩy góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng, khai thác điện gió, điện mặt trời và những dạng nguồn năng lượng tái tạo khác. Phát triển ngành sản xuất thiết bị ship hàng ngành công nghiệp nguồn năng lượng tái tạo, tiến tới làm chủ một số ít công nghệ tiên tiến, phong cách thiết kế, sản xuất và sản xuất thiết bị ; ưu tiên góp vốn đầu tư tăng trưởng nguồn năng lượng tái tạo trên những hòn đảo Giao hàng sản xuất, hoạt động và sinh hoạt, bảo vệ quốc phòng, bảo mật an ninh. Quan tâm tăng trưởng 1 số ít ngành kinh tế tài chính dựa vào khai thác tài nguyên đa dạng sinh học biển như dược liệu biển, nuôi trồng và chế biến rong, tảo, cỏ biển …
b ) Phát triển đồng điệu, từng bước hình thành khu kinh tế tài chính, khu công nghiệp, khu đô thị sinh thái xanh ven biển
Tập trung kiến thiết xây dựng và nhân rộng những quy mô khu kinh tế tài chính, khu công nghiệp sinh thái xanh ven biển gắn với hình thành và tăng trưởng những TT kinh tế tài chính biển mạnh. Khu kinh tế tài chính ven biển phải đóng vai trò chủ yếu trong tăng trưởng vùng và kết nối liên vùng. Đổi mới tư duy trong thiết kế xây dựng và thực thi những quy hoạch, kế hoạch tăng trưởng mạng lưới hệ thống đô thị ven biển có hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, văn minh theo quy mô, tiêu chuẩn tăng trưởng xanh, đô thị mưu trí. Đẩy nhanh kiến thiết xây dựng hoàn thành xong kiến trúc những khu kinh tế tài chính, khu công nghiệp ven biển theo hướng tiếp cận quy mô khu kinh tế tài chính, khu công nghiệp sinh thái xanh, có sức mê hoặc những nhà đầu tư, lôi cuốn và sử dụng hiệu suất cao những nguồn lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao ; xử lý tốt yếu tố môi trường tự nhiên, xã hội, nâng cao chất lượng đời sống người dân .

(2) Phát triển các vùng biển dựa trên lợi thế về điều kiện tự nhiên, hài hoà giữa bảo tồn và phát triển

Quy hoạch khoảng trống biển theo những vùng bảo vệ – bảo tồn, vùng đệm và vùng tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội để tăng trưởng bền vững và kiên cố kinh tế tài chính biển trên cơ sở phát huy tối đa lợi thế so sánh về điều kiện kèm theo tự nhiên, vị trí địa lý, truyền thống văn hoá, tính phong phú của hệ sinh thái, bảo vệ tính link vùng, giữa địa phương có biển và không có biển .
– Vùng biển và ven biển phía Bắc ( Quảng Ninh – Tỉnh Ninh Bình ) : Tiếp tục kiến thiết xây dựng khu vực Hải Phòng Đất Cảng – Quảng Ninh trở thành TT kinh tế tài chính biển ; là cửa ngõ, động lực tăng trưởng vùng kinh tế tài chính trọng điểm Bắc Bộ gắn với cảng quốc tế Lạch Huyện ; tăng trưởng Quảng Ninh trở thành TT du lịch vương quốc liên kết với những TT du lịch quốc tế lớn của khu vực và quốc tế .
– Vùng biển và ven biển Bắc Trung Bộ, Duyên hải Trung Bộ ( Thanh Hoá – Bình Thuận ) : Phát triển những cảng biển nước sâu trung chuyển quốc tế, cảng biển chuyên được dùng gắn với những khu phối hợp công nghiệp, dầu khí, điện, nguồn năng lượng tái tạo, công nghiệp sạch ; tăng trưởng những TT du lịch lớn ; nuôi trồng, khai thác, chế biến món ăn hải sản, dịch vụ phục vụ hầu cần và hạ tầng nghề cá .
– Vùng biển và ven biển Đông Nam Bộ ( Bà Rịa – Vũng Tàu – Thành phố Hồ Chí Minh ) : Phát triển cảng biển container quốc tế, dịch vụ phục vụ hầu cần cảng biển, dịch vụ bảo vệ bảo đảm an toàn hàng hải, công nghiệp khai thác, chế biến dầu khí, công nghiệp tương hỗ và những dịch vụ ngành Dầu khí .
– Vùng biển và ven biển Tây Nam Bộ ( Tiền Giang – Cà Mau – Kiên Giang ) : Tập trung thiết kế xây dựng tăng trưởng Phú Quốc thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái xanh biển mạnh mang tầm quốc tế ; tăng trưởng công nghiệp khí, chế biến khí, điện khí, nguồn năng lượng tái tạo, nuôi trồng, khai thác món ăn hải sản, dịch vụ phục vụ hầu cần, hạ tầng nghề cá ; liên kết với những TT kinh tế tài chính lớn trong khu vực và quốc tế .

(3) Bảo vệ môi trường, bảo tồn, phát triển bền vững đa dạng sinh học biển; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng và phòng, chống thiên tai

Mở rộng diện tích quy hoạnh, xây dựng mới những khu vực bảo tồn biển trên cơ sở quy hoạch khoảng trống biển vương quốc ; chú trọng bảo tồn đa dạng sinh học, hồi sinh những hệ sinh thái, đặc biệt quan trọng là những rạn sinh vật biển, thảm cỏ biển, rừng ngập mặn, rừng phòng hộ ven biển ; bảo vệ tính toàn vẹn và mối quan hệ tự nhiên giữa những hệ sinh thái đất liền và biển .
Xây dựng những tiêu chuẩn, nhu yếu kỹ thuật khắt khe theo chuẩn quốc tế về thiên nhiên và môi trường so với những dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư có rủi ro tiềm ẩn ô nhiễm thiên nhiên và môi trường cao khu vực ven biển, bảo vệ phòng ngừa, ngăn ngừa không để xảy ra những sự cố gây ô nhiễm thiên nhiên và môi trường, giảm thiểu và giải quyết và xử lý hiệu suất cao những nguồn gây ô nhiễm. Đầu tư thiết kế xây dựng, củng cố lực lượng, trang thiết bị giám sát, cảnh báo nhắc nhở tự động hóa về chất lượng môi trường tự nhiên, ứng phó với sự cố thiên nhiên và môi trường, hoá chất ô nhiễm trên biển ; quản trị rác thải biển, nhất là rác thải nhựa ; cải tổ, nâng cao chất lượng thiên nhiên và môi trường biển .
Nâng cao năng lượng dự báo, cảnh báo nhắc nhở, chủ động phòng, tránh và giảm nhẹ thiệt hại thiên tai, động đất, sóng thần, thích ứng với đổi khác khí hậu, nước biển dâng trên cơ sở ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến tiên tiến và phát triển, đặc biệt quan trọng là vận dụng những quy mô mưu trí có năng lực thích ứng, chống chịu với thiên tai và tác động ảnh hưởng xấu đi của đổi khác khí hậu. Đẩy mạnh những giải pháp phòng, chống biển xâm thực, xói lở bờ biển, ngập lụt, xâm nhập mặn …

(4) Nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng văn hoá biển, xã hội gắn bó, thân thiện với biển

Nâng cao đời sống, bảo vệ bảo mật an ninh, bảo đảm an toàn cho dân cư vùng ven biển, trên hòn đảo và những người lao động trên biển. Chú trọng tăng trưởng những thiết chế văn hoá cho hội đồng dân cư biển và ven biển ; phát huy truyền thống, giá trị lịch sử vẻ vang và văn hoá dân tộc bản địa, tri thức tốt đẹp trong ứng xử với biển, coi đây là nền tảng quan trọng để kiến thiết xây dựng văn hoá biển. Bảo tồn khoảng trống văn hoá, kiến trúc và di sản vạn vật thiên nhiên. Nâng cao nhận thức về biển và đại dương, kiến thiết xây dựng xã hội, ý thức, lối sống, hành vi văn hoá gắn bó, thân thiện với biển. Phát huy ý thức tương thân tương ái của hội đồng dân cư vùng biển, ven biển. Bảo đảm quyền tiếp cận, tham gia, hưởng lợi và nghĩa vụ và trách nhiệm của người dân so với biển một cách công minh, bình đẳng .

(5) Bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hợp tác quốc tế

Xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng chính quy, tinh luyện theo hướng tân tiến, ưu tiên hiện đại hoá 1 số ít quân chủng, binh chủng, lực lượng thực thi pháp lý trên biển ; không ngừng củng cố, tăng cường thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận bảo mật an ninh nhân dân khu vực biển ; bảo vệ năng lượng giải quyết và xử lý tốt những trường hợp trên biển, giữ vững độc lập, chủ quyền lãnh thổ, quyền chủ quyền lãnh thổ, quyền tài phán và quyền lợi vương quốc trên những vùng biển. Nâng cao năng lượng ứng phó với những mối đe doạ bảo mật an ninh truyền thống cuội nguồn và phi truyền thống cuội nguồn, bảo vệ bảo mật an ninh vương quốc, trật tự, bảo đảm an toàn xã hội, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu lợi dụng những yếu tố về biển, hòn đảo để chống phá .
Kiên trì kiến thiết xây dựng và duy trì môi trường hoà bình, không thay đổi và trật tự pháp lý trên biển, tạo cơ sở cho việc khai thác và sử dụng biển bảo đảm an toàn, hiệu suất cao. Tăng cường và lan rộng ra quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế, dữ thế chủ động tham gia và góp phần tích cực vào nỗ lực chung của hội đồng quốc tế trong việc bảo tồn, sử dụng bền vững và kiên cố biển và đại dương ; tranh thủ tối đa những nguồn lực, sự tương hỗ quốc tế để nâng cao năng lượng quản trị và khai thác biển, trong đó chú trọng những nghành khoa học, công nghệ tiên tiến, tri thức và huấn luyện và đào tạo nguồn nhân lực .

2. Một số khâu đột phá

( 1 ) Hoàn thiện thể chế tăng trưởng vững chắc kinh tế tài chính biển, ưu tiên hoàn thành xong hành lang pháp lý, thay đổi, tăng trưởng quy mô tăng trưởng xanh, bảo vệ thiên nhiên và môi trường, nâng cao hiệu suất, chất lượng, sức cạnh tranh đối đầu quốc tế của những ngành kinh tế tài chính biển, những vùng biển, ven biển ; hoàn thành xong chính sách quản trị tổng hợp và thống nhất về biển. Rà soát, kiểm soát và điều chỉnh, bổ trợ và lập mới những quy hoạch tương quan đến biển, bảo vệ tính link, đồng nhất giữa những ngành, địa phương .
( 2 ) Phát triển khoa học, công nghệ tiên tiến và giảng dạy nguồn nhân lực biển chất lượng cao, thôi thúc thay đổi, phát minh sáng tạo, tận dụng thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến tiên tiến và phát triển, khoa học, công nghệ tiên tiến mới, lôi cuốn chuyên viên, nhà khoa học số 1, nhân lực chất lượng cao .
( 3 ) Phát triển kiến trúc đa tiềm năng, đồng điệu, mạng lưới giao thông vận tải liên kết những TT kinh tế tài chính lớn của cả nước, những khu công nghiệp, khu đô thị, những vùng biển với những cảng biển dựa trên hệ sinh thái kinh tế tài chính và tự nhiên, liên kết kế hoạch Bắc – Nam, Đông – Tây giữa những vùng trong nước và với quốc tế .

IV- CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phát triển bền vững biển, tạo đồng thuận trong toàn xã hội

Nâng cao nhận thức, tăng cường sự chỉ huy của những cấp uỷ, tổ chức triển khai đảng, chính quyền sở tại trong tổ chức triển khai thực thi, kiểm tra, giám sát quy trình tiến hành thực thi những chủ trương, giải pháp về tăng trưởng bền vững và kiên cố kinh tế tài chính biển. Nâng cao hiệu suất cao, đa dạng hoá những hình thức, nội dung tuyên truyền chủ trương của Đảng, chủ trương, pháp lý của Nhà nước về biển, hòn đảo, kế hoạch tăng trưởng vững chắc kinh tế tài chính biển Nước Ta trong toàn mạng lưới hệ thống chính trị, trong nhân dân, đồng bào ta ở quốc tế và hội đồng quốc tế ; chứng minh và khẳng định chủ trương đồng nhất của Nước Ta là duy trì môi trường hoà bình, không thay đổi, tôn trọng pháp luật quốc tế trên biển. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức triển khai đoàn thể những cấp trong công tác làm việc tuyên truyền, hoạt động những những tầng lớp nhân dân giám sát và phản biện xã hội việc thực thi Nghị quyết .

2. Hoàn thiện thể chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về phát triển bền vững kinh tế biển

Rà soát, hoàn thành xong mạng lưới hệ thống chủ trương, pháp lý về biển theo hướng tăng trưởng vững chắc, bảo vệ tính khả thi, đồng điệu, thống nhất, tương thích với chuẩn mực lao lý và điều ước quốc tế mà Nước Ta tham gia. Tạo hành lang pháp lý thuận tiện để kêu gọi những nguồn lực trong và ngoài nước cho góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng hạ tầng, tăng trưởng khoa học, công nghệ tiên tiến, nguồn nhân lực và chuyển giao tri thức về biển. Tích cực tham gia và dữ thế chủ động thôi thúc hình thành chính sách toàn thế giới và khu vực tương quan đến biển và đại dương .
Kiện toàn mạng lưới hệ thống cơ quan quản trị nhà nước tổng hợp và thống nhất về biển từ Trung ương đến địa phương bảo vệ tân tiến, đồng nhất ; thiết kế xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lượng, trình độ cao. Nâng cao hiệu suất cao phối hợp giữa những cơ quan, giữa Trung ương với địa phương về công tác làm việc biển, hòn đảo. Kiện toàn cơ quan điều phối liên ngành chỉ huy thống nhất việc triển khai Chiến lược tăng trưởng bền vững và kiên cố kinh tế tài chính biển do Thủ tướng nhà nước đứng đầu ; tăng cường năng lượng cho Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai tốt tính năng, trách nhiệm là cơ quan thường trực giúp nhà nước, Thủ tướng nhà nước quản trị nhà nước tổng hợp và thống nhất về biển, hòn đảo .
Kiện toàn quy mô tổ chức triển khai, nâng cao năng lượng quản trị những hòn đảo, quần đảo và vùng ven biển. Thực hiện sắp xếp dân cư trên những hòn đảo gắn với quy đổi quy mô tổ chức triển khai sản xuất theo hướng thân thiện với biển và thiên nhiên và môi trường biển .
Rà soát, bổ trợ và thiết kế xây dựng mới đồng điệu những kế hoạch, quy hoạch, kế hoạch tương quan đến biển, hòn đảo theo hướng quản trị tổng hợp, tương thích với hệ sinh thái biển, bảo vệ sự kết nối hài hoà, đồng điệu giữa bảo tồn và tăng trưởng những vùng đất liền, vùng ven bờ, vùng độc quyền kinh tế tài chính và thềm lục địa. Khẩn trương thiết kế xây dựng Quy hoạch khoảng trống biển vương quốc, Quy hoạch toàn diện và tổng thể khai thác, sử dụng bền vững và kiên cố tài nguyên vùng bờ .

3. Phát triển khoa học, công nghệ và tăng cường điều tra cơ bản biển

Thúc đẩy thay đổi, phát minh sáng tạo, ứng dụng những thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến tiên tiến và phát triển ; tăng nhanh nghiên cứu và điều tra, xác lập luận cứ khoa học cho việc hoạch định, hoàn thành xong chủ trương, pháp lý về tăng trưởng vững chắc kinh tế tài chính biển .
Ưu tiên góp vốn đầu tư cho công tác làm việc tìm hiểu cơ bản, điều tra và nghiên cứu khoa học, công nghệ tiên tiến, huấn luyện và đào tạo nguồn nhân lực biển ; hình thành những TT nghiên cứu và điều tra, ứng dụng công nghệ sinh học biển, khai thác đáy biển sâu, công nghệ tiên tiến thiên hà trong giám sát biển đạt trình độ tiên tiến và phát triển trong khu vực. Đánh giá tiềm năng và lợi thế về điều kiện kèm theo tự nhiên, tài nguyên, hệ sinh thái và những ngành, nghành nghề dịch vụ kinh tế tài chính biển như hàng hải, khai thác, nuôi trồng, chế biến thuỷ, món ăn hải sản, nguồn năng lượng tái tạo, thông tin và công nghệ tiên tiến số, sinh dược học biển, thiết bị tự quản lý và vận hành ngầm …
Xây dựng và thực thi có hiệu suất cao Chương trình trọng điểm tìm hiểu cơ bản tài nguyên, môi trường tự nhiên biển và hải đảo ; lan rộng ra nâng cao hiệu suất cao hợp tác quốc tế trong tìm hiểu, nghiên cứu và điều tra ở những vùng biển quốc tế. Đầu tư đội tàu điều tra và nghiên cứu biển tiên tiến và phát triển, thiết bị ngầm dưới biển có năng lực điều tra và nghiên cứu ở những vùng biển sâu .

4. Đẩy mạnh giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực biển

Tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức, kỹ năng và kiến thức, hiểu biết về biển, đại dương, kiến thức và kỹ năng sống sót, thích ứng với biến hóa khí hậu, nước biển dâng, phòng, tránh thiên tai cho học viên, sinh viên trong tổng thể những bậc học, cấp học. Phát triển nguồn nhân lực biển chất lượng cao tương thích với nhu yếu thị trường ; có chính sách, chủ trương đặc biệt quan trọng lôi cuốn nhân tài, từng bước hình thành đội ngũ những nhà quản trị, nhà khoa học, chuyên viên đạt trình độ quốc tế, có trình độ sâu về biển và đại dương .
Có chính sách tương hỗ, nâng cao chất lượng giảng dạy, tăng trưởng mạng lưới cơ sở huấn luyện và đào tạo nguồn nhân lực biển đạt trình độ tiên tiến và phát triển trong khu vực. Thực hiện có hiệu suất cao công tác làm việc đào tạo và giảng dạy nghề, cung ứng nhu yếu lao động của những ngành kinh tế tài chính biển và việc quy đổi nghề của dân cư .

5. Tăng cường năng lực bảo đảm quốc phòng, an ninh, thực thi pháp luật trên biển

Hoàn thiện tổ chức triển khai những lực lượng bảo vệ quốc phòng, bảo mật an ninh, thực thi pháp lý trên biển. Đầu tư trang thiết bị văn minh, chú trọng đào tạo và giảng dạy nhân lực, nâng cao hiệu suất cao thực thi pháp lý và tăng cường năng lực hiệp đồng, tác chiến của những lực lượng tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, quyền chủ quyền lãnh thổ, quyền tài phán và những quyền hạn chính đáng, hợp pháp của quốc gia. Xây dựng lực lượng công an khu vực ven biển, hòn đảo, những khu đô thị, khu kinh tế tài chính, khu công nghiệp ven biển vững mạnh, làm nòng cốt bảo vệ bảo mật an ninh chính trị, trật tự, bảo đảm an toàn xã hội vùng biển, hòn đảo .
Nâng cao năng lượng hoạt động giải trí của những lực lượng trực tiếp làm trách nhiệm phòng, tránh và giảm nhẹ thiệt hại thiên tai, cứu nạn, cứu hộ cứu nạn, ứng phó với biến hóa khí hậu, nước biển dâng khu vực biển, hòn đảo ; bảo vệ bảo mật an ninh, bảo đảm an toàn cho dân cư, người lao động và những hoạt động giải trí kinh tế tài chính khu vực biển ; kiến thiết xây dựng vững chãi thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận bảo mật an ninh nhân dân vùng biển, hòn đảo .

6. Chủ động tăng cường và mở rộng quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế về biển

Thực hiện đồng điệu đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa dạng hoá, đa phương hoá ; dữ thế chủ động, nâng cao hiệu suất cao hội nhập quốc tế ; nhất quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và những quyền lợi hợp pháp, chính đáng của vương quốc trên biển, đồng thời dữ thế chủ động, tích cực xử lý, giải quyết và xử lý những tranh chấp, sự không tương đồng trên Biển Đông bằng những giải pháp hoà bình trên cơ sở lao lý quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 ; giữ gìn môi trường hoà bình, không thay đổi và hợp tác để tăng trưởng .
Tăng cường quan hệ với những đối tác chiến lược, đối tác chiến lược tổng lực và những nước bè bạn truyền thống cuội nguồn, những nước có tiềm lực về biển, những nước có chung quyền lợi trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền lãnh thổ, bình đẳng, cùng có lợi và tương thích với pháp luật quốc tế. Chủ động, tích cực tham gia những forum quốc tế và khu vực, nhất là những hoạt động giải trí hợp tác biển trong khuôn khổ ASEAN ; phối hợp với những nước triển khai rất đầy đủ và hiệu suất cao Tuyên bố về ứng xử của những bên trên Biển Đông ( DOC ), thôi thúc ký Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông ( COC ) .
Thúc đẩy những hoạt động giải trí hợp tác quốc tế về quản trị, sử dụng, bảo tồn vững chắc biển, đại dương ; triển khai trang nghiêm những điều ước, thoả thuận khu vực và quốc tế về biển, đại dương mà Nước Ta đã tham gia ; điều tra và nghiên cứu tham gia những điều ước quốc tế quan trọng về biển, trước mắt ưu tiên những nghành về quản trị tài nguyên, bảo vệ môi trường tự nhiên, điều tra và nghiên cứu khoa học biển ; tăng nhanh tham gia nghiên cứu và điều tra khoa học, khảo sát, thăm dò, khai thác tài nguyên tại những vùng biển quốc tế. Tiếp tục tăng nhanh hợp tác, tranh thủ sự tương hỗ của những đối tác chiến lược, những tổ chức triển khai quốc tế và khu vực để tăng trưởng nguồn nhân lực, hạ tầng vùng biển, ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến tân tiến vào những ngành kinh tế tài chính biển, bảo vệ môi trường tự nhiên, phòng, chống thiên tai và thích ứng với đổi khác khí hậu, nước biển dâng .

7. Huy động nguồn lực, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư cho phát triển bền vững biển, xây dựng các tập đoàn kinh tế biển mạnh

Đẩy mạnh lôi cuốn nguồn lực từ những thành phần kinh tế tài chính, nhất là kinh tế tài chính tư nhân, kinh tế tài chính có vốn góp vốn đầu tư quốc tế. Chủ động lôi cuốn những nhà đầu tư lớn, có công nghệ tiên tiến nguồn, trình độ quản trị tiên tiến và phát triển từ những nước tăng trưởng. Ưu tiên góp vốn đầu tư ngân sách nhà nước cho tăng trưởng những huyện đảo, xã hòn đảo tiền tiêu, xa bờ ; xã hội hoá góp vốn đầu tư kiến trúc biển, hòn đảo, những khu kinh tế tài chính, khu công nghiệp ven biển. Khuyến khích tăng trưởng những doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tài chính, những tập đoàn lớn kinh tế tài chính biển mạnh hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại trên biển, đặc biệt quan trọng là ở những vùng biển xa bờ, viễn dương. Tiếp tục cơ cấu tổ chức lại doanh nghiệp nhà nước thuộc những ngành kinh tế tài chính biển, bảo vệ nâng cao năng lượng quản trị, hiệu suất cao sản xuất kinh doanh thương mại, sức cạnh tranh đối đầu .

V- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các tỉnh uỷ, thành uỷ, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương tổ chức học tập, quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết; xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch hành động với các mục tiêu, tiêu chí, nhiệm vụ, giải pháp, nguồn lực, cơ chế kiểm tra, giám sát, cơ quan chịu trách nhiệm và lộ trình chi tiết để cụ thể hoá, thể chế hoá Nghị quyết trong phạm vi trách nhiệm của cơ quan, tổ chức mình; tăng cường lãnh đạo, tạo sự thống nhất cả về nhận thức và hành động trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Đảng đoàn Quốc hội lãnh đạo công tác xây dựng luật, pháp lệnh, ưu tiên các dự án luật trực tiếp phục vụ triển khai thực hiện Nghị quyết; tăng cường giám sát của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các uỷ ban của Quốc hội đối với phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam.

3. Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo ban hành kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm, cụ thể hoá các quan điểm, mục tiêu và định hướng chiến lược của Nghị quyết; xác định rõ các nhiệm vụ cấp bách, nhiệm vụ thường xuyên, có lộ trình và phân công cụ thể. Tăng cường năng lực, vai trò quản lý nhà nước, xây dựng cơ chế điều phối liên ngành trong quản lý nhà nước về biển, đảo. Lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, bộ, ngành, địa phương rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển có liên quan; hoàn thiện đồng bộ các văn bản dưới luật, cơ chế, chính sách phát triển bền vững kinh tế biển phù hợp với tình hình và điều kiện của mỗi vùng, miền, địa phương; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện.

4. Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức việc học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong nhân dân về vị trí, vai trò của biển và Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam.

5. Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

6. Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết và định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *