znoh2-naoh-%e2%86%92-na2zno2-h2o

nội dung

Zn ( OH ) 2 công dụng với NaOH

Zn ( OH ) 2 + NaOH → Na2ZnO2 + H2O được THPT Sóc Trăng biên soạn hướng dẫn bạn đọc viết và cân đối phương trình phản ứng khi cho Zn ( OH ) 2 tính năng NaOH, Zn ( OH ) 2 là hidroxit lưỡng tính hoàn toàn có thể công dụng được với cả dung dịch kiềm và axit. Mời những bạn tìm hiểu thêm.

1. Phương trình phản ứng Zn ( OH ) 2 công dụng NaOH

Zn ( OH ) 2 + 2N aOH → Na2ZnO2 + 2H2 O

2. Phương trình ion rút gọn Zn ( OH ) 2 + NaOH

Phương trình ion

Zn + 2OH– + 2Na+ → 2Na+ + ZnO2 2- + 2H2O

Bạn đang xem : Zn ( OH ) 2 + NaOH → Na2ZnO2 + H2O

Phương trình ion rút gọn

Zn(OH)2 + 2OH– → ZnO22- + 2H2O

3. Điều kiện phản ứng Zn ( OH ) 2 tính năng NaOH

Không có

4. Hiện tượng phản ứng Zn ( OH ) 2 tính năng NaOH

Đem hòa tan vào dung dịch NaOH dư, thấy chất rắn tan dần

5. Bài tập vận dụng tương quan

Câu 1. Dãy các hợp chất vừa tác dụng được với dung dịch HCl vừa tác dụng với dung dịch NaOH là:

A. ZnCl2, Al2O3, Zn ( OH ) 2
B. Al2O3, Zn ( OH ) 2, NaHCO3
C. Zn ( OH ) 2, Al2O3, Na2CO3
D. ZnO, Zn ( OH ) 2, ( NH4 ) 2SO4
Đáp án B

Câu 2. Dãy gồm những chất hiđroxit lưỡng tính là

A. Cu ( OH ) 2, Pb ( OH ) 2, Zn ( OH ) 2
B. Ba ( OH ) 2, Al ( OH ) 3, Pb ( OH ) 2
C. Zn ( OH ) 2, Al ( OH ) 3, Pb ( OH ) 2

D. Al(OH)3, Ba(OH)2, Zn(OH)2

Đáp án C

Câu 3. Cặp dung dịch nào sau đây phản ứng với nhau tạo ra chất khí?

A. NH4Cl và AgNO3 .
B. Zn ( OH ) 2 và NaOH
C. Ba ( OH ) 2 và NH4Cl .
D. Na2CO3 và KOH .
Đáp án C

Câu 4. Dãy chất nào sau đây, trong nước đều là chất điện li mạnh?

A. H2SO4, Zn ( NO3 ) 2, CaCl2, H2S
B. HCl, CH3COOH, Fe ( NO3 ) 3, Zn ( OH ) 2
C. HNO3, Zn ( OH ) 2, BaCl2, NaOH
D. H2SO4, BaCl2, AlCl3, Ca ( OH ) 2
Đáp án D

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *