nien-khoa-trong-tieng-anh-dich-cau-vi-du

Trong niên khóa 2012-2013, có khoảng 800 sinh viên ghi danh học ở đại học tại Maribor.

In 2012–2013 academic year, about 800 students were enrolled in Maribor.

Điểm trung bình của học sinh thuộc đối tượng dự án tăng từ 5,95 niên khóa 2010-2011 lên 6,33 niên khóa 2012-2013.

Project beneficiary students’ average grade point average (GPA) increased annually from 5.95 out of 10.00 in the school year 2010-2011 to 6.33 in 2012-2013.

Niên khóa của Ấn Độ bắng đầu vào tháng 6.

Indian academic year begins in June.

Ta có vài lưu ý đầu niên khóa gửi đến các con.

I have a few start-of-term notices I wish to announce.

OpenSubtitles2018.v3

Trong tổng số sinh viên năm thứ nhất niên khóa 2010 – 2011, 10% không phải công dân Hoa Kỳ, và 54% tốt nghiệp trung học công lập.

Of the 2010–2011 freshman class, 10% are non‐U.S. citizens, while 54% went to public high schools.

Cựu sinh viên Yale niên khóa 1954, dưới sự hướng dẫn của Richard Gilder, quyên tặng 70 triệu USD nhân lễ kỷ niệm 50 năm họp mặt.

The Yale Class of 1954, led by Richard Gilder, donated $70 million in commemoration of their 50th reunion.

Cô đã theo học Trường Trung học Miami Palmetto, nhưng bỏ học vào niên khóa 2012-2013 khi cô học lớp 9, để theo đuổi sự nghiệp âm nhạc.

She attended Miami Palmetto High School but left in the 2012–2013 school year, while she was in 9th grade, to pursue her singing career.

Bridgman cũng muốn ông tới Harvard, nên cuối cùng các bên thỏa hiệp để ông chia niên khóa 1927-1928 làm đôi, năm 1927 ở Harvard và năm 1928 ở Caltech.

Bridgman also wanted him at Harvard, so a compromise was reached whereby he split his fellowship for the 1927–28 academic year between Harvard in 1927 and Caltech in 1928.

Vào kỳ thi cử cho niên khóa 1990 có ít nhất 100.000 miếng gỗ như thế được treo trong khuôn viên của đền thờ này nổi tiếng tại Đông Kinh.

At least 100,000 of these plaques decorated the precincts of a well-known shrine in Tokyo during the 1990 examination season .

Năm 1945, ông nhận được thư từ hiệu trưởng Mark Ingraham của trường College of Letters and Science đề nghị ông quay trở lại trường để giảng dạy trong niên khóa tiếp theo.

In 1945, he received a letter from Dean Mark Ingraham of the College of Letters and Science requesting his return to the university to teach in the coming academic year.

Đội tuyển chèo thuyền của Đại học California tại Santa Barbara (UCSB) thường luyện tập và thi môn này ở đây và đã dựng một nhà thuyền lâu dài ở đâu trước niên khóa 1982-1983.

The University of California, Santa Barbara rowing team regularly practices and races at Lake Cachuma and erected a permanent boathouse there just prior to the 1982-1983 school year.

Bà sống ở North Bennington, Vermont (ở Hoa Kỳ) trong mùa hè, và là giáo sư nghiên cứu người Mỹ gốc Phi và người Mỹ gốc Phi nội trú tại Đại học Harvard trong niên khóa.

She lives in North Bennington, Vermont (in the United States) during the summers, and is Professor of African and African American Studies in Residence at Harvard University during the academic year.

Khi xem xét thời khóa biểu niên học tới, bạn sẽ thấy rằng, bài giảng số 3 và số 4 sẽ dựa trên sách nhỏ Đề tài Kinh thánh để thảo luận.

What is more, the Family Happiness book has been added to the curriculum for 1998, and Assignments No. 3 and No. 4 will cover it progressively .

Trong thời niên thiếu của tôi, ” nhà hiền triết, ông lắc ổ khóa màu xám của mình,

‘ In my youth, ‘ said the sage, as he shook his grey locks ,

Khi anh ta đến từ thập niên 1800, anh ta yêu cầu một khóa huấn luyện ngầm về kho vũ khí thời “hiện đại” (từ Thế chiến I đến cuối thế kỷ 22).

As he is from the 1800s, he requires a crash course in “modern” weaponry (ranging from World War I to the late 22nd century).

Tôi khuyến khích mỗi thành niên trẻ tuổi nên xem xét kỹ và tham dự bốn khóa học mới và xuất sắc.4

There are four outstanding new courses that I would encourage every young adult to look into and to attend.4

Đối với Cấp độ hạn chế “Pre-Teen” (Chưa đến tuổi vị thành niên) và “Child” (Trẻ em), ứng dụng Nintendo Switch sẽ bị khóa.

For the ‘ Pre-Teen ‘ and ‘ Child ‘ restriction levels, the Nintendo Switch app is locked .

Đối với cấp độ “Teen” (Trẻ vị thành niên) và “Not Restricted” (Không bị hạn chế), ứng dụng này không bị khóa.

For ‘ Teen ‘ and ‘ Not Restricted ‘, the app is unlocked .

Được giáo dục tại gia suốt thời niên thiếu, Paolini tốt nghiệp trung học ở tuổi 15 thông qua một bộ các khóa học tương đương được công nhận từ American School of Correspondence ở Lansing, Illinois.

Homeschooled for the duration of his education, Paolini graduated from high school at the age of 15 through a set of accredited correspondence courses from the American School of Correspondence in Lansing, Illinois.

Hãy tích cực: Chìa khóa để bạn không đánh mất niềm vui khi đương đầu với các căn bệnh kinh niên thường nằm trong tay của chính bạn.

Be positive: The key to coping with chronic illness without losing joy is often in your own hands.

Điều đó tôi mong mỏi bạn nhận lấy một cách nghiêm túc vì chúng là những cái dựa trên, cả cam kết của tôi để giúp một học viên hiểu về khóa học này, và ( dựa trên ) hơn một thập niên kinh nghiệm dạy tài liệu này.

That I urge you to take very seriously because they are based, both on my commitment to help a student understand this course, and on over a decade of experience in teaching this material .

Từ năm 1987 một trường chi nhánh được gọi là Trường Huấn luyện Thánh chức đã mở những khóa học dài tám tuần lễ tại 34 nước để huấn luyện những thanh niên hội đủ điều kiện.

Since 1987 a subsidiary school known as the Ministerial Training School has held classes in 34 lands, providing a special eight-week course of training for young men who qualify.

Kinh nghiệm đó dẫn tôi đến việc suy ngẫm, nghiên cứu, và cầu nguyện về thẩm quyền chức tư tế và các chìa khóa chức tư tế, điều này mang đến cho tôi ước muốn chia sẻ với các thiếu niên và thiếu nữ của Giáo Hội về thẩm quyền chức tư tế và các chìa khóa phục hồi có thể ban phước cho họ như thế nào.

That experience led me to ponder, study, and pray about priesthood authority and priesthood keys, which impressed me with a desire to share with the young men and young women of the Church how priesthood authority and restored keys can bless them.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *