nội dung

Giới thiệu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) được thành lập theo Quyết định số 121 BT ngày 29/7/1983 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Liên hiệp những Hội Khoa học và Kỹ thuật Nước Ta ( Liên hiệp Hội Nước Ta ) được xây dựng theo Quyết định số 121 BT ngày 29/7/1983 của Hội đồng Bộ trưởng ( nay là nhà nước ) nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Nước Ta .Khi mới xây dựng, Liên hiệp Hội Nước Ta có 15 hội thành viên. Đến nay, trải qua hơn 30 năm thiết kế xây dựng và tăng trưởng, Liên hiệp Hội Nước Ta đã trở thành một tổ chức triển khai chính trị – xã hội lớn với 152 hội thành viên, trong đó có 89 hội ngành toàn nước và 63 liên hiệp hội tỉnh / thành phố thường trực TW. Bên cạnh đó, Liên hiệp Hội Nước Ta còn có hơn 500 đơn vị chức năng điều tra và nghiên cứu khoa học, tăng trưởng công nghệ tiên tiến và giảng dạy được xây dựng theo Nghị định 81 ; 101 cơ quan báo, tạp chí với hơn 400 ấn phẩm gồm có báo, báo điện tử, tạp chí, bản tin, đặc san, trang tin điện tử và ấn phẩm khác .

Hội thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam gồm Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung và các hội, tổng hội hoạt động hợp pháp trên các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên và khoa học công nghệ trong phạm vi cả nước tự nguyện tham gia Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Đại hội đại biểu toàn nước là cơ quan chỉ huy cao nhất của Liên hiệp Hội có nhiệm kỳ là 5 năm. Cho đến nay Liên hiệp Hội Nước Ta đã qua 7 kỳ đại hội .

GS.VS Anh hùng Lao động Thiếu tướng Trần Đại Nghĩa là Chủ tịch đầu tiên của Liên hiệp Hội Việt Nam (1983-1988).

GS.TS Hà Học Trạc Chủ tịch Liên Hiệp hội Việt Nam trong khoá II và khoá III (1988-1999).

GS.VS Anh hùng Lao động Vũ Tuyên Hoàng, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam các khóa IV (1999-2004), khóa V (2004-2008).

PGS.TS Hồ Uy Liêm, Quyền Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam khóa V (2008-2010).

GS.VS.TSKH Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên Hội Việt Nam khóa VI (2010-2015) và khóa VII (2015-2020)

TSKH Phan Xuân Dũng , Chủ tịch Liên Hội Việt Nam khóa VIII (2020-2025)

Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội Nước Ta được Đại hội bầu ra để chỉ huy thực thi những nghị quyết của Đại hội .Thành viên của Hội đồng Trung ương gồm có đại diện thay mặt của tổng thể những hội thành viên và 1 số ít nhà khoa học, nhà quản lý do Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương khoá trước ra mắt và được đại hội chấp thuận đồng ý. Để quản lý hoạt động giải trí của Liên hiệp Hội Nước Ta giữa hai kỳ họp, Hội đồng Trung ương đã bầu ra Đoàn quản trị. Đoàn quản trị Hội đồng Trung ương khoá VIII có 26 thành viên do TSKH Phan Xuân Dũng làm quản trị .

Liên hiệp Hội Việt Nam có chức năng:

1. Tập hợp, đoàn kết đội ngũ tri thức khoa học và công nghệ tiên tiến người Nước Ta ở trong và ngoài nước ; điều hòa, phối hợp và hướng dẫn hoạt động giải trí của những hội thành viên .2. Làm cầu nối giữa những hội thành viên với những cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và những tổ chức triển khai khác nhằm mục đích xử lý những yếu tố chung so với đội ngũ tri thức của Liên hiệp những Hội Khoa học và Kỹ thuật Nước Ta .3. Đại diện, bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của những tổ chức triển khai thành viên, của đội ngũ tri thức khoa học và công nghệ tiên tiến Nước Ta

Liên hiệp Hội Việt Nam thực hiện các nhiệm vụ chính sau đây:

1. Xây dựng và tăng trưởng tổ chức triển khai :a ) Thực hiện công tác làm việc kiến thiết xây dựng, củng cố, tăng trưởng và kiện toàn tổ chức triển khai cỗ máy của Liên hiệp những Hội Khoa học và Kỹ thuật ở Trung ương và những tỉnh, thành phố thường trực Trung ương ;

b) Điều hòa, phối hợp và trợ giúp hoạt động của các hội thành viên;

c ) Tăng cường mối link liên ngành, liên vùng giữa những hội thành viên .2. Vận động tri thức khoa học và công nghệ tiên tiến :a ) Phát huy truyền thống cuội nguồn yêu nước, lòng tự hào dân tộc bản địa, ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm công dân, ý thức hợp tác, tính hội đồng, tính trung thực và đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ tri thức khoa học và công nghệ tiên tiến, đặc biệt quan trọng là tri thức trẻ ;b ) Tuyên truyền, thông dụng thoáng rộng chủ trương, đường lối của Đảng và chủ trương, pháp lý của Nhà nước trong đội ngữ tri thức khoa học và công nghệ tiên tiến ;c ) Vận động tri thức khoa học và công nghệ tiên tiến người Nước Ta trong và ngoài nước tham gia những hoạt động giải trí đơn cử, góp thêm phần tích cực vào công cuộc kiến thiết xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ;d ) Tạo điều kiện kèm theo nâng cao trình độ nghề nghiệp, góp thêm phần cải tổ đời sống ý thức, vật chất của đội ngũ tri thức khoa học và công nghệ tiên tiến .3. Tổ chức triển khai những hoạt động giải trí :a ) Đề xuất, tham mưu cho Đảng và Nhà nước những yếu tố lớn về đường lối, chủ trương, chủ trương tăng trưởng quốc gia, nhất là về khoa học và công nghệ tiên tiến, giáo dục và đào tạo và giảng dạy, chủ trương so với tri thức ;b ) Chủ động tư vấn, phản biện và giám định xã hội nhằm mục đích góp thêm phần kiến thiết xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc hoạch định và thực thi chủ trương, đường lối của Đảng và chủ trương, pháp lý của Nhà nước, những kế hoạch, quy hoạch, những chương trình, kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, những dự án Bất Động Sản quan trọng ;c ) Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến, chuyển giao những văn minh khoa học, công nghệ tiên tiến vào sản xuất và đời sống, bảo vệ thiên nhiên và môi trường, ứng phó với đổi khác khí hậu toàn thế giới ;d ) Phổ biến kiến thức và kỹ năng khoa học và công nghệ tiên tiến, tham gia thiết kế xây dựng xã hội học tập, góp thêm phần nâng cao dân trí, huấn luyện và đào tạo nhân lực và tu dưỡng nhân tài ;đ ) Tổ chức, hướng dẫn và khuyến khích trào lưu phát minh sáng tạo của quần chúng trong hoạt động giải trí khoa học và công nghệ tiên tiến ;e ) Tham gia cấp chứng từ hành nghề, thực thi giám sát hoạt động giải trí nghề nghiệp và những dịch vụ công theo pháp luật của pháp lý ;g ) Tham gia tăng trưởng hội đồng, xóa đói giảm nghèo, chăm nom sức khỏe thể chất nhân dân và những hoạt động giải trí xã hội khác .4. Thực hiện vai trò thành viên của Mặt trận Tổ quốc Nước Ta :a ) Phối hợp với những tổ chức triển khai thành, viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiến hành những hoạt động giải trí chung nhằm mục đích phát huy sức mạnh tổng hợp, tăng cường liên minh công nhân – nông dân – tri thức và thiết kế xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa ;b ) Phản ánh nguyện vọng và quan điểm góp phần của đội ngũ tri thức khoa học và công nghệ tiên tiến với Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ;c ) Tham gia đấu tranh bảo vệ tự do, chống cuộc chiến tranh, góp thêm phần kiến thiết xây dựng và củng cố tình hữu nghị, sự hiểu biết và hợp tác giữa những vương quốc và dân tộc bản địa .5. Tăng cường hợp tác với những hội, những tổ chức triển khai phi chính phủ của những nước, tham gia những tổ chức triển khai khoa học và công nghệ tiên tiến của khu vực và quốc tế theo pháp luật của pháp lý .

Để thực hiện tốt những nhiệm vụ nêu trên, Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên tiếp tục củng cố tổ chức của mình, thường xuyên tổ chức các hoạt động phổ biến kiến thức; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; tư vấn, phản biện và giám định xã hội; thông tin; đào tạo; thành lập Quỹ hỗ trợ sáng tạo kĩ thuật Việt Nam (VIFOTEC). Trong nhiều năm qua, nhằm khuyến khích các hoạt động KH&CN, cải tiến kĩ thuật, Liên hiệp Hội Việt Nam cùng với Bộ KH&CN, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức Giải thưởng sáng tạo khoa học và công nghệ Việt Nam (mỗi năm 1 lần) và Hội thi sáng tạo kĩ thuật toàn quốc (2 năm 1 lần).

Đảng và nhà nước đã chăm sóc và nhìn nhận cao hoạt động giải trí của Liên hiệp Hội Nước Ta, bộc lộ đơn cử qua 1 số ít những văn bản quan trọng như : Chỉ thị 45 – CT / TW của Bộ Chính trị ” Về tăng nhanh hoạt động giải trí của Liên hiệp những Hội Khoa học và Kỹ thuật Nước Ta ” ; Chỉ thị 14/2000 / CT-TTg của Thủ tướng nhà nước ” về việc tiến hành thực thi những giải pháp nhằm mục đích tăng cường và nâng cao hiệu suất cao hoạt động giải trí của Liên hiệp những Hội Khoa học và Kỹ thuật Nước Ta ” ; Kết luận của Ban Bí thư số 145 – TB / TW về liên tục tăng cường việc triển khai Chỉ thị 45 – CT / TW so với Liên hiệp những Hội Khoa học và Kỹ thuật Nước Ta trong quy trình tiến độ từ nay đến năm 2010 ; Chỉ thị số 42 – CT / TW của Bộ Chính trị về liên tục thay đổi, nâng cao chất lượng, hiệu suất cao hoạt động giải trí của Liên hiệp Hội Nước Ta trong thời kỳ tăng nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá quốc gia ; Quyết định số 14/2014 / QĐ-TTg ngày 14/02/2014 về hoạt động giải trí Tư vấn, Phản biện và Giám định xã hội của Liên hiệp những Hội Khoa học và Kỹ thuật Nước Ta, ….Ghi nhận những góp phần của Liên hiệp Hội Nước Ta và những hội thành viên so với sự nghiệp thiết kế xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, quản trị nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã khuyến mãi ngay Liên hiệp Hội Việt Nam Huân Chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc Lập hạng Nhất và nhiều huân chương cao quý khác .Liên hiệp Hội Nước Ta và những hội thành viên sẽ liên tục phấn đấu, thay đổi tổ chức triển khai và nâng cao hiệu suất cao hoạt động giải trí để góp sức nhiều hơn và có hiệu suất cao hơn cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nước nhà .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *