BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM———– Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————-

 

QUY CHẾ
Đào tạo ĐH và cao đẳng hệ chính quy theo mạng lưới hệ thống tín chỉ
( Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007 / QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo )
———————————-

Chương I : NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh và đối tượng người dùng vận dụng
1. Quy chế này lao lý đào tạo và giảng dạy ĐH và cao đẳng hệ chính quy theo mạng lưới hệ thống tín chỉ, gồm có : tổ chức triển khai huấn luyện và đào tạo ; kiểm tra và thi học phần ; xét và công nhận tốt nghiệp .
2. Quy chế này vận dụng so với sinh viên những khoá huấn luyện và đào tạo hệ chính quy ở trình độ ĐH và cao đẳng trong những ĐH, học viện, trường ĐH và trường cao đẳng ( sau đây gọi tắt là trường ) triển khai theo hình thức tích luỹ tín chỉ .
Điều 2. Chương trình giáo dục ĐH
1. Chương trình giáo dục ĐH ( sau đây gọi tắt là chương trình ) biểu lộ tiềm năng giáo dục ĐH, pháp luật chuẩn kiến thức và kỹ năng, kiến thức và kỹ năng, khoanh vùng phạm vi và cấu trúc nội dung giáo dục ĐH, giải pháp và hình thức huấn luyện và đào tạo, phương pháp nhìn nhận tác dụng đào tạo và giảng dạy so với mỗi học phần, ngành học, trình độ đào tạo và giảng dạy của giáo dục ĐH .
2. Chương trình được những trường thiết kế xây dựng trên cơ sở chương trình khung do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành .
Mỗi chương trình gắn với một ngành ( kiểu đơn ngành ) hoặc với một vài ngành ( kiểu tuy nhiên ngành ; kiểu ngành chính – ngành phụ ; kiểu 2 văn bằng ) .
3. Chương trình được cấu trúc từ những học phần thuộc hai khối kiến thức và kỹ năng : giáo dục đại cương và giáo dục chuyên nghiệp .
Điều 3. Học phần và Tín chỉ
1. Học phần là khối lượng kiến thức và kỹ năng tương đối toàn vẹn, thuận tiện cho sinh viên tích luỹ trong quy trình học tập. Phần lớn học phần có khối lượng từ 2 đến 4 tín chỉ, nội dung được sắp xếp giảng dạy toàn vẹn và phân bổ đều trong một học kỳ. Kiến thức trong mỗi học phần phải gắn với một mức trình độ theo năm học phong cách thiết kế và được cấu trúc riêng như một phần của môn học hoặc được cấu trúc dưới dạng tổng hợp từ nhiều môn học. Từng học phần phải được ký hiệu bằng một mã số riêng do trường quy định .
2. Có hai loại học phần : học phần bắt buộc và học phần tự chọn .
a ) Học phần bắt buộc là học phần tiềm ẩn những nội dung kiến thức và kỹ năng chính yếu của mỗi chương trình và bắt buộc sinh viên phải tích góp ;
b ) Học phần tự chọn là học phần tiềm ẩn những nội dung kiến thức và kỹ năng thiết yếu, nhưng sinh viên được tự chọn theo hướng dẫn của trường nhằm mục đích đa dạng hoá hướng trình độ hoặc được tự chọn tuỳ ý để tích luỹ đủ số học phần pháp luật cho mỗi chương trình .
3. Tín chỉ được sử dụng để tính khối lượng học tập của sinh viên. Một tín chỉ được lao lý bằng 15 tiết học triết lý ; 30 – 45 tiết thực hành, thí nghiệm hoặc luận bàn ; 45 – 90 giờ thực tập tại cơ sở ; 45 – 60 giờ làm tiểu luận, bài tập lớn hoặc đồ án, khoá luận tốt nghiệp .
Đối với những học phần kim chỉ nan hoặc thực hành thực tế, thí nghiệm, để tiếp thu được một tín chỉ sinh viên phải dành tối thiểu 30 giờ sẵn sàng chuẩn bị cá thể .
Hiệu trưởng những trường pháp luật đơn cử số tiết, số giờ so với từng học phần cho tương thích với đặc thù của trường .
4. Đối với những chương trình, khối lượng của từng học phần đã được tính theo đơn vị chức năng học trình, thì 1,5 đơn vị chức năng học trình được quy đổi thành 1 tín chỉ .
5. Một tiết học được tính bằng 50 phút .
Điều 4. Thời gian hoạt động giảng dạy
Thời gian hoạt động giảng dạy của trường được tính từ 8 giờ đến 20 giờ hằng ngày. Tuỳ theo tình hình trong thực tiễn của trường, Hiệu trưởng pháp luật đơn cử thời hạn hoạt động giải trí giảng dạy của trường .
Tuỳ theo số lượng sinh viên, số lớp học cần tổ chức triển khai và điều kiện kèm theo cơ sở vật chất của trường, trưởng phòng giảng dạy sắp xếp thời khóa biểu hàng ngày cho những lớp .
Điều 5. Đánh giá tác dụng học tập
Kết quả học tập của sinh viên được nhìn nhận sau từng học kỳ qua những tiêu chuẩn sau :
1. Số tín chỉ của những học phần mà sinh viên ĐK học vào đầu mỗi học kỳ ( gọi tắt là khối lượng học tập ĐK ) .
2. Điểm trung bình chung học kỳ là điểm trung bình có trọng số của những học phần mà sinh viên ĐK học trong học kỳ đó, với trọng số là số tín chỉ tương ứng của từng học phần .
3. Khối lượng kỹ năng và kiến thức tích góp là khối lượng tính bằng tổng số tín chỉ của những học phần đã được nhìn nhận theo thang điểm chữ A, B, C, D tính từ đầu khóa học .
4. Điểm trung bình chung tích góp là điểm trung bình của những học phần và được nhìn nhận bằng những điểm chữ A, B, C, D mà sinh viên đã tích góp được, tính từ đầu khóa học cho tới thời gian được xem xét vào lúc kết thúc mỗi học kỳ .

Chương II : TỔ CHỨC ĐÀO TẠO

Điều 6. Thời gian và kế hoạch giảng dạy
1. Các trường tổ chức triển khai đào tạo và giảng dạy theo khoá học, năm học và học kỳ .
a ) Khoá học là thời hạn phong cách thiết kế để sinh viên triển khai xong một chương trình đơn cử. Tuỳ thuộc chương trình, khoá học được lao lý như sau :
– Đào tạo trình độ cao đẳng được thực thi từ hai đến ba năm học tùy theo ngành nghề đào tạo và giảng dạy so với người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc bằng tốt nghiệp tầm trung ; từ một năm rưỡi đến hai năm học so với người có bằng tốt nghiệp tầm trung cùng ngành đào tạo và giảng dạy ;
– Đào tạo trình độ ĐH được triển khai từ bốn đến sáu năm học tùy theo ngành nghề huấn luyện và đào tạo so với người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc bằng tốt nghiệp tầm trung ; từ hai năm rưỡi đến bốn năm học so với người có bằng tốt nghiệp tầm trung cùng ngành giảng dạy ; từ một năm rưỡi đến hai năm học so với người có bằng tốt nghiệp cao đẳng cùng ngành giảng dạy .
b ) Một năm học có hai học kỳ chính, mỗi học kỳ chính có tối thiểu 15 tuần thực học và 3 tuần thi. Ngoài hai học kỳ chính, Hiệu trưởng xem xét quyết định hành động tổ chức triển khai thêm một kỳ học phụ để sinh viên có điều kiện kèm theo được học lại ; học bù hoặc học vượt. Mỗi học kỳ phụ có tối thiểu 5 tuần thực học và 1 tuần thi .
2. Căn cứ vào khối lượng và nội dung kỹ năng và kiến thức tối thiểu pháp luật cho những chương trình, Hiệu trưởng dự kiến phân chia số học phần cho từng năm học, từng học kỳ .
3. Thời gian tối đa triển khai xong chương trình gồm có : thời hạn phong cách thiết kế cho chương trình lao lý tại khoản 1 của Điều này, cộng với 2 học kỳ so với những khoá học dưới 3 năm ; 4 học kỳ so với những khoá học từ 3 đến dưới 5 năm ; 6 học kỳ so với những khoá học từ 5 đến 6 năm .
Tùy theo điều kiện kèm theo giảng dạy của nhà trường, Hiệu trưởng lao lý thời hạn tối đa cho mỗi chương trình, nhưng không được vượt quá hai lần so với thời hạn phong cách thiết kế cho chương trình đó .
Các đối tượng người dùng được hưởng chủ trương ưu tiên theo pháp luật tại Quy chế tuyển sinh ĐH, cao đẳng hệ chính quy không bị hạn chế về thời hạn tối đa để hoàn thành xong chương trình .
Điều 7. Đăng ký nhập học
1. Khi ĐK vào học hệ chính quy theo mạng lưới hệ thống tín chỉ tại trường ĐH, trường cao đẳng, ngoài những sách vở phải nộp theo pháp luật tại Quy chế tuyển sinh ĐH, cao đẳng hệ chính quy hiện hành, sinh viên phải nộp cho phòng huấn luyện và đào tạo đơn xin học theo mạng lưới hệ thống tín chỉ theo mẫu do trường quy định. Tất cả sách vở khi sinh viên nhập học phải được xếp vào túi hồ sơ của từng cá thể do phòng huấn luyện và đào tạo của trường quản trị .
2. Sau khi xem xét thấy đủ điều kiện kèm theo nhập học, phòng đào tạo và giảng dạy trình Hiệu trưởng ký quyết định hành động công nhận người đến học là sinh viên chính thức của trường và cấp cho họ :
a ) Thẻ sinh viên ;
b ) Sổ ĐK học tập ;
c ) Phiếu nhận cố vấn học tập .
3. Mọi thủ tục ĐK nhập học phải được hoàn thành xong trong thời hạn theo lao lý tại Quy chế tuyển sinh ĐH, cao đẳng hệ chính quy hiện hành .
4. Sinh viên nhập học phải được trường cung ứng không thiếu những thông tin về tiềm năng, nội dung và kế hoạch học tập của những chương trình, quy định đào tạo và giảng dạy, nghĩa vụ và trách nhiệm và quyền lợi và nghĩa vụ của sinh viên .
Điều 8. Sắp xếp sinh viên vào học những chương trình hoặc ngành giảng dạy
1. Đối với những trường xác lập điểm trúng tuyển theo chương trình ( hoặc theo ngành đào tạo và giảng dạy ) trong kỳ thi tuyển sinh, thì những thí sinh đạt nhu yếu xét tuyển được trường sắp xếp vào học những chương trình ( hoặc ngành giảng dạy ) đã ĐK .
2. Đối với những trường xác lập điểm trúng tuyển theo nhóm chương trình ( hoặc theo nhóm ngành giảng dạy ) trong kỳ thi tuyển sinh, đầu khoá học trường công bố công khai minh bạch chỉ tiêu giảng dạy cho từng chương trình ( hoặc từng ngành giảng dạy ). Căn cứ vào ĐK chọn chương trình ( hoặc ngành đào tạo và giảng dạy ), điểm thi tuyển sinh và hiệu quả học tập, trường sắp xếp sinh viên vào những chương trình ( hoặc ngành đào tạo và giảng dạy ). Mỗi sinh viên được ĐK 1 số ít nguyện vọng chọn chương trình ( hoặc ngành huấn luyện và đào tạo ) theo thứ tự ưu tiên. Hiệu trưởng pháp luật số lượng và tiêu chuẩn đơn cử so với từng chương trình ( hoặc ngành giảng dạy ) để sinh viên ĐK .
Điều 9. Tổ chức lớp học
Lớp học được tổ chức triển khai theo từng học phần dựa vào ĐK khối lượng học tập của sinh viên ở từng học kỳ. Hiệu trưởng pháp luật số lượng sinh viên tối thiểu cho mỗi lớp học tùy theo từng loại học phần được giảng dạy trong trường. Nếu số lượng sinh viên ĐK thấp hơn số lượng tối thiểu pháp luật thì lớp học sẽ không được tổ chức triển khai và sinh viên phải ĐK chuyển sang học những học phần khác có lớp, nếu chưa bảo vệ đủ pháp luật về khối lượng học tập tối thiểu cho mỗi học kỳ .
Điều 10. Đăng ký khối lượng học tập
1. Đầu mỗi năm học, trường phải thông tin lịch trình học dự kiến cho từng chương trình trong từng học kỳ, list những học phần bắt buộc và tự chọn dự kiến sẽ dạy, đề cương chi tiết cụ thể, điều kiện kèm theo tiên quyết để được ĐK học cho từng học phần, lịch kiểm tra và thi, hình thức kiểm tra và thi so với những học phần .
2. Trước khi mở màn mỗi học kỳ, tùy theo năng lực và điều kiện kèm theo học tập của bản thân, từng sinh viên phải ĐK học những học phần dự tính sẽ học trong học kỳ đó với phòng huấn luyện và đào tạo của trường. Có 3 hình thức ĐK những học phần sẽ học trong mỗi học kỳ : ĐK sớm, ĐK thông thường và ĐK muộn .
a ) Đăng ký sớm là hình thức ĐK được triển khai trước thời gian mở màn học kỳ 2 tháng ;
b ) Đăng ký thông thường là hình thức ĐK được thực thi trước thời gian mở màn học kỳ 2 tuần ;
c ) Đăng ký muộn là hình thức ĐK được thực thi trong 2 tuần đầu của học kỳ chính hoặc trong tuần đầu của học kỳ phụ cho những sinh viên muốn ĐK học thêm hoặc ĐK học đổi sang học phần khác khi không có lớp .
Tuỳ điều kiện kèm theo huấn luyện và đào tạo của từng trường, Hiệu trưởng xem xét, quyết định hành động những hình thức ĐK thích hợp .
3. Khối lượng học tập tối thiểu mà mỗi sinh viên phải ĐK trong mỗi học kỳ được lao lý như sau :
a ) 14 tín chỉ cho mỗi học kỳ, trừ học kỳ cuối khóa học, so với những sinh viên được xếp hạng học lực thông thường ;
b ) 10 tín chỉ cho mỗi học kỳ, trừ học kỳ cuối khóa học, so với những sinh viên đang trong thời hạn bị xếp hạng học lực yếu .
c ) Không lao lý khối lượng học tập tối thiểu so với sinh viên ở học kỳ phụ .
4. Sinh viên đang trong thời hạn bị xếp hạng học lực yếu chỉ được ĐK khối lượng học tập không quá 14 tín chỉ cho mỗi học kỳ. Không hạn chế khối lượng ĐK học tập của những sinh viên xếp hạng học lực thông thường .
5. Việc ĐK những học phần sẽ học cho từng học kỳ phải bảo vệ điều kiện kèm theo tiên quyết của từng học phần và trình tự học tập của mỗi chương trình đơn cử .
6. Phòng giảng dạy của trường chỉ nhận ĐK khối lượng học tập của sinh viên ở mỗi học kỳ khi đã có chữ ký chấp thuận đồng ý của cố vấn học tập trong sổ ĐK học tập hoặc theo lao lý của Hiệu trưởng. Khối lượng ĐK học tập của sinh viên theo từng học kỳ phải được ghi vào phiếu ĐK học do phòng huấn luyện và đào tạo của trường lưu giữ .
Điều 11. Rút bớt học phần đã ĐK
1. Việc rút bớt học phần trong khối lượng học tập đã ĐK chỉ được gật đầu sau 6 tuần kể từ đầu học kỳ chính, nhưng không muộn quá 8 tuần ; sau 2 tuần kể từ đầu học kỳ phụ, nhưng không muộn quá 4 tuần. Ngoài thời hạn trên học phần vẫn được giữ nguyên trong phiếu ĐK học và nếu sinh viên không đi học sẽ được xem như tự ý bỏ học và phải nhận điểm F .
2. Điều kiện rút bớt những học phần đã ĐK :
a ) Sinh viên phải tự viết đơn gửi phòng huấn luyện và đào tạo của trường ;
b ) Được cố vấn học tập chấp thuận đồng ý hoặc theo pháp luật của Hiệu trưởng ;
c ) Không vi phạm khoản 2 Điều 10 của Quy chế này .
Sinh viên chỉ được phép bỏ lớp so với học phần xin rút bớt, sau khi giảng viên đảm nhiệm nhận giấy báo của phòng đào tạo và giảng dạy .
Điều 12. Đăng ký học lại
1. Sinh viên có học phần bắt buộc bị điểm F phải ĐK học lại học phần đó ở một trong những học kỳ tiếp theo cho đến khi đạt điểm A, B, C hoặc D .
2. Sinh viên có học phần tự chọn bị điểm F phải ĐK học lại học phần đó hoặc học đổi sang học phần tự chọn tương tự khác .
3. Ngoài những trường hợp lao lý tại khoản 1 và khoản 2 của Điều này, sinh viên được quyền ĐK học lại hoặc học đổi sang học phần khác so với những học phần bị điểm D để cải tổ điểm trung bình chung tích góp .
Điều 13. Nghỉ ốm
Sinh viên xin nghỉ ốm trong quy trình học hoặc trong đợt thi, phải viết đơn xin phép gửi trưởng khoa trong vòng một tuần kể từ ngày ốm, kèm theo giấy ghi nhận của cơ quan y tế trường, hoặc y tế địa phương hoặc của bệnh viện .
Điều 14. Xếp hạng năm giảng dạy và học lực
1. Sau mỗi học kỳ, địa thế căn cứ vào khối lượng kiến thức và kỹ năng tích góp, sinh viên được xếp hạng năm giảng dạy như sau :

a ) Sinh viên năm thứ nhất : Nếu khối lượng kiến thức và kỹ năng tích góp dưới 30 tín chỉ ;
b ) Sinh viên năm thứ hai : Nếu khối lượng kỹ năng và kiến thức tích góp từ 30 tín chỉ đến dưới 60 tín chỉ ;
c ) Sinh viên năm thứ ba : Nếu khối lượng kỹ năng và kiến thức tích góp từ 60 tín chỉ đến dưới 90 tín chỉ ;
d ) Sinh viên năm thứ tư : Nếu khối lượng kiến thức và kỹ năng tích góp từ 90 tín chỉ đến dưới 120 tín chỉ ;
đ ) Sinh viên năm thứ năm : Nếu khối lượng kỹ năng và kiến thức tích góp từ 120 tín chỉ đến dưới 150 tín chỉ ;
e ) Sinh viên năm thứ sáu : Nếu khối lượng kỹ năng và kiến thức tích góp từ 150 tín chỉ trở lên .

2. Sau mỗi học kỳ, địa thế căn cứ vào điểm trung bình chung tích luỹ, sinh viên được xếp hạng về học lực như sau :
a ) Hạng thông thường : Nếu điểm trung bình chung tích góp đạt từ 2,00 trở lên .
b ) Hạng yếu : Nếu điểm trung bình chung tích góp đạt dưới 2,00, nhưng chưa rơi vào trường hợp bị buộc thôi học .
3. Kết quả học tập trong học kỳ phụ được gộp vào tác dụng học tập trong học kỳ chính ngay trước học kỳ phụ để xếp hạng sinh viên về học lực .
Điều 15. Nghỉ học trong thời điểm tạm thời
1. Sinh viên được quyền viết đơn gửi Hiệu trưởng xin nghỉ học trong thời điểm tạm thời và bảo lưu hiệu quả đã học trong những trường hợp sau :
a ) Được điều động vào những lực lượng vũ trang ;
b ) Bị ốm hoặc tai nạn đáng tiếc phải điều trị thời hạn dài, nhưng phải có giấy xác nhận của cơ quan y tế ;
c ) Vì nhu yếu cá thể. Trường hợp này, sinh viên phải học tối thiểu một học kỳ ở trường, không rơi vào những trường hợp bị buộc thôi học pháp luật tại Điều 16 của Quy chế này và phải đạt điểm trung bình chung tích góp không dưới 2,00. Thời gian nghỉ học trong thời điểm tạm thời vì nhu yếu cá thể phải được tính vào thời hạn học chính thức lao lý tại khoản 3 Điều 6 của Quy chế này .
2. Sinh viên nghỉ học trong thời điểm tạm thời, khi muốn trở lại học tiếp tại trường, phải viết đơn gửi Hiệu trưởng tối thiểu một tuần trước khi mở màn học kỳ mới .
Điều 16. Bị buộc thôi học
1. Sau mỗi học kỳ, sinh viên bị buộc thôi học nếu rơi vào một trong những trường hợp sau :
a ) Có điểm trung bình chung học kỳ đạt dưới 0,80 so với học kỳ đầu của khóa học ; đạt dưới 1,00 so với những học kỳ tiếp theo hoặc đạt dưới 1,10 so với 2 học kỳ liên tục ;
b ) Có điểm trung bình chung tích góp đạt dưới 1,20 so với sinh viên năm thứ nhất ; dưới 1,40 so với sinh viên năm thứ hai ; dưới 1,60 so với sinh viên năm thứ ba hoặc dưới 1,80 so với sinh viên những năm tiếp theo và cuối khoá ;
c ) Vượt quá thời hạn tối đa được phép học tại trường pháp luật tại khoản 3 Điều 6 của Quy chế này ;
d ) Bị kỷ luật lần thứ hai vì nguyên do đi thi hộ hoặc nhờ người thi hộ theo pháp luật tại khoản 2 Điều 29 của Quy chế này hoặc bị kỷ luật ở mức xoá tên khỏi list sinh viên của trường .
2. Chậm nhất là một tháng sau khi sinh viên có quyết định hành động buộc thôi học, trường phải thông tin trả về địa phương nơi sinh viên có hộ khẩu thường trú. Trường hợp tại trường sinh viên đã học hoặc tại những trường khác có những chương trình giảng dạy ở trình độ thấp hơn hoặc chương trình giáo dục liên tục tương ứng, thì những sinh viên thuộc diện bị buộc thôi học lao lý tại những điểm a, b và c khoản 1 của Điều này, được quyền xin xét chuyển qua những chương trình đó và được bảo lưu một phần tác dụng học tập ở chương trình cũ khi học ở những chương trình mới này. Hiệu trưởng xem xét quyết định hành động cho bảo lưu tác dụng học tập so với từng trường hợp đơn cử .

Điều 17. Học cùng lúc hai chương trình
1. Sinh viên học cùng lúc hai chương trình là sinh viên có nhu yếu ĐK học thêm một chương trình thứ hai để khi tốt nghiệp được cấp hai văn bằng .
2. Điều kiện để học cùng lúc hai chương trình :
a ) Ngành đào tạo và giảng dạy chính ở chương trình thứ hai phải khác ngành giảng dạy chính ở chương trình thứ nhất ;
b ) Sau khi đã kết thúc học kỳ thứ nhất năm học tiên phong của chương trình thứ nhất ;
c ) Sinh viên không thuộc diện xếp hạng học lực yếu ở chương trình thứ nhất ;
3. Sinh viên đang học thêm chương trình thứ hai, nếu rơi vào diện bị xếp hạng học lực yếu của chương trình thứ hai, phải dừng học thêm chương trình thứ hai ở học kỳ tiếp theo .

4. Thời gian tối đa được phép học đối với sinh viên học cùng lúc hai chương trình là thời gian tối đa quy định cho chương trình thứ nhất, quy định tại khoản 3 Điều 6 của Quy chế này. Khi học chương trình thứ hai, sinh viên được bảo lưu điểm của những học phần có nội dung và khối lượng kiến thức tương đương có trong chương trình thứ nhất.

5. Sinh viên chỉ được xét tốt nghiệp chương trình thứ hai, nếu có đủ điều kiện kèm theo tốt nghiệp ở chương trình thứ nhất .
Điều 18. Chuyển trường
1. Sinh viên được xét chuyển trường nếu có những điều kiện kèm theo sau đây :
a ) Trong thời hạn học tập, nếu mái ấm gia đình chuyển nơi cư trú hoặc sinh viên có thực trạng khó khăn vất vả, thiết yếu phải chuyển đến trường gần nơi cư trú của mái ấm gia đình để thuận tiện trong học tập ;
b ) Xin chuyển đến trường có cùng ngành hoặc thuộc cùng nhóm ngành với ngành huấn luyện và đào tạo mà sinh viên đang học ;
c ) Được sự chấp thuận đồng ý của Hiệu trưởng trường xin chuyển đi và trường xin chuyển đến ;
d ) Không thuộc một trong những trường hợp không được phép chuyển trường lao lý tại khoản 2 Điều này .
2. Sinh viên không được phép chuyển trường trong những trường hợp sau :
a ) Sinh viên đã tham gia kỳ thi tuyển sinh theo đề thi chung, nhưng không trúng tuyển vào trường hoặc có hiệu quả thi thấp hơn điểm trúng tuyển của trường xin chuyển đến ;
b ) Sinh viên thuộc diện nằm ngoài vùng tuyển pháp luật của trường xin chuyển đến ;
c ) Sinh viên năm thứ nhất và năm cuối khóa ;
d ) Sinh viên đang trong thời hạn bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên .
3. Thủ tục chuyển trường :
a ) Sinh viên xin chuyển trường phải làm hồ sơ xin chuyển trường theo pháp luật của nhà trường ;
b ) Hiệu trưởng trường có sinh viên xin chuyển đến quyết định hành động tiếp đón hoặc không đảm nhiệm ; quyết định hành động việc học tập liên tục của sinh viên, công nhận những học phần mà sinh viên chuyển đến được quy đổi tác dụng và số học phần phải học bổ trợ, trên cơ sở so sánh chương trình ở trường sinh viên xin chuyển đi và trường xin chuyển đến .
Chương III : KIỂM TRA VÀ THI HỌC PHẦN

Điều 19. Đánh giá học phần
1. Đối với những học phần chỉ có triết lý hoặc có cả triết lý và thực hành thực tế : Tùy theo đặc thù của học phần, điểm tổng hợp nhìn nhận học phần ( sau đây gọi tắt là điểm học phần ) được tính địa thế căn cứ vào một phần hoặc tổng thể những điểm nhìn nhận bộ phận, gồm có : điểm kiểm tra liên tục trong qúa trình học tập ; điểm nhìn nhận nhận thức và thái độ tham gia bàn luận ; điểm nhìn nhận phần thực hành thực tế ; điểm cần mẫn ; điểm thi giữa học phần ; điểm tiểu luận và điểm thi kết thúc học phần, trong đó điểm thi kết thúc học phần là bắt buộc cho mọi trường hợp và có trọng số không dưới 50 % .
Việc lựa chọn những hình thức nhìn nhận bộ phận và trọng số của những điểm nhìn nhận bộ phận, cũng như cách tính điểm tổng hợp nhìn nhận học phần do giảng viên yêu cầu, được Hiệu trưởng phê duyệt và phải được lao lý trong đề cương chi tiết cụ thể của học phần .
2. Đối với những học phần thực hành thực tế : Sinh viên phải tham gia vừa đủ những bài thực hành thực tế. Điểm trung bình cộng của điểm những bài thực hành thực tế trong học kỳ được làm tròn đến một chữ số thập phân là điểm của học phần thực hành thực tế .
3. Giảng viên đảm nhiệm học phần trực tiếp ra đề thi, đề kiểm tra và cho điểm nhìn nhận bộ phận, trừ bài thi kết thúc học phần .
Điều 20. Tổ chức kỳ thi kết thúc học phần
1. Cuối mỗi học kỳ, trường tổ chức triển khai một kỳ thi chính và nếu có điều kiện kèm theo, tổ chức triển khai thêm một kỳ thi phụ để thi kết thúc học phần. Kỳ thi phụ dành cho những sinh viên không tham gia kỳ thi chính hoặc có học phần bị điểm F ở kỳ thi chính và được tổ chức triển khai sớm nhất là hai tuần sau kỳ thi chính .
2. Thời gian dành cho ôn thi mỗi học phần tỷ suất thuận với số tín chỉ của học phần đó, tối thiểu là 2/3 ngày cho một tín chỉ. Hiệu trưởng pháp luật đơn cử thời hạn dành cho ôn thi và thời hạn thi cho những kỳ thi .
Điều 21. Ra đề thi, hình thức thi, chấm thi và số lần được dự thi kết thúc học phần
1. Đề thi kết thúc học phần phải tương thích với nội dung học phần đã lao lý trong chương trình. Việc ra đề thi hoặc lấy từ ngân hàng đề thi được triển khai theo pháp luật của Hiệu trưởng .
2. Hình thức thi kết thúc học phần hoàn toàn có thể là thi viết ( trắc nghiệm hoặc tự luận ), phỏng vấn, viết tiểu luận, làm bài tập lớn, hoặc phối hợp giữa những hình thức trên. Hiệu trưởng duyệt những hình thức thi thích hợp cho từng học phần .
3. Việc chấm thi kết thúc những học phần chỉ có triết lý và việc chấm tiểu luận, bài tập lớn phải do hai giảng viên đảm nhiệm .
Hiệu trưởng pháp luật việc dữ gìn và bảo vệ những bài thi, quá trình chấm thi và lưu giữ những bài thi sau khi chấm. Thời gian lưu giữ những bài thi viết, tiểu luận, bài tập lớn tối thiểu là hai năm, kể từ ngày thi hoặc ngày nộp tiểu luận, bài tập lớn .
4. Thi phỏng vấn kết thúc học phần phải do hai giảng viên triển khai. Điểm thi phỏng vấn được công bố công khai minh bạch sau mỗi buổi thi. Trong trường hợp hai giảng viên chấm thi không thống nhất được điểm chấm thì những giảng viên chấm thi trình trưởng bộ môn hoặc trưởng khoa quyết định hành động .
Các điểm thi kết thúc học phần và điểm học phần phải ghi vào bảng điểm theo mẫu thống nhất của trường, có chữ ký của cả hai giảng viên chấm thi và làm thành ba bản. Một bản lưu tại bộ môn, một bản gửi về văn phòng khoa và một bản gửi về phòng đào tạo và giảng dạy của trường, chậm nhất một tuần sau khi kết thúc chấm thi học phần .
5. Sinh viên vắng mặt trong kỳ thi kết thúc học phần, nếu không có nguyên do chính đáng coi như đã dự thi một lần và phải nhận điểm 0 ở kỳ thi chính. Những sinh viên này khi được trưởng khoa được cho phép được dự thi một lần ở kỳ thi phụ ngay sau đó ( nếu có ) .
6. Sinh viên vắng mặt có nguyên do chính đáng ở kỳ thi chính, nếu được trưởng khoa được cho phép, được dự thi ở kỳ thi phụ ngay sau đó ( nếu có ), điểm thi kết thúc học phần được coi là điểm thi lần đầu. Trường hợp không có kỳ thi phụ hoặc thi không đạt trong kỳ thi phụ những sinh viên này sẽ phải dự thi tại những kỳ thi kết thúc học phần ở những học kỳ sau hoặc học kỳ phụ .
Điều 22. Cách tính điểm nhìn nhận bộ phận, điểm học phần
1. Điểm nhìn nhận bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 ( từ 0 đến 10 ), làm tròn đến một chữ số thập phân .
2. Điểm học phần là tổng điểm của tổng thể những điểm nhìn nhận bộ phận của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được chuyển thành điểm chữ như sau :
a ) Loại đạt : A ( 8,5 – 10 ) Giỏi
B ( 7,0 – 8,4 ) Khá
C ( 5,5 – 6,9 ) Trung bình
D ( 4,0 – 5,4 ) Trung bình yếu
b ) Loại không đạt : F ( dưới 4,0 ) Kém
c ) Đối với những học phần chưa đủ cơ sở để đưa vào tính điểm trung bình chung học kỳ, khi xếp mức nhìn nhận được sử dụng những kí hiệu sau :
I Chưa đủ tài liệu nhìn nhận .
X Chưa nhận được tác dụng thi .
d ) Đối với những học phần được nhà trường được cho phép chuyển điểm, khi xếp mức nhìn nhận được sử dụng kí hiệu R viết kèm với hiệu quả .
3. Việc xếp loại những mức điểm A, B, C, D, F được vận dụng cho những trường hợp sau đây :
a ) Đối với những học phần mà sinh viên đã có đủ điểm nhìn nhận bộ phận, kể cả trường hợp bỏ học, bỏ kiểm tra hoặc bỏ thi không có nguyên do phải nhận điểm 0 ;
b ) Chuyển đổi từ mức điểm I qua, sau khi đã có những hiệu quả nhìn nhận bộ phận mà trước đó sinh viên được giảng viên được cho phép nợ ;
c ) Chuyển đổi từ những trường hợp X qua .
4. Việc xếp loại ở mức điểm F ngoài những trường hợp như đã nêu ở khoản 3 Điều này, còn vận dụng cho trường hợp sinh viên vi phạm nội quy thi, có quyết định hành động phải nhận mức điểm F .
5. Việc xếp loại theo mức điểm I được vận dụng cho những trường hợp sau đây :
a ) Trong thời hạn học hoặc trong thời hạn thi kết thúc học kỳ, sinh viên bị ốm hoặc tai nạn thương tâm không hề dự kiểm tra hoặc thi, nhưng phải được trưởng khoa được cho phép ;
b ) Sinh viên không hề dự kiểm tra bộ phận hoặc thi vì những nguyên do khách quan, được trưởng khoa chấp thuận đồng ý .
Trừ những trường hợp đặc biệt quan trọng do Hiệu trưởng pháp luật, trước khi khởi đầu học kỳ mới sau đó, sinh viên nhận mức điểm I phải trả xong những nội dung kiểm tra bộ phận còn nợ để được chuyển điểm. Trường hợp sinh viên chưa trả nợ và chưa chuyển điểm nhưng không rơi vào trường hợp bị buộc thôi học thì vẫn được học tiếp ở những học kỳ tiếp nối .
6. Việc xếp loại theo mức điểm X được vận dụng so với những học phần mà phòng đào tạo và giảng dạy của trường chưa nhận được báo cáo giải trình hiệu quả học tập của sinh viên từ khoa chuyển lên .
7. Ký hiệu R được vận dụng cho những trường hợp sau :
a ) Điểm học phần được nhìn nhận ở những mức điểm A, B, C, D trong đợt nhìn nhận đầu học kỳ ( nếu có ) so với một số ít học phần được phép thi sớm để giúp sinh viên học vượt .
b ) Những học phần được công nhận hiệu quả, khi sinh viên chuyển từ trường khác đến hoặc quy đổi giữa những chương trình .
Điều 23. Cách tính điểm trung bình chung
1. Để tính điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích góp, mức điểm chữ của mỗi học phần phải được quy đổi qua điểm số như sau :
A tương ứng với 4
B tương ứng với 3
C tương ứng với 2
D tương ứng với 1
F tương ứng với 0
Trường hợp sử dụng thang điểm chữ có nhiều mức, Hiệu trưởng lao lý quy đổi những mức điểm chữ đó qua những điểm số thích hợp, với một chữ số thập phân .
2. Điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích góp được tính theo công thức sau và được làm tròn đến 2 chữ số thập phân :
∑ ai ni
A = ———
ni
Trong đó :
A là điểm trung bình chung học kỳ hoặc điểm trung bình chung tích góp
ai là điểm của học phần thứ i
ni là số tín chỉ của học phần thứ i
n là tổng số học phần .
Điểm trung bình chung học kỳ để xét học bổng, khen thưởng sau mỗi học kỳ chỉ tính theo hiệu quả thi kết thúc học phần ở lần thi thứ nhất. Điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích góp để xét thôi học, xếp hạng học lực sinh viên và xếp hạng tốt nghiệp được tính theo điểm thi kết thúc học phần cao nhất trong những lần thi .

Chương IV : XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP
Điều 24. Thực tập cuối khóa, làm đồ án hoặc khoá luận tốt nghiệp
1. Đầu học kỳ cuối khoá, những sinh viên được ĐK làm đồ án, khoá luận tốt nghiệp hoặc học thêm một số ít học phần trình độ được pháp luật như sau :
a ) Làm đồ án, khoá luận tốt nghiệp : vận dụng cho sinh viên đạt mức lao lý của trường. Đồ án, khoá luận tốt nghiệp là học phần có khối lượng không quá 14 tín chỉ cho trình độ ĐH và 5 tín chỉ cho trình độ cao đẳng. Hiệu trưởng pháp luật khối lượng đơn cử tương thích với nhu yếu đào tạo và giảng dạy của trường .
b ) Học và thi 1 số ít học phần trình độ : sinh viên không được giao làm đồ án, khoá luận tốt nghiệp phải ĐK học thêm 1 số ít học phần trình độ, nếu chưa tích góp đủ số tín chỉ lao lý cho chương trình .
2. Tùy theo điều kiện kèm theo của trường và đặc trưng của từng ngành giảng dạy, Hiệu trưởng pháp luật :
a ) Các điều kiện kèm theo để sinh viên được ĐK làm đồ án hoặc khoá luận tốt nghiệp ;
b ) Hình thức và thời hạn làm đồ án, khoá luận tốt nghiệp ;
c ) Hình thức chấm đồ án, khoá luận tốt nghiệp ;
d ) Nhiệm vụ của giảng viên hướng dẫn ; nghĩa vụ và trách nhiệm của bộ môn và khoa so với sinh viên trong thời hạn làm đồ án, khoá luận tốt nghiệp .
3. Đối với 1 số ít ngành đào tạo và giảng dạy yên cầu phải dành nhiều thời hạn cho thí nghiệm hoặc khảo sát để sinh viên triển khai xong đồ án, khoá luận tốt nghiệp, trường hoàn toàn có thể sắp xếp thời hạn làm đồ án, khoá luận tốt nghiệp tích hợp với thời hạn thực tập trình độ cuối khoá .
Điều 25. Chấm đồ án, khoá luận tốt nghiệp
1. Hiệu trưởng quyết định hành động list giảng viên chấm đồ án, khoá luận tốt nghiệp. Việc chấm mỗi đồ án, khóa luận tốt nghiệp phải do 2 giảng viên đảm nhiệm .
2. Điểm của đồ án, khoá luận tốt nghiệp được chấm theo thang điểm chữ theo pháp luật tại những mục a và b, khoản 2, Điều 22 của Quy chế này. Kết quả chấm đồ án, khóa luận tốt nghiệp được công bố chậm nhất là 3 tuần, kể từ ngày nộp đồ án, khóa luận tốt nghiệp .
Điểm đồ án, khoá luận tốt nghiệp được tính vào điểm trung bình chung tích góp của toàn khoá học .
3. Sinh viên có đồ án, khoá luận tốt nghiệp bị điểm F, phải ĐK làm lại đồ án, khóa luận tốt nghiệp ; hoặc phải ĐK học thêm một số ít học phần trình độ để sửa chữa thay thế, sao cho tổng số tín chỉ của những học phần chuyên môn học thêm tương tự với số tín chỉ của đồ án, khóa luận tốt nghiệp .
Điều 26. Thực tập cuối khoá và điều kiện kèm theo xét tốt nghiệp của một số ít ngành đào tạo và giảng dạy đặc trưng
Đối với 1 số ít ngành huấn luyện và đào tạo đặc trưng thuộc những nghành Nghệ thuật, Kiến trúc, Y tế, Thể dục – Thể thao, Hiệu trưởng pháp luật nội dung, hình thức thực tập cuối khoá ; hình thức chấm đồ án, khoá luận tốt nghiệp ; điều kiện kèm theo xét và công nhận tốt nghiệp tương thích với đặc thù những chương trình của trường .

Điều 27. Điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp
1. Những sinh viên có đủ những điều kiện kèm theo sau thì được trường xét và công nhận tốt nghiệp :
a ) Cho đến thời gian xét tốt nghiệp không bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời hạn bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập ;
b ) Tích lũy đủ số học phần pháp luật cho chương trình đào tạo và giảng dạy : với khối lượng không dưới 180 tín chỉ so với khoá ĐH 6 năm ; 150 tín chỉ so với khoá ĐH 5 năm ; 120 tín chỉ so với khoá ĐH 4 năm ; 90 tín chỉ so với khoá cao đẳng 3 năm ; 60 tín chỉ so với khoá cao đẳng 2 năm. Hiệu trưởng pháp luật đơn cử khối lượng kiến thức và kỹ năng tối thiểu cho từng chương trình được tiến hành đào tạo và giảng dạy trong khoanh vùng phạm vi trường mình ;
c ) Điểm trung bình chung tích góp của toàn khóa học đạt từ 2,00 trở lên ;
d ) Thỏa mãn một số ít nhu yếu về hiệu quả học tập so với nhóm học phần thuộc ngành giảng dạy chính do Hiệu trưởng pháp luật ;
đ ) Có chứng từ giáo dục quốc phòng và giáo dục sức khỏe thể chất so với những ngành giảng dạy không chuyên về quân sự chiến lược và thể dục – thể thao .
2. Sau mỗi học kỳ, Hội đồng xét tốt nghiệp địa thế căn cứ những điều kiện kèm theo công nhận tốt nghiệp pháp luật tại khoản 1 Điều này để lập list những sinh viên đủ điều kiện kèm theo tốt nghiệp .
Hội đồng xét tốt nghiệp trường do Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng được Hiệu trưởng uỷ quyền làm quản trị, trưởng phòng đào tạo và giảng dạy làm Thư ký và những thành viên là những trưởng khoa trình độ, trưởng phòng công tác làm việc sinh viên .
3. Căn cứ ý kiến đề nghị của Hội đồng xét tốt nghiệp, Hiệu trưởng ký quyết định hành động công nhận tốt nghiệp cho những sinh viên đủ điều kiện kèm theo tốt nghiệp .
Điều 28. Cấp bằng tốt nghiệp, bảo lưu tác dụng học tập, chuyển chương trình giảng dạy và chuyển loại hình huấn luyện và đào tạo
1. Bằng tốt nghiệp ĐH, cao đẳng được cấp theo ngành huấn luyện và đào tạo chính ( đơn ngành hoặc tuy nhiên ngành ). Hạng tốt nghiệp được xác lập theo điểm trung bình chung tích góp của toàn khoá học, như sau :
a ) Loại xuất sắc : Điểm trung bình chung tích góp từ 3,60 đến 4,00 ;
b ) Loại giỏi : Điểm trung bình chung tích góp từ 3,20 đến 3,59 ;
c ) Loại khá : Điểm trung bình chung tích góp từ 2,50 đến 3,19 ;
d ) Loại trung bình : Điểm trung bình chung tích góp từ 2,00 đến 2,49 .
2. Hạng tốt nghiệp của những sinh viên có hiệu quả học tập toàn khoá loại xuất sắc và giỏi sẽ bị giảm đi một mức, nếu rơi vào một trong những trường hợp sau :
a ) Có khối lượng của những học phần phải thi lại vượt quá 5 % so với tổng số tín chỉ lao lý cho toàn chương trình ;
b ) Đã bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên trong thời hạn học .
3. Kết quả học tập của sinh viên phải được ghi vào bảng điểm theo từng học phần. Trong bảng điểm còn phải ghi chuyên ngành ( hướng sâu xa ) hoặc ngành phụ ( nếu có ) .
4. Nếu tác dụng học tập của sinh viên thỏa mãn nhu cầu những lao lý tại khoản 1 Điều 27 của Quy chế này so với 1 số ít chương trình huấn luyện và đào tạo tương ứng với những ngành giảng dạy khác nhau, thì sinh viên được cấp những bằng tốt nghiệp khác nhau tương ứng với những ngành đào tạo và giảng dạy đó .
5. Sinh viên còn nợ chứng từ giáo dục quốc phòng và giáo dục sức khỏe thể chất, nhưng đã hết thời hạn tối đa được phép học, trong thời hạn 5 năm tính từ ngày phải ngừng học, được trở về trường trả nợ để có đủ điều kiện kèm theo xét tốt nghiệp .
6. Sinh viên không tốt nghiệp được cấp giấy ghi nhận về những học phần đã học trong chương trình của trường. Những sinh viên này nếu có nguyện vọng, được quyền làm đơn xin chuyển qua những chương trình khác theo pháp luật tại khoản 2 Điều 16 của Quy chế này .
Chương V : XỬ LÝ VI PHẠM
Điều 29. Xử lý kỷ luật so với sinh viên vi phạm những pháp luật về thi, kiểm tra
1. Trong khi dự kiểm tra tiếp tục, sẵn sàng chuẩn bị tiểu luận, bài tập lớn, thi giữa học phần, thi kết thúc học phần, chuẩn bị sẵn sàng đồ án, khoá luận tốt nghiệp, nếu vi phạm quy định, sinh viên sẽ bị giải quyết và xử lý kỷ luật với từng học phần đã vi phạm .
2. Sinh viên đi thi hộ hoặc nhờ người khác thi hộ, đều bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập một năm so với trường hợp vi phạm lần thứ nhất và buộc thôi học so với trường hợp vi phạm lần thứ hai .
3. Trừ trường hợp như pháp luật tại khoản 2 của Điều này, mức độ sai phạm và khung giải quyết và xử lý kỷ luật so với sinh viên vi phạm được triển khai theo những pháp luật của Quy chế tuyển sinh ĐH, cao đẳng hệ chính quy .

KT. BỘ TRƯỞNG

Xem thêm: REVIT – VN

THỨ TRƯỞNG
Bành Tiến Long ( Đã ký )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *