(1) Tiến hoá tiền sinh học.

(3) Tiến hoá sinh học.

Các giai đoạn trên diễn ra theo trình tự là :

A. (2) → (1) → (3)

B. (1) → (2) → (3)

C. (2) → (3) → (1)

D. (3) → (2) → (1)

Các bạn giúp mình ạ

Câu 1: Trình tự các giai đoạn của tiến hoá:
A. Tiến hoá hoá học – tiến hoá tiền sinh học- tiến hoá sinh học
B. Tiến hoá hoá học – tiến hoá sinh học- tiến hoá tiền sinh học
C. Tiến hoá tiền sinh học- tiến hoá hoá học – tiến hoá sinh học
D. Tiến hoá hoá học – tiến hoá tiền sinh học

Câu 2: Thực chất của tiến hoá tiền sinh học là:
A. Hình thành các chất hữu cơ từ vô cơ
B. Hình thành axitnuclêic và prôtêin từ các chất hữu cơ
C. Hình thành mầm sống đầu tiên từ các hợp chất hữu cơ
D. Hình thành vô cơ và hữu cơ từ các nguyên tố trên bề mặt trái đất nhờ nguồn năng lượng tự nhiên

Câu 3: Trong quá trình phát sinh sự sống, giai đoạn kéo dài nhất là
A. giai đoạn tiến hóa hóa học
B. giai đoạn tiến hóa sinh học
C. giai đoạn tiến hóa tiền sinh học
D. không có đáp án đúng

Câu 4: Sự xuất hiện đầu tiên trên trái đất chỉ được hình thành khi có sự xuất hiện của:
A. một cấu trúc có màng bao bọc, có khả trao đổi chất, sinh trưởng và tự nhân đôi
B. một cấu trúc có màng bao bọc, bên trong có chứa ADN và protein
C. một tập hợp các đại phân tử gồm ADN, protein, lipit
D. một cấu trúc có màng bao bọc, co skhar năng trao đổi chất và sinh trưởng

Câu 5: Khi nói về giai đoạn tiến hóa hóa học, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
1. Trong giai đoạn tiến hóa hóa học, các chất vô cơ kết hợp với nhau hình thành nên các chất hữu cơ đơn giản rồi từ đó hình thành các chất hữu cơ phức tạp dưới tác động của các nguồn năng lượng tự nhiên (bức xạ nhiệt, tia tử ngoại,…).
2. Thực chất của tiến hóa hóa học là quá trình phức tạp hóa các hợp chất hữu cơ từ các chất vô cơ.
3. Quá trình hình thành các hợp chất vô cơ từ chất hữu cơ bằng con đường hóa học.
4. Năm 1950, Fox và cộng sự đã chứng minh được các protein nhiệt có thể tự hình thành các axit amin mà không cần đến các cơ chế dịch mã.
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Cảm ơn các bạn nhiều Tiến hoá hoá học là giai đoạn hình thành nên các đại phân tử hữu cơ có năng lực tự nhân đôi

A. Từ các chất hữu cơ đơn giản

B. Từ các đại phân tử là lipit, prôtêin

C. Từ các chất hữu cơ đơn giản trong khí quyển nguyên thuỷ

D. Từ các chất vô cơ trong khí quyển nguyên thuỷ

( 1 ) Tiến hóa tiền sinh học. ( 2 ) Tiến hóa hóa học. ( 3 ) Tiến hóa sinh học. Các giai đoạn trên diễn ra theo trình tự đúng là

A. (3)®(2)®(1).

B. (2)®(3)®(1).

C. (1)®(2)®(3).

D. (2)®(1)®(3).

( 1 ) Tiến hóa tiền sinh học. ( 3 ) Tiến hóa sinh học. Các giai đoạn trên diễn ra theo trình tự đúng là

A. (3)®(2)®(1). 

B. (2)®(3)®(1). 

C. (1)®(2)®(3). 

D. (2)®(1)®(3). 

Theo thuyết tiến hóa tân tiến, quy trình phát sinh và tăng trưởng của sự sống trên Trái Đất gồm các giai đoạn sau : I. Tiến hóa hóa học II. Tiến hóa sinh học III. Tiến hóa tiền sinh học

Các giai đoạn trên diễn ra theo thứ tự đúng là:

A. I →  II →  III

B. II →  III →  I

C. I →  II →  III

D. III →  II →  I

I. Tiến hóa hóa học II. Tiến hóa sinh học. III Tiến hóa tiền sinh học Các giai đoạn trên diễn ra theo thứ tự đúng là :

A. I→III→II

B. II→III→I

C. I→II→III

D. III→II→I

Quá trình tiến hóa của sự sống trên toàn cầu hoàn toàn có thể chia thành các giai đoạn theo trình tự sau

A. Tiến hóa tiền sinh học ⇒ tiến hóa hóa học ⇒ tiến hóa sinh học.

B. Tiến hóa hóa học ⇒ tiến hóa tiền sinh học ⇒ tiến hóa sinh học.

C. Tiến hóa sinh học ⇒ tiến hóa hóa học ⇒ tiến hóa tiền sinh học.

D. Tiến hóa tiền sinh học ⇒ tiến hóa sinh học ⇒ tiến hóa hóa học.

I. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

Sự sống là thuộc tính của khung hình sống, không phải do lực thần bí nào tạo ra mà được phát sinh và tăng trưởng, tiến hóa trên chính Trái Đất từ quy trình phức tạp hóa các hợp chất của carbon, dưới tác động ảnh hưởng của các yếu tố tự nhiên qua nhiều giai đoạn tiếp nối đuôi nhau nhau. Quá trình phát sinh sự sống gồm các giai đoạn : tiến hóa hóa học, tiến hóa tiền sinh học và tiến hóa sinh học .

A. Tiến hóa hóa học

Giai đoạn tiến hóa hóa học gồm có quy trình hình thành các đại phân tử tự nhân đôi qua 3 bước : sự hình thành các chất hữu cơ đơn thuần từ các chất vô cơ, sự hình thành các đại phân tử từ các hợp chất hữu cơ đơn thuần và sự hình thành các đại phân tử tự nhân đôi .

1. Sự hình thành các chất hữu cơ đơn giản.

– Trong khí quyển nguyên thủy Trái Đất ( được hình thành cách đây 4,6 tỉ năm ) có chứa các khí như hơi nước, Carbonic, ammoniac và rất ít khí nito … Khí oxi chưa có trong khí quyển nguyên thủy .
– Dưới tác động ảnh hưởng của nhiều nguồn nguồn năng lượng tự nhiên ( bức xạ nhiệt của Mặt Trời, phóng điện trong khí quyển, hoạt động giải trí của núi lửa, phân rã của các nguyên tố phóng xạ … ), các chất vô cơ đã hình thành các hợp chất hữu cơ đơn thuần gồm 2 nguyên tó C và H như carbonhydro ; những hợp chất hữu cơ gồm 3 nguyên tố C, H, O như saccarid và lipid ; những hợp chất hữu cơ 4 nguyên tố C, H, O, N như acid amin và nucleotide là các đơn phân của các chất trùng hợp protein và acid nucleic .
– Sự hình thành các hợp chất hữu cơ từ các hợp chất vô cơ đã được chứng tỏ bằng thực nghiệm. Năm 1953, Stanley Miller đã tổng hợp được các chất hữu cơ khác nhau, kể cả các acid amin từ các khí vô cơ ( gần giống với khí quyển nguyên thủy ) dưới tác động ảnh hưởng của tia lửa điện. Về sau, nhiều nhà khoa học đã lặp lại thí nghiệm của Miller và đã thu được nhiều hợp chất hữu cơ khác nhau gồm các saccarid, lipid, 20 acid amin, các nucleotide kể cả ATP. Các nhà khoa học cũng đã tìm thấy các chất hữu cơ trong các đám mây ngoài hành tinh như trong các thiên thạch rơi xuống Trái Đất. Điều này chứng tỏ rằng các chất hữu cơ hoàn toàn có thể có nguồn gốc thiên hà .

2. Sự hình thành các đại phân tử từ các hợp chất hữu cơ đơn giản

– Các chất hữu cơ đơn thuần hòa tan trong các đại dương nguyên thủy, trên nền đáy bùn sét của đại dương, chúng hoàn toàn có thể được đọng lại và hình thành các chất trùng hợp như protein và acid nucleic .
– Nhiều thực nghiệm đã chứng tỏ sự trùng hợp ngẫu nhiên của các đơn phân, các acid amin thành các đại phân tử protein trên nền bùn sét nóng .

3. Sự hình thành các đại phân tử tự nhân đôi.

Hiện nay, người ta giả thiết rằng, phân tử tự nhân đôi Open tiên phong là acid ribonucleic ( ARN ). Chúng hoàn toàn có thể tự nhân đôi không cần sự tham gia của các enzyme ( protein ). Nhiều thí nghiệm đã chứng tỏ rằng các đơn phân nucleotide hoàn toàn có thể tự tập hợp để hình thành các đoạn ngắn ARN mà không cần đến enzyme. Hơn nữa, lúc bấy giờ trong tế bào, ARN hoàn toàn có thể đóng vai trò là chất xúc tác sinh học như enzym ( được gọi là ribozym ). Trong quy trình tiến hóa tiên phong, ARN được dùng làm phân tử lưu giữ thông tin di truyền, về sau, công dụng này được chuyển cho ADN, còn công dụng xúc tác được chuyển cho protein và ARN chỉ đóng vai trò phân tử truyền đạt thông tin di truyền như thời nay .

B. Tiến hóa tiền sinh học

Sự Open các đại phân tử ARN, ADN cũng như protein chưa bộc lộ sự sống. Sự sống chỉ bộc lộ khi có sự tương tác của các đại phân tử đó trong 1 tổ chức triển khai nhất định là tế bào. Sự Open các tế bào nguyên thủy – tức là sự tập hợp của các đại phân tử trong 1 mạng lưới hệ thống mở, có màng lipoprotein bảo phủ ngăn cách với môi trường tự nhiên ngoài, nhưng có năng lực trao đổi chất với môi trường tự nhiên là bước khởi đầu thiết yếu cho sự Open khung hình sống đơn bào tiên phong. Các nhà thực nghiệm cũng đã chứng tỏ được rằng : Trong 1 hệ như vậy, hoàn toàn có thể được hình thành ngẫu nhiên từ các đại phân tử ở dạng các giọt coaxecva hoặc giọt cầu trong phòng thí nghiệm .

C. Tiến hóa sinh học

Từ các tế bào nguyên thủy, dưới tác động ảnh hưởng của tinh lọc tự nhiên ( trên cơ sở đột biến trong gen và tinh lọc của môi trường tự nhiên ) sẽ tiến hóa hình thành nên các khung hình đơn bào đơn thuần – tế bào sinh vật nhân sơ cách đây khoảng chừng 3,5 tỉ năm. Từ tế bào nhân sơ tổ tiên sẽ tiến hóa cho ra các dạng cơ thể nhân sơ khác cũng như các dạng cơ thể nhân thực, tiên phong là đơn bào nhân thực ( Open cách đây khoảng chừng 1,5 – 1,7 tỉ năm ), sau đó là đa bào nhân thực ( Open cách đây khoảng chừng 670 triệu năm ). Sự tiến hóa sinh học diễn ra cho đến ngày này và tạo ra hàng loạt sinh giới lúc bấy giờ .

II. CÁC DẠNG BÀI TẬP

Bài 1:

Trình bày ý niệm của Oparin về sự hình thành các chất hữu cơ đơn thuần trong giai đoạn tiến hóa hóa học .

                                                    Hướng dẫn giải

Trái Đất hình thành cách đây 4,5 tỉ năm. Trong khí quyển nguyên thủy của Trái Đất chứa các khí như hơi nước, khí cacbônic, khí amôniac, rất ít khí nitơ … và chưa có khí ôxi .
– Do tác động ảnh hưởng của các nguồn nguồn năng lượng tự nhiên gồm bức xạ nhiệt của mặt trời, sự phóng điện qua khí quyển, hoạt động giải trí của núi lửa, sự phân rã của các guyên tố phóng xạ … là điều kiện kèm theo để các nguyên tố nhẹ nổi trên mặt phẳng thạch quyển như C, H, O, N kết hợp thành các hợp chất vô cơ, sau đó là các hợp chất hữu cơ .
• Sự tích hợp giữa hai nguyên tố C và H tạo ra các hiđrôcacbon .
• Sự phối hợp giữa ba nguyên tố C, H và O tạo ra các hợp chất saccarit và lipit .
• Sự phối hợp giữ 4 nguyên tố C, H, O và N tạo ra các axit amin và nuclêôtit .
– Trong thực nghiệm, Stanley Miller ( 1953 ) cho tia lửa điện phóng qua hỗn hợp các chất vô cơ gồm hơi nước, CO2, NH3, CH4 đã tạo ra các axit amin .
– Như vậy, tiến hóa hóa học là giai đoạn tổng hợp chất hữu cơ bằng con đường hóa học. Thực chất của giai đoạn này là sự tiến hóa các hợp chất chứa cacbon theo trình tự : C → CH → CHO → CHON .

Bài 2:

Tại sao nói : Kết thúc giai đoạn tiến hóa tiền sinh học là sự sinh ra của các tế bào sống được tiến hóa đến thời nay ?

                                                    Hướng dẫn giải

ARN, ADN và prôtêin là thành phần cấu trúc quan trọng của vật thể sống, chưa bộc lộ sự sống .

– Sự sống chỉ có thể xuất hiện khi các đại phân tử sinh học nói trên tập hợp trong hệ thông mở, được bao bọc bởi màng lipôprôtêit.

– Thực nghiệm cho thấy từ các hợp chất hữu cơ gọi là côaxecva và đã ngẫu nhiên hình thành màng, có năng lực trao đổi chất và tự tái bản .
Các tế bào nguyên thủy hình thành trong nước, do ảnh hưởng tác động tinh lọc của tự nhiên hình thành các tế bào dị dưỡng tiên phong. Cũng do tinh lọc tự nhiên, Open diệp lục và sinh ra phương pháp tự dưỡng, sau đó hình thành tầng ôzôn, sự sống phát tán lên cạn và tăng trưởng cho đến nay qua giai đoạn tiến hóa sinh học.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *