imager_2_4308_700-5053057

Ở chương trình học THCS lớp 7,8,9 để học tốt môn toán thì việc học thuộc lòng 7 hằng đẳng thức đáng nhớ là điều vô cùng quan trọng. Chính vì vậy các bạn nên học thuộc lòng, ôn tập liên tục hằng đẳng thức để áp dụng vào trong bài tập toán nhanh và chính xác nhất.

imager_1_4308_700-9878377

nội dung

7 hằng đẳng thức đáng nhớ

Bình phương của một tổng : ( a + b )² = a² + 2ab + b²

Bình phương của một hiệu: ( a – b )² = a² – 2ab + b²

Hiệu hai bình phương: a² – b² = ( a + b ) (a – b )

Lập phương của một tổng: ( a + b )³ = a³ + 3a²b + 3ab² + b³

Lập phương của một hiệu: ( a – b )³ = a³ – 3a²b + 3ab² – b³

Tổng hai lập phương: a³ + b³ = ( a + b ) ( a² – ab + b² )

Hiệu hai lập phương: a³ – b³ = ( a – b ) ( a² + ab + b² )

Phát biểu bẩy hằng đẳng thức đáng nhớ bằng lời:

Bình phương của 1 tổng sẽ bằng bình phương của số thứ 1 cộng với hai lần tích của số thứ nhất với số thứ hai cộng bình phương số thứ hai.

Bình phương của 1 hiệu sẽ bằng bình phương của số thứ 1 trừ 2 lần tích số thứ nhất với số thứ 2 cộng với bình phương số thứ 2.Hiệu của 2 bình phương sẽ bằng tích của tổng 2 số với hiệu 2 số.

Lập phương của 1 tổng sẽ bằng với lập phương số thứ 1 + 3 lần tích bình phương số thứ 1 với số thứ 2 + 3 lần tích số thứ 1 với bình phương số thứ 2 + lập phương số thứ 2.

Lập phương của 1 hiệu sẽ bằng với lập phương số thứ 1 -3 lần tích bình phương số thứ 1 với số thứ 2 + 3 lần tích số thứ 1 với bình phương số thứ 2 – lập phương số thứ 2.

Tổng hai lập phương sẽ bằng tích giữa tổng 2 số với bình phương thiếu của 1 hiệu. Hiệu của 2 lập phương sẽ bằng với tích giữa hiệu hai số với bình phương thiếu của 1 tổng.

Hiệu của hai lập phương bằng hiệu hai số đó nhân với bình phương thiếu của tổng của hai số đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *