nội dung

Giới thiệu khóa học

Hiện nay, C++ đã là cái tên rất quen thuộc trong ngành lập trình. Mặc dù C++ là ngôn ngữ lập trình đã ra đời khá lâu, nhưng không phải ai cũng có cơ hội để tìm hiểu về nó.

Vì vậy, Kteam đã xây dựng lên khóa học LẬP TRÌNH C++ CĂN BẢN để cung cấp một lượng kiến thức về ngôn ngữ C++ nói riêng, và các khái niệm khác trong lập trình nói chung.

Nội dung khóa học sẽ được phân tách một cách chi tiết, nhằm giúp các bạn dễ hiểu và thực hành được ngay.

Tham gia góp phần khóa học hội đồng

Nếu bạn muốn gửi đến hội đồng những khóa học do chính bạn / team của bạn thực thi. Đừng ngần ngại liên hệ với Kteam để được tương hỗ nhé !

Đối tượng tham gia

Serial dành cho những bạn chưa có bất kể kiến thức và kỹ năng gì về lập trình, hoặc những bạn mất cơ bản muốn lấy lại kiến thức và kỹ năng nền tảng lập trình, đơn cử là C + + .
Thời lượng mỗi video từ 3 – 30 phút nhằm mục đích chia nhỏ quy trình thực thi, giúp bạn dễ tiếp thu và ứng dụng source code tương hỗ từ thư viện Howkteam. com

Nội dung khóa học

Bài 1: Giới thiệu về C++

 • Tổng quan ngôn ngữ C++
 • Tại sao nên học ngôn ngữ C++

Bài 2: Cài đặt môi trường phát triển (IDE) Visual studio 2015

 • Giới thiệu Microsoft Visual Studio
 • Hướng dẫn download và cài đặt visual studio

Bài 3: Xây dựng chương trình C++ đầu tiên với Visual Studio 2015

 • Một số kiến thức cần lưu ý
 • Cách tạo và biên dịch chương trình C++ đầu tiên trên Visual Studio
 • Một số vấn đề thường gặp đối với lập trình viên mới

Bài 4: Cấu trúc một chương trình C++ (Structure of a program)

 • Cấu trúc của một chương trình C++
 • Cú pháp và lỗi cú pháp trong C++ (Syntax and syntax errors)

Bài 5: Ghi chú trong C++ (Comments in C++)

 • Cú pháp comment trong C++
 • Một số kinh nghiệm khi comment trong lập trình

Bài 6: Biến trong C++ (Variables in C++)

 • Biến trong C++
 • Khởi tạo biến trong C++ (Defining a variable)
 • Định nghĩa biến ở đâu (Where to define variables)

Bài 7: Số tự nhiên và Số chấm động trong C++ (Integer, Floating point)

 • Tổng quan về kiểu dữ liệu cơ bản trong C++
 • Kiểu số nguyên (Integer)
 • Số chấm động (Floating point numbers)

Bài 8: Kiểu ký tự trong C++ (Character)

 • Tổng quan về kiểu ký tự (Character)
 • Khai báo, khởi tạo và gán giá trị một biến ký tự
 • In ký tự ra màn hình
 • In ký tự từ số nguyên và ngược lại (Casting)
 • Escape sequences
 • Newline ‘n’ và std::endl
 • Dấu nháy đơn ‘K’ và dấu nháy kép “Kteam”

Bài 9: Kiểu luận lý và cơ bản về Câu điều kiện If (Boolean and If statements)

 • Tổng quan về kiểu luận lý (Boolean)
 • Cơ bản về câu điều kiện If và Boolean

Bài 10: Nhập, Xuất và Định dạng dữ liệu trong C++ (Input and Output)

 • Xuất dữ liệu với std::cout trong C++
 • Nhập dữ liệu với std::cin trong C++
 • Định dạng dữ liệu nhập xuất trong C++

Bài 11: Hằng số trong C++ (Constants)

 • Tổng quan hằng số (Constants)
 • Hằng số với từ khóa const
 • Hằng số với chỉ thị tiền xử lý #define
 • Nên định nghĩa hằng số ở đâu

Bài 12: Toán tử số học, toán tử tăng giảm, toán tử gán số học trong C++ (Operators)

 • Tổng quan về toán tử
 • Toán tử số học trong C++ (Arithmetic operators)
 • Toán tử gán số học trong C++ (Arithmetic assignment operators)

Bài 13: Toán tử quan hệ, logic, bitwise, misc và độ ưu tiên toán tử trong C++

 • Toán tử quan hệ trong C++ (Relational operators)
 • Toán tử logic trong C++ (Logical operators)
 • Toán tử trên bit trong C++ (Bitwise operators)
 • Các toán tử hỗn hợp trong C++ (Misc Operators)
 • Độ ưu tiên và quy tắc kết hợp toán tử trong C++

Bài 14: Cơ bản về chuỗi ký tự trong C++ (An introduction to std::string)

 • Tổng quan về chuỗi ký tự (std::string)
 • Khai báo, khởi tạo và gán giá trị một chuỗi ký tự
 • Xuất một chuỗi ký tự (string output):
 • Nhập một chuỗi ký tự (string input)
 • Một số thao tác cơ bản với chuỗi ký tự

Bài 15: Biến cục bộ trong C++ (Local variables in C++)

 • Tổng quan về tầm vực của biến
 • Biến cục bộ (Local variables)

Bài 16: Biến toàn cục trong C++ (Global variables in C++)

 • Tổng quan về tầm vực của biến
 • Biến toàn cục (Global variables)
 • Sử dụng biến toàn cục là nguy hiểm
 • Khi nào cần sử dụng biến toàn cục (non-const)

Bài 17: Biến tĩnh trong C++ (Static variables in C++)

 • Tổng quan về biến tĩnh (static variables)
 • Khi nào nên sử dụng biến tĩnh

Bài 18: Ép kiểu ngầm định trong C++ (Implicit type conversion in C++)

 • Tổng quan về ép kiểu dữ liệu
 • Ép kiểu ngầm định trong C++ (Implicit type conversion)

Bài 19: Ép kiểu tường minh trong C++ (Explicit type conversion in C++)

 • Ép kiểu tường minh trong C++ (Explicit type conversion)

Bài 20: Cơ bản về Hàm và Giá trị trả về (Basic of functions and return values)

 • Tổng quan về hàm (functions overview)
 • Giá trị trả về (return values)
 • Giá trị trả về của kiểu void (return values of type void)

Bài 21: Truyền Giá Trị cho Hàm (Passing Arguments by Value)

 • Tham số và đối số của hàm (Function parameters and arguments)
 • Truyền giá trị cho hàm (Passing arguments by value)
 • Tổng kết về phương pháp truyền giá trị cho hàm (Passing argument by value)

Bài 22: Truyền Tham Chiếu cho Hàm (Passing Arguments by Reference)

 • Truyền tham chiếu cho hàm (Passing arguments by reference)
 • Truyền tham chiếu hằng (Pass by const reference)
 • Tổng kết về phương pháp truyền tham chiếu cho hàm (Passing arguments by reference)

Bài 23: Tiền khai báo và Định nghĩa Hàm (Forward declarations and Definitions of Functions)

 • Lỗi “identifier not found”
 • Tiền khai báo và nguyên mẫu hàm (Forward declaration and function prototypes)
 • Khai báo và định nghĩa trong C++ (Declarations and definitions in C++)

Bài 24: Giới thiệu về cấu trúc điều khiển (Control flow introduction)

 • Tổng quan về cấu trúc điều khiển trong C++
 • Câu lệnh dừng (halt)
 • Câu lệnh nhảy (Jumps)
 • Cấu trúc rẽ nhánh có điều kiện (Conditional branches)
 • Cấu trúc vòng lặp (Loops)
 • Xử lý ngoại lệ (Exceptions handling)

Bài 25: Câu điều kiện If và Toán tử điều kiện (If statements and Conditional operator)

 • Câu điều kiện If
 • Toán tử điều kiện (Conditional operator)

Bài 26: Câu điều kiện Switch trong C++ (Switch statements)

 • Câu điều kiện Switch (Switch statements)
 • Khai báo và khởi tạo biến bên trong case statement

Bài 27: Câu lệnh Goto trong C++ (Goto statements)

 • Tổng quan về câu lệnh Goto trong C++
 • Một số vấn đề của câu lệnh Goto

Bài 28: Vòng lặp While trong C++ (While statements)

 • Tổng quan về cấu trúc vòng lặp
 • Vòng lặp while (while statements)

Bài 29: Vòng lặp Do while trong C++ (Do while statements)

 • Vòng lặp do while (do while statements)

Bài 30: Vòng lặp For trong C++ (For statements)

 • Vòng lặp for (for statements)

Bài 31: Từ khóa Break and continue trong C++

 • Từ khóa break
 • Từ khóa continue

Bài 32: Phát sinh số ngẫu nhiên trong C++ (Random number generation)

 • Tổng quan về phát sinh số ngẫu nhiên
 • Phát sinh số ngẫu nhiên trong C++
 • Phát sinh số ngẫu nhiên trong C++ 11

Bài 33: Mảng 1 chiều trong C++ (Arrays)

 • Tại sao lại sử dụng mảng?
 • Tổng quan về mảng 1 chiều
 • Khai báo và khởi tạo mảng 1 chiều
 • Xuất các phần tử mảng 1 chiều
 • Nhập dữ liệu cho mảng 1 chiều
 • Phát sinh dữ liệu ngẫu nhiên cho mảng 1 chiều

Bài 34: Các thao tác trên Mảng một chiều

 • Truyền mảng vào hàm (passing arrays to functions)
 • Nhập và xuất mảng 1 chiều
 • Sao chép mảng 1 chiều
 • Tìm kiếm phần tử trong mảng
 • Sắp xếp mảng 1 chiều
 • Thêm và xóa một phần tử trong mảng

Bài 35: Mảng 2 chiều trong C++ (Two-dimensional arrays)

 • Mảng 2 chiều là gì?
 • Khai báo và khởi tạo mảng 2 chiều
 • Xuất các phần tử mảng 2 chiều
 • Nhập các phần tử mảng 2 chiều

Bài 36: Các thao tác trên Mảng 2 chiều

 • Truyền mảng vào hàm (passing arrays to functions)
 • Nhập và xuất mảng 2 chiều
 • Tính tổng các phần tử trong mảng
 • Tìm giá trị lớn nhất của mảng 2 chiều

Bài 37: Mảng ký tự trong C++ (C-style strings)

 • Mảng ký tự (C-style strings) là gì?
 • Khai báo và khởi tạo mảng ký tự (C-style strings)
 • Xuất mảng ký tự (C-style strings) với std::cout
 • Nhập mảng ký tự (C-style strings) với std::cin

Bài 38: Các thao tác trên Mảng ký tự (C-style strings)

 • Một số thao tác với mảng ký tự (C-style strings)

Khóa học sẽ được cập nhập liên tục trong thời hạn tới .

Kết

Nội dung chi tiết của khóa học LẬP TRÌNH C++ CĂN BẢN đang trong quá trình xây dựng một cách kỹ lưỡng nhằm đảm bảo chất lượng và sẽ được cập nhập liên tục trong thời gian tới.

Nếu bạn có bất kể khó khăn vất vả hay vướng mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần BÌNH LUẬN bên dưới hoặc trong mục HỎI và ĐÁP trên thư viện Howkteam. com để nhận được sự tương hỗ từ hội đồng .
Cảm ơn những bạn đã luôn sát cánh cùng Kteam. Hãy để lại phản hồi hoặc góp ý của mình để tăng trưởng bài viết tốt hơn. Đừng quên “ Luyện tập – Thử Thách – Không ngại khó ”

Thảo luận

Nếu bạn có bất kể khó khăn vất vả hay vướng mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần bên dưới hoặc trong mục HỎI và ĐÁP trên thư viện Howkteam. com để nhận được sự tương hỗ từ hội đồng .

Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng Kteam. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của mình để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên “Luyện tập – Thử Thách – Không ngại khó”

Tham gia miễn phí khóa học Khóa học lập trình C++ căn bản

Học ngay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *