hoan-thanh-chuoi-phan-ung-hoa-hoc
Hoàn thành chuỗi phản ứng hóa học CH4 → C2H2 → C4H4 → C4H6 → C3H6 chuỗi phản ứng hóa học hidrocacbon, được chúng tôi biên soạn, chuỗi phản ứng giúp những bạn học viên ghi nhớ đặc thù của những hidrocacbon đã được học để hoàn thành xong chuỗi phản ứng một cách tốt nhất. Mời các bạn tìm hiểu thêm .1) 2CH4 overset{t^{circ } }{rightarrow} C2H2 + 3H2

2) 2C2H2 overset{t^{circ }, xt, p}{rightarrow} C4H4

3) CH≡C-CH=CH2 + 2H2 overset{Pd/PdCO_{3} ,t^{o} }{rightarrow} CH2=CH-CH=CH2

4) C4H10 overset{t^{circ },xt }{rightarrow} C3H6 + CH4

Một số chuỗi phản ứng hữu cơ thường gặp

Bài 1: Hoàn thành các chuỗi phản ứng sau: CH3COONa → CH4 → C2H2 → C2H4→ C2H4Br2

CH3COONa + NaOH → CH4 + Na2CO3
2CH4 → C2H2 + 3H2 ( t = 1500 độ С, làm lạnh nhanh )
C2H2 + H2 → C2H4 ( Pd / PbCO3, to )
C2H4 + Br2 → C2H4Br2

Bài 2. Hoàn thành các chuỗi phản ứng sau: CH4 → C2H2 → C4H4 → C4H6 → polibutadien

2CH4 → C2H2 + 3H2 ( t = 1500 độ С, làm lạnh nhanh )
2C2 H2 → C4H4
C4H4 + H2 → C4H6
n ( CH2 = CH − CH = CH2 ) → ( CH2 − CH = CH − CH2 − ) n

Bài 3. Hoàn thành các chuỗi phản ứng sau: CH4 → C2H2→ Vinyl clorua → PVC

2CH4 → C2H2 + 3H2
C2H2 + HCl → C2H3Cl
nCH2 = CHCl → ( − CH2 − CHCl − ) n

Bài 4. Hoàn thành chuỗi phản ứng sau: C4H8 → C4H10 → CH4 → C2H2 → C4H4 → CAg=CAg 

C4H8 + H2 overset{Ni,t^{o} }{rightarrow}C4H10

C4H10 CH4 + C3H6

2CH4overset{1500{o}C, lln }{rightarrow}C2H2 + 3H2

2C2H2overset{xt, p,t^{o} }{rightarrow}C4H4

C2H2 + 2A gNO3 + 2NH3 → C2Ag2 + 2NH4 NO3

Câu hỏi trắc nghiệm vận dụng liên quan 

Câu 1. Ankan X có công thức phân tử C5H12. Clo hóa X, thu được 4 sản phẩm dẫn xuất monoclo. Tên gọi của X là

A. 2,2 – đimetylpropan
B. 2 – metylbutan
C. pentan
D. 2 – đimetylpropan

Câu 2. Ankan X có công thức phân tử C6H14. Clo hóa X, thu được 4 sản phẩm dẫn xuất monoclo. Tên gọi của X là

A. 2,2 – đimetylbutan
B. 3 – metylpentan
C. hexan
D. 2,3 – đimetylbutan

Câu 3. Một hiđrocacbon X cộng hợp với axit HCl theo tỷ lệ mol 1 : 1 tạo sản phẩm có thành phần khối lượng clo là 45,223 %. Công thức phân tử của X là

A.C 4H8
B. C3H6
C. C3H8
D. C2H4

Câu 4. Cho Hiđrocacbon X phản ứng với brom(trong dung dịch) theo tỷ lệ mol 1 : 1 thì được chất hữu cơ Y(chứ 74,08% brom về khối lượng). Khi X phản ứng với HBr thì thu được hai sản phẩm hữu cơ khác nhau. Tên gọi của X là

A. but-1-en
B.etilen
C. but-2-en .
D. propilen

Câu 5. Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 tạo kết tủa?

A. CH3 – CH = CH2
B. CH2 – CH – CH = CH2 .
C. CH3 – C ≡ C – CH3
D. CH3 – CH2 – C ≡ CH2

Câu 6. Chất nào sau đây có đồng phân hình học?

A. CH2 = CH – CH2 – CH3
B. CH3 – CH – C ( CH3 ) 2 .
C. CH3 – CH = CH – CH2 – CH3
D. ( CH3 ) 2 – CH – CH = CH2

Câu 7. Ba hiđrocacbon X, Y, Z kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, trong đó khối lượng phân tử Z gấp đôi khối lượng phân tử X. Đốt cháy 0,1 mol chất Y,sản phẩm khi hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được số gam kết tủa là

A. 30 gam
B. 10 gam
C. 40 gam
D. 20 gam

Câu 8. Dẫn từ từ 6,72 lit (đktc) hỗn hợp X gồm etilen và propilen và dung dịch brom, dung dịch brom bị nhạt màu, và không có khí thoát ra. Khối lượng dung dịch sau phản ứng tắng 9,8 gam. Thành phần phần trăm theo thể tích của etilen trong X là

A. 50,00 %
B. 66,67 %
C. 57,14 %
D. 28,57 %

Câu 9. Hỗn hợp X gồm H2 và C2H4 có tỷ khối so với He là 3,75. Dẫn X qua nung nóng, thu được hỗn hợp khí Y có khối lượng so với He là 5. Hiệu xuất của phẩn ứng hiđro hóa la

A. 20 %
B. 25 %
C. 50 %
D. 40 %

Câu 10. Chất nào sau đây có đồng phân hình học?

A. but-1-en
B. but-2-en .
C. 1,2 – dicloetan
D. 2 – clopropen
… … … … … .

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

1B 2B 3B 4A 5D
6C 7A 8B 9C 10B

Câu 7. 

Phân tử Z hơn phân tử X 2 nhóm CH2 → MZ = MX + 28
→ MZ = 2MX → 2MX = MX + 28 → MX = 28 → X là C2H4

Câu 8. 

C2H4 : x mol ; C3H6 : y mol
⇒ x + y = 0,3 mol ( 1 )
mdung dịch sau phản ứng tăng = mX
⇒ 28 x + 42 y = 9,8 ( 2 )
Từ ( 1 ) ( 2 ) ⇒ x = 0,2 mol ; y = 0,1 mol
% VC2H4 = 0,2 : 0,3. 100 % = 66,67 %

Câu 9. 

MX = 15 ⇒ nH2 : nC2H4 = 1 : 1 ( Hiệu suất tính theo 1 trong 2 )
Giả sử X có 1 mol H2 và 1 mol C2H4
H2 + C2H4 C2H6
Bảo toàn khối lượng : mX = mY
⇒ CnH2n-2
⇒ nY = 2 : 4/3 = 1,5 mol
Ta có n khí giảm = nX – nY = nH2 pư = 2 – 1,5 = 0,5 mol
⇒ H % = 0,5 : 1. 100 % = 50 %
trung học phổ thông Sóc Trăng đã gửi tới bạn phương trình hóa học Hoàn thành chuỗi phản ứng hóa học CH4 → C2H2 → C4H4 → C4H6 → C3H6, khi phân hủy CH4 tạo ra C2H2, hoàn toàn có thể thấy đây là phản ứng điều chế axetilen từ metan những bạn sẽ rất hay gặp trong những dạng bài tập điều chế và chuỗi phản ứng hóa học. Hy vọng với tài liệu này sẽ phân phối những thông tin thiết yếu cho các bạn .

Chúc các bạn học tập tốt .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *